Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32003L0105[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK irányelve (2003. december 16.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK irányelve

(2003. december 16.)

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság által 2003. október 22-én jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével [3],

mivel:

(1) A 96/82/EK irányelv [4] célul tűzi ki a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzését és az emberekre és a környezetre gyakorolt következményeinek csökkentését abból a célból, hogy a magas szintű védelem az egész Közösségben következetesen és hatékonyan biztosított legyen.

(2) Tekintettel a közelmúltban történt ipari balesetekre és a Bizottság által a Tanács kérésére végzett, karcinogén anyagokkal és a környezetre veszélyes anyagokkal foglalkozó tanulmányra, a 96/82/EK irányelv hatályát ki kell terjeszteni.

(3) A 2000. januárjában a romániai Baia Mare-ben történt balesetet követő, a Duna szennyezését okozó cianid ömlés igazolta, hogy a bányászatban bizonyos tárolási és feldolgozási tevékenységek, különösen a meddők ártalmatlanítására szolgáló létesítményekben, beleértve a derítő- illetve ülepítőmedencét is potenciálisan rendkívül súlyos következményekkel járhatnak. A Bizottságnak a bányászati tevékenységek biztonságos végzéséről és az Európai Közösség hatodik környezetvédelmi cselekvési programjáról szóló közleményei kihangsúlyozták a 96/82/EK irányelv hatálya kiterjesztésének szükségességét. A bányászati tevékenységek biztonságos végzéséről szóló bizottsági közleményéről szóló, 2001. július 5-i állásfoglalásában [5] az Európai Parlament üdvözölte a kérdéses irányelv hatályának kiterjesztését a bányászatban folyó tárolási és feldolgozási tevékenységekre is.

(4) A nyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló irányelvre vonatkozó javaslat megfelelő kerete lehet az azokkal a hulladékkezelő üzemekkel kapcsolatos intézkedéseknek, amelyek baleseti kockázatot jelentenek, de amelyeket ezen irányelv nem szabályoz.

(5) A 2000. májusában a hollandiai Enschede-nél történt "tűzijáték baleset" igazolta a pirotechnikai és robbanásveszélyes anyagok tárolásából és előállításából származó súlyos balesetek lehetőségét. A 96/82/EK irányelvben szereplő ilyen anyagok fogalommeghatározását ezért tisztázni és egyszerűsíteni kell.

(6) A 2001. szeptemberében Toulouse-ban egy műtrágyagyártó üzemben történt robbanás tudatosította az ammónium-nitrát és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák, különösen az előállítási folyamat során visszautasított vagy a gyártóhoz visszavitt (úgynevezett "off-specs", specifikációnak nem megfelelő) anyag tárolásából származó balesetek lehetőségét. A 96/82/EK irányelvben az ammónium-nitrát és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák meglevő kategóriáit ezért felül kell vizsgálni az "off-specs" anyagokkal való kiegészítés céljából.

(7) A 96/82/EK irányelvet nem szabad alkalmazni a végfelhasználók azon telephelyeire, ahol újrafeldolgozás vagy megsemmisítés céljából történő elszámolás előtt ideiglenesen olyan ammónium-nitrát és ammónium-nitrát alapú műtrágyák vannak jelen, amelyek szállításkor megfeleltek a kérdéses irányelv előírásának, de azután degradálódtak vagy szennyeződtek.

(8) A Bizottság által a tagállamokkal szoros együttműködésben elvégzett tanulmány alátámasztja a karcinogén anyagok listájának kiegészítését megfelelő küszöbmennyiségekkel és a 96/82/EK irányelvben a környezetre veszélyes anyagokhoz hozzárendelt küszöbmennyiségek jelentős csökkentését.

(9) Az olyan üzemeknél, amelyek ezt követően a 96/82/EK irányelv hatálya alá tartoznak szükségesnek bizonyult minimális határidők bevezetése az értesítésekre és a súlyos balesetek megelőzésére irányuló politikák, biztonsági jelentések és vészhelyzeti tervek kialakítására.

(10) Az üzemben az érintett személyzet tapasztalata és tudása nagy mértékben segítheti a vészhelyzeti tervek kialakítását, továbbá egy üzem teljes személyzetét és a valószínűleg érintett személyeket megfelelően tájékoztatni kell a biztonsági intézkedésekről.

(11) A polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén a fokozott együttműködés előmozdítását segítő közösségi eljárás kialakításáról szóló, 2001. október 23-i 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozat [6] elfogadása kiemeli a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén való megerősített együttműködés megkönnyítésének szükségességét.

(12) A területfelhasználás tervezésének megkönnyítése érdekében hasznos a 96/82/EK irányelv által szabályozott üzemek és az említett irányelv 12. cikke (1) bekezdésében leírt területek összeegyeztethetőségének értékelésére szolgáló adatbázist meghatározó irányelvek kidolgozása.

(13) A tagállamokat kötelezni kell arra, hogy a Bizottság számára biztosítsák a 96/82/EK irányelv által szabályozott üzemekre vonatkozó minimális információkat.

(14) Ugyanakkor indokolt tisztázni a 96/82/EK irányelv bizonyos szakaszait.

(15) Ezen irányelvben előírt intézkedésekről az érdekelt felek részvételével nyilvános konzultációt folytattak.

(16) A 96/82/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/82/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) Az e) és az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) ásványi anyagok bányákban, kőbányákban vagy fúrólyukakon át történő kinyerése (feltárása, kitermelése és feldolgozása), kivéve a vegyi és termikus feldolgozási műveletek és a - az I. mellékletben meghatározott veszélyes anyagokkal végzett - műveletekkel kapcsolatos tárolás;

f) ásványi anyagok nyílt tengeri feltárása és kitermelése, a szénhidrogéneket is beleértve,"

b) A cikk a következő ponttal egészül ki:

"g) olyan hulladéklerakó telepek, működő meddő ártalmatlanítására szolgáló létesítmények kivételével, a derítő- illetve ülepítőmedencét is beleértve, amelyek az I. mellékletben meghatározott veszélyes anyagokat tartalmaznak, különösen, ha azokat ásványok vegyi vagy hő alkalmazásával történő feldolgozására használják."

2. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- olyan üzemeknél, amelyek ezt követően ezen irányelv hatálya alá tartoznak, attól a naptól számított három hónapon belül, amikor ezen irányelvet a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározottak szerint az érintett üzemekre alkalmazni kell."

b) A 6. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- egy üzem vagy egy berendezés módosítása, amely jelentős káros hatásokkal járhat a súlyos baleseti veszélyekre, vagy".

3. A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Olyan üzemeknél, amelyek ezt követően ezen irányelv hatálya alá tartoznak, az (1) bekezdésben említett dokumentumot késedelem nélkül, de minden esetben azt a napot követő három hónappal, amelyen ezt az irányelvet az érintett üzemre alkalmazni kell, ki kell dolgozni a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározottak szerint."

4. A 8. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) intézkedéseket tegyenek az együttműködésre a nyilvánosság tájékoztatása és a külső veszélyhelyzeti tervek elkészítéséért felelős hatóság információval való ellátása érdekében."

5. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A biztonsági jelentésnek legalább a II. mellékletben felsorolt adatokat és információkat kell tartalmaznia. Megnevezi a jelentés kidolgozásában résztvevő érintett szervezeteket. Tartalmaznia kell továbbá egy naprakész jegyzéket is az üzemben található veszélyes anyagokról."

b) A (3) bekezdés a harmadik és negyedik francia bekezdés között a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- olyan üzemeknél, amelyek ezt követően ezen irányelv hatálya alá tartoznak, késedelem nélkül, de minden esetben egy éven belül az után a nap után, amelyen ezt az irányelvet az érintett üzemre alkalmazni kell, a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározottak szerint."

c) A (4) bekezdésben a "második, harmadik és negyedik francia bekezdés" hivatkozás helyébe a "második, harmadik, negyedik és ötödik francia bekezdés" hivatkozás lép.

d) A 9. cikk (6) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"d) A Bizottság felkérést kap, hogy 2006. december 31-ig a tagállamokkal szorosan együttműködve vizsgálja felül a jelenlegi "Biztonsági jelentés elkészítéséről szóló iránymutatásokat".".

6. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a) és b) pontja a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- olyan üzemeknél, amelyek ezt követően ezen irányelv hatálya alá tartoznak, késedelem nélkül, de minden esetben azt a napot követő egy éven belül, amelyen ezt az irányelvet az érintett üzemre alkalmazni kell, a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározottak szerint."

b) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az illetékes hatóságok kötelezettségeinek sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy ezen irányelvben előírt belső vészhelyzeti terveket - az érintett, hosszú távra alvállalkozóként szerződött személyzetet is beleértve - az üzemben dolgozó személyzettel konzultálva dolgozzák ki, és hogy a nyilvánossággal konzultálnak a külső vészhelyzeti tervekről, amikor azokat kidolgozzák és frissítik."

c) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A külső vészhelyzeti tervek tekintetében a tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogy súlyos veszélyhelyzetek esetén meg kell könnyíteni a fokozott együttműködést a polgári védelmi segítségnyújtás során."

7. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok biztosítják, hogy a területfelhasználásnál, illetve egyéb ide vonatkozó politikájuknál és e politika végrehajtásánál hosszabb távon figyelembe veszik azt az igényt, hogy megfelelő távolságot tartsanak az irányelv hatálya alá tartozó üzemek és a lakóterületek, a középületek, közterületek, - amennyire lehetséges - fő közlekedési útvonalak, játszóterek valamint a természetvédelmi szempontból különösen érzékeny és értékes területek között illetve, hogy a meglevő üzemeknél figyelembe vegyék a további műszaki intézkedések szükségességét az 5. cikkel összhangban úgy, hogy az ne növelje az embereket érintő kockázatokat."

b) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Bizottság felkérést kap, hogy a tagállamokkal szorosan együttműködve 2006. december 31-ig dolgozzon ki kockázati adatokat és kockázati forgatókönyveket tartalmazó műszaki adatbázist meghatározó iránymutatásokat az ezen irányelv által szabályozott üzemek és az (1) bekezdésben leírt területek összeegyeztethetőségének értékeléséhez való felhasználáshoz. Ezen adatbázis meghatározása, amennyire lehetséges, figyelembe veszi az illetékes hatóságok által végzett értékeléseket, az üzemeltetőktől szerzett információkat és minden egyéb vonatkozó információt, úgymint a fejlesztés társadalmi-gazdasági előnyeit és a vészhelyzeti tervek károkat enyhítő hatásait."

8. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok biztosítják, hogy a biztonsági intézkedésekről és a baleset esetén szükséges viselkedésről szóló információkat rendszeresen és a legmegfelelőbb formában - anélkül, hogy azt kérniük kellene - minden olyan személy és minden olyan közintézmény (úgymint iskolák és kórházak) részére rendelkezésre bocsássák, amelyeket valószínűleg érinthet egy, a 9. cikkben szabályozott üzemből eredő súlyos baleset."

b) A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A 9. cikk rendelkezéseinek hatálya alá tartozó üzemek esetében a tagállamok biztosítják azt, hogy a veszélyes anyagoknak a 9. cikk (2) bekezdése szerint megadott jegyzéke e cikk (4) bekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel a nyilvánosság számára elérhető legyen."

9. A 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ezen irányelv által szabályozott üzemek esetében a tagállamok legalább a következőkről tájékoztatják a Bizottságot:

a) az üzemeltető neve vagy kereskedelmi neve, és az érintett üzem teljes címe, és

b) az üzem tevékenysége vagy tevékenységei.

A Bizottság egy olyan adatbázist hoz létre és tart naprakész állapotban, amely a tagállamok által szolgáltatott információkat tartalmazza. Az adatbázishoz való hozzáférés a Bizottság által meghatalmazott személyeknek vagy a tagállamok illetékes hatóságainak megengedett."

10. Az I. melléklet a mellékletben meghatározottak szerint módosul.

11. A II. melléklet IV. pontjának B. része helyébe a következő szöveg lép:

"B. Azonosított súlyos balesetek következményei mértékének és súlyosságának értékelése, beleértve térképeket, képeket vagy adott esetben egyenértékű leírásokat, amelyek azokat a területeket mutatják, amelyeket az üzemből eredő ilyen balesetek valószínűleg érintenek, a 13. cikk (4) bekezdésének és a 20. cikk rendelkezéseire is figyelemmel."

12. A III. melléklet c) pontja a következőképpen módosul:

a) az i. pont helyébe a következő szöveg lép:

"i. szervezet és személyzet - a súlyos balesetek kezelésébe bevont személyzet szerepe és felelőssége a szervezet minden szintjén. Az ilyen személyzet képzési igényeinek meghatározása és az így meghatározott képzés megszervezése. Az alkalmazottak és az üzemben dolgozó alvállalkozó személyzet részvétele."

b) Az v. pont helyébe a következő szöveg lép:

"v. Vészhelyzeti tervezés - előre látható vészhelyzetek rendszeres elemzéssel történő azonosítására, az ilyen vészhelyzetekre való reagáláshoz vészhelyzeti tervek készítésére, vizsgálatára és felülvizsgálatára, és az érintett alkalmazottak különleges képzésének biztosítására szolgáló eljárások elfogadása és végrehajtása. Ilyen képzésben részesül az üzemben dolgozó teljes személyzet, beleértve az érintett alvállalkozó személyzetet is."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2005. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Alemanno

[1] HL C 75. E, 2002.3.26., 357. o. és HL C 20. E, 2003.1.28., 255. o.

[2] HL C 149., 2002.6.21., 13. o.

[3] A 2002. július 3-i európai parlamenti vélemény (HL C 271. E, 2003.11.12., 315. o.), a 2003. február 20-i tanácsi közös álláspont (HL C 102. E., 2003.4.29.,1. o.) és a 2003. június 19-i európai parlamenti vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A 2003. november 19-i európai parlamenti jogalkotói állásfoglalás (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a 2003. december 1-i tanács határozat.

[4] HL L 10., 1997.1.14., 13. o.

[5] HL C 65. E, 2002.3.14., 382. o.

[6] HL L 297., 2001.11.15., 7. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 96/82/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A bevezetés a következő pontokkal egészül ki:

"6. Ezen irányelv alkalmazásában a gáz bármely olyan anyag, amelynek abszolút gőznyomása 20 oC hőmérsékleten legalább 101,3 kPa.

7. Ezen irányelv alkalmazásában a folyadék olyan anyag, amely nem gázként került meghatározásra és amely 20 oC hőmérsékleten és 101,3 kPa normálnyomáson nem szilárd halmazállapotú."

2. Az 1. rész táblázatában:

a) Az

"Ammónium-nitráttal"

kapcsolatos bejegyzéseket a következők váltják fel:

"Ammónium-nitrát (lásd az 1. megjegyzést) | 5000 | 10000 |

Ammónium-nitrát (lásd a 2. megjegyzést) | 1250 | 5000 |

Ammónium-nitrát (lásd a 3. megjegyzést) | 350 | 2500 |

Ammónium-nitrát (lásd a 4. megjegyzést) | 10 | 50" |

b) Az

"Ammónium-nitráttal"

kapcsolatos bejegyzések után a táblázat a következő bejegyezésekkel egészül ki:

"Kálium-nitrát (lásd az 5. megjegyzést) | 5000 | 10000 |

Kálium-nitrát (lásd a 6. megjegyzést) | 1250 | 5000" |

c) "A következő KARCINOGÉN ANYAGOK"

bejegyzést a következő váltja fel:

"A következő KARCINOGÉN ANYAGOK 5 tömegszázalék feletti koncentrációban: 4-aminobifenil és/vagy sói, benzo-triklorid, benzidin és/vagy sói, bis (klór-metil) éter, klór-metil metil-éter, 1,2-dibróm-etán, dietil-szulfát, dimetil-szulfát, dimetil-karbamoil-klorid, 1,2-dibróm-3-klórpropán, 1,2-dimetil-hidrazin, dimetil-nitrozamin, hexametil-foszfor-triamid, hidrazin, 2-naftalamin és/vagy sói, 4-nitrodifenil, és 1,3-propánszulton | 0,5 | 2" |

d) A

"Motorbenzin és egyéb petroléter"

bejegyzést a következő szöveg váltja fel:

"Kőolajtermékek: a)Motorbenzin és naftab)kerozinok (sugárhajtómű-üzemanyagot is beleértve)c)gázolajok (a diesel üzemanyagot, a háztartási fűtőolajokat és a gázolajkeverékeket is beleértve) | 2500 | 25000" |

e) i. Az 1. és 2. megjegyzést a következő szöveg váltja fel:

"1. Ammónium-nitrát 5000/ 10000): önfenntartó lebomlásra képes műtrágyák

Ezt olyan ammónium-nitrát alapú vegyületekre/összetett műtrágyákra (ammónium-nitrátot foszfátokkal és/vagy kálisókkal együtt tartalmazó vegyületekre/összetett műtrágyákra) kell alkalmazni, amelyekben a nitrogéntartalom az ammónium-nitrát következtében

- 15,751 és 24,52 tömegszázalék között van, és vagy legfeljebb 0,4 % teljes éghető/szerves anyaggal, vagy olyan anyagokkal együtt van jelen, amelyek megfelelnek a 80/876/EGK irányelv II. melléklete követelményeinek,

- legfeljebb 15,753 tömegszázalék és korlátlan éghető anyagokkal együtt van jelen,

és amelyek képesek önfenntartó lebomlásra az ENSZ teknővizsgálat szerint (lásd United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.2).

2. Ammónium-nitrát ( 1250/ 5000): műtrágya minőségben

Ezt olyan ammónium-nitrát alapú műtrágyákra és ammónium-nitrát alapú vegyületekre/összetett műtrágyákra kell alkalmazni, amelyekben a nitrogéntartalom az ammónium-nitrát következtében

- 24,5 tömegszázaléknál nagyobb, kivéve az ammónium-nitrátot tartalmazó dolomitos, mészköves és/vagy kalcium-karbonátos, legalább 90 %-os tisztaságú keverékeket,

- 15,75 tömegszázaléknál nagyobb ammónium-nitrát és ammónium-szulfát keverékeknél,

- 284 tömegszázaléknál nagyobb ammónium-nitrátot tartalmazó dolomitos, mészköves és/vagy kalcium-karbonátos, legalább 90 %-os tisztaságú keverékeknél,

és amelyek megfelelnek a 80/876/EGK irányelv II. melléklete követelményeinek.

3. Ammónium nitrát (350/2 500): műszaki minőségben

Ez a következőkre alkalmazandó:

- ammónium-nitrátra és ammónium-nitrát készítményekre, amelyekben a nitrogén tartalom az ammónium-nitrát következtében

- 24,5 és 28 tömegszázalék közötti, és amelyek legfeljebb 0,4 % éghető anyagot tartalmaznak,

- 28 tömegszázaléknál nagyobb, és amelyek legfeljebb 0,2 % éghető anyagot tartalmaznak,

- vizes ammónium-nitrát oldatokra, amelyekben az ammónium-nitrát koncentrációja 80 tömegszázaléknál nagyobb.

4. Ammónium-nitrát (10/50): "off-specs" anyag és a robbanási vizsgálatnak nem megfelelő anyagok

Ez a következőkre alkalmazandó:

- az előállítási folyamat során visszautasított anyagra, valamint ammónium-nitrátra és ammónium-nitrát készítményekre, tiszta ammónium-nitrát alapú műtrágyákra és az 1. és 2. megjegyzésben említett ammónium-nitrát alapú vegyületre/összetett műtrágyákra, amelyeket újramunkálásra, újrafeldolgozásra, vagy biztonságos felhasználás érdekében történő kezelésre a végfelhasználótól visszavisznek vagy visszavittek egy gyártóhoz, egy ideiglenes tárolóhoz vagy újrafeldolgozó üzemhez, mert többé nem felelnek meg a 2. és 3. megjegyzés előírásainak;

- az 1. megjegyzés első francia bekezdésében és a 2. megjegyzésben említett műtrágyákra, amelyek már nem felelnek meg a 80/876/EGK irányelv II. melléklete követelményeinek.

5. Kálium-nitrát (5000/10000): összetett kálium-nitrát alapú, darabos/granulált formájú kálium-nitrátból álló műtrágyák.

6. Kálium-nitrát (1250/5000): összetett kálium-nitrát alapú, kristályos formájú kálium-nitrátból álló műtrágyák."

ii. A poliklór-dibenzo-furánokra és poliklór-dibenzo-dioxinokra vonatkozó megjegyzés lesz a 7. megjegyzés.

iii. A

"Rokon vegyületek nemzetközi toxicitás egyenérték együtthatói (ITEF) (a NATO/CCMS kompatibilitáshoz)"

című táblázat alatt a következő lábjegyzetek jelennek meg:

"1 amónium-nitrátból származó 15,75 tömegszázalék nitrogéntartalom megfelel 45 % ammónium-nitrátnak.

2 ammónium-nitrátból származó 24,5 tömegszázalék nitrogéntartalom megfelel 70 % ammónium-nitrátnak.

3 ammónium-nitrátból származó 15,75 tömegszázalék nitrogéntartalom megfelel 45 % ammónium-nitrátnak.

4 ammónium-nitrátból származó 28 tömegszázalék nitrogéntartalom megfelel 80 % ammónium-nitrátnak."

3. A 2. részben:

a) a 4. és 5. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"4.ROBBANÁSVESZÉLYES (lásd a 2. megjegyzést)amennyiben az anyag, a készítmény vagy cikk az UN/ADR 1.4. osztályba tartozik. | 50 | 200 |

5.ROBBANÁSVESZÉLYES (lásd a 2. megjegyzést)amennyiben az anyag, készítmény vagy cikk a következők bármelyikébe tartozik: UN/ADR 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. vagy 1.6. osztály vagy az R2 vagy R3 R-mondat. | 10 | 50" |

b) A 9. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"9.A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES R-mondatok:

i.R 50: "Nagyon mérgező a vízi szervezetekre" (beleértve az R50/53-at is) | 100 | 200 |

ii.R 51/53: "Mérgező a vízi szervezetekre; vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat". | 200 | 500" |

c) A megjegyzésekben:

i. Az 1. megjegyzést a következő szöveg váltja fel:

"1. Az anyagok és készítmények osztályozása a következő irányelvek és azoknak a műszaki fejlődéshez történő jelenlegi hozzáigazítása szerint történik:

A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv1.

A tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2.

Olyan anyagok és készítmények esetében, amelyeket nem osztályoztak veszélyes anyagként a fenti irányelvek valamelyike szerint (például hulladék), de amelyek mindazonáltal jelen vannak vagy valószínűleg jelen vannak egy üzemben és amelyek az üzemben megállapított feltételek mellett a súlyos balesetek potenciális lehetősége szempontjából egyenértékű tulajdonságokkal rendelkeznek vagy valószínűleg ilyen tulajdonságokkal rendelkezhetnek, az ideiglenes osztályozási eljárást kell alkalmazni a megfelelő irányelv vonatkozó cikke szerint.

Több besorolást is lehetővé tevő tulajdonságokkal rendelkező anyagok és készítmények esetében ezen irányelv alkalmazásában a legalacsonyabb küszöbmennyiségeket kell alkalmazni. Azonban a 4. megjegyzésben előírt szabály alkalmazásához a használt küszöbmennyiség mindig a kérdéses besorolásnak megfelelő küszöbmennyiség.

Ezen irányelv alkalmazásában a Bizottság kidolgozza és naprakész állapotban tartja azoknak az anyagoknak a jegyzékét, amelyeket egy harmonizált határozottal a 67/548/EGK irányelvvel összhangban a fenti kategóriákba soroltak."

ii. A 2. megjegyzést a következő szöveg váltja fel:

"2. A "robbanásveszélyes":

- az az anyag vagy készítmény, amely ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrások következtében robbanás kockázatát okozza (R2 R-mondat),

- az az anyag vagy készítmény, amely ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrások következtében rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt (R3 R-mondat), vagy

- a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelvvel átültetett, módosított a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló, 1957. szeptember 30-án megkötött európai megállapodás (UN/ADR) 1. osztályába tartozó anyag, készítmény vagy cikk3.

E fogalommeghatározásba tartoznak a pirotechnikai anyagok, amelyek ezen irányelv alkalmazásában olyan anyagok (vagy anyagok keveréke), amelyeket hő, fény, hang, gáz vagy füst vagy e hatások kombinációjának önfenntartó exoterm kémiai reakciók általi előidézésére terveztek. Amennyiben egy anyagot vagy készítményt az UN/ADR és az R2 vagy R3 R-mondat szerint egyaránt besorolnak, akkor az UN/ADR szerinti besorolást kell elsőbbségben részesíteni az R-mondatokkal szemben.

Az 1. osztályba sorolt anyagok és tárgyak az 1.1.-1.6. alosztályok egyikébe vannak besorolva az UN/ADR osztályozási rendszer szerint. A kérdéses alosztályok a következők:

1.1. : alosztály: "Olyan anyagok és tárgyak, amelyeknél fennáll a teljes tömeg felrobbanásának veszélye. (A teljes tömeg felrobbanása olyan robbanás, ami gyakorlatilag egyidejűleg csaknem az egész rakományt érinti.)"

1.2. : alosztály: "Olyan anyagok és tárgyak, amelyek a kivetés veszélyével járnak, de az egész tömeg felrobbanásának veszélyével nem."

1.3. "alosztály : Olyan anyagok és tárgyak, amelyek tűzveszélyesek továbbá robbanás és/vagy kivetés csekély veszélyével járnak, de az egész tömeg felrobbanásának veszélye nélkül,

a) így azok az anyagok, amelyek égése jelentős sugárzó hőt eredményez; vagy

b) amelyek egymásután úgy égnek el, hogy csak kismértékű robbanással és/vagy kivetéssel járnak."

1.4. : alosztály: "Olyan anyagok és tárgyak, amelyek csak csekély robbanásveszélyt jelentenek szállítás közbeni meggyulladásuk vagy beindulásuk esetén. A hatások lényegében a csomagra korlátozódnak, és általában nem várható nagyobb méretű repeszdarabok keletkezése vagy a repeszdarabok nagyobb távolságra való szétrepülése. Kívülről ható tűz nem vonja maga után a csomag teljes tartalmának gyakorlatilag azonnali felrobbanását."

1.5. : alosztály: "Kevéssé érzékeny, tömegrobbanás veszélyével járó anyagok, amelyek kevésbé érzékenysége olyan mértékű, hogy rendes szállítási körülmények között beindulásuk vagy égésük robbanásba való alakulásának valószínűsége rendkívül csekély. Minimális követelmény, hogy külső tűz hatásának vizsgálata során nem robbanhatnak fel."

1.6. : alosztály: "Rendkívül kevéssé érzékeny tárgyak, amelyeknél nem áll fenn a teljes tömeg felrobbanásának veszélye. Az ilyen tárgyak csak rendkívül érzéketlen robbanóanyagokat tartalmaznak, és bizonyítottan elhanyagolható a véletlen beindulásuk vagy átterjedésük veszélye."

E fogalommeghatározás magába foglalja a tárgyakban található robbanásveszélyes vagy pirotechnikai anyagokat, illetőleg készítményeket is. Robbanásveszélyes vagy pirotechnikai anyagokat, illetőleg készítményeket tartalmazó tárgyak esetében, amennyiben a tárgyakban található anyag vagy készítmény mennyisége ismert, akkor azt a mennyiséget kell ezen irányelv alkalmazása céljából figyelembe venni. Amennyiben nem ismert a mennyiség, akkor ezen irányelv alkalmazásában az egész cikket kell robbanásveszélyesként kezelni."

iii. A 3. b) 1. megjegyzésben a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- 55 oC-nál kisebb lobbanáspontú anyagok és készítmények, amelyek nyomás alatt folyadékok maradnak amennyiben sajátos kezelési körülmények, mint például nagy nyomás és magas hőmérséklet, súlyos baleset veszélyét okozhatják;"

iv. A 3. c) 2. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"2. olyan gázok, amelyek levegővel való érintkezés esetén környezeti hőmérsékleten és nyomáson gyúlékonyak (R12-mondat, második francia bekezdés), és amelyek gáz vagy szuperkritikus állapotban vannak, és"

v. A 3.c) 3. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"3. forráspontjuk fölötti hőmérsékleten tartott kismértékben tűzveszélyes vagy tűzveszélyes folyékony anyagok és készítmények."

vi. A 4. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"4. Amennyiben valamely üzemben önmagában egyetlen anyag vagy készítmény jelenlevő mennyisége sem haladja meg, illetőleg nem éri el a megfelelő küszöbmennyiséget, akkor a következő szabályt kell alkalmazni annak megállapításához, hogy az adott üzemre a jelen irányelv megfelelő előírásai vonatkoznak-e:

Az irányelvet alkalmazni kell, ha az összeg:

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... nagyobb vagy egyenlő 1,

ahol qx = az e melléklet 1. vagy 2. részében felsorolt x veszélyes anyag (vagy veszélyesanyag-kategória) mennyisége,

és QUx = az anyagra, illetőleg kategóriára vonatkozó küszöbmennyiség az 1., illetőleg 2. rész 3. oszlopából.

Az irányelvet a 9., 11. és 13. cikk kivételével alkalmazni kell, ha az összeg:

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... nagyobb vagy egyenlő 1,

ahol qx = az e melléklet 1. vagy 2. részében felsorolt x veszélyes anyag (vagy veszélyesanyag-kategória) mennyisége,

és QAx = az anyagra, illetőleg kategóriára vonatkozó küszöbmennyiség az 1. vagy 2. rész 2. oszlopából.

E szabályt a toxicitás, a tűzveszélyesség és az ökotoxicitás együttes veszélyeinek értékeléséhez kell alkalmazni. Ennél fogva a szabályt háromszor kell alkalmazni:

a) az 1. részben megnevezett és mérgezőként vagy nagyon mérgezőként osztályozott anyagok és készítmények, valamint az 1. és 2. kategóriába sorolt anyagok és készítmények összegzésekor;

b) az 1. részben megnevezett és oxidálóként, robbanásveszélyesként, kismértékben tűzveszélyesként, tűzveszélyesként vagy fokozottan tűzveszélyesként osztályozott anyagok és készítmények, valamint a 3., 4., 5., 6., 7a., 7b. vagy 8. kategóriába sorolt anyagok és készítmények összegzésekor;

c) az 1. részben megnevezett és a környezetre veszélyesként [R50 (beleértve az R50/53-t) vagy R51/53] osztályozott anyagok és készítmények, valamint a 9.i. és 9.ii. kategóriába sorolt anyagok és készítmények összegzésekor;

Ezen irányelv megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az a), b) vagy c) szerinti összegek bármelyike nagyobb vagy egyenlő, mint 1."

vii. A megjegyzések végén a következő lábjegyzetek jelennek meg:

"1 HL L 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

2 HL L 200., 1999.7.30., 1. o. A legutóbb a 2001/60/EK bizottsági irányelvvel (HL L 226., 2001.8.22., 5. o.) módosított irányelv.

3 HL L 319., 1994.12.12., 7. o. A legutóbb a 2003/28/EK bizottsági irányelvvel (HL L 90., 2003.4.8., 45. o.) módosított irányelv."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0105 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0105&locale=hu

Tartalomjegyzék