105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. § (1) Földminősítés: az az eljárás, amelynek során az adott művelési ágú föld minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme megállapításra kerül.

(2) Becslőjárás: a földminősítési rendszer olyan területi egysége, amelyben a termelési feltételek megközelítően hasonlóak. Az egyes becslőjárásokhoz művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

(3) Osztályozási vidék: ha a becslőjáráson belül a gazdálkodási vagy talajviszonyok a becslőjárás egész területére nem általánosíthatók, a becslőjárás további területegységekre, osztályozási vidékekre oszlik. Az egyes osztályozási vidékekhez művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

(4) Kataszteri tiszta jövedelem: az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos művelési ágú területek termőképessége közötti különbséget fejezi ki.

(5) Minőségi osztály: a becslőjáráson és az osztályozási vidéken (a továbbiakban együtt: becslőjárás) belül művelési áganként a különböző minőségű területek megkülönböztetésére egytől legfeljebb nyolcig terjedő értékszám. Az alacsonyabb számértékű minőségi osztályok a jobb, a magasabb számértékűek pedig a rosszabb talajminőséget mutatják.

(6) Járási mintatér: az a terület, amely a becslőjáráson belül - a gyümölcsös, a fásított terület és a halastó művelési ág kivételével - művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak (feltalaj vastagsága, fizikai félesége, szerkezete, színe, fekvése, vízgazdálkodása stb.) a termelés feltételeinek és természeti adottságainak szemléltetésére szolgál, s alapját képezi a községi mintaterek kijelölésének.

(7) Községi mintatér: a településen belül - a halastó és a fásított terület művelési ág kivételével - művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére szolgál. A községi mintaterek a településen belül előforduló különböző művelési ágú földek részletes osztályba sorozásának alapját képezik.

(8) Járási és községi mintatérjegyzék: a becslőjárásban előforduló különböző minőségű földek jellemző talajtulajdonságait, a termelés feltételeit és természeti adottságait művelési áganként és minőségi osztályonként a járási mintatérjegyzék, a településen belül előforduló különböző művelési ágú és minőségű földek jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak leírását a községi mintatérjegyzék tartalmazza.

2. § A becslőjárások és osztályozási vidékek felsorolását, a rendelet 1. számú melléklete, a települések becslőjárások, illetve a osztályozási vidékek szerinti besorolását pedig a 2. számú melléklete tartalmazza.

Osztályba sorozás

3. § (1) Az osztályba sorozás helyszíni földminősítési eljárás. A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló vagy arra alkalmas, illetve alkalmassá tett föld minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét, aranykoronaértékét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás célja a külön jogszabályban meghatározott művelési ágakban hasznosított különböző minőségű termőföldek egytől nyolcig terjedő minőségi osztályának megállapítása.

(2) Az osztályba sorozás alkalmával a minőségi osztályt a vizsgált földterület jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak a községi mintatérjegyzékben feltüntetett adatokkal történő összehasonlításával kell meghatározni. Az összehasonlításnak ki kell terjednie a talaj termőképességét befolyásoló következő adatokra:

a) a talaj felső rétegének (feltalaj) vastagságára, színére, fizikai féleségére (szövetére), szerkezetére, a szervesanyag jelenlétére, a vízgazdálkodási tulajdonságokra, a terület domborzati adottságaira;

b) az altalaj jellemző talajtulajdonságaira és hidrológiai viszonyaira;

c) a különböző művelési ágakban hasznosított területek növénykultúrájára kedvező vagy kedvezőtlen hatással bíró talaj, domborzati, éghajlati, vízgazdálkodási és agrotechnikai adottságokra.

(3) A talajt a minőségi osztályra jellemző mélységig, legfeljebb száz centiméterig kell megvizsgálni.

(4) Az egy művelési ágba tartozó földterületen belül előforduló eltérő minőségi földek (a továbbiakban: talajfoltok) természetbeni elhelyezkedését, kiterjedésének határvonalát a (2) bekezdésben foglaltak szerint egyszerű méréssel vagy becsléssel kell megállapítani.

4. § (1) Osztályba sorozást kell végrehajtani:

a) a település külterületére új állami földmérési alaptérkép készítése,

b) a különböző becslőjárásba tartozó települések közigazgatási határának egymás közötti megváltoztatása,

c) a földrészlet, alrészlet (a továbbiakban együtt: földrészlet) határvonalának vagy művelési ágának megváltoztatása,

d) a más célra hasznosított föld mező- vagy erdőgazdasági művelésbe vonása, újrahasznosítása,

e) a becslőjárás, illetve a település területén új művelési ág megállapítása,

f) a járási, illetve községi mintatérjegyzékben nem szereplő minőségi osztály megállapítása,

g) a település belterületén egy hektárt meg nem haladó területű beépítetlen ingatlanok összevonása útján egy hektárt meghaladó kiterjedésű ingatlan keletkezése,

h) a termőföld minőségének megváltozása (talajjavulás, talajromlás),

i) az ingatlan-nyilvántartás átalakítása

esetén.

(2) Nem kell helyszíni földminősítési eljárást végrehajtani a földrészlet határvonalának megváltoztatása esetén, ha a település külterületének osztályba sorozása már korábban megtörtént, és a földminősítési térkép a minőségi osztályok határvonalát tartalmazza.

Földminősítési térkép

5. § (1) Az osztályba sorozás eredményét az eljárás során földminősítési térképen (a továbbiakban: munkatérkép) kell feltüntetni. Munkatérkép céljára a külön jogszabályban meghatározott ingatlan-nyilvántartási térkép egy másolati példánya szolgál.

(2) A munkatérképen - a földrészletek határvonalára tekintet nélkül - az 5000 m2-t elérő vagy azt meghaladó talajfoltok határvonalát a rendelet 6. §-ának (1)-(2) bekezdésben foglaltak kivételével fel kell tüntetni.

(3) Az eltérő minőségű területeket a természetbeni elhelyezkedésüknek és alakjuknak megfelelően - a munkatérkép méretarányának figyelembevételével - szabadkézzel húzott szaggatott vonallal kell egymástól elhatárolni. Az elhatároló vonal mindkét oldalán a talajfoltok minőségi osztályát fel kell tüntetni.

(4) A munkatérképen a természetbeni helyüknek megfelelően a járási és községi mintatereket és az általuk képviselt minőségi osztályt jelölni kell.

6. § (1) Több minőségi osztályba tartozó, külön jogszabály szerint erdő művelési ágú földrészletek esetében a minőségi osztályok elhatároló vonalait nem kell a munkatérképen feltüntetni. Az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét, ha területe nem változott, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatokkal egyezően kell megállapítani. Ha az erdő területe megváltozott, az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét a területváltozás arányával egyezően kell megváltoztatni.

(2) A külön jogszabály szerint telepítés folytán erdő művelési ágban nyilvántartandó földterület minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét a mintatérjegyzékben foglalt adatok alapján kell megállapítani. Ha a földterület több minőségi osztályba tartozik, az egyes minőségi osztályok területét a földterület összterületéhez viszonyítva kell megállapítani.

(3) A fásított terület művelési ágba felvételre kerülő, valamint a nádas művelési ágban nyilvántartott földterületek esetében a minőségi osztály és a kataszteri tiszta jövedelem megállapítása során a (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

7. § (1) Az osztályba sorozás eredményét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni. A különböző minőségi osztályokba tartozó földrészletek minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása során az egyes minőségi osztályokba tartozó területek közül azokat, amelyeknek a területe a földrészleten belül a 400 m2-t nem éri el, a mellette lévő nagyobb területű minőségi osztály területénél kell figyelembe venni.

(2) Ha az ingatlan-nyilvántartási térkép számítógépen kezelhető formában áll rendelkezésre, a talajfoltok határvonalát, valamint a földminősítési mintatereket - a rendelet 6. §-ának (1)-(2) bekezdésben foglaltak kivételével - a munkatérkép alapján kell az adatbázisban nyilvántartani.

A földminősítési adatokban bekövetkezett változások vezetése

8. § (1) A járási, illetve községi mintatér (a továbbiakban együtt: mintatér) megszüntetésével, új mintatér kijelölésével, a földterület művelési ágával, a föld minőségével, a földrészlet, valamint a minőségi osztály határvonalával kapcsolatos változást a munkatérképen érvényesíteni kell.

(2)[1] Az ingatlan földminősítési adataiban bekövetkezett változásról a külön jogszabály rendelkezései szerint a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) külön jogszabályok rendelkezései szerint bejelentés alapján, ellenőrzése során vagy hivatalból szerez tudomást.

9. § (1) Ha a művelési ág, a földrészlet területe vagy határvonala, a föld minősége, valamint a minőségi osztály határvonalának változása miatt a mintatér megszűnik, akkor helyette helyszíni eljárással (osztályba sorozással) új mintateret kell kijelölni, és a változást a mintatér jegyzéken át kell vezetni.

(2)[2]

10. § A földterület nyilvántartott művelési ágának más művelési ágra változtatása, illetve az eddig más célra szolgáló földterület mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmassá tétele esetében a természetbeni állapottal egyező új művelési ág minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét osztályba sorozással kell megállapítani.

11. § (1) A földminőség változást abban az esetben kell az ingatlan-nyilvántartásban érvényesíteni, ha a korábbi állapothoz képest a jellemző talajtulajdonságokban beállott tartós változás alapján a földterület új besorolása legalább két minőségi osztállyal, vagy egy minőségi osztállyal és hektáronként legalább nyolc aranykoronával tér el.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás a település külterületének egészére kiterjedő osztályba sorozás alkalmával figyelmen kívül hagyható.

12. § (1) A különböző minőségi osztályokba tartozó földrészlet határvonalának megváltozásával együttjáró területváltozás esetében, ha a település munkatérképe a minőségi osztályok határvonalait nem tartalmazza, a természetbeni állapottal egyező földminősítési adatokat osztályba sorozással kell megállapítani.

(2) Abban az esetben, ha a különböző minőségi osztályokba tartozó földrészlet területének változását nem a határvonal megváltozása idézte elő, hanem a hagyományos adathordozón megjelenő földmérési és térképi adatok számítógéppel kezelhető formában történő feldolgozása, akkor a terület növekedése esetében az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét a területváltozás arányának figyelembevételével kell megváltoztatni.

(3) Ha a területváltozás csökkenéssel jár, a minőségi osztályok területének és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása során a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

13. § (1) A települések közötti közigazgatási határváltozás esetében, ha a növekvő és a csökkenő település azonos becslőjárásba tartozik, a földek minőségi osztályát - ha azok a természetbeni állapottal egyezőek - nem lehet megváltoztatni.

(2)[3]

14. § (1)[4] A különböző becslőjárásba tartozó települések összevonása esetében a település földminősítési szempontból történő besorolása céljából a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) - a természeti és gazdasági adottságokra, a kataszteri tiszta jövedelemben bekövetkező változás mértékére és az összevonással járó feladatokra figyelemmel - javaslatot készít a földügyért felelős miniszter részére.

(2)[5] A besorolás megváltoztatásáról a külön jogszabály rendelkezése szerint a földügyért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben határoz.

15. § A becslőjárásban érvényben lévő kataszteri tiszta jövedelmi fokozat megváltoztatása vagy új kataszteri tiszta jövedelmi fokozat megállapítása esetében a 13. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

A földminősítési feladatokat ellátó szakigazgatási szervezetek

16. § (1) Az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földminősítési hatósági jogkörében ellátja:[6]

a) a földek művelési ágának megállapítását;

b) a változással érintett földterületek minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítását (osztályba sorozását);

c) a település új felmérését követő osztályba sorozását;

d) a községi mintaterek adataiban bekövetkezett változások vezetését, és a mintatér jegyzék őrzését;

e) a földminősítési tárgyú beadványok intézését;

f) az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő földminősítési adatoknak az ingatlan-nyilvántartásban történő érvényesítését;

g) a földminősítési állami alapadatok szolgáltatását, a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében.

(2)[7]

17. §[8]

18. § (1)[9] A járási hivatal és a kormányhivatal helyszíni földminősítési eljárása során a földminősítést végző személy - lakások és lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével - bármely ingatlanba beléphet, illetve osztályba sorozási tevékenységet végezhet, amelyet az ingatlan tulajdonosa a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tűrni köteles.

(2) Az osztályba sorozás során a mintaterek kijelölése, a minőségi osztály megállapítása érdekében a talajfeltárási munkákat úgy kell végezni, hogy az ne járjon az ingatlan szükségesnél nagyobb mértékű igénybevételével.

(3)[10] Az osztályba sorozás lefolytatására való jogosultságát a földminősítést végző járási hivatali, vagy kormányhivatali dolgozó a 18. §-ban meghatározott földminősítő igazolvánnyal igazolja.

19. § (1) Ha az eljárás kár okozásával jár és az értesített személyek nem jelennek meg, a földminősítést végző személynek jegyzőkönyvet, feljegyzést kell készíteni a helyszíni eljárásról. A jegyzőkönyv vagy feljegyzés tartalmazza a keletkezett károk megnevezését.

(2)[11] A károkozással járó földminősítési eljárással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal a kár bekövetkeztéről, mértékéről és a kártalanításról határozatot hoz, amelyet a károsultnak megküld.

20. § (1)[12] A járási hivatal, illetve a kormányhivatal a földminősítési eljárás időpontjáról nyolc nappal megelőzően írásban értesíti a tulajdonost. Ha a földminősítési eljárással érintett ingatlannak két tulajdonosa van, mindkettőt értesíteni kell.

(2) Ha az ingatlannak kettőnél több tulajdonosa van, a tulajdonosok a földminősítési eljárás időpontjáról a helyben szokásos módon is értesíthetők.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a földminősítési eljárásra a település területének új felmérését követően kerül sor.

(4) Az értesített tulajdonos távolmaradása a földminősítési eljárás lefolytatását nem akadályozza.

Vegyes és záró rendelkezések

21. §[13] (1) A földminősítést végző személy a helyszíni eljárás folytatására való jogosultságát az e rendelet 3. számú melléklete szerinti arcképes földminősítő igazolvánnyal (a továbbiakban: földminősítő igazolvány) igazolja.

(2) Földminősítő igazolványt a kormányhivatal, valamint a járási hivatal alkalmazásában álló azon kormánytisztviselő kaphat, aki az alábbi szakképzettségek egyikével rendelkezik:[14]

a) egyetemi vagy főiskolai szintű

aa) agrármérnök,

ab) agrokémikus,

ac) erdőmérnök,

ad) kertészmérnök,

ae) tájépítész mérnök,

af) tájgazdálkodási mérnök,

ag)[15] növénytermesztési mérnök,

ah)[16] növényvédelmi mérnök,

ai)[17] öntözéses meliorációs mérnök,

b) felsőoktatási alapképzési szakon szerzett

ba) meliorációs mérnök,

bb) tájrendező és kertépítő mérnök,

bc) erdőmérnök,

bd) gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök,

be) informatikus és szakigazgatási agrármérnök,

bf) mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök,

bg) környezetgazdálkodási agrármérnök,

bh) természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági mérnök,

bi) mezőgazdasági szakoktató,

bj) növénytermesztő mérnök,

bk)[18] geográfus

c) felsőoktatási mesterképzési szakon szerzett

ca) okleveles környezetmérnök,

cb) okleveles agrármérnök,

cc) okleveles kertészmérnök,

cd) okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök,

ce) okleveles növényorvos,

cf) okleveles növénytermesztő mérnök,

cg) okleveles vidékfejlesztési agrármérnök,

ch) okleveles természetvédelmi mérnök

ci)[19] geográfus

szakképzettség.

(3)[20] A földminősítő igazolványt a földügyért felelős miniszter adja ki. Elkészítéséről és nyilvántartásáról a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik.

(4)[21] A földminősítő igazolvány kiadása iránti igényt az e rendelet 4. melléklete szerinti igénylőlap kitöltésével kell előterjeszteni. A kormányhivatal közvetlenül, a járási hivatal a kormányhivatal útján továbbítja a kitöltött igénylőlapot és az (5) bekezdés szerinti mellékleteket a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez.

(5) Az igényléshez csatolni kell:

a) 1 db igazolványképet,

b) a (2) bekezdésben előírt végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolatát.

(6) A földminősítő igazolvány a kiállítástól számított 10 évig hatályos.

(7)[22] Ha a kormányhivatal, illetve a járási hivatal állományába tartozó és földminősítést végző személy állami szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy feladatkörének változása miatt földminősítési feladatokat már nem lát el, földminősítő igazolványát köteles leadni munkáltatójának. A leadott földminősítő igazolványt a nyilvántartásból való törlés érdekében a munkáltató - a (4) bekezdésben meghatározott módon - küldi meg a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek.

(8) A földminősítő igazolvány pótlására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

21/A. §[23] Ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben megjelölt földügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalt kell érteni.

22. § (1) Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

(2)[24]

23. §[25] Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Mr.) hatályba lépését megelőzően kiadott földminősítő igazolványok az Mr. hatályba lépését követő 180. napon hatályukat vesztik.

Dr. Torgyán József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez

A földminősítési rendszer becslőjárásai és osztályozási vidékei

KódszámBecslőjárásOsztályozási vidék
001Alsólendvaimásodik
002Alsólendvaiharmadik
003Aradiegyetlen
004Bajaielső
005Bajaimásodik
006Balassagyarmatielső
007Balassagyarmatimásodik
008Balassagyarmatiharmadik
009Battonyaiegyetlen
010Békésiegyetlen
011Békéscsabaiegyetlen
012Beregszászielső
013Berettyóújfaluielső
014Berettyóújfaluimásodik
015Budapestiegyetlen
016Ceglédielső
017Ceglédimásodik
018Csepregielső
019Csepregimásodik
020Csurgóielső
021Csurgóimásodik
022Dárdaielső
023Debrecenielső
024Debrecenimásodik
025Devecserielső
026Devecserimásodik
027Dunaföldvárielső
028Dunaföldvárimásodik
029Edelényiegyetlen
030Egrielső
031Egrimásodik
032Egriharmadik
033Esztergomielső
034Fehérgyarmatielső
035Fehérgyarmatimásodik
036Félegyházaielső
037Félegyházaimásodik
038Fülekielső
039Fülekimásodik
040Fülekiharmadik
041Gödöllőielső
042Gödöllőimásodik
043Gyöngyösielső
044Gyöngyösimásodik
045Győrielső
046Győriharmadik
047Győrinegyedik
048Győrszentmártoniegyetlen
049Hajdúböszörményielső
050Hajdúböszörményimásodik
051Hevesielső
052Hevesimásodik
053Hódmezővásárhelyielső
054Hódmezővásárhelyimásodik
055Igalielső
056Igalimásodik
057Igaliharmadik
058Igalinegyedik
059Jászberényielső
060Jászberényimásodik
061Kalocsaiegyetlen
062Kaposvárielső
063Kaposvárimásodik
064Kapuvárielső
065Kapuvárimásodik
066Kapuváriharmadik
067Karádielső
068Karádimásodik
069Karcagielső
070Karcagimásodik
071Karcagiharmadik
072Kassaielső
073Kassaimásodik
074Kassaiharmadik
075Kecskemétiegyetlen
076Keszthelyielső
077Keszthelyimásodik
078Keszthelyiharmadik
079Királyhelmeciegyetlen
080Kisbériegyetlen
081Kiskőrösielső
082Kisvárdaielső
083Kisvárdaimásodik
084Körmendielső
085Körmendimásodik
086Kőszegielső
087Kunszentmiklósielső
088Kunszentmiklósimásodik
089Kunszentmiklósiharmadik
090Letenyeielső
091Letenyeimásodik
092Makóiegyetlen
093Marcalielső
094Marcalimásodik
095Magyaróváriegyetlen
096Mágocsielső
097Mágocsimásodik
098Mátészalkaielső
KódBecslőjárásOsztályozási
számvidék
099Mátészalkaimásodik
100Mezőkövesdielső
101Mezőkövesdimásodik
102Mezőkövesdiharmadik
103Mezőkövesdinegyedik
104Mezőtúrielső
105Mezőtúrimásodik
106Miskolciegyetlen
107Mohácsielső
108Mohácsimásodik
109Monorielső
110Monorimásodik
111Móriegyetlen
112Nagycenkimásodik
113Nagycenkiharmadik
114Nagykanizsaiegyetlen
115Nagykállóiegyetlen
116Nagykárolyiharmadik
117Nagyszalontaielső
118Nagyszentmiklósiegyetlen
119Nagyváradielső
120Nezsideriegyetlen
121Nyíregyházaielső
122Nyíregyházaimásodik
123Pápaielső
124Pápaimásodik
125Pápaiharmadik
126Pécsielső
127Pécsimásodik
128Pétervásáraielső
129Pétervásáraimásodik
130Rimaszombatiharmadik
131Rozsnyóielső
132Rozsnyóimásodik
133Sajószentpéterielső
134Sajószentpéterimásodik
135Sárvárielső
136Sárvárimásodik
137Sárbogárdiegyetlen
138Sátoraljaújhelyiharmadik
139Szepsi-ielső
140Siklósielső
141Siklósimásodik
142Siklósiharmadik
143Sopronielső
144Soroksárimásodik
146Sümegielső
KódBecslőjárásOsztályozási
számvidék
147Sümegimásodik
148Sümegiharmadik
149Szabadkaiegyetlen
150Szarvasiegyetlen
151Szegedielső
152Szegedimásodik
153Szekszárdielső
154Szekszárdimásodik
155Szekszárdiharmadik
156Szentendreielső
157Szentendreimásodik
158Szentgotthárdielső
159Szentgotthárdimásodik
160Szentgotthárdinegyedik
161Szentlőrincielső
162Szentlőrincimásodik
163Székelyhidielső
164Székesfehérváriegyetlen
165Szigetvárielső
166Szigetvárimásodik
167Szikszóielső
168Szikszóimásodik
169Szirákielső
170Szirákimásodik
171Szirákiharmadik
172Szolnokielső
173Szolnokimásodik
174Szombathelyielső
175Szombathelyimásodik
176Szombathelyiharmadik
177Tamásiegyetlen
178Tapolcaielső
179Tapolcaimásodik
180Tapolcaiharmadik
181Tapolcainegyedik
182Tataiegyetlen
183Tiszafürediegyetlen
184Tokajielső
185Tokajimásodik
186Tokajiharmadik
187Tornaielső
188Tornaimásodik
189Tornaiharmadik
190Törökkanizsaiegyetlen
191Ungvárimásodik
192Vasvárielső
193Vasvárimásodik
KódBecslőjárasOsztályozási
számvidék
194Vasváriharmadik
195Válielső
196Válimásodik
197Vámosmikolaiharmadik
198Vámosmikolainegyedik
199Vámosmikolaiötödik
200Veszprémielső
201Veszprémimásodik
202Veszprémiharmadik
203Veszpréminegyedik
204Veszprémiötödik
205Zalaegerszegielső
206Zalaegerszegimásodik
207Zalaegerszegiharmadik
208Zalaegerszeginegyedik
209Zalaegerszegiötödik
210Zircielső
211Zircimásodik

2. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez

A települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása

Baranya megye

Abaliget097
Adorjás141
Almamellék165
Almáskeresztúr165
Alsómocsolád097
Alsószentmárton141
Apátvarasd108
Aranyosgadány126
Ág097
Áta126
Babarc107
Babarcszőlős161
Bakóca097
Bakonya161
Baksa161
Baranyahidvég141
Baranyajenő097
Baranyaszentgyörgy097
Basal165
Bánfa161
Bár108
Belvárdgyula126
Beremend141
Berkesd108
Besence141
Bezedek107
Bicsérd161
Bikal097
Birján126
Bisse142
Boda161
Bodolyabér097
Bogád126
Bogádmintszent161
Bogdása161
Boldogasszonyfa165
Bóly107
Borjád107
Bosta126
Botykapeterd161
Bükkösd162
Bürüs166
Cun141
Csarnota142
Csányoszró141
Csebény162
Cserdi161
Cserkút127
Csertő165
Csonkamindszent161
Dencsháza161
Dinnyeberki162
Diósviszló140
Drávacsehi141
Drávacsepely141
Drávafok166
Drávaiványi161
Drávakeresztúr166
Drávapalkonya141
Drávapiski141
Drávaszabolcs141
Drávaszerdahely141
Drávasztára166
Dunaszekcső108
Egerág126
Egyházasharaszti141
Egyházaskozár097
Ellend108
Endrőc166
Erdősmárok108
Erdősmecske108
Erzsébet108
Fazekasboda108
Feked108
Felsőegerszeg097
Felsőszentmárton166
Garé126
Gerde161
Geresdlak108
Gerényes097
Gilvánfa161
Gordisa141
Gödre097
Görcsöny126
Görcsönydoboka108
Gyód126
Gyöngyfa161
Gyöngyösmellék166
Harkány140
Hásságy126
Hegyhátmaróc097
Hegyszentmárton161
Helesfa162
Hetvehely097
Hidas155
Himesháza108
Hirics141
Hobol165
Homorúd107
Horváthertelend162
Hosszúhetény127
Husztót097
Ibafa162
Illocska107
Ipacsfa140
Ivánbattyán142
Ivándárda107
Kacsóta161
Katádfa161
Kákics161
Kárász097
Kásád141
Kátoly108
Kemse141
Keszü126
Kékesd108
Kémes141
Kétújfalu166
Királyegyháza161
Kisasszonyfa161
Kisbeszterce097
Kisbudmér126
Kisdér161
Kisdobsza165
Kishajmás097
Kisharsány141
Kisherend126
Kisjakabfalva142
Kiskassa126
Kislippó107
Kisnyárád108
Kisszentmárton141
Kistamási166
Kistapolca140
Kistótfalu142
Kisvaszar097
Komló097
Kórós141
Kovácshida141
Kovácsszénája097
Kozármisleny126
Köblény097
Kökény126
Kölked107
Kővágószőlős127
Kővágótöttös127
Lapáncsa107
Lánycsók107
Liget097
Lippó107
Liptód108
Lothárd126
Lovászhetény108
Lúzsok141
Magyarbóly107
Magyaregregy097
Magyarhertelend097
Magyarlukafa165
Magyarmecske161
Magyarsarlós126
Magyarszék097
Magyartelek161
Majs107
Maráza108
Markóc166
Marócsa161
Martonfa126
Matty141
Mágocs096
Mánfa097
Márfa140
Máriakéménd108
Márok107
Máza097
Mecseknádasd108
Mecsekpölöske097
Mekényes097
Merenye165
Meződ097
Mindszentgodisa097
Mohács107
Molvány166
Monyoród108
Mozsgó165
Nagybudmér126
Nagycsány141
Nagydobsza165
Nagyhajmás097
Nagyharsány140
Nagykozár126
Nagynyárád107
Nagypall108
Nagypeterd161
Nagytótfalu140
Nagyváty161
Nemeske166
Nyugotszenterzsébet162
Óbánya108
Ócsárd126
Ófalu108
Okorág161
Okorvölgy097
Olasz126
Old141
Orfű097
Oroszló097
Ózdfalu161
Palé097
Palkonya142
Palotabozsok108
Patapoklosi165
Páprád141
Pellérd126
Pereked108
Peterd126
Pettend166
Pécs126
Pécsbagota161
Pécsdevecser126
Pécsudvard126
Pécsvárad108
Piskó141
Pócsa107
Pogány126
Rádfalva141
Regenye126
Romonya126
Rózsafa161
Sámod141
Sárok022
Sásd097
Sátorhely107
Sellye161
Siklós140
Siklósbodony161
Siklósnagyfalu140
Somberek108
Somogyapáti165
Somogyhatvan165
Somogyhárságy165
Somogyviszló165
Sósvertike161
Sumony161
Szabadszentkirály161
Szajk107
Szalatnak097
Szalánta126
Szaporca141
Szava142
Szágy097
Szárász097
Szászvár097
Szebény108
Szederkény107
Szellő108
Szemely126
Szentdénes161
Szentegát161
Szentkatalin097
Szentlászló165
Szentlőrinc161
Székelyszabar108
Szigetvár165
Szilágy108
Szilvás126
Szőke126
Szőkéd126
Szörény166
Szulimán165
Szűr108
Tarrós097
Teklafalu166
Tengeri161
Tékes097
Tésenfa141
Téseny161
Tófű097
Tormás097
Tótszentgyörgy165
Töttös107
Turony142
Udvar107
Újpetre126
Vajszló141
Varga097
Várad166
Vásárosbéc165
Vásárosdombó096
Vázsnok097
Vejti141
Velény161
Versend107
Vékény097
Véménd108
Villány107
Villánykövesd142
Vokány142
Zaláta141
Zádor166
Zengővárkony108
Zók161
Bács-Kiskun megye
Akasztó081
Apostag088
Ágasegyháza075
Baja005
Ballószög075
Balotaszállás037
Bácsalmás149
Bácsbokod004
Bácsborsod004
Bácsszentgyörgy004
Bácsszőlős149
Bátmonostor004
Bátya061
Bócsa081
Borota005
Bugac081
Bugacpusztaháza081
Császártöltés081
Csátalja004
Csávoly004
Csengőd081
Csikéria149
Csólyospálos036
Dávod004
Drágszél061
Dunaegyháza088
Dunafalva108
Dunapataj061
Dunaszentbenedek061
Dunatetétlen088
Dunavecse088
Dusnok061
Érsekcsanád061
Érsekhalma061
Fajsz061
Felsőlajos075
Felsőszentiván004
Foktő061
Fülöpháza089
Fülöpjakab036
Fülöpszállás089
Gara004
Gátér036
Géderlak061
Hajós061
Harkakötöny081
Harta088
Helvécia075
Hercegszántó004
Homokmégy061
Imrehegy081
Izsák081
Jakabszállás081
Jánoshalma005
Jászszentlászló036
Kalocsa061
Kaskantyú081
Katymár004
Kecel081
Kecskemét075
Kelebia149
Kerekegyháza075
Kéleshalom005
Kiskőrös081
Kiskunfélegyháza036
Kiskunhalas037
Kiskunmajsa036
Kisszállás005
Kömpöc036
Kunadacs145
Kunbaja149
Kunbaracs145
Kunfehértó037
Kunpeszér145
Kunszállás036
Kunszentmiklós089
Ladánybene075
Lajosmizse075
Lakitelek075
Madaras004
Mátételke004
Mélykút004
Miske061
Móricgát036
Nagybaracska004
Nemesnádudvar061
Nyárlőrinc075
Ordas061
Orgovány081
Öregcsertő061
Páhi081
Pálmonostora036
Petőfiszállás036
Pirtó037
Rém005
Solt088
Soltszentimre081
Soltvadkert081
Sükösd061
Szabadszállás089
Szakmár061
Szalkszentmárton088
Szank036
Szentkirály075
Szeremle004
Tabdi081
Tass088
Tataháza004
Tázlár081
Tiszaalpár075
Tiszakécske075
Tiszaug104
Tompa149
Újsolt088
Újtelek061
Uszód061
Vaskút005
Városföld075
Zsana037
Békés megye
Almáskamarás003
Battonya009
Békés010
Békéscsaba011
Békéssámson011
Békésszentandrás150
Bélmegyer010
Biharugra119
Bucsa010
Csabacsűd150
Csabaszabadi011
Csanádapáca009
Csárdaszállás010
Csorvás011
Dévaványa071
Doboz011
Dombegyház009
Dombiratos009
Ecsegfalva071
Elek003
Füzesgyarmat010
Gádoros011
Gerendás011
Geszt117
Gyomaendrőd150
Gyula011
Hunya150
Kamut010
Kardos150
Kardoskút053
Kaszaper009
Kertészsziget010
Kevermes009
Kétegyháza011
Kétsoprony011
Kisdombegyház009
Kondoros150
Kőrösladány010
Kőrösnagyharsány119
Kőröstarcsa010
Kőrösújfalu010
Kötegyán117
Kunágota009
Lökösháza003
Magyarbánhegyes009
Magyardombegyház009
Medgyesbodzás003
Medgyesegyháza003
Mezőberény010
Mezőgyán117
Mezőhegyes009
Mezőkovácsháza009
Méhkerék117
Murony010
Nagybánhegyes009
Nagykamarás003
Nagyszénás011
Okány117
Orosháza011
Örménykút150
Pusztaföldvár011
Pusztaottlaka003
Sarkad117
Sarkadkeresztúr117
Szabadkígyós011
Szarvas150
Szeghalom010
Tarhos010
Telekgerendás011
Tótkomlós011
Újkígyós011
Újszalonta117
Végegyháza009
Vésztő010
Zsadány117
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújalpár167
Abaújkér167
Abaújlak167
Abaújszántó167
Abaújszolnok167
Abaújvár073
Abod029
Aggtelek132
Alacska133
Alsóberecki079
Alsódobsza186
Alsógagy139
Alsóregmec074
Alsószuha132
Alsótelekes029
Alsóvadász167
Alsózsolca106
Arka167
Arló134
Arnót029
Aszaló167
Ároktó106
Baktakék167
Balajt029
Baskó168
Bánhorváti134
Bánréve131
Becskeháza188
Bekecs186
Berente133
Beret167
Berzék186
Bodroghalom079
Bodrogkeresztúr185
Bodrogkisfalud185
Bodrogolaszi184
Bódvalenke188
Bódvarákó188
Bódvaszilas187
Bogács102
Boldogkőújfalu167
Boldogkőváralja167
Boldva029
Borsodbóta134
Borsodgeszt102
Borsodivánka101
Borsodnádasd134
Borsodszentgyörgy134
Borsodszirák029
Bózsva074
Bőcs106
Bükkaranyos102
Bükkábrány100
Bükkmogyorósd134
Bükkszentkereszt106
Bükkzsérc102
Büttös139
Cigánd079
Csenyéte139
Cserépfalu102
Cserépváralja102
Csernely134
Csincse100
Csobaj122
Csobád167
Csokvaomány134
Damak029
Dámoc079
Debréte029
Detek167
Dédestapolcsány134
Domaháza134
Dövény029
Dubicsány029
Edelény029
Egerlövő101
Emőd100
Encs167
Erdőbénye184
Erdőhorváti168
Égerszög189
Fancsal167
Farkaslyuk134
Fáj139
Felsőberecki079
Felsődobsza167
Felsőgagy139
Felsőkelecsény029
Felsőnyárád029
Felsőregmec074
Felsőtelekes029
Felsővadász167
Felsőzsolca106
Filkeháza074
Fony167
Forró167
Fulókércs139
Füzér074
Füzérkajata074
Füzérkomlós074
Füzérradvány074
Gadna167
Gagyapáti139
Gagybátor139
Gagyvendégi139
Galvács029
Garadna167
Gelej101
Gesztely186
Girincs186
Golop185
Gömörszőlős132
Gönc167
Göncruszka167
Györgytarló184
Halmaj167
Hangács029
Hangony130
Harsány102
Háromhuta168
Hegymeg029
Hejce167
Hejőbába106
Hejőkeresztúr106
Hejőkürt106
Hejőpapi106
Hejőszalonta106
Hercegkút184
Hernádbűd167
Hernádcéce167
Hernádkak186
Hernádkércs167
Hernádnémeti186
Hernádpetri139
Hernádszentandrás167
Hernádszurdok139
Hernádvécse139
Hét131
Hidasnémeti072
Hidvégardó187
Hollóháza074
Homrogd167
Igrici106
Imola132
Ináncs167
Irota029
Izsófalva029
Jákfalva029
Járdánháza134
Jósvafő189
Karcsa079
Karos079
Kazincbarcika133
Kács102
Kánó132
Kány139
Kázsmárk167
Kelemér132
Kenézlő121
Keresztéte139
Kesznyéten189
Kéked073
Királd134
Kiscsécs186
Kisgyőr102
Kishuta074
Kiskinizs167
Kisrozvágy079
Kissikátor134
Kistokaj106
Komjáti187
Komlóska168
Kondó133
Korlát167
Kovácsvágás074
Köröm186
Krasznokvajda139
Kupa167
Kurityán029
Lak029
Lácacséke079
Ládbesenyő029
Legyesbénye186
Léh167
Lénárddaróc134
Litka139
Makkoshotyka138
Martonyi029
Mád185
Mályi106
Mályinka134
Megyaszó186
Meszes029
Mezőcsát106
Mezőkeresztes100
Mezőkövesd100
Mezőnagymihály101
Mezőnyárád100
Mezőzombor185
Méra167
Mikóháza074
Miskolc106
Mogyoróska168
Monaj167
Monok186
Múcsony029
Muhi106
Nagybarca134
Nagycsécs106
Nagyhuta074
Nagykinizs167
Nagyrozvágy079
Nekézseny134
Nemesbikk106
Négyes101
Novajidrány167
Nyékládháza106
Nyésta167
Nyíri074
Nyomár029
Olaszliszka184
Onga167
Onód106
Ormosbánya029
Oszlár106
Ózd134
Pamlény139
Parasznya133
Pácin079
Pálháza074
Pányok073
Pere167
Perecse139
Perkupa189
Prügy122
Pusztafalu074
Pusztaradvány139
Putnok131
Radostyán133
Ragály132
Rakaca029
Rakacaszend029
Rásonysápberencs167
Rátka185
Regéc168
Répáshuta106
Révleányvár079
Ricse079
Rudabánya029
Rudolftelep029
Sajóbábony106
Sajóecseg106
Sajógalgóc029
Sajóhidvég186
Sajóivánka133
Sajókaza029
Sajókápolna133
Sajókeresztúr106
Sajólád106
Sajólászlófalva133
Sajómercse134
Sajónémeti133
Sajóörös106
Sajópálfala029
Sajópetri106
Sajópüspöki131
Sajósenye029
Sajószentpéter133
Sajószöged106
Sajóvámos029
Sajóvelezd133
Sály102
Sárazsadány184
Sárospatak184
Sáta134
Sátoraljaújhely138
Selyeb167
Semjén079
Serényfalva131
Sima168
Sóstófalva186
Szakácsi029
Szakáld106
Szalaszend139
Szalonna029
Szászfa139
Szegi185
Szegilong185
Szemere139
Szendrő029
Szendrőlád029
Szentistván101
Szentistvánbaksa167
Szerencs185
Szikszó167
Szin189
Szinpetri189
Szirmabesenyő106
Szomolya102
Szögliget187
Szőlősardó189
Szuhafő132
Szuhakálló029
Szuhogy029
Taktabáj122
Taktaharkány186
Taktakenéz122
Taktaszada186
Tarcal185
Tard102
Tardona134
Tállya185
Telkibánya168
Teresztenye189
Tibolddaróc102
Tiszabábolna103
Tiszacsermely079
Tiszadorogma103
Tiszakarád079
Tiszakeszi106
Tiszaladány122
Tiszaluc186
Tiszapalkonya106
Tiszatardos122
Tiszatarján106
Tiszaújváros106
Tiszavalk103
Tokaj185
Tolcsva184
Tomor167
Tornabarakony188
Tornakápolna189
Tornanádaska187
Tornaszentandrás188
Tornaszentjakab029
Tornyosnémeti072
Trizs132
Ujcsanálos186
Uppony134
Vadna133
Vajdácska079
Varbó133
Varbóc189
Vatta100
Vágáshuta074
Vámosújfalu184
Vilmány167
Vilyvitány074
Viss121
Viszló029
Vizsoly167
Zalkod121
Zádorfalva132
Zemplénagárd079
Ziliz029
Zubogy132
Zsujta167
Csongrád megye
Algyő152
Ambrózfalva009
Apátfalva092
Árpádhalom053
Ásotthalom151
Baks152
Balástya151
Bordány151
Csanádalberti009
Csanádpalota092
Csanytelek152
Csengele151
Csongrád152
Derekegyház053
Deszk190
Dóc152
Domaszék151
Eperjes053
Fábiánsebestyén054
Felgyő152
Ferencszállás190
Forráskút151
Földeák092
Hódmezővásárhely053
Királyhegyes092
Kistelek151
Kiszombor118
Klárafalva190
Kövegy092
Kübekháza190
Magyarcsanád092
Makó092
Maroslele092
Mártély053
Mindszent054
Mórahalom151
Nagyér009
Nagylak092
Nagymágocs053
Nagytőke054
Óföldeák092
Ópusztaszer152
Öttömös151
Pitvaros009
Pusztamérges036
Pusztaszer152
Röszke151
Ruzsa151
Sándorfalva152
Szatymaz151
Szeged
I. kerület151
I. kerület, Szőreg190
II. kerület151
II. kerület, Tápé152
III. kerület151
III. kerület, Gyála190
III. kerület, Kiskundorozsma151
Szegvár054
Székkutas053
Szentes054
Tiszasziget190
Tömörkény152
Újszentiván190
Üllés151
Zákányszék151
Zsombó151
Fejér megye
Aba164
Adony137
Alap137
Alcsútdoboz196
Alsószentiván137
Bakonycsernye210
Bakonykúti111
Balinka111
Baracs137
Baracska195
Beloiannisz195
Besnyő195
Bicske196
Bodajk111
Bodmér196
Cece137
Csabdi196
Csákberény111
Csákvár111
Csókakő111
Csór111
Csősz164
Dég200
Dunaújváros137
Előszállás137
Enying200
Ercsi195
Etyek196
Fehérvárcsurgó111
Felcsút196
Füle164
Gánt111
Gárdony164
Gyúró196
Hantos137
Igar137
Iszkaszentgyörgy111
Isztimér111
Iváncsa195
Jenő164
Kajászó195
Kálóz137
Kápolnásnyék164
Kincsesbánya111
Kisapostag137
Kisláng164
Kőszárhegy164
Kulcs137
Lajoskomárom200
Lepsény200
Lovasberény164
Magyaralmás111
Martonvásár195
Mány196
Mátyásdomb200
Mezőfalva137
Mezőkomárom200
Mezőszentgyörgy200
Mezőszilas200
Moha164
Mór111
Nadap164
Nagykarácsony137
Nagylók137
Nagyveleg111
Nagyvenyim137
Nádasdladány164
Óbarok196
Pákozd164
Pátka164
Pázmánd164
Perkáta137
Polgárdi164
Pusztaszabolcs137
Pusztavám111
Rácalmás137
Ráckeresztúr195
Sárbogárd137
Sáregres137
Sárkeresztes164
Sárkeresztúr137
Sárkeszi164
Sárosd137
Sárszentágota137
Sárszentmihály164
Seregélyes164
Soponya164
Söréd111
Sukoró164
Szabadbattyán164
Szabadegyháza137
Szabadhidvég067
Szár196
Székesfehérvár164
Tabajd196
Tác164
Tordas195
Újbarok196
Úrhida164
Vajta137
Vál196
Velence164
Vereb164
Vértesacsa196
Vértesboglár111
Zámoly164
Zichyújfalu164
Győr-Moson-Sopron megye
Abda047
Acsalag065
Agyagosszergény113
Ágfalva143
Árpás066
Ásványráró047
Babót064
Bakonypéterd210
Barbacs065
Bágyogszovát066
Beled064
Bezenye120
Bezi045
Bodonhely066
Bogyoszló065
Bőny048
Börcs047
Bősárkány065
Cakóháza045
Cirák064
Csapod064
Csáfordjánosfa018
Csér018
Csikvánd046
Csorna065
Darnózseli095
Dénesfa064
Dőr066
Dunakiliti120
Dunaremete095
Dunaszeg047
Dunaszentpál047
Dunasziget120
Ebergőc113
Edve066
Egyed066
Egyházasfalu018
Enese045
Écs048
Farád065
Fehértó045
Feketeerdő095
Felpéc048
Fertőboz112
Fertőd113
Fertőendréd113
Fertőhomok113
Fertőrákos143
Fertőszentmiklós113
Fertőszéplak113
Gönyű048
Gyalóka018
Gyarmat048
Gyóró064
Gyömöre048
Győr048
Győrasszonyfa048
Győrladamér047
Győrság048
Győrsövényház045
Győrszemere048
Győrújbarát048
Győrújfalu047
Győrzámoly047
Halászi095
Harka112
Hegyeshalom120
Hegykő113
Hédervár047
Hidegség112
Himód064
Hövej064
Ikrény045
Iván018
Jánossomorja095
Jobaháza045
Kajárpéc048
Kapuvár064
Kimle095
Kisbabot046
Kisbajcs047
Kisbodak095
Kisfalud065
Kóny045
Kópháza112
Koroncó046
Kunsziget047
Lázi210
Levél120
Lébény095
Lipót095
Lövő112
Maglóca065
Magyarkeresztúr065
Markotabödöge045
Máriakálnok095
Mecsér095
Mezőörs048
Mérges046
Mihályi065
Mórichida046
Mosonmagyaróvár095
Mosonszentmiklós095
Mosonszolnok095
Nagybajcs047
Nagycenk112
Nagylózs113
Nagyszentjános048
Nemeskér112
Nyalka048
Nyúl048
Osli064
Öttevény047
Pannonhalma048
Páli066
Pásztori066
Pázmándfalu048
Pereszteg113
Petőháza113
Pér048
Pinnye113
Potyond065
Pusztacsalád064
Püski095
Rajka120
Ravazd048
Rábacsanak066
Rábacsécsény045
Rábakecöl066
Rábapatona045
Rábapordány066
Rábasebes066
Rábaszentandrás066
Rábaszentmihály046
Rábaszentmiklós046
Rábatamási065
Rábcakapi045
Répceszemere018
Répcevis018
Rétalap048
Röjtökmuzsaj113
Sarród113
Sobor066
Sokorópátka048
Sopron143
Sopronhorpács018
Sopronkövesd112
Sopronnémeti065
Szakony018
Szany066
Szárföld064
Szerecseny048
Szil066
Szilsárkány065
Tarjánpuszta048
Táp048
Tápszentmiklós048
Tárnokréti045
Tényő048
Tét046
Töltéstava048
Újkér018
Újrónafő095
Und018
Vadosfa065
Vág066
Vámosszabadi047
Várbalog095
Vásárosfalu066
Veszkény064
Vének047
Vitnyéd064
Völcsej112
Zsebeháza066
Zsira018
Hajdú-Bihar megye
Álmosd163
Ártánd119
Bagamér163
Bakonszeg014
Balmazújváros049
Báránd014
Bedő119
Berekböszörmény119
Berettyóújfalu013
Bihardancsháza014
Biharkeresztes014
Biharnagybajom014
Bihartorda014
Bocskaikert050
Bojt119
Csökmő014
Darvas014
Debrecen
Debrecen I. ker.023
Debrecen II. ker.023
Debrecen III. ker.023
Debrecen IV. ker.024
Derecske013
Ebes023
Egyek024
Esztár013
Folyás049
Földes024
Furta014
Fülöp115
Gáborján013
Görbeháza049
Hajdúbagos013
Hajdúböszörmény049
Hajdúdorog050
Hajdúhadház050
Hajdúnánás049
Hajdúsámson050
Hajdúszoboszló024
Hajdúszovát024
Hencida013
Hortobágy049
Hosszúpályi163
Kaba024
Kismarja119
Kokad163
Komádi014
Konyár013
Kőrösszakál014
Kőrösszegapáti014
Létavértes163
Magyarhomoróg014
Mezőpeterd014
Mezősas014
Mikepércs024
Monostorpályi163
Nagyhegyes023
Nagykereki119
Nagyrábé014
Nádudvar024
Nyíracsád115
Nyíradony115
Nyírábrány115
Nyírmártonfalva115
Pocsaj163
Polgár049
Püspökladány024
Sáp014
Sáránd013
Sárrétudvari014
Szentpéterszeg013
Szerep014
Tetétlen024
Téglás050
Tépe013
Tiszacsege049
Tiszagyulaháza106
Told014
Újiráz014
Újléta163
Újszentmargita049
Újtikos049
Vámospércs024
Váncsod013
Vekerd014
Zsáka014
Heves megye
Abasár044
Adács043
Aldebrő030
Andornaktálya102
Apc044
Atkár043
Átány051
Balaton134
Bátor128
Bekölce128
Besenyőtelek051
Bélapátfalva134
Boconád051
Bodony128
Boldog041
Bükkszenterzsébet128
Bükkszentmárton134
Bükkszék128
Csány043
Demjén032
Detk043
Domoszló044
Dormánd030
Ecséd044
Eger031
Egerbakta032
Egerbocs128
Egercsehi128
Egerfarmos101
Egerszalók032
Egerszólát032
Erdőkövesd128
Erdőtelek051
Erk051
Fedémes128
Feldebrő031
Felsőtárkány102
Füzesabony030
Gyöngyös044
Gyöngyöshalász043
Gyöngyösoroszi044
Gyöngyöspata044
Gyöngyössolymos044
Gyöngyöstarján044
Halmajugra044
Hatvan043
Heréd169
Heves051
Hevesaranyos128
Hevesvezekény052
Hort043
Istenmezeje128
Ivád128
Karácsond043
Kál030
Kápolna030
Kerecsend031
Kisfüzes128
Kisköre052
Kisnána044
Kompolt030
Kömlő051
Lőrinci169
Ludas043
Maklár031
Markaz044
Mátraballa128
Mátraderecske128
Mátraszentimre044
Mezőszemere100
Mezőtárkány030
Mikófalva128
Mónosbél134
Nagyfüged043
Nagykökényes169
Nagyréde044
Nagytálya031
Nagyút030
Nagyvisnyó134
Noszvaj102
Novaj102
Ostoros102
Parád128
Parádsasvár128
Petőfibánya169
Pély052
Pétervására128
Poroszló052
Recsk128
Rózsaszentmárton044
Sarud052
Sirok128
Szajla128
Szentdomonkos128
Szihalom100
Szilvásvárad134
Szúcs128
Szücsi044
Tarnabod030
Tarnalelesz128
Tarnaméra051
Tarnaőrs051
Tarnaszentmária032
Tarnaszentmiklós052
Tarnazsadány043
Tenk051
Terpes128
Tiszanána052
Tófalu030
Újlőrincfalva052
Vámosgyörk043
Váraszó128
Verpelét031
Vécs031
Visonta044
Visznek043
Zagyvaszántó169
Zaránk051
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Abádszalók183
Alattyán059
Berekfürdő070
Besenyszög172
Cibakháza104
Csataszög172
Cserkeszőlő104
Csépa104
Fegyvernek172
Hunyadfalva172
Jánoshida059
Jászalsószentgyörgy059
Jászapáti059
Jászágó059
Jászárokszállás059
Jászberény059
Jászboldogháza059
Jászdózsa059
Jászfelsőszentgyörgy060
Jászfényszaru060
Jászivány059
Jászjákóhalma059
Jászkisér059
Jászladány059
Jászszentandrás060
Jásztelek059
Karcag070
Kenderes069
Kengyel172
Kétpó105
Kisújszállás069
Kőtelek172
Kuncsorba069
Kunhegyes070
Kunmadaras070
Kunszentmárton105
Martfű105
Mesterszállás105
Mezőhék105
Mezőtúr105
Nagyiván183
Nagykörű172
Nagyrév104
Öcsöd105
Örményes172
Pusztamonostor060
Rákóczifalva172
Rákócziújfalu172
Szajol172
Szászberek172
Szelevény105
Szolnok172
Tiszabő183
Tiszabura183
Tiszaderzs183
Tiszaföldvár105
Tiszafüred183
Tiszagyenda183
Tiszaigar183
Tiszainoka104
Tiszajenő172
Tiszakürt104
Tiszaörs183
Tiszapüspöki172
Tiszaroff183
Tiszasas104
Tiszasüly172
Tiszaszentimre183
Tiszatenyő172
Tiszavárkony172
Tomajmonostora183
Tószeg172
Törökszentmiklós172
Túrkeve069
Újszász016
Vezseny172
Zagyvarékas016
Komárom-Esztergom megye
Almásfüzitő080
Annavölgy033
Ács080
Ácsteszér210
Baj182
Bajna033
Bajót033
Bakonybánk210
Bakonysárkány111
Bakonyszombathely210
Bana080
Bábolna080
Bársonyos210
Bokod080
Csatka210
Császár080
Csém080
Csép080
Csolnok033
Dad080
Dág033
Dorog033
Dömös033
Dunaalmás182
Dunaszentmiklós182
Epöl033
Esztergom033
Ete080
Gyermely182
Héreg182
Kecskéd182
Kerékteleki210
Kesztölc033
Kisbér080
Kisigmánd080
Kocs080
Komárom080
Kömlőd080
Környe182
Lábatlan033
Leányvár033
Máriahalom033
Mocsa080
Mogyorósbánya033
Nagyigmánd080
Nagysáp033
Naszály182
Neszmély182
Nyergesújfalu033
Oroszlány182
Piliscsév033
Pilismarót033
Réde210
Sárisáp033
Súr210
Süttő033
Szákszend080
Szárliget196
Szomód182
Szomor182
Tardos182
Tarján182
Tata182
Tatabánya182
Tárkány080
Tát033
Tokod033
Tokodaltáró033
Úny033
Várgesztes182
Vérteskethely080
Vértessomló182
Vértesszőlős182
Vértestolna182
Nógrád megye
Alsópetény007
Alsótold171
Balassagyarmat008
Bánk006
Bárna040
Bátonyterenye129
Becske171
Bercel170
Berkenye006
Bér170
Bokor171
Borsosberény006
Buják170
Cered040
Cserháthaláp007
Cserhátsurány007
Cserhátszentiván171
Csesztve008
Csécse170
Csitár007
Debercsény007
Dejtár006
Diósjenő006
Dorogháza129
Drégelypalánk006
Ecseg170
Egyházasdengeleg169
Egyházasgerge039
Endrefalva038
Erdőkürt170
Erdőtarcsa169
Etes039
Érsekvadkert006
Felsőpetény007
Felsőtold171
Galgaguta170
Garáb171
Herencsény007
Héhalom169
Hollókő039
Hont006
Horpács006
Hugyag007
Iliny007
Ipolytarnóc038
Ipolyvece006
Jobbágyi169
Karancsalja039
Karancsberény039
Karancskeszi039
Karancslapujtő039
Karancsság039
Kazár040
Kálló170
Keszeg007
Kétbodony007
Kisbágyon169
Kisbárkány039
Kisecset007
Kishartyán039
Kozárd171
Kutasó171
Legénd007
Litke038
Lucfalva039
Ludányhalászi038
Magyargéc039
Magyarnándor007
Márkháza039
Mátramindszent128
Mátranovák040
Mátraszele040
Mátraszőlős171
Mátraterenye128
Mátraverebély039
Mihálygerge039
Mohora007
Nagybárkány039
Nagylóc039
Nagyoroszi006
Nemti040
Nézsa006
Nógrád006
Nógrádkövesd170
Nógrádmarcal007
Nógrádmegyer039
Nógrádsáp006
Nógrádsipek039
Nógrádszakál038
Nőtincs006
Őrhalom007
Ősagárd007
Palotás169
Patak006
Patvarc008
Pásztó044
Piliny039
Pusztaberki006
Rétság006
Rimóc039
Romhány006
Salgótarján039
Ságújfalu039
Sámsonháza039
Sóshartyán039
Szalmatercs039
Szanda171
Szarvasgede169
Szátok006
Szendehely006
Szente007
Szécsénke007
Szécsény038
Szécsényfelfalu039
Szilaspogony040
Szirák170
Szuha128
Szurdokpüspöki044
Szügy008
Tar044
Tereske006
Terény171
Tolmács006
Vanyarc170
Varsány038
Vizslás040
Zabar040
Pest megye
Abony016
Acsa015
Albertirsa109
Alsónémedi145
Apaj088
Aszód041
Áporka088
Bag041
Bernecebaráti198
Bénye109
Biatorbágy156
Budajenő156
Budakalász156
Budakeszi015
Budaörs015
Bugyi145
Cegléd016
Ceglédbercel016
Csemő075
Csévharaszt145
Csobánka157
Csomád015
Csömör042
Csővár015
Dabas145
Dánszentmiklós110
Dány041
Délegyháza145
Diósd195
Domony041
Dömsöd088
Dunabogdány156
Dunaharaszti145
Dunakeszi015
Dunavarsány145
Ecser109
Erdőkertes042
Érd195
Farmos016
Felsőpakony145
Fót015
Galgagyörk015
Galgahéviz041
Galgamácsa041
Gomba109
Göd015
Gödöllő042
Gyál145
Gyömrő109
Halásztelek087
Herceghalom156
Hernád145
Hévizgyörk041
Iklad041
Inárcs145
Ipolydamásd197
Ipolytölgyes197
Isaszeg042
Jászkarajenő173
Kakucs145
Kartal041
Káva109
Kemence198
Kerepes042
Kiskunlacháza088
Kismaros006
Kisnémedi015
Kisoroszi006
Kistarcsa042
Kocsér173
Kóka017
Kosd006
Kóspallag199
Kőröstetétlen075
Leányfalu156
Letkés197
Lórév087
Maglód109
Majosháza088
Makád087
Márianosztra199
Mende109
Mikebuda110
Mogyoród042
Monor109
Nagybörzsöny198
Nagykáta017
Nagykovácsi157
Nagykőrös075
Nagymaros199
Nagytarcsa042
Nyáregyháza110
Nyársapát075
Ócsa145
Őrbottyán015
Örkény145
Pánd109
Páty156
Penc006
Perbál156
Perőcsény198
Pécel042
Péteri109
Pilis109
Pilisborosjenő156
Piliscsaba157
Pilisjászfalu157
Pilisszántó157
Pilisszentiván157
Pilisszentkereszt157
Pilisszentlászló157
Pilisvörösvár156
Pócsmegyer156
Pomáz156
Pusztavacs110
Pusztazámor196
Püspökhatvan015
Püspökszilágy015
Ráckeve087
Rád006
Solymár156
Sóskút196
Sülysáp109
Szada042
Százhalombatta195
Szentendre156
Szentlőrinckáta017
Szentmártonkáta017
Szigetbecse087
Szigetcsép087
Szigethalom087
Szigetmonostor156
Szigetszentmárton087
Szigetszentmiklós145
Szigetújfalu087
Szob197
Szokolya199
Sződ015
Sződliget015
Tahitótfalu156
Taksony145
Tatárszentgyörgy145
Táborfalva145
Tápióbicske109
Tápiógyörgye016
Tápióság017
Tápiószecső017
Tápiószele016
Tápiószentmárton017
Tápiószőlős016
Tárnok195
Telki156
Tésa198
Tinnye157
Tóalmás017
Tök156
Tököl087
Törökbálint015
Törtel016
Tura041
Újhartyán145
Újlengyel145
Újszilvás016
Úri109
Üllő109
Üröm156
Valkó041
Vasad110
Vác015
Vácduka015
Vácegres041
Váchartyán015
Váckisújfalu041
Vácrátót015
Vácszentlászló041
Vámosmikola197
Vecsés109
Veresegyház042
Verőce006
Verseg041
Visegrád157
Zebegény199
Zsámbék156
Zsámbok041
Somogy megye
Alsóbogát057
Andocs068
Ádánd067
Babócsa021
Bakháza021
Balatonberény093
Balatonboglár067
Balatonendréd067
Balatonfenyves094
Balatonföldvár067
Balatonkeresztúr093
Balatonlelle067
Balatonmáriafürdő093
Balatonöszöd067
Balatonszabadi200
Balatonszárszó067
Balatonszemes067
Balatonszentgyörgy093
Balatonújlak093
Barcs166
Baté055
Bábonymegyer068
Bálványos068
Bárdudvarnok063
Bedegkér177
Beleg021
Berzence021
Bélavár021
Bodrog057
Bolhás021
Bolhó021
Bonnya068
Böhönye094
Bőszénfa063
Buzsák094
Büssü056
Csákány094
Cserénfa063
Csokonyavisonta165
Csoma055
Csombárd057
Csököly063
Csömend094
Csurgó021
Csurgónagymarton020
Darány066
Drávagárdony166
Drávatamási166
Ecseny057
Edde057
Felsőmocsolád057
Fiad068
Fonó055
Fonyód094
Fönyed093
Gadács056
Gadány093
Gamás068
Gálosfa063
Gige063
Gölle055
Görgeteg165
Gyékényes021
Gyugy094
Hajmás063
Hács094
Háromfa021
Hedrehely063
Hencse063
Heresznye021
Hetes055
Hollád093
Homokszentgyörgy165
Hosszúvíz094
Igal056
Iharos021
Iharosberény021
Inke021
Istvándi165
Jákó063
Juta055
Kadarkút063
Kapoly068
Kaposfő062
Kaposgyarmat063
Kaposhomok062
Kaposkeresztúr062
Kaposmérő062
Kaposszerdahely063
Kaposújlak062
Kaposvár062
Karád068
Kastélyosdombó166
Kaszó021
Kazsok056
Kálmáncsa165
Kánya177
Kára068
Kelevíz094
Kercseliget058
Kereki068
Kéthely093
Kisasszond063
Kisbajom063
Kisbárapáti068
Kisberény094
Kisgyalán055
Kiskorpád063
Komlósd165
Kőkút063
Kőröshegy067
Kötcse068
Kutas063
Lad165
Lakócsa166
Lábod021
Látrány068
Lengyeltóti094
Libickozma094
Lulla068
Magyaratád056
Magyaregres056
Marcali093
Mernye056
Mesztegnyő094
Mezőcsokonya057
Mike063
Miklósi068
Mosdós055
Nagyatád021
Nagybajom062
Nagyberény067
Nagyberki055
Nagycsepely068
Nagykorpád063
Nagyszakácsi093
Nágocs068
Nemesdéd094
Nemeskisfalud093
Nemesvid094
Nikla094
Nyim068
Orci055
Ordacsehi067
Osztopán057
Öreglak094
Őrtilos020
Ötvöskónyi021
Pamuk094
Patalom056
Patca063
Patosfa165
Pálmajor062
Péterhida165
Pogányszentpéter020
Polány057
Porrog020
Porrogszentkirály020
Porrogszentpál020
Potony166
Pusztakovácsi094
Pusztaszemes068
Ráksi056
Rinyabesenyő165
Rinyakovácsi063
Rinyaszentkirály021
Rinyaújlak165
Rinyaújnép021
Ságvár067
Sántos062
Sávoly093
Segesd021
Sérsekszőlős068
Simonfa063
Siófok200
Siójut067
Som067
Somodor055
Somogyacsa068
Somogyaracs165
Somogyaszaló056
Somogybabod068
Somogybükkösd020
Somogycsicsó021
Somogydöröcske068
Somogyegres068
Somogyfajsz094
Somogygeszti057
Somogyjád057
Somogymeggyes068
Somogysámson093
Somogysárd062
Somogysimonyi094
Somogyszentpál094
Somogyszil056
Somogyszob021
Somogytúr068
Somogyudvarhely021
Somogyvámos094
Somogyvár094
Somogyzsitfa093
Szabadi055
Szabás063
Szántód067
Szegerdő093
Szenna063
Szenta021
Szentbalázs062
Szentborbás166
Szentgáloskér056
Szenyér093
Szilvásszentmárton063
Szólád068
Szorosad068
Szőkedencs094
Szőlősgyörök068
Szulok165
Tab068
Tapsony093
Tarany021
Taszár055
Táska094
Teleki068
Tengőd177
Tikos093
Torvaj068
Tótújfalu166
Törökkoppány068
Újvárfalva062
Varászló094
Várda055
Vése094
Visnye063
Visz068
Vízvár021
Vörs093
Zala068
Zamárdi067
Zákány020
Zics068
Zimány055
Zselickisfalud063
Zselickislak063
Zselicszentpál063
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Ajak082
Anarcs083
Apagy115
Aranyosapáti082
Baktalórántháza083
Balkány115
Balsa121
Barabás012
Bátorliget115
Benk082
Beregdaróc012
Beregsurány012
Berkesz121
Besenyőd115
Beszterec121
Biri115
Botpalád035
Bököny115
Buj121
Cégénydányád034
Csaholc035
Csaroda012
Császló035
Csegöld034
Csenger098
Csengersima035
Csengerújfalu098
Darnó035
Demecser121
Dombrád082
Döge082
Encsencs115
Eperjeske083
Érpatak115
Fábiánháza116
Fehérgyarmat034
Fényeslitke082
Fülesd035
Fülpösdaróc034
Gacsály035
Garbolc035
Gávavencsellő121
Gelénes012
Gemzse083
Geszteréd115
Géberjén034
Gégény121
Gulács012
Győröcske191
Győrtelek098
Gyulaháza083
Gyügye034
Gyüre082
Hermánszeg034
Hetefejércse012
Hodász099
Ibrány121
Ilk099
Jánd012
Jánkmajtis034
Jármi099
Jéke083
Kállósemjén115
Kálmánháza115
Kántorjánosi099
Kemecse121
Kék121
Kékcse082
Kérsemjén034
Kisar034
Kishódos035
Kisléta115
Kisnamény035
Kispalád035
Kisszekeres035
Kisvarsány082
Kisvárda082
Kocsord098
Komlódtótfalu034
Komoró082
Kótaj121
Kölcse035
Kömörő035
Laskod083
Levelek115
Lónya012
Lövőpetri083
Magosliget035
Magy115
Mánd035
Mándok083
Máriapócs115
Márokpapi012
Mátészalka099
Mátyus012
Mezőladány082
Méhtelek035
Mérk116
Milota034
Nagyar034
Nagycserkesz121
Nagydobos099
Nagyecsed116
Nagyhalász121
Nagyhódos035
Nagykálló115
Nagyszekeres035
Nagyvarsány082
Napkor115
Nábrád034
Nemesborzova035
Nyírbátor115
Nyírbéltek115
Nyírbogát115
Nyírbogdány121
Nyírcsaholy099
Nyírcsászári099
Nyírderzs099
Nyíregyháza121
Nyírgelse115
Nyírgyulaj115
Nyíribrony115
Nyírjákó083
Nyírkarász083
Nyírkáta099
Nyírkércs115
Nyírlövö083
Nyírlugos115
Nyírmada083
Nyírmeggyes099
Nyírmihálydi115
Nyírparasznya099
Nyírpazony121
Nyírpilis115
Nyírtass083
Nyírtelek121
Nyírtét121
Nyírtura121
Nyírvasvári116
Ófehértó115
Olcsva098
Olcsvaapáti034
Ópályi099
Ököritófülpös098
Ömböly116
Őr115
Panyola034
Pap083
Papos099
Paszab121
Pátroha082
Pátyod098
Penészlek116
Penyige035
Petneháza083
Piricse115
Pócspetri115
Porcsalma098
Pusztadobos083
Rakamaz121
Ramocsaháza115
Rápolt098
Rétközberencs082
Rohod083
Rozsály035
Sényő121
Sonkád035
Szabolcs121
Szabolcsbáka083
Szabolcsveresmart082
Szakoly115
Szamosangyalos098
Szamosbecs034
Szamoskér098
Szamossályi098
Szamosszeg098
Szamostatárfalva034
Szamosújlak034
Szatmárcseke034
Székely121
Tarpa012
Tákos012
Terem116
Tiborszállás116
Timár121
Tiszaadony012
Tiszabecs034
Tiszabercel121
Tiszabezdéd082
Tiszacsécse034
Tiszadada122
Tiszadob122
Tiszaeszlár122
Tiszakanyár082
Tiszakerecseny012
Tiszakóród034
Tiszalök122
Tiszamogyorós082
Tiszanagyfalu121
Tiszarád121
Tiszaszalka012
Tiszaszentmárton082
Tiszatelek121
Tiszavasvári122
Tiszavid012
Tisztaberek035
Tivadar012
Tornyospálca083
Tunyogmatolcs098
Túristvándi034
Túrricse035
Tuzsér082
Tyukod098
Újdombrád082
Újfehértó115
Újkenéz082
Ura098
Uszka035
Vaja083
Vasmegyer121
Vállaj116
Vámosatya012
Vámosoroszi035
Vásárosnamény012
Zajta035
Záhony191
Zsarolyán034
Zsurk082
Tolna megye
Alsónána155
Alsónyék154
Aparhant153
Attala055
Báta154
Bátaapáti155
Bátaszék154
Belecska027
Bikács028
Bogyiszló061
Bonyhád153
Bonyhádvarasd153
Bölcske028
Cikó155
Csibrák027
Csikóstöttös096
Dalmand177
Decs154
Diósberény027
Dombóvár177
Döbrököz177
Dunaföldvár028
Dunaszentgyörgy154
Dúzs027
Értény177
Fadd154
Fácánkert154
Felsőnána027
Felsőnyék177
Fürged177
Gerjen154
Grábóc155
Gyönk027
Györe155
Györköny028
Gyulaj177
Harc154
Hőgyész027
Iregszemcse177
Izmény153
Jágónak096
Kajdacs028
Kakasd153
Kalaznó027
Kapospula055
Kaposszekcső096
Keszőhidegkút027
Kéty153
Kisdorog153
Kismányok155
Kisszékely027
Kistormás027
Kisvejke155
Kocsola177
Koppányszántó177
Kölesd027
Kurd177
Lápafő177
Lengyel155
Madocsa028
Magyarkeszi177
Medina154
Miszla027
Mórágy155
Mőcsény155
Mucsfa155
Mucsi027
Murga027
Nagydorog028
Nagykónyi177
Nagymányok153
Nagyszékely027
Nagyszokoly177
Nagyvejke155
Nak177
Németkér028
Ozora177
Őcsény154
Paks028
Pálfa027
Pincehely177
Pörböly154
Pusztahencse028
Regöly177
Sárpilis154
Sárszentlőrinc027
Simontornya027
Sióagárd154
Szakadát027
Szakály177
Szakcs177
Szálka155
Szárazd027
Szedres154
Szekszárd154
Tamási177
Tengelic154
Tevel153
Tolna154
Tolnanémedi027
Udvari027
Újireg177
Varsád027
Váralja155
Várdomb154
Várong177
Závod155
Zomba153
Vas megye
Acsád175
Alsószölnök158
Alsóújlak194
Andrásfa194
Apátistvánfalva158
Bajánsenye085
Balogunyom174
Bejcgyertyános136
Bérbaltavár194
Boba136
Borgáta136
Bozzai174
Bozsok086
018
Bögöt135
Bögöte194
Bucsu176
Bük018
Cák086
Celldömölk136
Chernelházadamonya018
Csákánydoroszló084
Csánig135
Csehi194
Csehimindszent194
Csempeszkopács174
Csepreg018
Csénye135
Csipkerek194
Csönge136
Csörötnek159
Daraboshegy085
Dozmat176
Döbörhegy194
Döröske194
Duka193
Egervölgy194
Egyházashetye136
Egyházashollós192
Egyházasrádóc084
Felsőcsatár176
Felsőjánosfa085
Felsőmarác085
Felsőszölnök158
Gasztony084
Gencsapáti174
Gersekarát194
Gérce136
Gór135
Gyanógeregye174
Gyöngyösfalu174
Győrvár194
Halastó085
Halogy085
Harasztifalu084
Hegyfalu135
Hegyháthodász085
Hegyhátsál084
Hegyhátszentjakab085
Hegyhátszentmárton085
Hegyhátszentpéter194
Horvátlövő176
Horvátzsidány019
Hosszúpereszteg194
Ikervár135
Iklanberény018
Ispánk085
Ivánc085
Ják176
Jákfa135
Jánosháza193
Karakó193
Katafa084
Káld136
Kám194
Keléd193
Kemeneskápolna136
Kemenesmagasi136
Kemenesmihályfa136
Kemenespálfa193
Kemenessömjén136
Kemenesszentmárton136
Kemenestaródfa084
Kenéz135
Kenyeri136
Kercaszomor085
Kerkáskápolna085
Kétvölgy158
Kisrákos085
Kissomlyó193
Kisunyom174
Kiszsidány019
Kondorfa085
Köcsk136
Körmend084
Kőszeg086
Kőszegdoroszló086
Kőszegpaty174
Kőszegszerdahely086
Lócs018
Lukácsháza174
Magyarlak159
Magyarnádalja084
Magyarszecsőd084
Magyarszombatfa085
Megyehíd135
Meggyeskovácsi135
Mersevát136
Mesterháza018
Mesteri136
Meszlen175
Mikosszéplak194
Molnaszecsőd084
Nagygeresd018
Nagykölked084
Nagymizdó084
Nagyrákos085
Nagysimonyi136
Nagytilaj194
Narda176
Nádasd084
Nárai176
Nemesbőd174
Nemescsó175
Nemeskeresztúr193
Nemeskocs136
Nemeskolta174
Nemesládony018
Nemesmedves159
Nemesrempehollós192
Nick135
Nyögér136
Olaszfa194
Ólmod019
Orfalu158
Ostffyasszonyfa136
Oszkó194
Ölbő135
Őrimagyarósd085
Őriszentpéter085
Pankasz085
Pácsony194
Pápóc136
Pecöl135
Perenye174
Peresznye019
Petőmihályfa194
Pinkamindszent084
Pornóapáti176
Porpác174
Pósfa135
Pusztacsó174
Püspökmolnári192
Rábagyarmat159
Rábahidvég192
Rábapaty135
Rábatöttös174
Rádóckölked084
Rátót084
Répcelak135
Répceszentgyörgy135
Rönök159
Rum192
Sajtoskál018
Salköveskút174
Sárfimizdó194
Sárvár135
174
Simaság018
Sitke136
Sorkifalud174
Sorkikápolna174
Sorokpolány174
Sótony136
Söpte174
Szaknyér085
Szakonyfalu158
Szalafő085
Szarvaskend084
Szatta085
Szeleste135
Szemenye194
Szentgotthárd159
Szentpéterfa084
Szergény136
Szombathely174
Szőce085
Tanakajd174
Táplánszentkereszt174
Telekes194
Tokorcs136
Tompaládony018
Tormásliget018
Torony176
Tömörd175
Uraiújfalu135
Vasalja084
Vasasszonyfa174
Vasegerszeg135
Vashosszúfalu193
Vaskeresztes176
Vassurány174
Vasszentmihály159
Vasszécsény174
Vasszilvágy175
Vasvár194
Vámoscsalád135
Vásárosmiske136
Vát175
Velem086
Velemér085
Vép174
Viszák085
Vönöck136
Zsennye192
Zsédeny135
[26]
Veszprém megye
Adásztevel123
Adorjánháza025
Ajka025
Alsóörs181
Apácatorna025
Aszófő181
Ábrahámhegy180
Badacsonytomaj178
Badacsonytördemic178
Bakonybél211
Bakonygyirót210
Bakonyjákó125
Bakonykoppány125
Bakonynána211
Bakonyoszlop211
Bakonypölöske026
Bakonyság123
Bakonyszentiván123
Bakonyszentkirály211
Bakonyszentlászló210
Bakonyszücs125
Bakonytamási125
Balatonakali180
Balatonakarattya204
Balatonalmádi204
Balatoncsicsó179
Balatonederics078
Balatonfőkajár200
Balatonfüred181
Balatonfűzfő204
Balatonhenye179
Balatonkenese204
Balatonrendes180
Balatonszepezd180
Balatonszőlős181
Balatonudvari180
Balatonvilágos200
Barnag203
Bazsi147
Bánd202
Berhida201
Béb123
Békás124
Bodorfa148
Borszörcsök025
Borzavár211
Csabrendek148
Csajág200
Csehbánya202
Csesznek211
Csetény210
Csopak181
Csót123
Csögle025
Dabronc147
Dabrony025
Dáka124
Devecser025
Doba025
Döbrönte124
Dörgicse180
Dudar211
Egeralja025
Egyházaskesző136
Eplény211
Farkasgyepü125
Felsőörs181
Fenyőfő125
Ganna124
Gecse125
Gic210
Gógánfa147
Gyepükaján148
Gyulakeszi178
Hajmáskér201
Halimba026
Hárskút202
Hegyesd178
Hegymagas178
Herend202
Hetyefő147
Hidegkút203
Homokbödöge125
Hosztót148
Iszkáz025
Jásd211
Kamond025
Kapolcs179
Karakószörcsök025
Káptalanfa148
Káptalantóti178
Kemeneshőgyész136
Kemenesszentpéter136
Kerta025
Kékkút179
Királyszentistván201
Kisapáti178
Kisberzseny025
Kiscsősz025
Kislőd026
Kispirit025
Kisszőlős025
Kolontár026
Kővágóőrs180
Köveskál180
Kup124
Külsővat025
Küngös201
Lesencefalu078
Lesenceistvánd078
Lesencetomaj078
Litér201
Lókút211
Lovas181
Lovászpatona125
Magyargencs136
Magyarpolány026
Malomsok046
Marcalgergelyi124
Marcaltő123
Márkó202
Megyer147
Mencshely203
Mezőlak123
Mihályháza124
Mindszentkálla179
Monostorapáti179
Monoszló179
Nagyacsád123
Nagyalásony025
Nagydém125
Nagyesztergár211
Nagygyimót123
Nagypirit025
Nagytevel123
Nagyvázsony203
Nemesgörzsöny123
Nemesgulács178
Nemeshany148
Nemesszalók025
Nemesvámos204
Nemesvita078
Németbánya125
Nóráp123
Noszlop025
Nyárád025
Nyirád148
Óbudavár179
Olaszfalu211
Oroszi025
Öcs026
Örvényes180
Ősi201
Öskü201
Palóznak181
Papkeszi201
Pápa123
Pápadereske124
Pápakovácsi123
Pápasalamon025
Pápateszér125
Pécsely181
Pénzesgyőr211
Pétfürdő201
Porva211
Pula179
Pusztamiske026
Raposka178
Révfülöp180
Rigács147
Románd210
Salföld178
Sáska178
Sikátor210
Sóly201
Somlójenő025
Somlószőlős025
Somlóvásárhely025
Somlóvecse025
Sümeg148
Sümegprága147
Szápár210
Szentantalfa179
Szentbékkálla179
Szentgál202
Szentimrefalva148
Szentjakabfa179
Szentkirályszabadja204
Szigliget178
Szőc148
Tagyon179
Takácsi123
Taliándörögd179
Tapolca178
Tés211
Tihany181
Tótvázsony203
Tüskevár025
Ugod125
Ukk148
Úrkút203
Uzsa078
Vanyola123
Vaszar123
Várkesző136
Városlőd202
Várpalota201
Vászoly180
Veszprém202
Veszprémfajsz204
Veszprémgalsa148
Veszprémvarsány210
Vid025
Vigántpetend179
Vilonya201
Vinár124
Vöröstó203
Zalaerdőd147
Zalagyömrő148
Zalahaláp178
Zalameggyes148
Zalaszegvár148
Zánka180
Zirc211
Zala megye
Alibánfa205
Almásháza205
Alsónemesapáti205
Alsópáhok077
Alsórajk114
Alsószenterzsébet002
Babosdöbréte207
Baglad001
Bagod206
Bak206
Baktüttös206
Balatongyörök077
Balatonmagyaród076
Barlahida208
Batyk205
Bánokszentgyörgy091
Bázakerettye091
Becsehely090
Becsvölgye209
Belezna020
Belsősárd001
Bezeréd205
Bocfölde206
Bocska114
Bókaháza077
Boncodfölde207
Borsfa091
Böde209
Bödeháza001
Börzönce114
Bucsuszentlászló205
Bucsuta091
Csapi114
Csatár206
Cserszegtomaj077
Csertalakos208
Csesztreg001
Csonkahegyhát209
Csöde209
Csömödér091
Csörnyeföld090
Dióskál076
Dobri090
Dobronhegy207
Döbröce147
Dötk205
Egeraracsa076
Egervár194
Eszteregnye114
Esztergályhorváti077
Felsőpáhok077
Felsőrajk114
Felsőszenterzsébet002
Fityeház114
Fűzvölgy114
Galambok114
Garabonc114
Gáborjánháza001
Gellénháza208
Gelse114
Gelsesziget114
Gétye076
Gombosszeg209
Gosztola001
Gösfa194
Gutorfölde208
Gyenesdiás077
Gyürüs205
Hagyárosbörönd207
Hahót114
Hernyék091
Héviz077
Homokkomárom114
Hosszúvölgy114
Hottó207
Iborfia208
lklódbördöce001
Kacorlak114
Kallósd205
Karmacs077
Kálócfa002
Kányavár091
Kávás207
Kehidakustány077
Kemendollár205
Keménfa207
Kerecseny114
Kerkabarabás001
Kerkafalva002
Kerkakutas002
Kerkaszentkirály090
Kerkateskánd001
Keszthely077
Kilimán114
Kisbucsa205
Kiscsehi091
Kisgörbő147
Kiskutas206
Kispáli206
Kisrécse114
Kissziget091
Kistolmács091
Kisvásárhely147
Kozmadombja002
Kustánszeg209
Külsősárd001
Lakhegy194
Lasztonya091
Lendvadedes001
Lendvajakabfa001
Lenti001
Letenye090
Lickóvadamos208
Ligetfalva077
Lispeszentadorján091
Liszó020
Lovászi090
Magyarföld002
Magyarszentmiklós114
Magyarszerdahely114
Maróc091
Márokföld002
Miháld021
Mihályfa147
Mikekarácsonyfa208
Milejszeg209
Misefa205
Molnári090
Murakeresztúr114
Murarátka090
Muraszemenye090
Nagybakónak114
Nagygörbő147
Nagykanizsa114
Nagykapornak205
Nagykutas206
Nagylengyel208
Nagypáli206
Nagyrada114
Nagyrécse114
Nemesapáti205
Nemesbük077
Nemeshetés205
Nemesnép001
Nemespátró020
Nemesrádó205
Nemessándorháza205
Nemesszentandrás205
Németfalu209
Nova208
Óhid147
Oltárc091
Orbányosfa205
Ormándlak208
Orosztony114
Ortaháza091
Ozmánbük207
Pacsa076
Padár205
Pakod205
Pat021
Páka091
Pálfiszeg209
Petőhenye206
Petrikeresztúr208
Petrivente090
Pókaszepetk205
Porszombat002
Pölöske205
Pölöskefő114
Pördefölde091
Pötréte114
Pusztaapáti209
Pusztaederics208
Pusztamagyaród091
Pusztaszentlászló206
Ramocsa002
Resznek001
Rezi077
Rédics001
Rigyác114
Salomvár207
Sand021
Sárhida206
Sármellék077
Semjénháza090
Sénye146
Sormás114
Söjtör206
Surd020
Sümegcsehi147
Szalapa147
Szentgyörgyvár077
Szentgyörgyvölgy002
Szentkozmadombja208
Szentliszló091
Szentmargitfalva091
Szentpéterfölde208
Szentpéterúr076
Szepetnek114
Szécsisziget001
Szijártóháza001
Szilvágy209
Teskánd206
Tilaj077
Tófej206
Tormafölde001
Tornyiszentmiklós090
Tótszentmárton090
Tótszerdahely090
Türje147
Újudvar114
Valkonya091
Vasboldogasszony194
Vaspör207
Vállus077
Várfölde091
Várvölgy077
Vindornyafok077
Vindornyalak077
Vindornyaszőlős147
Vonyarcvashegy077
Vöckönd205
Zajk091
Zalaapáti077
Zalabaksa001
Zalabér205
Zalaboldogfa206
Zalacsány077
Zalacséb207
Zalaegerszeg206
Zalaháshágy207
Zalaigrice076
Zalaistvánd205
Zalakaros114
Zalakomár076
Zalaköveskút077
Zalalövő207
Zalamerenye114
Zalasárszeg114
Zalaszabar114
Zalaszántó077
Zalaszentbalázs114
Zalaszentgrót146
Zalaszentgyörgy206
Zalaszentiván205
Zalaszentjakab114
Zalaszentlászló146
Zalaszentlőrinc205
Zalaszentmárton077
Zalaszentmihály205
Zalaszombatfa001
Zalatárnok208
Zalaújlak114
Zalavár077
Zalavég205
Zebecke091
Budapest
Bp. I. kerület015
Bp. II. kerület015
Bp. III. kerület015
Bp. IV. kerület015
Bp. V. kerület015
Bp. VI. kerület015
Bp. VII. kerület015
Bp. VIII. kerület015
Bp. IX. kerület015
Bp. X. kerület015
Bp. XI. kerület015
Bp. XII. kerület015
Bp. XIII. kerület015
Bp. XIV. kerület015
Bp. XV. kerület015
Bp. XVI. kerület015
Bp. XVII. kerület015
Bp. XVIII. kerület015
Bp. XIX. kerület015
Bp. XX. kerület015
Bp. XXI. kerület015
Bp. XXII. kerület015
Bp. XXIII. kerület015

3. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez[27]

A földminősítő igazolvány

Előlap

Hátlap

4. melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez[28]

IGÉNYLŐLAP
a földminősítő igazolvány kiadásához
Az igénylő neve:.............................................................................................................................................................
Az igénylő anyja neve:....................................................................................................................................................
Állandó lakcíme:.............................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:............................................................................................................................................
Telefonszám:..................................................................................................................................................................
E-mail cím:.....................................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye:.....................................................................................................................................................
Jelenlegi beosztása:.........................................................................................................................................................
Az előírt szakképesítést igazoló oklevél (bizonyítvány) száma, kelte, kiállító intézmény megnevezése:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:...........................20.... év.....................hó .... nap.
……………………………
az igénylő aláírása
……………………………
fővárosi/megyei kormányhivatal
főigazgatója
P. H."

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[2] Hatályon kívül helyezte a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.01.

[4] Módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[5] Módosította az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet 10. § - a. Hatályos 2013.07.01.

[6] A felvezető szöveget módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[7] Hatályon kívül helyezte a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.05.01.

[9] Megállapította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.06.06.

[10] Módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[11] Módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[12] Módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[13] Megállapította az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.07.01.

[14] A felvezető szöveget módosította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja. Hatályos 2015.06.06.

[15] Beiktatta a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[16] Beiktatta a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[17] Beiktatta a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[18] Beiktatta a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[19] Beiktatta a 21/2014. (III. 14.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[20] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 20. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[21] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.08.18.

[22] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.08.18.

[23] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.08.18.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 350. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Beiktatta az 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.07.01.

[26] Módosította az 1/2015. (I. 14.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.01.15.

[27] Megállapította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 19. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2017.08.18.

[28] Megállapította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (5) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2015.06.06.

Tartalomjegyzék