561/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. alcím tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"59. § (1) A kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) mint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (a továbbiakban: Alap) kezelő szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatai közül

a) a pályaművek befogadására, a pályaművek értékeléséhez kapcsolódó adatszolgáltatás és a pályaművek értékelésében való részvételre,

b) a támogatási szerződések minta alapján történő előkészítésére és megkötésének lebonyolítására, a támogatási szerződések módosítására,

c) a támogatás kifizetésének előkészítésére,

d) a projektek megvalósítása előrehaladásának nyomon követésére, a beszámoló fogadására, formai ellenőrzésére, hiánypótoltatására,

e) a pályázati adatok rögzítésére, az ezzel kapcsolatos adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítására

a 63. §-ban meghatározott szervvel vagy közbeszerzési eljárásban kiválasztott más szervvel köthet szerződést.

(2) Az (1) bekezdés alapján megbízott szerv a miniszter nevében jár el, a szerződésben meghatározott feladatait személyesen látja el."

2. § Az R1. 61. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 59. § (1) bekezdése alapján megbízott szerv díját arra tekintettel kell meghatározni, hogy az Alapból kizárólag a pályázati programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó feladatok költségei téríthetők meg."

3. § Az R1. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a megbízás megszüntetésre kerül - új szervnek az 59. § (1) bekezdése alapján történő megbízásáig - a 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott feladatokat a miniszter látja el."

4. § Az R1. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"63. § Az 59. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott feladatok ellátására, nem közbeszerzési eljáráson alapuló megbízással kiválasztható szervek a következők:

a) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv,

b) a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt."

5. § Az R1. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"65. § A miniszter az Alap tárgyévi felhasználására vonatkozó tervét az érintett miniszterek, államigazgatási szervek vezetői és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke bevonásával a tárgyévet megelőző évben a központi költségvetés tervezésével összhangban készíti el."

6. § Az R1. 71. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 561/2013. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 59. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

7. § Az R1. 72. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"72. § A közfinanszírozású támogatások nyújtása során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-át, 96 § (2) és (9) bekezdését nem kell alkalmazni."

8. § Az R1.

a) 61. § (2) bekezdésében az "A feladatok átadásáról a kezelő szerv és a közreműködő szervezet megállapodást köt. A megállapodás" szövegrész helyébe az "Az 59. § (1) bekezdése szerinti szerződés" szöveg,

b) 61. § (2) bekezdés a) és f) pontjában az "a közreműködő szervezet és a kezelő szerv" szövegrész helyébe az "az 59. § (1) bekezdése alapján megbízott szerv és a miniszter" szöveg,

c) 62. § (1) bekezdésében a "kezelő szerv vezetője" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

d) 64. § (3) bekezdésében a "kezelő szerv" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R1. 59/A. §-a, 60. §-a, 61. § (1) bekezdése és 66-69. §-a.

2. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 83. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A miniszter a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért való felelőssége körében)

"i) rendelkezik a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felett."

11. § Hatályát veszti az R2. 85. § (1) bekezdés i) pontja.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére