472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a)[2] a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program keretében a Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő, 7329, 7325, 7326 és 7331/22 helyrajzi számú ingatlanok területén megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion megépítésével, valamint

b) a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és a Vidámparki csónakázótó rehabilitációs program megvalósítását szolgáló beruházásokkal

összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[3]

2. §[4]

3. §[5]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §[6] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[8] E rendeletnek a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[9] E rendeletnek a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez[10]

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[11]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.A székesfehérvári
stadion-rekonstrukciós
program keretében
UEFA IV. kategóriájú
labdarúgó stadion
megépítésére és a
kapcsolódó
infrastruktúra
kialakítására irányuló
beruházás, továbbá a
Sóstó
Természetvédelmi
Terület és Vidámparki
csónakázótó
rehabilitációs program
megvalósítását szolgáló
beruházások
Székesfehérvár
4389/2, 4390/1,
4390/2, 4392/4,
4392/5, 4392/6, 4393,
4394/2, 6402, 6403,
6460/48, 6460/51,
6900, 6901/11,
6901/12, 6901/13,
6901/16, 6902, 7065,
7066/3, 7066/4,
7069/11, 7070, 7074/2,
7074/4, 7075, 7076,
7261, 7275/1, 7276,
7285/1, 7285/2, 7303,
7309, 7322, 7323/1,
7324, 7325, 7326,
7328, 7329, 7331/16,
7331/19, 7331/20,
7331/22, 7331/23,
7332, 7374/1, 7375/2,
7376, 7596, 7597,
7610/2, 7611, 7612/4,
7612/5, 7613/1,
7613/2, 7614, 7615,
7617/2, 7618/2,
7620/3, 7620/4,
7620/5, 7620/6,
7621/1, 7621/2,
7621/3, 7632, 7670/1,
7670/2, 7670/3,
7727/2, 7734/1,
8095/35, 14353,
14359, 16314/2,
16425/2, 16426,
16427/2, 020518,
020519/3, 020525/4,
020525/8, 020525/13,
020525/17, 020532
helyrajzi számú
földrészletek, illetve az
ezekből a
földrészletekből
telekalakítási eljárások
végleges befejezését
követően kialakított
földrészletek
általános építésügyi
és építésfelügyeleti
hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
5.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
6.vízügyi és vízvédelmi e
hatósági
engedélyezési
eljárások
Fejér Vármegyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez[12]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.05.01.

[2] Megállapította a 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.11.30.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 39. § 4. pontja. Hatálytalan 2022.12.16.

[6] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 165. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Beiktatta a 115/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.05.01.

[9] Beiktatta a 376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.11.30.

[10] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 48. §-a (ld. 46. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[11] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 112. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék