59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet

a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes minisztereknek, valamint a Miniszterelnökséget vezető Államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyra,

b) az Fktv. 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti felnőttképzési szakértőkre, felnőttképzési programszakértőkre,

c) az Fktv. 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára (a továbbiakban: kamara),

d) az Fktv. 18. § (2) bekezdés szerinti bizottságra (a továbbiakban: bizottság),

e) az Fktv. 18. § (4) bekezdésben meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: javaslatot benyújtó).

2. A szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének, nyilvántartása módosításának és a nyilvántartásból való törlésének követelményei

2. § (1) A bizottság a szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) az Fktv. 18. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha a javaslatban

a) a szakmai programkövetelmény megnevezése

aa) tartalmazza a megszerezhető szakmai végzettség megnevezését,

ab) megfelel a tisztességes tájékoztatás követelményeinek, nem megtévesztő és alkalmas a képzéssel megszerezhető kompetenciák alapján a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület azonosítására,

ac) összhangban van a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával,

ad) segíti a munkaadót a szakmai végzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök beazonosításában, és

ae) a munkavállaló tájékoztatását szolgálja a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia tartalmára és hasznosítására vonatkozóan,

b) a képzés megkezdéséhez megjelölt bemeneti feltételek[1]

ba) szükségesek a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításához,

bb) csak azokat a feltételeket tartalmazzák, amelyek a képzés megkezdéséhez minimálisan szükségesek, és

bc) a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelnek,

c) a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület leírása egyértelműen meghatározott és a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia a tevékenység végzéséhez vagy a munkaterületen szükséges,

d) meghatározott szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés minimális és maximális óraszáma

da) megfelelő időt biztosít a megjelölt munkatevékenység ellátásához szükséges kompetencia elsajátítására,

db) a javaslat modulrendszerű felépítése esetén modulonként tartalmazza a minimális és maximális óraszámot, és

dc)[2] úgy került meghatározásra, hogy az óraszámok egymástól eltérőek, valamint a maximális óraszám nem haladja meg a minimális óraszám kétszeresét,

e) a szakmai követelmények leírása megfelel az alábbiaknak:

ea) a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciákkal a tevékenység, munkaterületi feladat elvégezhető vagy magasabb szinten gyakorolható,

eb)[3] a legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismereteket, készségeket és személyes kompetenciákat, társas kompetenciákat és módszerkompetenciákat tanulási eredmény alapú megközelítésben a javaslat tartalmazza,

ec)[4] a szakmai követelmények leírása - modulrendszerű felépítés esetén - modulonként szerepel a javaslatban,

ed)[5]

f) az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya a szakmai végzettség jellegéhez igazodóan

fa) összhangban van a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításának képzési forma szerint meghatározott időszükségletével, és

fb) modulrendszerű felépítés esetén modulonként került meghatározásra,

g) feltüntetésre kerül a szakmai végzettség, és

h) a szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeként a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel és a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett szakmai záró beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) sikeres teljesítése került megjelölésre.

i)[6] bemutatásra és indokolásra kerül, hogy a tervezett képzésre mely társadalmi-gazdasági területeken van szükség és

j)[7] modulrendszerű felépítés esetén a modul megnevezése megfelel a tisztességes tájékoztatás követelményeinek, nem megtévesztő és utal a modulban foglalt szakmai követelmények tartalmára.

k)[8] a szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalma esetén indokolásra kerül a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségessége.

(2) A javaslatban szereplő, a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek megfelelőek, ha

a)[9] iskolai előképzettségként az alábbi végzettségek valamelyikét tartalmazzák:

aa) iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolcnál kevesebb elvégzett évfolyama,

ab) alapfokú iskolai végzettség,

ac) középfokú iskolai végzettség,

ad) érettségi végzettség,

ae) szakmai érettségi végzettség,

af) felsőfokú végzettség,

b) szakmai előképzettségként - ha szakmai előképzettség szükséges - az alábbi végzettségek valamelyikét tartalmazzák:

ba) az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség,

bb) a javaslatban szereplő, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítés,

bc) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség,

c) az egészségügyi alkalmassági követelményt - a tevékenység végzése feltételének előírásaként - jogszabály tartalmazza,

d) a gyakorlati idő előírását a megszerezhető kompetencia indokolja, és

e) egyéb feltételek előírását a megszerezhető kompetencia indokolja.

(3) A javaslatnak az OKJ-ban szereplő szakmacsoportot az (1) bekezdés a)-c) és e) és g) pontjában foglaltak figyelembe vételével kell megjelölnie. A szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételekor kizárólag egy szakmacsoportba sorolható.

(4) Modulrendszerű felépítés esetén a javaslatba beépíthető a nyilvántartásban szereplő modulrendszerű szakmai programkövetelmény modulja, valamint a nyilvántartásban szereplő, nem modulrendszerű szakmai programkövetelménynek az Fktv. 18. § (4) bekezdés d)-f) pontjában foglalt adatai.

(5)[10] A bizottság döntése alapján nem kerül nyilvántartásba az a javaslat,

a) amely - a 4. § (3) bekezdés c) pontja alapján biztosított hiánypótlást követően - nem felel meg az (1)-(4) bekezdésben foglalt követelményeknek,

b) amelynek megnevezése, illetve az abban szereplő szakmai végzettség megnevezése megegyezik, vagy megtévesztésig hasonló

ba) a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény,

bb) az OKJ szerinti szakképesítés,

bc) az Fktv. szerinti hatósági jellegű képzés, vagy

bd) valamely felsőoktatási képzési és kimeneti követelmény szerinti képzés vagy szakképzettség

megnevezésével,

c) amelyben megtalálható

ca) az OKJ-ban szereplő, részszakképesítéssel nem rendelkező szakképesítés szakmai kompetenciáinak több mint hetvenöt százaléka, részszakképesítés esetén a részszakképesítés szakmai kompetenciáinak több mint hetvenöt százaléka, kivéve, ha a javaslatban szereplő szakmai kompetencia az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai kompetenciájának magasabb szintű elsajátítására vagy speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek kialakítására irányul,

cb) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiben szereplő szakmai kompetenciák több mint negyven százaléka, vagy

cc) a kamara és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara mesterképzéseinek kompetencia moduljaiban szereplő szakmai kompetenciák több mint negyven százaléka,

d) amelyben megszerezhető szakmai végzettség tartalma jogszabályban meghatározásra került, vagy

e) amely alapján megszerezhető szakmai végzettség nincs összhangban a szakmai követelmények leírásával, a bemeneti feltételekkel, a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával.

3. § (1) A bizottság a programkövetelményt módosítja, ha

a)[11] a módosítási javaslat az Fktv. 18. § (4) bekezdés b)-f) pontjában foglaltakra irányul, és összhangban van a 2. § (1) bekezdése szerinti rendelkezésekkel, vagy

b) jogszabályi változás következtében módosul a szakmai programkövetelmény azonosító számában szereplő OKJ szerinti szakmacsoport megjelölése.

(2) A bizottság az (1) bekezdés a) pont szerinti eljárást felnőttképzési programszakértő igénybevételével folytatja le.

(3)[12] A bizottság a szakmai programkövetelményt a nyilvántartásból törli, ha a szakmai programkövetelmény szakmai kompetenciái beépítésre kerültek

a) az OKJ-ban szereplő valamely szakképesítés szakmai kompetenciái közé,

b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási szakképzés valamely képzési és kimeneti követelményébe vagy

c) az Fktv. szerinti hatósági jellegű képzés jogszabályban meghatározott valamely kompetencia moduljába vagy kompetenciái közé.

3. Eljárási szabályok és a bizottság működésével kapcsolatos rendelkezések

4. § (1) A javaslat kizárólag elektronikus úton nyújtható be a kamara honlapján erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslat - az Fktv.-ben foglaltakon túl - tartalmazza

a) a javaslatot benyújtó

aa) nevét, vagy a cég nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) jogi személy esetén a szervezeti képviselő nevét, és

ae) elérhetőségét, és

b) a javaslatnak a 2. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő indoklását.

(3) A bizottság a javaslat benyújtását követő harminc napon belül felnőttképzési programszakértő igénybevételével megvizsgálja, hogy az megfelel-e a 2. § (1)-(5) bekezdésében foglalt követelményeknek. Ha megállapítja, hogy a javaslat

a) megfelel a 2. § (1)-(5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a javaslatot nyilvántartásba veszi,

b) a 2. § (5) bekezdés b)-e) pontjaiban foglaltak miatt nem vehető nyilvántartásba, a javaslat nyilvántartásba vételét - az indok megjelölésével - elutasítja,

c) a 2. § (1)-(2) és (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a javaslatot benyújtót a megállapított hiányosságok tíz napon belül történő pótlására szólítja fel, melynek teljesítése esetén a javaslat nyilvántartásba vételéről dönt, vagy a hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a javaslat nyilvántartásba vételét - az indok megjelölésével - elutasítja, vagy

d) nem felel meg a 2. § (3) bekezdésben foglaltaknak, a bizottság meghatározza a javaslat OKJ-ban szereplő szakmacsoportba történő, rendeletnek megfelelő besorolását.

(4) A bizottság a (3) bekezdésben meghatározott eljárási határidőt egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Az eljárási határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő.

(5) A nyilvántartás módosítására irányuló javaslatot az 1. § e) pontban meghatározott jogalany nyújthatja be az (1) bekezdés szerint. A javaslat tartalmazza

a) a javaslatot benyújtó

aa) nevét vagy a cég nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) jogi személy esetén a szervezeti képviselő nevét, és

ae) elérhetőségét,

b) a módosítani kívánt szakmai programkövetelmény azonosító számát, és

c) a javaslatnak a 3. § (1) bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelő indoklását.

(6) A bizottságnak a nyilvántartás módosítására irányuló eljárása során a (3)-(4) bekezdésben foglaltakat - a 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti eltéréssel - kell értelemszerűen alkalmaznia.

(7) A kamara a bizottság (3) és (6) bekezdése szerinti döntéséről öt napon belül - elektronikus úton - értesíti a javaslatot benyújtót.

5. § (1) A bizottság felnőttképzési programszakértő igénybevételével minden év november 30-ig felülvizsgálja a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelményeket és a felülvizsgálatot követő tíz napon belül

a) a 3. § (1) bekezdés b) pontban foglalt esetben a nyilvántartást módosítja,

b) a 3. § (3) bekezdésben foglalt esetben a szakmai programkövetelményt a nyilvántartásból törli.

(1a)[13] A bizottság a szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételének napjától számított minden harmadik évben megvizsgálja, hogy megvalósult-e képzés a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint. A kamara a bizottság vizsgálatának lefolytatása érdekében - a személyes adatok kivételével - adatot igényel a Pest Megyei Kormányhivataltól (a továbbiakban: kormányhivatal).

(1b)[14] Ha az (1a) bekezdés szerinti vizsgálat során a bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint képzés nem valósult meg, a szakmai programkövetelményt - a vizsgálatot követő tíz napon belül - a nyilvántartásból törli.

(2)[15] A kamara a kormányhivatalt az (1) és (1b) bekezdés szerinti nyilvántartásból való törlésről öt napon belül értesíti.

4. A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum tartalma és formája, a szakmai záró beszámolóval összefüggő rendelkezések

6. § (1) Az Fktv. szerinti felnőttképzést folytató intézmény az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja vagy (3) bekezdése szerinti képzés befejezését követően, a szakmai végzettség megszerzésének igazolására a képzés követelményeit teljesítő részére tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány tartalmát és formáját az 1. melléklet határozza meg.

(2) A felnőttképzést folytató intézmény az (1) bekezdés szerinti tanúsítványt évente újrakezdődő sorszámozással, a tárgyév megjelölésével látja el.

7. § (1) A szakmai végzettség megszerzésének feltétele a beszámoló sikeres teljesítése. A beszámoló követelményeit a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg.

(2) A beszámoló követelményeiben az elméleti ismereteknek és a gyakorlati készségeknek olyan arányban kell megjelennie, amely megfelel az elméleti és gyakorlati képzési idő arányának.

(3) A beszámoló "megfelelt" vagy "nem megfelelt" minősítésű lehet.

(4) A "nem megfelelt" minősítésű beszámoló a felnőttképzést folytató intézménynél vagy annak jogutódjánál megismételhető.

5. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §[16] E rendeletnek a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításáról szóló 13/2017. (VI. 29.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (5) bekezdését a Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő, nyilvántartásba vételre irányuló ügyekben is alkalmazni kell.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelethez

Száma: ....../.......év
TANÚSÍTVÁNY
...............................................................................
részére,
(anyja születési neve:...................................születési helye: ......................,
ideje: ......év,.............hó,......nap)
aki a ............. szám alatt
nyilvántartott..................................................felnőttképzést folytató
intézményben
a.........azonosító szám alatt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
nyilvántartásában szereplő,
...............................................................................megnevezésű
felnőttképzési szakmai programkövetelmény alapján szervezett,
...........................................megnevezésű szakmai képzésen részt vett,
és a szakmai képzés követelményeit sikeresen teljesítette.
A tanúsítvány a.........................................................megnevezésű
szakmai végzettség megszerzését igazolja.
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható szakmai tevékenység,
munkaterület:...........................................
Kelt: ..............................., 20.....év,..........hó, .......napján
ph.
..........................................................................
a felnőttképzést folytató intézmény vezetője

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[2] Megállapította a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[3] Megállapította a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[4] Módosította a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[6] Beiktatta a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[7] Beiktatta a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[8] Beiktatta az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[9] Megállapította a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[10] Megállapította a 13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.07.02.

[11] Módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Megállapította a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[13] Módosította a 13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.07.02.

[14] Beiktatta a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[15] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 66. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Beiktatta a 13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.07.02.

Tartalomjegyzék