64/2013. (XII. 4.) BM rendelet

a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés m) pontjában,

a 3-10. § és az 1. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában,

a 11-12. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § t) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott kötelezettség vonatkozásában bármely, Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, az Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes - az előbbiektől eltérő - államban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított szén-monoxid érzékelő berendezés alkalmazása elfogadható.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3-13. §, valamint az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

3. § A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:)

"c) az 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a tűzállóságot növelő burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi."

4. § (1) Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy a tűzvédelmi hatóság a bejelentést legalább az oktatás vagy a tűzvédelmi szakvizsga időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja."

(2) Az R1. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés vagy a tűzvédelmi szakvizsga elmaradását köteles a képzés vagy a vizsga bejelentett időpontját megelőzően legalább négy órával előbb bejelenteni a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által megadott elektronikus levélcímre."

5. § Az R1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy

a) az oktatásról, a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történt meg, amely a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés szakszerű lefolytatását nem tette lehetővé, vagy

b) a szakvizsgáztató a foglalkozási ágakban, munkakörökben bekövetkezett adatváltozás bejelentési kötelezettségét elmulasztotta,

a tűzvédelmi hatóság dönt a bizonyítvány érvénytelenítéséről."

6. § Az R1. 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az 1. melléklet 16. foglalkozási ága, munkaköre 2014. május 1-jéig érvényes bizonyítvány nélkül végezhető."

7. § Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

8. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § (1) Az R1. 1. § (3) bekezdés b) pontjában az "és középszintű" szövegrész helyébe az "és legalább középszintű" szöveg lép.

(2) Az R1. 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "1-5., 12. vagy 14. pontjában" szövegrész helyébe az "1-5., 12., 14., 15. vagy 16. pontjában" szöveg lép.

(3) Az R1. 6. § d) pontjában a "4., 12. vagy 13. pontjaiban" szövegrész helyébe a "4., 12., 13., 15. vagy 16. pontjában" szöveg lép.

(4) Az R1. 8. § (5) bekezdésében a "4., 8., 9., 10., 11., 12. vagy 13. foglalkozási ágak" szövegrész helyébe a "4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak" szöveg lép.

(5) Az R1. 8. § (6) bekezdésében a "4., 8., 9., 12. vagy 13. foglalkozási ágak" szövegrész helyébe a "4., 8., 9., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak" szöveg lép.

(6) Az R1. 11. § (6) bekezdésében a "2012. december 1. előtt" szövegrész helyébe a "2012. december 31. előtt" szöveg lép.

(7) Az R1. 1. § (2) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében, 6. § a) és c) pontjában a "pontjaiban" szövegrész helyébe a "pontjában" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti

a) az R1. 2. §-ában a "felnőttképzési tevékenységet folytató" szövegrész,

b) az R1. 1. melléklet 4. pontjában a " , tűzgátló tömítések" szövegrész,

c) az R1. 2. mellékletében a "felnőttképzési és" szövegrész.

11. § A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A szakvizsga rendelet 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág vonatkozásában a tűzvédelmi szakvizsgáztató tevékenység 2014. május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető.

(2) A tűzvédelmi hatóság a beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata, továbbá a tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenységet végző szolgáltatókról vezetett nyilvántartását 2014. január 31. napjával törli."

12. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. § (4) bekezdés c) pontja,

b) 4. és 5. alcíme, 6-10. §-a,

c) 17. §-a,

d) 1. mellékletében az "F: beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata, T: tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete," szövegrész,

e) 5. és 6. melléklete.

13. § A 3-12. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelethez

Az R1. 1. melléklete a következő 15. és 16. ponttal egészül ki:

"15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők."

Tartalomjegyzék