526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Hankook Tire Magyarország Kft. által megvalósításra kerülő Rácalmás város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 053/9 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken, gumiabroncs gyár létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4)[2] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

2. §[3]

3. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[4] E rendeletnek a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[5] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[6] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez[7]

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[8]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt
beruházásként
gumiabroncs
üzem és annak
építményei
Rácalmás város
területén fekvő, az
ingatlan-nyilvántartás
szerinti 053/9 helyrajzi
számú földrészlet, illetve
az ebből a földrészletből
telekalakítási eljárások
végleges befejezését
követően kialakított
földrészletek
általános építésügyi
hatósági eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági
eljárások, régészeti
feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési
eljárás
illetékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárás
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági
eljárás
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
11.földmérési hatósági
eljárás
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
13.szénhidrogén vezetékkel,
valamint annak üzemben
tartásához szükséges
létesítményekkel
kapcsolatos
engedélyezésre irányuló
hatósági eljárások
Veszprém Vármegyei
Kormányhivatal
14.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Veszprém Vármegyei
Kormányhivatal
15.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
16.élelmiszerlánc-
felügyeleti eljárás
Dunaújvárosi Járási
Hivatal
17.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
18.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési
és használatbavételi
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság

2. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 119. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 46. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 119. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.07.21.

[5] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 46. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. §-a (ld. 48. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[8] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 46. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 119. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék