565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Magyarország német megszállásának emléket állító, a Budapest V. kerület, 24747/1 és 24747/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon, természetben a Budapest V. kerület Szabadság téren megvalósításra kerülő emlékmű felállításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1)[3]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3)[4]

(4)[5]

4. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[6] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[7] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez[8]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.Magyarország
német
megszállásának
emléket állító
emlékmű felállítása
Budapest V.
kerület, 24747/1 és
24747/2 helyrajzi
számon
nyilvántartott
ingatlanok
(Budapest V.
kerület Szabadság
tér)
építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások,
fás szárú növények
kivágására vonatkozó
engedélyezési eljárás,
kapcsolódó területek felszíni
rendezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
4.földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.környezetvédelmi hatósági
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
7.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési
Hatóság Hivatala

2. melléklet a 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 123. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 72. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 123. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 123. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[6] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 171. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[7] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. §-a (ld. 50. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 123. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék