476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)-h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol az 1. melléklet alapján meghatározható alsó küszöbértéket elérő vagy meghaladó, de a felső küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen, vagy az alkalmazott berendezésekre és eljárásokra figyelemmel, valamint a technológia irányíthatatlanná válása miatt jelen lehetnek (a továbbiakban együtt: jelen lévő veszélyes anyag)."

(2) Az R. 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége az 1. melléklet alapján meghatározható felső küszöbértéket eléri vagy meghaladja."

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése, az ellenük való védekezés engedélyezési és felügyeleti tevékenysége a következő területek vizsgálatára terjed ki:)

"f) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos településrendezési tervezés, g) a lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása, valamint"

(2) Az R. 4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése, az ellenük való védekezés engedélyezési és felügyeleti tevékenysége a következő területek vizsgálatára terjed ki:)

"h) a belső védelmi terv és a súlyos káresemény elhárítási terv gyakoroltatása."

3. § Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, az üzemeltetőt nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása."

4. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője a 3. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő biztonsági jelentést; az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője a 4. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő biztonsági elemzést készít, és az abban foglaltak szerint köteles működni."

5. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 10. § (1) bekezdés szerinti elsőfokú engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje 90 nap, az ezzel kapcsolatos másodfokú eljárás ügyintézési határideje 90 nap."

6. § (1) Az R. 10. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottakon túl az alábbiakat is tartalmaznia kell:)

"b) a biztonsági jelentést vagy a biztonsági elemzést készítő szakértő nevét, címét, kapcsolattartóját, annak elérhetőségét és aláírását,

c) a kérelmet előterjesztő, képviseletre jogosult nevét, aláírását, és"

(2) Az R. 10. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A katasztrófavédelmi engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottakon túl az alábbiakat is tartalmaznia kell:)

"d) a veszélyes ipari védelmi ügyintéző nevét, címét, elérhetőségét és aláírását."

7. § Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az elsőfokú és másodfokú eljárás során 30 nap."

8. § (1) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a veszélyes tevékenység által jelentett kockázat szintje meghaladja a 7. melléklet 1. pontjában meghatározott elfogadható szintet, akkor a hatóság az üzemeltetőt olyan kiegészítő intézkedések megtételére kötelezi, amelyek eredményeképpen a kockázat szintje a hatóság által elfogadott mértékben csökken. A kiegészítő intézkedések érinthetik a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés tartalmát, és az ezekben szereplő feladatok végrehajtási feltételeit."

(2) Az R. 13. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az üzemeltető naprakész nyilvántartást vezet a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, vagy a küszöbérték alatti üzemben jelen lévő veszélyes anyagokról és azok mennyiségéről. A hatóság a nyilvántartást a helyszíni vizsgálat során ellenőrzi.

(7) A veszélyes anyagokról készített, a (6) bekezdés szerinti nyilvántartást a hatóság által ellenőrizhető formában a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben kell tartani."

9. § (1) Az R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az elsőfokú és másodfokú eljárás során 45 nap."

(2) Az R. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A módosított belső védelmi terv elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő az elsőfokú és másodfokú eljárás során 45 nap."

10. § Az R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kat. 33. § (1) bekezdése alá nem eső engedélykérelem esetében nem kell közmeghallgatást tartani, de a polgármester a biztonsági jelentéshez, biztonsági elemzéshez tett észrevételeket a hirdetményi közzététel lezárását követő 8 napon belül megküldi a hatóság helyi szervének. A hatóság az észrevételeket a döntésének meghozatalakor mérlegeli."

11. § Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy üzemzavar bekövetkezésekor a külső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja."

12. § Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hatóság a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által veszélyeztetett település polgármesterének közreműködésével, a külső védelmi terv jóváhagyásával egyidejűleg tájékoztató kiadványt készít. Ebben tájékoztatja a veszélyeztetett területen élő lakosságot és a közintézményeket a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekről, vagy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról és az ellenük való védekezés lehetőségeiről."

13. § Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hatóság a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés alapján - azok feltételek nélküli elfogadásával egyidejűleg - katasztrófavédelmi engedélyben jelöli ki a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem körüli veszélyességi övezet határait."

14. § (1) Az R. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a 2. melléklet szerinti üzemazonosítási adatlapokat az üzemazonosításra vonatkozó kérelme mellékleteként a hatóság területi szervéhez nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott - a küszöbérték alatti üzemre vonatkoztatott - adatokat, valamint a kérelemhez csatolni kell a 10. § (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott iratokat."

(2) Az R. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hatóság - ha nem kötelezi az üzemeltetőt súlyos káresemény elhárítási terv készítésére - az üzemazonosítási adatlapok és az (1)-(2) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján dönt az üzemazonosítási eljárás lezárásáról és a katasztrófavédelmi engedély megadásáról."

(3) Az R. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A küszöbérték alatti üzemek elsőfokú engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje 60 nap, az ezzel kapcsolatos másodfokú eljárás ügyintézési határideje 60 nap."

15. § (1) Az R. 34. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alábbi kritériumok egyikének teljesülése esetén súlyos káresemény elhárítási terv készítését kell előírni:)

"a) az 1. melléklet, 2. táblázat, mérgező és nagyon mérgező anyagok és készítmények veszélyességi osztályba tartozó veszélyes anyagok jelenléte;"

(2) Az R. 34. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alábbi kritériumok egyikének teljesülése esetén súlyos káresemény elhárítási terv készítését kell előírni:)

"c) veszélyes anyagok körébe tartózó cseppfolyós gáz jelenléte, kivéve a palackos gáztárolást, valamint a 12,5 tonna névleges töltettömegnél kisebb, propán-bután gázt tartalmazó, fogyasztói tartályban történő tárolást, beleértve a kapcsolódó technológiai berendezéseket."

(3) Az R. 34. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alábbi kritériumok egyikének teljesülése esetén súlyos káresemény elhárítási terv készítését kell előírni:)

"d) nyomás (legalább 300 kPa túlnyomás) alatti, veszélyes anyagot tartalmazó technológiai berendezések jelenléte, kivéve a palackos gáztárolást, valamint a 12,5 tonna névleges töltettömegnél kisebb, propán-bután gázt tartalmazó, fogyasztói tartályban történő tárolást, beleértve a kapcsolódó technológiai berendezéseket."

(4) Az R. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben nem kell súlyos káresemény elhárítási terv készítését előírni, ha az alábbi kritériumok együttesen teljesülnek:

a) a küszöbérték alatti üzem határától számítva

aa) a lakóövezet, üdülőövezet, közintézmények, tömegtartózkodásra szolgáló építmények távolsága nagyobb, mint 300 méter,

ab) a munkahelyek, más egyéb üzemek, irodaházak stb. távolsága nagyobb, mint 200 méter, és

ac) veszélyes anyaggal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem távolsága nagyobb, mint 100 méter, és

b) az üzem saját munkavállalóinak és az üzem területén rendszeresen vagy állandóan tartózkodó munkavállalók száma 30 főnél kevesebb."

(5) Az R. 34. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában a (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti kritériumot nem kell figyelembe venni olyan csővezetékek esetében, ahol a veszélyes anyaggal foglalkozó üzem vagy a küszöbérték alatti üzem a csővezetékkel technológiai kapcsolatban van."

(6) Az R. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés alá nem tartozó esetben súlyos káresemény elhárítási terv készítését nem kell előírni, ha az üzemeltető a 33. § (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolt dokumentációban bizonyítja, hogy

a) emberi életet veszélyeztető tűz- és robbanási hatás mértéke az üzem határánál hőhatás esetében 4 kW/m2 és túlnyomás esetében 10 kPa értéket nem haladja meg, és

b) a környezetterheléssel járó súlyos balesetből származó veszélyeztetés esetén

ba) a technológia műszaki kialakítása garantálja a környezetre veszélyes anyagok környezetbe jutó mennyiségének korlátozását, és az erre vonatkozó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak,

bb) a kikerült környezetre veszélyes anyag összegyűjtését, mentesítését vagy más módon történő ártalmatlanítását tartalmazó technológiai szabályzók rendelkezésre állnak,

bc) a környezeti kárelhárítási eljárások anyagi-technikai és személyi feltétele biztosított, és

bd) az üzem kárelhárító szervezete felkészült a környezeti kárelhárítási feladatok végzésére, és e feladatokat terv szerint rendszeresen gyakorolja."

16. § (1) Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A küszöbérték alatti üzem üzemeltetője - ha számára a hatóság előírja - a biztonságos üzemeltetés bizonyítása érdekében a veszélyek azonosítására, a feltárt veszélyek megelőzésére és elhárítására az 5. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő súlyos káresemény elhárítási tervet készít, melynek védendő adatokat nem tartalmazó változatát is benyújtja a veszélyes tevékenység végzéséhez, folytatásához szükséges katasztrófavédelmi engedély iránti kérelme mellékleteként a hatóság részére."

(2) Az R. 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az üzemeltető a küszöbérték alatti üzemet a súlyos káresemény elhárítási tervben foglaltak szerint köteles működtetni."

17. § Az R. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § (1) A súlyos káresemény elhárítási terv soros, soron kívüli felülvizsgálatára a 11. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a soros felülvizsgálatot háromévenként kell elvégezni.

(2) A 33. § (4) bekezdése szerinti engedélyt háromévenként felül kell vizsgálni, melynek érdekében a hatóság üzemazonosítási eljárást folytat le."

18. § Az R. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. § (1) A hatóság a súlyos káresemény elhárítási terv valóságtartalmát helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, továbbá az üzemeltetőt kiegészítő adatszolgáltatás benyújtására kötelezheti.

(2) A hatóság a küszöbérték alatti üzemeket legalább háromévente egyszer az irányítási rendszerre is kiterjedően ellenőrzi."

19. § Az R. 40. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az üzemeltető a gyakorlatok tartásával kapcsolatos tapasztalatokat a gyakorlat elvégzését követő 30 napon belül jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a hatóság területi szerve részére haladéktalanul tájékoztatás céljából megküld.

(5) A hatóság háromévente legalább egy alkalommal helyszíni vizsgálattal ellenőrzi a súlyos káresemény elhárítási terv gyakoroltatását, amelyet a gyakorlat befejeztével értékel. Ha a gyakorlat nem elfogadható, abban az esetben a hatóság határidő megjelölésével a gyakorlat megismétlésére kötelezi a küszöbérték alatti üzem üzemeltetőjét."

20. § Az R. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése céljából a hatóság engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési feladatainak keretében a veszélyes tevékenységek tűz-, polgári védelmi és iparbiztonsági felügyeletének hatékonnyá tétele érdekében ipar-felügyeleti adatbázist hoz létre és működtet."

21. § (1) Az R. 47. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 7. melléklet 6. 2. pontjában foglalt előírásokat 2014. december 31-ig kell teljesíteni."

(2) Az R. 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A nehéz fűtőolajok miatt e rendelet hatálya alá kerülő üzemeltetők 2014. április 30-ig a 7. § és a 33. § szerinti üzemazonosítási eljárást folytatnak le, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó üzemeltetők 2014. április 30-ig elvégzik a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés vagy a súlyos káresemény elhárítási terv 11. § és 38. § szerinti soron kívüli felülvizsgálatát."

22. § Az R. 48. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet a katasztrófavédelemről szóló törvénnyel együtt...)

"c) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének"

(való megfelelést szolgálja.)

23. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R. 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az R. 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az R. 12. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

24. § (1) Az R. 23. § (3) bekezdésében

a) a "10. melléklet 6. pontjában" szövegrész helyébe a "10. melléklet 7. pontjában",

b) a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv" szövegrész helyébe a "hatóság"

szöveg lép.

(2) Az R. 28. § (2) bekezdésében és 28. § (4) bekezdésében a "településrendezési" szövegrészek helyébe a "településszerkezeti" szöveg lép.

(3) Az R. 28. § (3) bekezdésében és a 3. melléklet 1.2.2. pontjában a "településrendezési" szövegrész helyébe a "településszerkezeti" szöveg lép.

25. § Hatályát veszti

a) az R. 41. § (1) bekezdésében a "katasztrófavédelmi" szövegrész,

b) az R. 47. § (2)-(4a) bekezdése.

26. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. melléklet 5. pontja, valamint a 21. § (2) bekezdése és a 22. § 2014. február 15-én lép hatályba.

27. § (1) E rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénnyel együtt

a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelvnek,

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. december 16-i 2003/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 1. melléklet 5. pontja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 3.1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3.1. Ezt az összegzési szabályt a toxicitás, a tűzveszélyesség és az ökotoxicitás veszélyeinek értékeléséhez kell használni. Ennél fogva a szabályt külön-külön is kell alkalmazni:)

"a) az 1. táblázatban nevesített, mérgező vagy nagyon mérgező anyagok és készítmények veszélyességi osztályba sorolandó anyagok, valamint a 2. táblázat 1. és 2. veszélyességi osztályába sorolt anyagok összegzésekor;"

2. Az R. 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Az üzemeltető kötelezettsége szempontjából mértékadónak számít a veszélyes anyagnak az üzemben egyidejűleg jelen lévő legnagyobb mennyisége. Az a veszélyes anyag, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, küszöbérték alatti üzemben a küszöbmennyiség 2%-át meg nem haladóan van jelen, a teljes veszélyes anyagmennyiség meghatározásakor figyelmen kívül hagyható, ha az alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen, vagy a küszöbérték alatti üzemen belül úgy helyezkedik el, hogy az veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet nem okozhat."

3. Az R. 1. melléklet a következő 10. ponttal egészül ki:

"10. A veszélyes anyagok jelen lévő mennyiségének meghatározásakor a tárolóedények technológiai berendezések tároló kapacitása a mértékadó, mindaddig, amíg az üzemeltető hitelt érdemlő módon nem bizonyítja, hogy az valamilyen korlátozást eredményező műszaki megoldással csökkentésre került."

4. Az R. 1. melléklet 1. Anyaglista táblázat 1. oszlopának "Kőolaj termékek" nevesített anyagcsoportja a következő d) ponttal egészül ki:

"d) nehéz fűtőolajok."

5. Az R. 1. mellékletének "Megjegyzések a 2. táblázathoz" alcímének 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) A nem ismert veszélyességű, akár hulladékokat is tartalmazó keverék esetében mindaddig, amíg annak tényleges veszélyességét az üzemeltető nem igazolja, a keverék veszélyességi osztályba sorolásakor a keverékben jelen lévő vagy jelen lévőnek feltételezhető összetevők közül annak a veszélyességét kell alkalmazni a teljes keverékmennyiségre, amelyhez az 1., vagy a 2. táblázatban a legalacsonyabb küszöbérték tartozik."

6. Az R. 1. melléklet 2. "Az 1. táblázatban nem szereplő anyagok és készítmények veszélyességi osztályai" táblázat 1. oszlopában az "1. nagyon mérgezőek" szövegrész helyébe az "1. nagyon mérgező anyagok és készítmények" szöveg lép.

7. Az R. 1. melléklet 2. "Az 1. táblázatban nem szereplő anyagok és készítmények veszélyességi osztályai" táblázat 1. oszlopában a "2. mérgezőek" szövegrész helyébe a "2. mérgező anyagok és készítmények" szöveg lép.

2. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Az R. 2. melléklet B/1. "ÜZEMAZONOSÍTÁSHOZ, ÜZEMADATOK-ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK" adatlap 1. pontjában a "Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve:" szövegrész helyébe a "Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem / küszöbérték alatti üzem neve:" szöveg lép.

3. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Az R. 3. melléklet 1.2.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az üzemeltető bemutatja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem érintett (a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményei által veszélyeztetett) környezetének területrendezési elemeit. Ehhez felhasználható a településszerkezeti terv. A bemutatás legalább a következő adatokat tartalmazza:]

"a) a lakóterületek jellemzése,"

4. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Az R. 5. melléklet 1.5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A külső védelmi tervhez kapcsolódó feladatok leírása, amennyiben külső védelmi terv készítését a hatóság előírja:)

"b) a küszöbérték alatti üzem környezetében kialakult veszélyhelyzet elhárításához a segítségnyújtás lehetőségei és annak feltételei."

5. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

1. Az R. 7. melléklete a következő 5.3.3. ponttal egészül ki:

"5.3.3. Halálos hatást jelent:

a) tűzhatás tekintetében:

aa) 8 kW/m2 értéket elérő vagy meghaladó hőfluxus,

ab) gőztűz esetében az alsó robbanási határ felét elérő, vagy meghaladó veszélyes anyag koncentráció,

ac) 1%-ot elérő, vagy meghaladó probit alapú elhalálozási valószínűség;

b) mérgezési hatás tekintetében:

ba) az ERPG 3 értéket, vagy a visszafordíthatatlan egészségkárosodásra vonatkozó nemzetközi szakirodalomban szereplő mértéket elérő, vagy meghaladó veszélyes anyag koncentráció,

bb) 1%-ot elérő vagy meghaladó probit alapú elhalálozási valószínűség;

c) túlnyomás tekintetében 10 kPa értéket elérő vagy meghaladó léglökési hullám."

2. Az R. 7. melléklete a következő 5.5.5. alponttal egészül ki:

"5.5.5. A súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlat elfogadhatónak tekinthető, ha a küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a gyakorlat során a súlyos káresemény elhárítási tervben meghatározott súlyos baleseti eseménysorok legalább egyikét a tervben meghatározottak szerint gyakoroltatja az arra kioktatottakkal és a gyakorlat során a gyakorlatban részt vevők a tervben meghatározottak szerint cselekednek, továbbá nem tapasztalható semmilyen körülmény, ami egy feltételezett baleset során annak kimenetelét negatív irányba terelhetné. A tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltató háromévente esedékes gyakorlat elfogadhatóságához szükséges továbbá, hogy a tervben megjelölt szervezetek egésze részt vegyen a gyakorlaton."

3. Az R. 7. melléklet 6.1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, belső védelmi terv és a súlyos káresemény elhárítási terv elkészítésével megbízott gazdálkodó szervezet köteles)

"b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való veszélyeztetés, és a lehetséges súlyos baleset következményeinek értékeléséhez az általánosan elismert nemzetközi gyakorlatban alkalmazott és a hatóság által elfogadott szoftvert alkalmazni."

4. Az R. 7. melléklet 6.3. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A veszélyes ipari védelmi ügyintéző)

"d) szervezi és értékeli a belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatását,

e) a belső védelmi terv pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld a hatóság részére, és"

5. Az R. 7. melléklet 6.3. pontja a következő f) alponttal egészül ki:

(A veszélyes ipari védelmi ügyintéző)

"f) részt vesz a hatósági ellenőrzéseken és a helyszíni szemléken."

6. Hatályát veszti az R. 7. melléklet 1.6.1. pontjában az "üzemen belüli" szövegrész.

6. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

1. Az R. 8. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tartalmi követelmények)

"2.1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés és a hatások csökkentésére irányuló tevékenység erő- és eszközrendszerének leírása. Ezen belül:

2.1.1. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében kialakuló helyzetek

2.1.2. a védekezésbe bevont szervezetek, erők

a) a veszélyhelyzeti irányító szervezet, a védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más megjelölt, feladat- és hatáskörrel bíró személyek neve, beosztása és elérhetőségi adatai, a külső szervekkel kapcsolatot tartó, valamint a külső védelmi tervvel, a veszélyhelyzeti értesítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos üzemi tevékenységet végző személyek neve, beosztása és elérhetőségi adatai,

b) a védekezésbe bevonható belső erők,

c) a védekezésbe bevonható külső erők;

2.1.3. a veszélyes tevékenységhez kapcsolódó és a veszélyhelyzeti feladatok ellátását szolgáló alap és tartalék infrastruktúra, a súlyos balesetek elleni védekezésbe bevonható eszközök, berendezések és anyagok összefoglaló bemutatása a lényeges jellemzők meghatározásával. A bemutatásnál legalább az alábbiakra ki kell térni:

a) közművek, elektromos és más energiaforrások, tartalék elektromos áramellátás (veszélyhelyzeti ellátás is),

b) vízellátás, tűzoltóvíz hálózat,

c) a veszélyhelyzeti vezetési létesítmények,

d) a vezetőállomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere,

e) az üzemi dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere,

f) a veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei,

g) a távérzékelő rendszerek,

h) a kimenekítéshez kapcsolódó létesítmények,

i) az irányítást, a helyzet értékelését és a döntések előkészítését segítő technikai infrastruktúra, informatikai rendszerek,

j) a védekezésbe bevonható belső erők eszközei

- rendszeresített egyéni védőeszközei,

- rendszeresített szaktechnikai eszközei,

k) a védekezésbe bevonható külső erők eszközei."

2. Az R. 8. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok:

Ennek részei:

a) a védekezésért felelős személyek és feladataik megnevezése, bemutatása;

b) a mentési tevékenység irányításának ismertetése;

c) az üzemben feltárt súlyos baleseti eseménysorokhoz kapcsolódó, minden károsító hatásra vonatkozó védekezési, kárelhárítási feladat, védelmi intézkedés meghatározása a beavatkozás egyes mozzanataihoz rendelhető időtartamok megadásával:

ca) súlyos baleset észlelése, a rendellenességek jelzése,

cb) védekezésben érintettek értesítésének módja, sorrendje,

cc) belső és külső erők riasztása és az együttműködés bemutatása,

cd) felderítés; vegyi kimutatás tervezése,

ce) élet és anyagi javak mentése,

cf) beavatkozás, kárelhárítás, mentesítés végzése,

cg) az üzem környezetében kialakult veszélyhelyzet elhárításához szükséges segítségnyújtás lehetőségei és feltételei;

d) az üzemi dolgozók védelme érdekében hozott intézkedések, beleértve a riasztásuk és a riasztás vételét követő magatartási rendszabályokat, a munka biztonságos szüneteltetésének, a kimenekítésnek, a gyülekezésnek a feltételeit;

e) a feltárt súlyos balesetekhez kapcsolódó kárelhárítási feladatok végrehajtási feltételeinek bemutatása; a szükséges és rendelkezésre álló belső és külső erők és eszközök összevetése teljesítménymutatók alapján."

3. Az R. 8. melléklet 2.3. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

"c) Az a) és b) alpont szerinti adatokat alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében a külső védelmi terv elkészítését követően, a belső védelmi terv felülvizsgálata során kell szerepeltetni."

7. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

1. Az R. 10. mellékletének 1. pontjában a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg lép.

2. Az R. 10. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

"7. A külső védelmi terv közzétételéről szóló hirdetmény tartalma:

a) a külső védelmi terv hol és milyen időpontokban tekinthető meg;

b) arról szóló felhívás, hogy a megadott határidőig a külső védelmi tervvel kapcsolatosan a település jegyzőjénél írásbeli észrevételeket lehet tenni."

8. melléklet a 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

1. Az R. 12. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bejelentő adatai)

"b) Üzem státusza (küszöbérték alatti üzem, alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem):"

2. Az R. 12. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Eseményben részt vevő veszélyes anyag(ok) megnevezése, tulajdonsága (R-mondatok, halmazállapot) és mennyisége:"

Tartalomjegyzék