519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A (8) bekezdés szerinti ellátások esetén a 21. számú mellékletet az e rendelet, valamint az OEP által kiadott tájékoztató szerinti előírásoknak megfelelően kell kitölteni. Ha a szolgáltató a 21. számú melléklet adathibáját nem javította, az adathiányt nem pótolta, annak okairól az 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben írásban nyilatkoznia kell az OEP felé."

2. § A Kr. 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a várólista nyilvántartási tétel ellátott esetként nyilvántartott, azonban az ellátás adata vagy részjelentése az aktuális elszámolási időszakban a teljesítmény-elszámolásra jelentett adatok között nem szerepel, akkor az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazandóak, kivéve, ha a szolgáltatónál a teljesítmény-elszámolás keretében a folyamatban lévő ellátás jelentésére legalább részben sor került.

(7) Ha a várólistán hibásan közzétett nyilvántartási tétel bármely adata az országos várólista nyilvántartásba történt felvételt követően nem felelt meg a jogszabályban, valamint a kitöltési útmutatóban foglaltaknak és a rendszeresen elvégzett ellenőrzés alapján küldött első hibaüzenetet követő 10 munkanapon belül sem került sor a várólista nyilvántartási tétel adatának a kijavítására az országos várólista nyilvántartásban, akkor a tárgyhónapot követő hónaptól kezdődően a hiba kijavításáig a szolgáltató finanszírozását az (5) bekezdés szerint csökkenteni kell.

(8) Az Ebtv. 5/B. § u) pontja szerinti intézményi előjegyzési lista tekintetében az (1)-(7) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell."

3. § A Kr. 6/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/E. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az általa külföldön történő gyógykezelésre beutalt beteg részére végzett külföldön történő gyógykezelésről a 4. § (2) bekezdése szerint adatot szolgáltat az OEP részére a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján, ha a beteg a külföldön történő gyógykezelést a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint vette igénybe.

(2) A magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátást az egészségügyi szolgáltató "W" térítési kategóriában jelenti. Az így jelentett ellátások fedezetéül az Egészségbiztosítási Alap "Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése" előirányzata szolgál."

4. § A Kr. 27. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbeteg-szakellátásnak minősülő)

"e) a 28/B. számú melléklet szerinti feltételekkel az ott meghatározott ellátások,"

(kivételével történik.)

5. § A Kr. 28. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő b) ponttal egészül ki:

[Amennyiben a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye - ide nem értve a 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti teljesítményt - meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítmény mértékét, a többletteljesítményt az OEP]

"a) 10 százalékig 30 százalékos,

b) 10 és 20 százalék között 20 százalékos"

(alapdíjjal számolja el.)

6. § A Kr. 37. § (4d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4d) A (4a)-(4c) bekezdésben foglaltakat az Eftv. vhr. szerinti többletkapacitás-befogadási eljárás hatálya alá nem tartozó esetekben lehet alkalmazni."

7. § A Kr. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Egy intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél a normatív ápolási időt követően 5 napon belül, a 8. számú melléklet szerinti 00017, 00023, 00025 kódszámú ellátást nyújtó osztályra áthelyezett esetnél 3 napon, illetve ha ez kevesebb, a felső határnapon belül nem számolható el a krónikus osztályon nyújtott ellátás."

8. § A Kr. 44/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"44/A. § Az 1309 általános anesztéziában végzett fogászati ellátás szakmában működési engedéllyel rendelkező, az R.-ben meghatározott egészségügyi szolgáltató az R. szerinti egynapos ellátás nyújtására jogosult. Az R. szerinti egészségügyi szolgáltató TVK-ja megegyezik a 2013. finanszírozási évre az egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által részére megállapított TVK-val, amely csak az általános anesztéziában végzett fogászati ellátásra fordítható és számolható el."

9. § A Kr. a következő 76/C. §-sal egészül ki:

"76/C. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 28. § (1a) bekezdését a 2014. január havi kifizetéseknél kell első ízben alkalmazni.

(2) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 28/A. számú melléklet alapján módosított finanszírozási szerződésekben meghatározott TVK az e rendeletben foglalt esetekben az általános szabályok szerint módosítható."

10. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 6/B. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. 8. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Kr. 14. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Kr. 28. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kr. 28/A. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kr. a 8. melléklet szerinti 28/B. számú melléklettel egészül ki.

11. § A Kr.

a) 4. § (8) bekezdésében az "az ellátások igénybevételére jogosító igazolások mintáit az OEP tájékoztatóban közzéteszi" szövegrész helyébe az "az ellátások igénybevételére jogosító igazolások kötelezően alkalmazandó mintáit az OEP tájékoztatóban közzéteszi" szöveg,

b) 5/A. § (5) bekezdésében a "tárgyhavi elszámolási összegét" szövegrész helyébe a "tárgyhavi elszámolási összegét - az 5. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével -" szöveg,

c) 27. § (3) és (4) bekezdésében a "2012." szövegrész helyébe a "2013." szöveg,

d) 30/A. § (3) bekezdésében a "3. napjáig" szövegrész helyébe a "20. napjáig" szöveg,

e) 30/A. § (4) bekezdésében a "8 napon belül megküldi a felhasználó egészségügyi szolgáltatónak, és amennyiben a szolgáltató az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül pénzügyi bizonylattal nem igazolja fizetési kötelezettségének teljesítését," szövegrész helyébe az "a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján" szöveg,

f) 40. § (11a) bekezdés b) pontjában az "a mozgásszervi rehabilitáció és a neurológiai rehabilitáció szakmákban" szövegrész helyébe az "az ellátásoknak megfelelő szakmákban" szöveg,

g) 64. § (1) bekezdésében az "az 5. számú melléklet szerinti" szövegrész helyébe az "a 2012. szeptember 15-én hatályos 5. számú melléklet szerinti" szöveg,

h) 64. § (4) bekezdésében a "2013. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2014. június 30-ig" szöveg, a "2014. március 1-jéig" szövegrész helyébe a "2014. szeptember 1-jéig" szöveg,

i) 64. § (5) bekezdésében a "2014. június 30-áig" szövegrész helyébe a "2014. december 31-éig" szöveg, a "2014. augusztus 31-éig" szövegrész helyébe a "2015. február 28-áig" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Kr.

a) 5/A. § (2) bekezdés d) és e) pontja,

b) 26. § (6) bekezdése,

c) 27. § (3b) és (3c) bekezdése,

d) 27. § (7) bekezdés f) és g) pontja,

e) 63. §-a,

f) 67. §-a.

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-10. §, a 11. § a)-f) pontja, a 12. §, valamint az 1-8. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

millió forint

Megnevezés2014. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás90 292,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen101 047,5
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 217,1
Védőnői ellátás17 779,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen20 698,2
3.Fogászati ellátás24 446,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 046,9
8.Művesekezelés23 171,1
9.Otthoni szakápolás4 479,8
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás8,9
Méltányossági alapon történő térítések5 611,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj3 160,8
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata100,0
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete53 486,9
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő
jövedelemkiegészítése12 800,0
13.Célelőirányzatok összesen75 167,9
15.Mentés28 738,3
17.Laboratóriumi ellátás21 118,5
Összevont szakellátás
Járóbeteg- szakellátás121 454,2
Fekvőbeteg- szakellátás420 355,7
- aktív fekvőbeteg-szakellátás356 709,4
- krónikus fekvőbeteg-szakellátás62 646,3
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 000,0
Extrafinanszírozás500,0
Speciális finanszírozású szakellátás72 645,3
18.Összevont szakellátás összesen614 955,2
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék10 000,0
Összesen931 870,2

"

2. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 10. pontja az "Y" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"W = magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás"

3. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 6/B. számú melléklet "Térítési kategóriák:" része az "Y" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"W = magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás"

4. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat a 00028 megjelölésű sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

(KódjaMegnevezéseSzorzója)
"
Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás1,8
Pszichiátriai rehabilitáció "C" szint***1,2
Pszichiátriai rehabilitáció "B" szint****1,4
Pszichiátriai rehabilitáció "A" szint*****1,8
"

2. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázatot követő végjegyzet a következő szövegrésszel egészül ki:

"*** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció I. progresszivitási szintjére előírt feltételek.

**** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció II. progresszivitási szintjére előírt feltételek.

***** Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a pszichiátriai rehabilitáció III. progresszivitási szintjére vagy a pszichoterápiás rehabilitációs osztályra előírt feltételek."

3. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat "00025" megjelölésű sorában a "tartós gépi lélegeztetést" szövegrész helyébe az "intézeti és otthoni tartós gépi lélegeztetést" szöveg lép.

5. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 4. pontja az "Y." megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"W. magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás"

2. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pontja az "M." megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

"R. rehabilitációt igénylő diagnózis"

3. Hatályát veszti a Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pontjában az "N." megjelölésű sort követő "R." megjelölésű sor.

6. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2014. évre vonatkozó TVK

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2013. november és 2014. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 77 074 371 379 pontszám. Ebből:

1.1. a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezetére: 27 853 639 pontszám,

1.2. a következő, korai fejlesztést végző intézmények részére 43 779 694 pontszám a következők szerint:

IntézményÉves TVK többlet pontszám
4013Autizmus Alapítvány, Bp.13 784 103
4977Nemzetközi Pető András Közalapítvány1 106 808
5087Dévény Anna Alapítvány6 780 421
7990Vadaskert Alapítvány, Budapest6 887 628
B944Gézengúz Alapítvány, III. ker.13 866 876
H058Budapesti Korai Fejlesztő Központ1 353 858
ÖSSZESEN43 779 694

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2013. november és 2014. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 066 252 súlyszám.

Ebből:

2.1. a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló keret: 667 súlyszám,

2.2. a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezetére: 617 súlyszám.

3. Az egyes ellátási formák 2014. évre vonatkozó országos szezonális indexe:

ABC
1.HónapAktív fekvőbeteg-szakellátásJáróbeteg-szakellátás
2.november1/121/12
3.december1/121/12
4.január1/121/12
5.február1/121/12
6.március1/121/12
7.április1/121/12
8.május1/121/12
9.június1/121/12
10.július1/121/12
11.augusztus1/121/12
12.szeptember1/121/12
13.október1/121/12

"

7. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2014. évre vonatkozó TVK mennyisége

(a súlyszám értékek az egynapos szolgáltatásvolument is tartalmazzák)

ABC
1.Intézményi
kód
Egészségügyi szolgáltató2014. évi
súlyszám*
2.1052Mohácsi Kórház7 244,7
3.2912Pécsi Tudományegyetem94 835,5
4.A316Siklósi Kh. Hum. Eü. Nonprofit Kft.345,3
5.C353Uro Clin Kft., Pécs840,0
6.N591Szigetvári Kórház4 981,5
7.N584Komlói Egészségcentrum2 887,2
8.1084Bajai Szent Rókus Kórház14 293,9
9.1122Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
67 027,5
10.N590Kiskunhalasi Semmelweis Kórház14 727,3
11.1243Orosházi Kórház9 478,5
12.1248Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház36 192,3
13.1249Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet13 502,5
14.1301Edelény, Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet3 991,3
15.1345Tiszaújváros, V. Ri.773,0
16.1349Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház76 162,4
17.1400Szerencs, ESZEI485,0
18.1407Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház7 798,6
19.M058Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság3 607,4
20.N587Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház28 364,0
21.N684Almási Balogh Pál Kórház, Ózd7 985,7
22.1454Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely -
Makó
9 082,6
23.1484Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza3 562,4
24.1487Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház12 355,8
25.2917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ93 752,0
26.M226Kisteleki Eü. Közp. Nonprofit Kft.343,7
27.1568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház50 430,9
28.C975Napfény 2001 Kht.668,6
29.H059Bicskei Eü. Közp. Szolg. Kft.1 008,0
30.M934Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet, Dunaújváros18 018,3
31.1601Csornai Margit Kórház253,0
32.1630Kapuvár, Lumniczer S. Kh.-Ri.376,2
33.1640Petz Aladár Megyei Oktató Kórház50 982,6
34.1644Karolina Kórház-Rendelőintézet5 311,1
35.1663Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet15 013,8
36.1683Gróf Tisza István Kórház8 601,8
37.2894Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum104 028,0
38.N600Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet40 503,9
39.1899Mátrai Gyógyintézet3 354,1
40.N682Bugát Pál Kórház, Gyöngyös7 455,2
41.N585Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet27 620,0
42.N581Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet7 421,9
43.1865Vaszary Kolos Kórház12 864,1
44.1871Selye János Kórház, Komárom1 296,0
45.1876Szent Borbála Kórháza27 834,1
46.K404Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft.2 301,2
47.1903Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet9 522,6
48.1928Szent Lázár Megyei Kórház18 908,2
49.1945Pásztó, Margit Kórház378,3
50.1980Dr. Halász G. Szakorvosi Rendelőintézet Dabas343,0
51.2010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház25 650,4
52.2049Bp. Szent Rókus Kórház és Intézményei2 176,1
53.2052Szentendre, Egészségügyi Int.435,0
54.2057Szigetszentmiklós, Szakorvosi Rendelőintézet498,0
55.2073Tüdőgyógyintézet Törökbálint7 769,8
56.2090Vecsési Egészségügyi Szolgálat346,7
57.2095Jávorszky Ödön Kórház15 371,9
58.2103Érd MJV Szakorvosi Rendelőintézet1 034,0
59.2911Gálfi Béla Gyógyitó és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.757,9
60.C613Europ-Med Kft., Budaörs1 743,5
61.H199Men For Care Kft.680,3
62.N593Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet16 541,7
63.N588Misszió Egészségügyi Központ345,1
64.2137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház45 138,4
65.2162Siófoki Kórház-Rendelőintézet10 664,5
66.3205Barcs Kistérségi Járóbetegellátó Központ416,7
67.H275Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum5 350,8
68.N683Nagyatádi Kórház4 233,9
69.2230Felső-Szabolcsi Kórház Kisvárda14 014,1
70.N599Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház
86 019,4
71.2324Hetényi Géza Megyei Kórház Rendelőintézet36 566,5
72.2378Kátai Gábor Kórház Karcag8 126,4
73.8002MÁV Kórház és Rendelőint., Szolnok3 632,9
74.N586Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet2 161,0
75.N596Jászberényi Szent Erzsébet Kórház6 651,2
76.2392Bonyhád, V. Kh. Ri.429,1
77.2425Tolna Megyei Balassa János Kórház26 985,5
78.2436Paks, Rendelőintézet370,2
79.N582Dombóvári Szent Lukács Kórház5 354,5
80.2524Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk303,0
81.2531Sárvár, V. Kh. Ri.456,7
82.N595Markusovszky Egyetemi Oktatókórház46 868,0
83.2535Magyar Imre Kórház Ajka9 682,2
84.2586Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő5 748,5
85.2601Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű2 774,5
86.2611Zirc Városi Erzsébet Kh.-Ri.343,6
87.2893Állami Szívkórház Balatonfüred4 157,7
88.C149Pannon Reprodukciós Intézet982,6
89.H505Palotahosp KFT., Várpalota578,6
90.N594Csolnoky Ferenc Kórház30 195,2
91.N592Deák Jenő Kórház365,0
92.2703Keszthelyi Kórház5 150,3
93.2734Zala Megyei Kórház37 203,2
94.2747Kanizsai Dorottya Kórház14 972,2
95.N597Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház876,6
96.0765HT MEDICAL CENTER KFT.679,0
97.2872Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza6 497,8
98.2873Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet27 064,2
99.2877Heim Pál Gyermekkórház17 240,7
100.2878Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet46 132,4
101.2879Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet26 657,6
102.2880Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak30 787,5
103.2886Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ45 510,8
104.2887Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet6 841,3
105.2889Szent Imre Kórház26 349,9
106.2890Károlyi Sándor Kórház6 151,1
107.2891Uzsoki Utcai Kórház40 446,1
108.2896Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet26 722,9
109.2897Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet14 476,0
110.2903Országos Klinikai Idegtudományi Intézet12 631,8
111.2906Országos Onkológiai Intézet51 999,0
112.2907Országos Reumatológiai és Fizikóterápiás Intézet4 781,7
113.2910Országos Sportegészségügyi Intézet1 823,3
114.2913Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet1 683,6
115.2915Semmelweis Egyetem122 701,1
116.4026Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretetkórháza851,9
117.7610BLESZ407,7
118.7990Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért1 611,2
119.8714"Kaáli" Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.5 575,3
120.A275Budavári Önk. Eü. Szolgálat339,2
121.C030Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.639,3
122.C247Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.571,7
123.C278Kelen Kórház Kft.349,5
124.H025Bp. XVI. ker. Kertvárosi Eü. Sz.382,7
125.H043Óbuda-Békásmegyer Eü. Szolg. Kft.533,0
126.H915Budai Egészségközpont Kft.10 805,1
127.K358Ars Medica Lézerklinika Kft.387,2
128.K403Magyar Honvédség Egészségügyi Központ65 141,3
129.K405PREMED PHARMA KFT.347,9
130.K409Istenhegyi Magánklinika Zrt.343,2
131.K413Pszl-Pszi Kft.343,7
132.K558Bp. XIII. k. Eü. Szolg. Kh. Np. Kft.580,4
133.K620Bp. IX. ker. Szakrendelő Kft.342,6
134.M915Betegápoló Irgalmas Rend13 958,7
135.N511Szent Margit Kórház11 990,6

* Tartalmazza az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 27. § (7) bekezdése szerinti TVK-mentesítés miatti TVK-csökkentést."

8. melléklet az 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"28/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A TVK megállapítása alóli kivételek

HBCsFeltétel
05P 2081AMI PCI-vel (egy vagy több
stenttel)
05P 2082AMI PCI-vel, stent nélkül
01M 015DCerebrovascularis
betegségek (kivéve: TIA),
praecerebralis
érelzáródással, rtPA
kezeléssel
01P 001ASpeciális intracranialis
műtétek 18 év felett, nem
trauma miatt
Az 53950 Intracranialis saccularis aneurysma
clippelése vagy az 53951 Többszörös intracran.
saccul. aneurysmák clippelése beavatkozás esetén
01P 029AEndovascularis aneurysma
műtétek a központi
idegrendszer erein
01P 029CFej, nyak, központi
idegrendszer
érmalformációinak,
tumorainak endovascularis
műtétei
Az 5387A Intracranialis érmalformatiok endovasc.
műtéte beavatkozás esetén
01P 029DFej, nyak, központi
idegrendszer
érmalformációinak,
tumorainak endovascularis
műtétei, speciális
intracranialis műtéttel
Az 53950 Intracranialis saccularis aneurysma
clippelése vagy az 53951 Többszörös intracran.
saccul. aneurysmák clippelése vagy az 5387A
Intracranialis érmalformatiok endovasc. műtéte
beavatkozás esetén
01P 029EEndovascularis aneurysma
műtétek
áramlásmódosítással a
központi idegrendszer erein
06M 290DEndoszkópiával igazolt
gastrointestinalis vérzés,
több mint 2E transzfúzióval
endoszkópos
vérzéscsillapítással
(injektálás)
06M 290EEndoszkópiával igazolt
gastrointestinalis vérzés,
több mint 2E transzfúzióval
endoszkópos
vérzéscsillapítással (kivéve
injektálás)
22P 8810Kiterjedt égés műtéttel
22M 8820Kiterjedt égés műtét nélkül
22M 8850Légzőrendszer égése
légzéstámogatással
III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott
ellátás; az égés kiterjedésének és mélységének
egyértelmű dokumentálása
22P 8870Kiterjedt fagyás műtéttel
22M 8880Kiterjedt fagyás műtét
nélkül
15M 7110Újszülött, születési súly
999 g alatt
15P 7120Újszülött, születési súly
1000-1499 g, jelentős
műtéttel
15M 7130Újszülött, születési súly
1000-1499 g, jelentős műtét
nélkül
15P 7140Újszülött, születési súly
1500-1999 g, jelentős
műtéttel
15P 7180Újszülött, születési súly
2000-2499 g, jelentős
műtéttel
15P 7230Újszülött, születési súly
2499 g felett, jelentős
műtéttel
III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott ellátás
15P 7330Jelentős szív-érrendszeri
műtétek újszülött korban
15P 7331Jelentős szív-érrendszeri
műtétek újszülött korban, 5
napot meghaladó gépi
lélegeztetéssel
15P 7332Jelentős szív-érrendszeri
műtétek újszülött korban, 5
napot meghaladó gépi
lélegeztetéssel és NO
adásával
15M 735ZÚjszülött, születési súly
2499 g felett, jelentős műtét
nélkül súlyos problémával, 5
napnál hosszabb gépi
lélegeztetéssel
15M 715ZÚjszülött, születési súly
1500-1999 g, jelentős műtét
nélkül, súlyos problémával
III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott
ellátás, illetve 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés
15M 719ZÚjszülött, születési súly
2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül súlyos problémával
17M 7720Akut leukémiák magas
malignitással,
kemoterápiával és legalább
25 E szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18
év alatt
17M 773EAkut leukémiák 26E alatti
(de legalább 6E) szűrt vagy
besugárzott vérkészítmény
adásával
17M 773FAkut leukémiák 26-50E
szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával
17M 773GAkut leukémiák 51-75E
szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával
17M 773HAkut leukémiák 75E feletti
szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával
17M 780AAkut leukémia 18 év alatt,
magas malignitással, társult
betegséggel
17M 780BAkut leukémia 18 év alatt,
magas malignitással, társult
betegség nélkül
17M 782AAkut leukémia 18 év alatt,
alacsony-közepes
malignitással, társult
betegséggel
17M 782BAkut leukémia 18 év alatt,
alacsony-közepes
malignitással, társult
betegség nélkül
99M 941USzívátültetés előtti
kivizsgálás

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére