57/2013. (VI. 29.) VM rendelet

az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,

a 2. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § f) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

1. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az állandó jellegű földmérési jelek, valamint a földminősítési mintaterek elhelyezését biztosító használati jogok bejegyzésénél meg kell jelölni azt a földhivatalt, amelyen keresztül - a külön jogszabályban meghatározottak alapján - a jogosult a használati jogát gyakorolja."

2. § Az Inyvhr. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Művelési ág változásnak minősül, ha

a) a földrészlet nyilvántartott művelési ágát más művelési ágra alakítják át;

b) a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozik;

c) a terület beruházási célterületté válik (62/A. §);

d) a terület beruházási területté válik (62/B. §);

e) a terület végleges más célú hasznosítását megvalósították (62/C. §);

f) a művelés alól kivett területet mező- és/vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tették, feltéve, hogy a változás után az alrészlet területe a legkisebb területi mértéket eléri;

g) ha a földrészleten belül az alrészlet legkisebb területi mértékét el nem érő művelési ág területe a határvonalának megváltozása miatt az alrészletre irányadó legkisebb területi mértéket eléri, vagy meghaladja."

3. § Az Inyvhr. a következő 65/A. §-sal egészül ki:

"65/A. § A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény szerinti ingyenes használati jog bejegyzéséhez, ha az épületnek csak egy része (egyes helyiségei, vagy azok csoportja) kerül átadásra, - a 65. § (2) bekezdésében meghatározott változási vázrajz helyett - elegendő a használati joggal érintett épületrészt egyértelműen beazonosítható módon ábrázoló és annak térmértékét négyzetméter pontossággal megjelölő, az átadó és az átvevő által aláírt alaprajzot benyújtani."

4. § Az Inyvhr. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"94. § (1) A település belterülete és külterülete közötti fekvéshatár-változás átvezetésére az adatváltozások átvezetésére, illetve az ingatlan megosztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) Ha a fekvéshatár-változás termőföldet érint, úgy a belterület és külterület közötti fekvéshatár-változás ingatlannyilvántartási átvezetéséhez

a) a termőföld belterületbe vonásának, mint a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről rendelkező jogerős határozat,

b) az a) pontban foglalt engedélyben meghatározott földvédelmi járulék megfizetésének igazolása

is szükséges.

(3) A (2) bekezdés szerinti fekvéshatár-változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére csak akkor kerülhet sor, ha az adatváltozás átvezetését az erre irányuló bejelentésben a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogerős határozatban szereplő valamennyi földrészlet vonatkozásában kérik."

5. § (1) Az Inyvhr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Inyvhr. 7. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Az Inyvhr.

a) 112/A. § (1) bekezdésében a "kiállítása iránti" szövegrész helyébe a "kiállítása iránti, a felhasználás célját is megjelölő",

b) 112/A. § (5) bekezdésében az "A hatósági" szövegrész helyébe az "A felhasználás célját is tartalmazó hatósági"

szöveg lép.

2. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása

7. § A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: Fmr.) 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) A földminősítést végző személy a helyszíni eljárás folytatására való jogosultságát az e rendelet 3. számú melléklete szerinti arcképes földminősítő igazolvánnyal (a továbbiakban: földminősítő igazolvány) igazolja.

(2) Földminősítő igazolványt a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal), valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal földhivatala (a továbbiakban: járási földhivatal) alkalmazásában álló azon kormánytisztviselő kaphat, aki az alábbi szakképzettségek egyikével rendelkezik:

a) egyetemi vagy főiskolai szintű

aa) agrármérnök,

ab) agrokémikus,

ac) erdőmérnök,

ad) kertészmérnök,

ae) tájépítész mérnök,

af) tájgazdálkodási mérnök,

b) felsőoktatási alapképzési szakon szerzett

ba) meliorációs mérnök,

bb) tájrendező és kertépítő mérnök,

bc) erdőmérnök,

bd) gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök,

be) informatikus és szakigazgatási agrármérnök,

bf) mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök,

bg) környezetgazdálkodási agrármérnök,

bh) természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági mérnök,

bi) mezőgazdasági szakoktató,

bj) növénytermesztő mérnök,

c) felsőoktatási mesterképzési szakon szerzett

ca) okleveles környezetmérnök,

cb) okleveles agrármérnök,

cc) okleveles kertészmérnök,

cd) okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök,

ce) okleveles növényorvos,

cf) okleveles növénytermesztő mérnök,

cg) okleveles vidékfejlesztési agrármérnök,

ch) okleveles természetvédelmi mérnök szakképzettség.

(3) A földminősítő igazolványt a földügyért felelős miniszter adja ki. Elkészítéséről és nyilvántartásáról a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) gondoskodik.

(4) A földminősítő igazolvány kiadása iránti igényt e rendelet 4. mellékletét képező és a FÖMI-nél beszerezhető igénylőlapon lehet benyújtani. A megyei kormányhivatal földhivatala hivatalból, a járási földhivatal a megyei kormányhivatal földhivatala útján továbbítja a kitöltött igénylőlapokat a FÖMI-hez.

(5) Az igényléshez csatolni kell:

a) 1 db igazolványképet,

b) a (2) bekezdésben előírt végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolatát.

(6) A földminősítő igazolvány a kiállítástól számított 10 évig hatályos.

(7) A megyei kormányhivatal földhivatala, illetve a járási földhivatal állományából kilépő földminősítő kormánytisztviselő a földminősítő igazolványt távozás előtt a munkáltatónak köteles leadni. A leadott földminősítő igazolványt a nyilvántartásból való törlés érdekében a munkáltató a megyei kormányhivatal földhivatala útján megküldi a FÖMI-nek.

(8) A földminősítő igazolvány pótlására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni."

8. § Az Fmr. a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Mr.) hatályba lépését megelőzően kiadott földminősítő igazolványok az Mr. hatályba lépését követő 180. napon hatályukat vesztik."

9. § (1) Az Fmr. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az Fmr. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

10. § Az Fmr. 14. § (1) bekezdésében a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "földügyért felelős miniszter", a 14. § (2) bekezdésében a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a pénzügyminiszterrel" szövegrész helyébe a "földügyért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel" szöveg lép.

11. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

"1. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

"1. Az ingatlan-nyilvántartási kérelem első része az alábbi adatokat tartalmazza:

1.1. a kérelmező értesítési címe, ügyintézőjének neve;

1.2. a kérelmező személyi azonosítója, illetve statisztikai számjele;

1.3. a kérelmező állampolgársága, illetve cégjegyzékszáma;

1.4. a kérelemhez kapcsolódó földhivatali iktatószám;

1.5. a változással érintett ingatlanok darabszáma;

1.6. a bejelentett állandó lakcím átvezetését a kérelmező igényli-e;

1.7. a kérelmező soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;

1.8. az egyes ingatlanokra is tekintettel fizetendő összes igazgatási szolgáltatási díj megjelölése;

1.9. fizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, átutalási megbízás);

1.10. egyéb megjegyzés;

1.11. mellékletek megjelölése;

1.12. a kérelem keltének helye és ideje;

1.13. a kérelmező, vagy képviselő aláírása;

1.14. készpénzbefizetés vagy bankkártyával történő fizetés esetén a földhivatali pénztáros nyilatkozata;

1.15. az ingatlan-nyilvántartási kérelem vizsgálatával kapcsolatos földhivatali megállapítások.

2. Az ingatlan-nyilvántartási kérelem második része a változással érintett ingatlan (ingatlanok) tekintetében az alábbi adatokat tartalmazza:

2.1. sorszámszerű megjelölés;

2.2. település megnevezése;

2.3. helyrajzi szám megjelölése;

2.4. a kérelem tárgyának meghatározása;

2.5. személyes vagy tárgyi mentességre vonatkozó nyilatkozat;

2.6. a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékének megjelölése;

2.7. a kérelmező, vagy képviselő aláírása."

2. melléklet az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

"7. számú melléklet a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelethez

Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. a kérelmező anyja születési családi- és utóneve, születési helye, születési ideje;

2. a kérelmező állampolgársága;

3. a kérelmező lakcíme;

4. a kérelmező értesítési címe;

5. a kérelmező telefonszáma;

6. a kérelmező elektronikus levelezési címe, amennyiben a kérelmező a hitelesítés nélküli hatósági bizonyítvány elektronikus úton történő megküldését is kéri;

7. a felhasználás céljának megjelölése;

8. a kérelmező soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;

9. a fizetés módjának megjelölése;

10. a kérelem keltének helye és ideje;

11. a kérelmező aláírása."

3. melléklet az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez

A földminősítő igazolvány

Előlap

Hátlap

"

4. melléklet az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

"4. melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez

IGÉNYLŐLAP
a földminősítő igazolvány kiadásához
Az igénylő neve:.............................................................................................................................................................................................
Az igénylő anyja neve:...................................................................................................................................................................................
Állandó lakcíme:............................................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:...........................................................................................................................................................................
Telefonszám:..................................................................................................................................................................................................
E mail cím:.....................................................................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye:.....................................................................................................................................................................................
Jelenlegi beosztása:.........................................................................................................................................................................................
Az előírt szakképesítést igazoló oklevél (bizonyítvány) száma, kelte, kiállító intézmény megnevezése:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:...........................20.... év.....................hó .... nap.
..............................................
az igénylő aláírása
............................................
megyei/fővárosi kormányhivatal
földhivatala vezetője
P. H."

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére