65/2013. (IX. 19.) EMMI rendelet

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"t) üzemeltető: üzemeltetési engedéllyel rendelkező engedélyes."

2. § Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az engedélyesnek átfogó, a minőségbiztosítást és a minőségellenőrzést is magában foglaló, a radioaktív hulladék kezelésének egész folyamatára kiterjedő integrált irányítási rendszert kell fenntartania."

3. § Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Ha a létesítés vagy az üzembe helyezés több lépcsőben valósul meg, az engedélyes abban az esetben kérelmezheti a létesítési vagy üzemeltetési engedély módosítását, ha a módosítást szakmailag megalapozó dokumentációban szereplő szakértői vélemények a több lépcsőben történő megvalósítást tartják a legmegalapozottabb megoldásnak. A több lépcsőben történő megvalósítás engedélyezése nem járhat az egyéb engedélyezési feltételek sérelmével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosítási kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell a hazai és a nemzetközi ajánlások figyelembevételével készített biztonsági értékelést és biztonsági jelentést."

4. § Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az átmeneti és a végleges hulladéktároló sugáregészségügyi ellenőrzését az SD végzi. Az ellenőrzés kiterjed az üzemeltetőnek a minőségbiztosítást is magában foglaló integrált irányítási rendszerére is."

5. § Az R. 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja."

6. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában a "hulladékkezelési folyamatban" szövegrész helyébe a "radioaktív hulladék kezelésének folyamatában" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a "hulladékkezelés" szövegrész helyébe a "radioaktív hulladék kezelése" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a "hulladékkezelési szabályzatot" szövegrész helyébe a "radioaktívhulladék-kezelési szabályzatot" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdés a) és l) pontja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere