460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest VIII. kerület, 38826 és 38829/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Kerepesi út 7. szám alatt található ingatlanon megvalósuló Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

3. §[2] A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § (1)[3]

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.

(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.

(4) A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(5)[4]

(6)[5]

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[6] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §[8] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[9] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez[10]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[11]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.A Nemzeti
Lovarda
fejlesztéséhez
kapcsolódó
beruházások
Budapest VIII.
kerület, Kerepesi út
7. szám alatti,
38826, 38829/5
helyrajzi számú
ingatlanok
a) építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
c) régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.építményeken kívüli felvonó,
mozgólépcső, emelők, gépi
működtetési közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
7.telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
9.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
10.tűzvédelmi használati
előírások és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos követelmények
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
11.a jogszabályokban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.bányahatósági engedélyekPest Vármegyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez[12]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 104. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 104. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 104. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 61. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[6] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 150. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 44. §-a (ld. 42. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[11] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 104. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék