462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a szombathelyi sportcélú beruházások keretében Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1, 3645, 3606, 3518/2 és 3643/2 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint

b) multifunkcionális sportcsarnok

megépítésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[2]

2. §[3]

3. §[4] Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §[5] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[6] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[7] E rendeletnek a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez[8]

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[9]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.A szombathelyi
sportcélú beruházások
megvalósítására
irányuló beruházási
program keretében
a) UEFA IV.
kategóriájú labdarúgó
stadion
b) multifunkcionális
sportcsarnok, valamint
a kapcsolódó
infrastruktúra
kialakítására irányuló
beruházások.
Szombathely
közigazgatási
területén fekvő,
3643/1, 3645,
3606, 3518/2,
3643/2 helyrajzi
számon
nyilvántartott
földrészletek.
általános építésügyi és
építésfelügyeleti
hatósági engedélyezési
eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások, régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
5.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
6.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízügyi és vízvédelmi
hatósági eljárások
Vas Vármegyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
9.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
10.talajvédelmi hatósági
eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.05.28.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[5] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 156. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 43. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Beiktatta a 133/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.05.28.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 46. §-a (ld. 44. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 43. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék