508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)[1]

(3)[2]

2. §[3] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A támogatói döntéssel rendelkező projektek:

ABC
1.Projekt azonosítószámaProjekt neveKedvezményezett neve
2.KEOP-1.1.1/B/10-11-
2013-0004
Hatvan és térsége települési
hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése
Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás
3.KEOP-1.1.1/B/10-11-
2013-0005
Szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer továbbfejlesztése
a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
területén
Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
4.KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2012-0006
Dél-Balaton és Sióvölgy
Nagytérségi Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcium működési
területén a Somi Regionális
Hulladékkezelőtelep fejlesztése
Dél-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás
5.KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2013-0003
Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás hulladékgazdálkodási
rendszerének fejlesztése
Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás
6.KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2013-0001
Az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási
Rendszer teljes kiépítése
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
7.KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2012-0003
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási
Program Infrastruktúra
Fejlesztése
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás
8.KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2013-0002
Hernád Völgye települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése
Hernád Völgye és Térsége
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás

2. melléklet az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. Környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. területrendezési hatósági eljárások,

4. általános építésügyi hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[4]

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. erdővédelmi hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. vízügyi hatósági eljárások,

19. az 1-18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 117. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 116. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 61. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék