68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1] A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá jogszabály által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban: az államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemléletű bevételeit e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.

1. A kormányzati funkciók

2. § (1)[2] A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni.

(2) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni[3]

a) a költségvetési szerv 3. § (2) és (3) bekezdése szerint más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének megfelelő kormányzati funkciókat,

b) a támogatási célok kormányzati funkcióit,

c) a technikai funkciókat és

d)[4] a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat.

3. § (1)[5] A költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek.

(2) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének bevételét, kiadását az ellátott szerv azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az adott kormányzati funkciók az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.

(3) A (2) bekezdést kell alkalmazni

a) - ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra -

aa) a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,

ab) az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,

b) a támogatási célok tekintetében és

c) a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.

4. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatási célnak kell tekintetni a kiadást, ha nem a támogatásnyújtó közfeladatának ellátását, kiváltását, hanem valamely egyéb közösségi, társadalmi, gazdasági szakpolitikai cél megvalósulását szolgálja, függetlenül a támogatásnyújtás konkrét formájától.

(2) Államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatás alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját.

5. § E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekintetni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja nem a befektető valamely közfeladatának ellátását, kiváltását segítő gazdasági társaság alapítása vagy e célból ilyenben részesedés vásárlása.

6. § (1)[6] A szakmai alaptevékenység, közfeladat kormányzati funkciók szerint elszámolt kiadásaihoz - a 3. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 2. melléklet szerinti mutatókat kell rendelni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan kapacitásmutatóként minden esetben a szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 1.), illetve az intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 2.) kell feltüntetni.

2. Az államháztartási szakfeladatok rendje

7. § (1)[7] A költségvetési szerv a pénzügyi számvitelben az ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és eredményszemléletű bevételeit akkor számolja el a 3. melléklet szerinti szakfeladatonkénti bontásban, ha a 2. vagy 4. melléklet azt kifejezetten előírja.

(2)[8] A vállalkozási tevékenységek költségeit és eredményszemléletű bevételeit szakfeladatonkénti bontásban el kell számolni.

(3) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységeinek költségeit és eredményszemléletű bevételeit az ellátott szerv azon alaptevékenység vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek.

(4) A (3) bekezdést kell alkalmazni

a) a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,

b) az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,

ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra.

8. §[9]

9. §[10] A 7. §-t a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács közfeladatai és egyéb tevékenységei elszámolására is alkalmazni kell.

3. Az államháztartási szakágazati rend

10. § (1) A nemzetgazdaság gazdasági szervezeteit a gazdaságstatisztikák készítéséhez a főtevékenység alapján ágazatokba kell sorolni.

(2)[11] Az államháztartás szervezeteinek ágazati besorolására, a főtevékenység államháztartási szakágazatának megjelölésére - szakágazatszámmal és -megnevezéssel - az államháztartási szakágazati rendet kell használni. Az államháztartás szakágazati rendjét az 5. melléklet határozza meg.

(3)[12] Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási tevékenységek sajátosságait kifejező, a TEÁOR-hoz illeszkedő, annál részletesebb osztályozási rend.

(4)[13] Az államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a főtevékenység meghatározását a tevékenységekre jutó személyi juttatások és a munkaadókat terhelő juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet kell követni az olyan költségvetési szerveknél is, amely azonos ágazatba tartozó intézmények működtetésére szakosodott. A többcélú, több ágazatba tartozó tevékenységeket ellátó költségvetési szervek esetében a "841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai" elnevezésű államháztartási szakágazatba kell besorolni a szervet.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 1-10. §, a 12. § (3) bekezdése és a 13. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

12. §[14] A költségvetési szervek alapító okiratának és a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratának az e rendeletnek a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelettel megállapított rendelkezéseire tekintettel szükséges módosítását 2016. március 1-jéig kell végrehajtani.

13. §[15]

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

A kormányzati funkciók rendje
1. Általános közszolgáltatások
0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek
011110Államhatalmi szervek tevékenysége
011120Kormányzati igazgatási tevékenység
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011140Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek
011210Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
011220Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
011230Államadósság kezelése
0113 Külügyek
011310Külügyek igazgatása
011320Nemzetközi szervezetekben való részvétel
0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
012110Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
012210Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
0131 Általános személyzeti szolgáltatások
013110A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása
0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013210Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
0133 Egyéb általános szolgáltatások
013320Köztemető-fenntartás és -működtetés
013330Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013340Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013350Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
013370Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
013390Egyéb kiegészítő szolgáltatások
0140 Alapkutatás
014010Általános K+F politika
014020Biotechnológiai alapkutatás
014030Természettudományi, műszaki alapkutatás
014040Társadalomtudományi, humán alapkutatás
0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F
015010Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0160 Egyéb általános közszolgáltatások
016010Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030Állampolgársági ügyek
016040Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
016080Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
017010Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
018010Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020Központi költségvetési befizetések
018030Támogatási célú finanszírozási műveletek
018040Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről
018050Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
018060Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
2. Védelem
0210 Katonai védelem
021020Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
021030Katonai ügyészségi tevékenység
021040Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
0220 Polgári honvédelem
022010Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
0230 Külföldi katonai segély
023010Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő
műveletekben
0240 Védelemhez kapcsolódó K+F
024010Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0250 Egyéb védelmi ügyek
025010Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
025020Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
025090Egyéb védelmi ügyek
3. Közrend és közbiztonság
0310 Rendészeti tevékenységek
031010Közbiztonság, közrend igazgatása
031020Menekültügy igazgatása
031030Közterület rendjének fenntartása
031041Vámrendészet
031042Határrendészet, határvédelem
031050Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
031060Bűnmegelőzés
031070Baleset-megelőzés
031080Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem)
032010Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
032020Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
032040Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
032050Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
032060Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
0330 Igazságszolgáltatás
033010Igazságügy igazgatása
033020Bírósági tevékenység
033030Ügyészségi tevékenység
0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
034010Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása
034020Büntetés-végrehajtási tevékenységek
034030Pártfogó felügyelői tevékenység
0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F
035010Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti
fejlesztés
0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek
036010Igazságügyi szakértői tevékenység
036020Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
4. Gazdasági ügyek
0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
041110Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
041120Földügy igazgatása
041130Szellemi tulajdon és innováció igazgatása
041140Területfejlesztés igazgatása
041150Cégnyilvántartás
041160Földmérés, térképészet
041170Műszaki vizsgálat, elemzés
041180Meteorológiai szolgáltatás
0412 Általános munkaügyek
041210Munkaügy igazgatása
041220Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése
041231Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041234Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
041235Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
foglalkoztatásához nyújtható támogatás
041236Országos közfoglalkoztatási program
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram
0421 Mezőgazdaság
042110Mezőgazdaság igazgatása
042120Mezőgazdasági támogatások
042130Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042140Génmegőrzés, fajtavédelem
042150Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
042170Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
042180Állat-egészségügy
0422 Erdőgazdálkodás
042210Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
042220Erdőgazdálkodás
0423 Halászat és vadászat
042310Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
042320Vadgazdálkodás
042350Halászat igazgatása és támogatása
042360Halászat, haltenyésztés
0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar
043110Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
0432 Kőolaj- és gázipar
043210Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása
0433 Nukleáris fűtőanyagipar
043310Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar
[16]
043410Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
0435 Villamosenergia-ipar
043510Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása
0436 Egyéb energiaipar
043610Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása
0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat
044110Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és
támogatása
0442 Feldolgozóipar
044210Feldolgozóipar igazgatása és támogatása
0443 Építésügy, építőipar
044310Építésügy igazgatása
044320Építőipar támogatása
0451 Közúti közlekedés
045110Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120Út, autópálya építése
045130Híd, alagút építése
045140Városi és elővárosi közúti személyszállítás
045150Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045170Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
045180Közúti járművontatás
045190Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
0452 Vízi közlekedés
045210Vízi közlekedés igazgatása és támogatása
045220Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
045230Komp- és révközlekedés
0453 Vasúti közlekedés
045310Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása
045320Vasút építése
0454 Légi szállítás
045410Légi szállítás igazgatása és támogatása
0455 Csővezetékes és egyéb szállítás
045510Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása
045530Csővezetékes szállítás
0460 Hírközlés
046010Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
046020Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
046030Egyéb távközlés
046040Hírügynökségi, információs szolgáltatás
0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás
047110Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása
047120Piac üzemeltetése
0472 Szállodák és éttermek
047210Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása
0473 Turizmus
047310Turizmus igazgatása és támogatása
047320Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
0474 Többcélú fejlesztési projektek
047410Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
047450Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
[17]
047460Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
047470Működőtőke-beruházások komplex támogatásai
0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F
048010Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0490 Egyéb gazdasági ügyek
049010Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
049020K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
049030Kéményseprő-ipari tevékenység
5. Környezetvédelem
0510 Hulladékgazdálkodás
051010Hulladékgazdálkodás igazgatása
051020Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
051040Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051050Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
051060Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070Használt eszköz bontása
051080Hulladék újrahasznosítása
0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás
052010Szennyvízgazdálkodás igazgatása
052020Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052030Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
052080Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
0530 Környezetszennyezés csökkentése
053010Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
053020Szennyeződésmentesítési tevékenységek
0540 Természet- és tájvédelem
054010Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
054020Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és
fenntartása
0550 Környezetvédelmi K+F
055010Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0560 Egyéb környezetvédelem
056010Komplex környezetvédelmi programok támogatása
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények
0610 Lakásépítés
061010Lakáspolitika igazgatása
061020Lakóépület építése
061030Lakáshoz jutást segítő támogatások
061040Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
0620 Településfejlesztés
062010Településfejlesztés igazgatása
062020Településfejlesztési projektek és támogatásuk
0630 Vízellátás
063010Vízügy igazgatása
[18]
063020Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063070Vízrajzi mérés
063080Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
0640 Közvilágítás
064010Közvilágítás
0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F
065010Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás
és fejlesztés
0660 Egyéb kommunális feladatok
066010Zöldterület-kezelés
066020Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
7. Egészségügy
0711 Gyógyszeripari termékek
071110Gyógyszer-kiskereskedelem
071120Gyógyszertámogatás finanszírozása
0712 Egyéb gyógyászati termékek
071210Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme
071220Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása
0713 Gyógyászati segédeszközök
071310Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme
071320Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása
0721 Általános orvosi szolgáltatások
072111Háziorvosi alapellátás
072112Háziorvosi ügyeleti ellátás
072160Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás
072190Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
0722 Szakosított orvosi szolgáltatások
072210Járóbetegek gyógyító szakellátása
072220Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
072230Járóbetegek gyógyító gondozása
072240Járóbetegek egynapos ellátása
072290Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása
0723 Fogorvosi szolgáltatások
072311Fogorvosi alapellátás
072312Fogorvosi ügyeleti ellátás
072313Fogorvosi szakellátás
072390Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása
0724 Paramedikális szolgáltatások
072410Otthoni (egészségügyi) szakápolás
072420Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072440Mentés
072450Fizikoterápiás szolgáltatás
072460Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
072470Természetgyógyászat
072480Egyéb paramedikális szolgáltatások
072490Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása
0731 Általános kórházi szolgáltatások
073110Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
073120Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
073130Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
073190Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása
0732 Szakosított kórházi szolgáltatások
073210Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban
073220Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban
073230Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
073310Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások
073410Egészségügyi ápolás bentlakással
073420Bentlakásos hospice-ellátás
0740 Közegészségügyi szolgáltatások
074011Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074012Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
074013Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
074020Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
074031Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032Ifjúság-egészségügyi gondozás
074040Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
074051Nem fertőző megbetegedések megelőzése
074052Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
074053Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai,
tevékenységei
074054Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
074060Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
074090Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
0750 Egészségügyi K+F
075010Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
0760 Egyéb egészségügy
076010Egészségügy igazgatása
076020Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
076040Egészségügyi szakértői tevékenységek
076050Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
076061Környezet-egészségügyi feladatok
076062Település-egészségügyi feladatok
076063Sugár-egészségügyi feladatok
076064Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
076070Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
076090Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás
0810 Szabadidős és sportszolgáltatások
081010Sportügyek igazgatása
081021Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
081022Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
081023Doppingellenes tevékenység
[19]
081030Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081042Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
081043Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081044Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
081045Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081061Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
081071Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
0820 Kulturális szolgáltatások
082010Kultúra igazgatása
082020Színházak tevékenysége
082030Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
082041Nemzeti könyvtári feladatok
082042Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044Könyvtári szolgáltatások
082051Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
082052Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő
tevékenység
082061Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063Múzeumi kiállítási tevékenység
082064Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082070Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
082080Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
082091Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások
083010Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása
083020Könyvkiadás
083030Egyéb kiadói tevékenység
083040Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
083050Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
083080Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása
0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások
084010Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,
nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és
szabályozása
084020Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
084031Civil szervezetek működési támogatása
084032Civil szervezetek programtámogatása
084040Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
084050Politikai pártok tevékenységének támogatása
084060Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása
084070A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F
085010Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos
alkalmazott kutatás és fejlesztés
0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás
086010Határon túli magyarok egyéb támogatásai
086020Helyi, térségi közösségi tér bztosítása, működtetése
086030Nemzetközi kulturális együttműködés
086090Egyéb szabadidős szolgáltatás
086020Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086030Nemzetközi kulturális együttműködés
086090Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
9. Oktatás
0911 Óvodai nevelés
091110Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
091130Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon
091211Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091212Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
091213Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon
091220Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
091240Alapfokú művészetoktatás
091250Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
091260Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon
0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon
092111Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092112Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
092113Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon
092120Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
092140Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
092150Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
0922 Középfokú nevelés, oktatás
092211Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
092212Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai
092213Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai
092221Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás
szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092222Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző
iskolákban
092223Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092231Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai
feladatai a szakképző iskolákban
092232Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092260Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
[20]
092270Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
092290Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás
093010Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
093020Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
0941 Felsőszintű képzés
094110Felsőoktatási szakképzés
094120Szakirányú továbbképzés
094130Egészségügyi szakmai képzés
094170Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
0942 Felsőfokú oktatás
094210Felsőfokú oktatás
094250Tankönyv- és jegyzettámogatás
094260Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
094280Hallgatók lakhatásának biztosítása
094290Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások
095010Határon túli magyarok oktatási támogatásai
095020Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
095030Szakképzési és felnőttképzési támogatások
095040Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
096015Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096040Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F
097010Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
0980 Máshová be nem sorolt oktatás
098010Oktatás igazgatása
098021Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098031Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
098040Nemzetközi oktatási együttműködés
098051Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
098052Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai
098061Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
098062Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
10. Szociális védelem
1011 Betegség
101110Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
101121Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
101122Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
101123Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101124Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101125Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
101126Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
101131Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
101132Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
101133Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
101134Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
101141Pszichiátriai betegek nappali ellátása
101142Szenvedélybetegek nappali ellátása
101143Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
101144Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
101145Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
101150Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
[21]
101143Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
101144Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
101145Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
101150Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
1012 Fogyatékosság
101211Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
101212Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101213Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
101214Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
101215Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
101216Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
101221Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101222Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
101231Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
101232Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
101240Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,
támogatások
101270Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő
programok, támogatások
1020 Időskor, demens betegek
102010Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
102023Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102025Időskorúak átmeneti ellátása
102026Demens betegek átmeneti ellátása
102027Szakápolási központ
102031Idősek nappali ellátása
102032Demens betegek nappali ellátása
102040Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
102050Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
1030 Túlélő hozzátartozók
103010Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
1040 Család és gyermekek
104011Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
104012Gyermekek átmeneti ellátása
104013Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
104020Javítóintézeti ellátás
104030Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
104037Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104041Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043Család és gyermekjóléti központ
104044Biztos Kezdet Gyerekház
104051Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
104052Családtámogatások
104060A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
104070A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
1050 Munkanélküliség
105010Munkanélküli aktív korúak ellátásai
105020Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
1060 Lakhatás
106010Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1070 Egyéb szociális kirekesztettség
107011Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
107012Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
107013Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015Hajléktalanok nappali ellátása
107016Utcai szociális munka
107020Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása
107030Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
107050Szociális étkeztetés népkonyhán
[22]
107051Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052Házi segítségnyújtás
107053Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
107070Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
107080Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107090Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F
108010Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai
109010Szociális szolgáltatások igazgatása
109020Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
109030Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
109070Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
90. Technikai funkciókódok
9000 Technikai funkciókódok
900010Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről
900020Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900030Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről
900040Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről
900050Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről
900060Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
900070
900090Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

2. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Tartalmi meghatározások a kormányzati funkciókhoz

1. Általános közszolgáltatások

[23]
ABC
10111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek
2011110 Államhatalmi szervek tevékenysége
3Ide tartozik:
- az államhatalmi (köztársasági elnöki, törvényhozási, alkotmánybírósági, országgyűlési biztosi,
nemzeti adatvédelmi) feladatok ellátása.
4011120 Kormányzati igazgatási tevékenység
5Ide tartozik:
- a központi kormányzati végrehajtó igazgatási (Kormány-, miniszterelnökségi, minisztériumi)
feladatok ellátása.
6011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
7Ide tartozik:
- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok,
valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási
feladatainak ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei szakigazgatási feladatainak ellátása.
8011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
9Ide tartozik:
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási tevékenységével
összefüggő feladatok ellátása. Ezen a funkción kell elszámolni az önkormányzati hivatal helyi
nemzetiségi önkormányzatok működése érdekében ellátott feladatainak kiadásait és bevételeit is.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok közösségi és kulturális, valamint intézmény-
fenntartói feladatainak ellátása.
100112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek
11011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
12Ide tartozik:
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának igazgatásával, számvevőszéki, kormányzati és
önkormányzati ellenőrzésével összefüggő, valamint a kincstári feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának szabályozásával kapcsolatos (minisztérium: 011120)
feladatok, valamint az adó-, vám- és jövedéki igazgatás feladatainak ellátása.
13011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
14Ide tartozik:
- az adók, vámok, jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, behajtásával
összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az adó-, vám- és jövedéki szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
15011230 Államadósság kezelése
16Ide tartozik:
- költségvetés finanszírozási és adósságkezelési feladataival, valamint az állam átmenetileg
szabad pénzeszközeivel való gazdálkodással összefüggő igazgatási feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók.
170113 Külügyek
18011310 Külügyek igazgatása
19Ide tartozik:
- az általános külügyi igazgatással, a külképviseletek működtetésével, valamint egyéb, máshová
[24]
be nem sorolt szakdiplomáciai tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a külügyi szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
20011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
21Ide tartozik:
- az általános jellegű nemzetközi szervezetekbe való rendszeres tagdíjbefizetésekkel,
tőkeemelésekkel és más vagyoni hozzájárulásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
220121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
23012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
24Ide tartozik:
- a fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítség.
250122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
26012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül
27Ide tartozik:
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
280131 Általános személyzeti szolgáltatások
29013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása
30Ide tartozik:
- a közszolgálat közös, átfogó humánerő-gazdálkodásával, személyzeti politikájával összefüggő
feladatok ellátása.
310132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
32013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
33Ide tartozik:
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és
működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.
340133 Egyéb általános szolgáltatások
35013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
36Ide tartozik:
- a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
37013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
38Ide tartozik:
- pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával,
minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása.
39013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
40Ide tartozik:
- az állami vagyon - nem közfeladat-ellátás részét képező - hasznosításával, kezelésével,
állagmegóvásával, felújításával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.
41013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
42Ide tartozik:
- az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti
célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más
módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.
43013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
44Ide tartozik:
- a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett
pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére,
üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv
közfeladatának alapító okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a
3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az
ellátott szerv érintett kormányzati funkcióin.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok
(013370).
45013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
46Ide tartozik:
- a kormányzat egészére vagy más költségvetési szerv részére végzett önálló informatikai
fejlesztésekkel, azok önálló, más üzemeltetési feladatoktól elkülönült működtetésével, az
elektronikus információbiztonság érdekében végzett sérülékenység-vizsgálattal és más kapcsolódó
szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az általános üzemeltetési feladatok keretében végzett informatikai ellátással összefüggő feladatok.
47013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
48Ide tartozik:
- a kormányzat részére végzett, a 011360, 011370 vagy más funkcióba nem sorolt egyéb
szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
490140 Alapkutatás
50014010 Általános K+F politika
51Ide tartozik:
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztési politikával és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források,
alapok igazgatásával, szervezésével,
- a tudományos minősítési folyamattal,
- a meghatározott kutatási programhoz közvetlenül nem kapcsolható kutatói, tudományos
ösztöndíjakkal, egyéb juttatásokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
52014020 Biotechnológiai alapkutatás
53Ide tartozik:
- az egészségügyi, környezeti, ipari, valamint mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatások
végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 721111, 721121 vagy 721131 szakfeladatokon el kell számolni.
54014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás
55Ide tartozik:
- a matematikai, orvostudományi, agrártudományi, biológiai, kémiai, földtudományi, műszaki,
valamint fizikai alapkutatások végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 721911, 721921, 721931, 721941, 721951, 721961, 721971 vagy
721981 szakfeladatokon el kell számolni.
56014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás
57Ide tartozik:
- a gazdaságtudományi, jog- és államtudományi, szociológiai, filozófia- és történettudományi,
pszichológia- és viselkedéstudományi, valamint nyelv- és irodalomtudományi alapkutatások
végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 722011, 722014, 722017,722021, 722024 vagy 722031
szakfeladatokon el kell számolni.
580150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F
59015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
60Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott
kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el
kell számolni.
610160 Egyéb általános közszolgáltatások
[25]
62016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
63Ide tartozik:
- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal összefüggő
feladatok ellátása.
64016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
65Ide tartozik:
- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása.
66016030 Állampolgársági ügyek
67Ide tartozik:
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel,
- az egyéb állampolgársági ügyekkel,
- a magyar állampolgárok és a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárok
személyazonosítására, valamely státusz igazolására alkalmas hivatalos okmányok kibocsátásával,
módosításával, bevonásával, pótlásával
összefüggő feladatok ellátása.
68016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
69Ide tartozik:
- a nemzetpolitikai tevékenység igazgatásával, valamint a határon túli magyarok egyeztető
fórumainak, szervezeteinek működtetésével, támogatásával összefüggő feladatok ellátása.
70016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
71Ide tartozik:
- a kiemelt (különösen a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó) állami és önkormányzati rendezvényekkel
összefüggő feladatok ellátása.
720170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
73017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók
74Ide tartozik:
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók, fizetési műveletek, kormányzati hitelek jegyzésével
és folyósításával kapcsolatos kamatfizetések és költségek teljesítése.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
750180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
76018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
77Ide tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
78018020 Központi költségvetési befizetések
79Ide tartozik:
- a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befizetések, visszafizetések
teljesítése.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.
80018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
81Ide tartozik:
- a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás
központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében
az irányító szerv által nyújtott támogatás.
- a kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási
bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Ezen a kormányzati funkción kell kimutatni az államháztartás önkormányzati
alrendszerében azon transzfer jellegű pénzeszköz átadásokat, amelyeket finanszírozási
céllal teljesítenek egymás között az államháztartási szervek.
82018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről
83Ide tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
84018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
85Ide tartozik:
- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
86018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
87Ide tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

2. Védelem

ABC
10210 Katonai védelem
2021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
3Ide tartozik:
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési,
NATO biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével,
központi szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal
összefüggő feladatok ellátása.
4021030 Katonai ügyészségi tevékenység
5Ide tartozik:
- a katonai ügyészségi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
6021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
7Ide tartozik:
- a katonai nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
80220 Polgári honvédelem
9022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
10Ide tartozik:
- a polgári honvédelem ágazati feladataival, a lakosság felkészítésével összefüggő feladatok ellátása.
110230 Külföldi katonai segély
12023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő
műveletekben
13Ide tartozik:
- az ENSZ, a NATO és az EU által végrehajtott válságkezelő és konfliktusmegelőző műveletekben,
valamint két-, vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatok
ellátása.
140240 Védelemhez kapcsolódó K+F
15024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
16Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott
kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el
kell számolni.
170250 Egyéb védelmi ügyek
18025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
19Ide tartozik:
- a honvédelmi és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében a kormányzati döntések
végrehajtásával, valamint az ellenőrzési, a szabályozási, a hatósági, a szakhatósági tevékenységekkel
és a hadisír-gondozási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
20025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
21Ide tartozik:
- a védelmi feladatok békeidőbeli zavartalan ellátásának biztosítása, illetve katasztrófa vagy
minősített időszak esetére, a védelmi és polgári honvédelmi feladatok ellátása céljából a védelmi
célú stratégiai tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal
összefüggő feladatok ellátása.
22025090 Egyéb védelmi ügyek
23Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolható egyéb védelmi ügyekkel összefüggő feladatok ellátása.

3. Közrend és közbiztonság

ABC
10310 Rendészeti tevékenységek
2031010 Közbiztonság, közrend igazgatása
3Ide tartozik:
- a közrend, közbiztonság központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a közrend, közbiztonság szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4031020 Menekültügy igazgatása
5Ide tartozik:
- a menekültügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a menekültügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
6031030 Közterület rendjének fenntartása
7Ide tartozik:
- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti
tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a
közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő
feladatok ellátása.
8031041 Vámrendészet
9Ide tartozik:
- a vámrendészeti szabálysértések felderítésével és elbírálásával összefüggő, valamint a külön
jogszabályban meghatározott rendvédelmi feladatok ellátása.
10031042 Határrendészet, határvédelem
11Ide tartozik:
- az államhatár őrizetével, a határforgalom-ellenőrzéssel és a határrend fenntartásával összefüggő
feladatok ellátása.
12031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
13Ide tartozik:
- a bűnüldözéssel, az igazgatásrendészettel, az idegenrendészettel, a közlekedésrendészettel,
valamint a különleges rendészeti tevékenységekkel (kiemelt személy- és objektumvédelmi
tevékenység, terrorelhárítás, szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység, tűzszerészeti
tevékenység, légi közlekedés biztonsága, különleges rendészeti kiképzés, állami futárszolgálat)
összefüggő feladatok ellátása.
14031060 Bűnmegelőzés
15Ide tartozik:
- a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett
tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
16031070 Baleset-megelőzés
17Ide tartozik:
- a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzését segítő programokkal,
intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.
18031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
19Ide tartozik:
- a polgári nemzetbiztonsági tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
200320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és
belvízvédelem)
21032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
22Ide tartozik:
- tűz- és katasztrófavédelem központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a tűz- és katasztrófavédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
22032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
23Ide tartozik:
- a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával, a tűz- és katasztrófahelyzet
megelőzésével, az ahhoz kapcsolódó szakhatósági tevékenységgel, valamint a műszaki
mentőbázisok fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével összefüggő feladatok ellátása.
24032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
25Ide tartozik:
- a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységekkel, segítségnyújtással, az arra való felkészüléssel
összefüggő feladatok ellátása.
26032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
27Ide tartozik:
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek
egészségügyi anyagok és eszközök biztosításával, továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása
és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek
tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.
28032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
29Ide tartozik:
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésével, tárolásával, állagmegóvásával, felújításával,
karbantartásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése (025020).
300330 Igazságszolgáltatás
31033010 Igazságügy igazgatása
32Ide tartozik:
- az igazságügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az igazságügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
33033020 Bírósági tevékenység
34Ide tartozik:
- a bíróságok minden szintjének igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.
35033030 Ügyészségi tevékenység
36Ide tartozik:
- az alkotmányos rend és jogbiztonság megtartásával, a vád képviseletével, a nyomozási
cselekmények valamint a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyeletével, a törvénysértésből
eredő jogsérelem elhárításával, valamint jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a
törvényességi felügyelettel összefüggő feladatok ellátása.
370340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
38034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása
39Ide tartozik:
- a büntetés-végrehajtás központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a büntetés-végrehajtási szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
40034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
41Ide tartozik:
- a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetekben történő őrzésével, felügyeletével, ellátásával,
foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 842342-842345 szakfeladatokon el kell számolni.
42034030 Pártfogó felügyelői tevékenység
43Ide tartozik:
- a társadalom védelme, a bűnismétlés megelőzése érdekében kifejtett egyes pártfogó felügyelői
tevékenységekkel (környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelői vélemény készítése,
közérdekű munka büntetés szervezése és ellenőrzése, pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás
végzése), továbbá a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás lefolytatásával összefüggő
feladatok ellátása.
440350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F
45035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés
46Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott
kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el
kell számolni.
470360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek
48036010 Igazságügyi szakértői tevékenység
49Ide tartozik:
- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett
igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
50036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
51Ide tartozik:
- az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulók számára az állam által jogszabály alapján,
jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli
támogatás formájában) nyújtott támogatással,
- a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek
anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészről állami
szolgáltatást jelent, másrészről pénzbeli kifizetést), valamint
- a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási,
kárrendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény
alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági
határozatban megállapított kártalanítással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

4. Gazdasági ügyek

ABC
10411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek
2041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
3Ide tartozik:
- az általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a gazdasági és kereskedelmi ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4041120 Földügy igazgatása
5Ide tartozik:
- a földhasználat, a termőföld-hasznosítás és -minőségvédelem, valamint az ingatlan-
nyilvántartás, földvédelem, földminősítés és térképészet igazgatásával összefüggő feladatok
ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a földügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
6041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása
7Ide tartozik:
- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint
- a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével és minősítésével
összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szellemi tulajdon és innováció szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
8041140 Területfejlesztés igazgatása
9Ide tartozik:
- a területfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a területfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
10041150 Cégnyilvántartás
11Ide tartozik:
[26]
- a cégnyilvántartással, adatbázis-kezeléssel, adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
12041160 Földmérés, térképészet
13Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett földmérési, térképészeti tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
14041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
15Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel
összefüggő feladatok ellátása.
16041180 Meteorológiai szolgáltatás
17Ide tartozik:
- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok
elemzésével, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésével
összefüggő feladatok ellátása.
180412 Általános munkaügyek
19041210 Munkaügy igazgatása
20Ide tartozik:
- a munkaügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a munkaügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
21041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése
22Ide tartozik:
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatásával,
valamint a közcélú állami Munkavédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: MIR)
folyamatos működtetésével, ennek keretében a Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által a
munkavédelmi szabályok munkáltatók általi betartásának, a munkahelyi balesetek
megelőzésének érdekében tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésével összefüggő
feladatok ellátása.
23041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
24Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.
§-a alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb
4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás
munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
25041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
26Ide tartozik:
- a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás keretében - külön kormányrendelet alapján -
szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
27041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
28Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.
§-a alapján FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskereső, vagy
rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott
idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő
foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
29041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
30Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
4/A. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy
legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási
jogviszony keretében történő foglalkoztatásához közhasznú kölcsönző részére nyújtott támogatás.
31041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
foglalkoztatásához nyújtható támogatás
32Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.
§-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy teljes
munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához nyújtott támogatás.
33041236 Országos közfoglalkoztatási program
34Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6.
§-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program
keretében, álláskeresők, FHT-ra jogosult személyek, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő
személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony
keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
35041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
36Ide tartozik:
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
7/B. §-a alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás,
valamint az országos közfoglalkoztatási programok közül a közfoglalkoztatásért felelős miniszter
kijelölése alapján mintaprogrammá nyilvánított programokkal összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
370421 Mezőgazdaság
38042110 Mezőgazdaság igazgatása
39Ide tartozik:
- a mezőgazdasági ügyek igazgatásával és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével
nem járó piacszabályozási intézkedéseiben való részvétellel összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
40042120 Mezőgazdasági támogatások
41Ide tartozik:
- a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevételével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
42042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
43Ide tartozik:
- a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok
ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szakképzés és a felsőoktatás szakmai gyakorlati képzése során, tanórai keretben végzett
növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 010001-010002 szakfeladatokon el kell számolni.
44042140 Génmegőrzés, fajtavédelem
45Ide tartozik:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai
erőforrások génmegőrzésével, védelmével, hasznosításával, valamint az ezekhez kapcsolódó
kutatás-fejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása.
46042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
47Ide tartozik:
- a mezőgazdasági öntözőrendszerek építésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
48042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása
49Ide tartozik:
- az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelettel, ellenőrzéssel összefüggő hatósági és szakértői
feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az élelmiszerlánc-biztonsági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
50042180 Állat-egészségügy
51Ide tartozik:
- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos
állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
520422 Erdőgazdálkodás
53042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
54Ide tartozik:
- az erdőgazdálkodás igazgatásával, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az erdőgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
55042220 Erdőgazdálkodás
56Ide tartozik:
- az erdőgazdálkodási feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 020000 szakfeladaton el kell számolni.
570423 Halászat és vadászat
58042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása
59Ide tartozik:
- a vadgazdálkodás igazgatásával, valamint a vadgazdálkodási tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vadgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
60042320 Vadgazdálkodás
61Ide tartozik:
- a vadgazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 010003 szakfeladaton el kell számolni.
62042350 Halászat igazgatása és támogatása
63Ide tartozik:
- a halászat igazgatásával, valamint a halászati tevékenységek, projektek támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a halászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
64042360 Halászat, haltenyésztés
65Ide tartozik:
- a halászattal, haltenyésztéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 030000 szakfeladaton el kell számolni.
660431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar
67043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
68Ide tartozik:
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a szén- és egyéb ásványi
fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium:
011120).
690432 Kőolaj- és gázipar
70043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása
71Ide tartozik:
- a kőolaj- és gázipar igazgatásával, valamint a kőolaj- és gázipari tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kőolaj- és gázipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120)
720433 Nukleáris fűtőanyagipar
73043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása
74Ide tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a nukleáris fűtőanyag-ipari tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nukleáris fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
750434 Egyéb tüzelőanyag-ipar
76043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása
77Ide tartozik:
- az egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatásával, valamint az egyéb tüzelőanyag-ipari tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyéb tüzelőanyag-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
780435 Villamosenergia-ipar
79043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása
80Ide tartozik:
- a villamosenergia-ipar igazgatásával, valamint a villamosenergia-ipari tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a villamosenergia-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
810436 Egyéb energiaipar
82043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása
83Ide tartozik:
- az egyéb energiaipar igazgatásával, valamint az egyéb energiaipari tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyéb energiaipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
840441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat
85044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és
támogatása
86Ide tartozik:
- az ásványianyag-bányászat igazgatásával, valamint az ásványianyag-bányászati tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az ásványianyag-bányászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
870442 Feldolgozóipar
88044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása
89Ide tartozik:
- a feldolgozóipar igazgatásával, valamint a feldolgozóipari tevékenységek, projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a feldolgozóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
900443 Építésügy, építőipar
91044310 Építésügy igazgatása
92Ide tartozik:
- az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az építésügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
93044320 Építőipar támogatása
94Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt építőipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
950451 Közúti közlekedés
96045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
97Ide tartozik:
- a közúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, közúti közlekedéssel
kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a közúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
98045120 Út, autópálya építése
99Ide tartozik:
- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb
úttest és járda építésével összefüggő feladatok ellátása.
100045130 Híd, alagút építése
101Ide tartozik:
[27]
- a híd (beleértve az emelt szintű autópálya felső átvezető hídjait, felüljáróit), valamint az alagút
építésével összefüggő feladatok ellátása.
102045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
103Ide tartozik:
- a városi, elővárosi, várostérségi közlekedési rendszereken történő szárazföldi
személyszállítással,
- a repülőtér, illetve a vasútállomás és a város közötti járattal, valamint
- a drótkötélvasút és drótkötélpálya működtetésével (ha része a városi, elővárosi
tranzitrendszernek)
összefüggő feladatok ellátása.
104045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
105Ide tartozik:
- az egyéb közúti személyszállítással (menetrendszerű távolsági autóbusszal, charterjárat,
kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal, repülőtéri ingajárattal),
- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetésével (ha nem része a városi, elővárosi
személyszállítási rendszernek),
- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetésével, valamint
- az emberi vagy állati erővel hajtott járművel végzett személyszállítással
összefüggő feladatok ellátása.
106045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
107Ide tartozik:
- a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.
107a045161Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
107bIde tartozik:
- a kerékpárutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.
108045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
109Ide tartozik:
- a parkoló, garázs önállóan, más funkciótól függetlenül végzett üzemeltetésével, fenntartásával
összefüggő feladatok ellátása.
110045180 Közúti járművontatás
111Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül, hatóság elrendelése alapján vagy műszaki okokból
végzett közúti járművontatással összefüggő feladatok ellátása.
112045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
113Ide tartozik:
- a közúti közlekedési eszközök önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki
vizsgálatával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 712102 szakfeladaton el kell számolni.
1140452 Vízi közlekedés
115045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása
116Ide tartozik:
- a vízi közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vízi közlekedéssel
kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vízi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
117045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
118Ide tartozik:
- vízi út, kikötői és folyami létesítmény, szabadidős tevékenységet szolgáló kikötő, hullámtörő
gát, zsilip, töltés, völgyzáró és védőgát építésével, a vízi útvonalak kotrásával összefüggő
feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az árvízvédelmi létesítmények építése (047410).
119045230 Komp- és révközlekedés
120Ide tartozik:
- a hajó- és kompátkelő járatok működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
1210453 Vasúti közlekedés
122045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása
123Ide tartozik:
- a vasúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vasúti közlekedéssel
kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
[28]
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vasúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
124045320 Vasút építése
125Ide tartozik:
- a vasúti pálya és biztosító berendezések építésével összefüggő feladatok ellátása.
1260454 Légi szállítás
127045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása
128Ide tartozik:
- a légi szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, légi szállítással kapcsolatos
tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a légi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
1290455 Csővezetékes és egyéb szállítás
130045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása
131Ide tartozik:
- a csővezetékes és egyéb szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt,
csővezetékes és egyéb szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a csővezetékes és egyéb szállítás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
132045530 Csővezetékes szállítás
133Ide tartozik:
- a gáz, folyadék, víz és egyéb folyékony halmazállapotú termék csővezetékes szállításával,
valamint a szivattyúállomás működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
1340460 Hírközlés
135046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
136Ide tartozik:
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatásával, valamint a hírközlés és
az információs társadalom fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek, projektek támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztése szabályozási feladatainak ellátása
(minisztérium: 011120).
137046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
138Ide tartozik:
- a vezetékes műsorelosztással, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével,
működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 610001 szakfeladaton el kell számolni.
139046030 Egyéb távközlés
140Ide tartozik:
- más funkcióba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb távközlési szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 610002 szakfeladaton el kell számolni.
141046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás
142Ide tartozik:
- a más funkciótól elkülönülten végzett hír- és sajtóügynökségi tevékenységgel, telefonos vagy
internet-alapú információkereséssel és információszolgáltatással, sajtófigyeléssel összefüggő
feladatok ellátása.
1430471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás
144047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása
145Ide tartozik:
- a kis- és nagykereskedelem igazgatásával, valamint a kis- és nagykereskedelmi tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kis- és nagykereskedelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
146047120 Piac üzemeltetése
147Ide tartozik:
- a piacok üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével, felügyeletével összefüggő feladatok
ellátása.
1480472 Szállodák és éttermek
149047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása
150Ide tartozik:
- a szálloda- és vendéglátóipar igazgatásával, valamint a szálloda- és vendéglátó-ipari projektek
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szálloda- és vendéglátóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
1510473 Turizmus
152047310 Turizmus igazgatása és támogatása
153Ide tartozik:
- a turizmus igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a turizmus szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
154047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
155Ide tartozik:
- a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és programok fejlesztésével,
népszerűsítésével, ilyen projektek, tevékenységek támogatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
1560474 Többcélú fejlesztési projektek
157047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
158Ide tartozik:
- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések teljesítése.
159047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
160Ide tartozik:
- a szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatásával összefüggő
kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- egy adott szektorhoz köthető támogatások
- területfejlesztési forrásokból történő támogatások
- humánerőforrás-fejlesztési célú regionális és más területi fejlesztési támogatások
161047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
162Ide tartozik:
- a kis- és középvállalkozások működésének és fejlesztéseinek hazai és uniós, illetve egyéb
nemzetközi forrásokból történő támogatásával összefüggő feladatok ellátása.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
163047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai
164Ide tartozik:
- a működőtőke-beruházásokkal kapcsolatos, jellemzően egyedi megállapodások alapján nyújtott
komplex támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
1650480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F
166048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
167Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon
el kell számolni.
1680490 Egyéb gazdasági ügyek
169049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
170Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt gazdasági ügyekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
171049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
172Ide tartozik:
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységekkel
[29]
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult
technológia (a know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és
műszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új
vagy továbbfejlesztett termék marketingje.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység.
173049030Kéményseprő-ipari tevékenység
174Ide tartozik:
- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott kéményseprő-ipari tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 712210 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: az égéstermék-elvezető darabszáma.

5. Környezetvédelem

ABC
10510 Hulladékgazdálkodás
2051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
3Ide tartozik:
- a hulladékgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a hulladékgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
5Ide tartozik:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és
előválogatottan gyűjtött hulladék, úgymint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és
kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával,
- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a
textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával,
- az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával
összefüggő feladatok ellátása.
6051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
7Ide tartozik:
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött
hulladék, valamint az egyéb nem veszélyes hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével
összefüggő feladatok ellátása.
8051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9Ide tartozik:
- a nem veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem
veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek), valamint a mezőgazdasági
hulladék kémiai vagy biológiai redukciójával és hasonló kezelési tevékenységek végzésével,
komposztálással, ártalmatlanításával összefüggő feladatok ellátása.
10051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
11Ide tartozik:
- az olyan veszélyes hulladék (beleértve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt
jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre, és amelynek kezelése törvényben vagy
rendeletben előírt speciális módszert igényel összegyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.
12051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
13Ide tartozik:
- a veszélyes hulladék kezelésével és ártalmatlanításával (lerakásával, illetve égetésével olyan
üzemben, amely megfelel a veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek)
összefüggő feladatok ellátása.
14051070 Használt eszköz bontása
15Ide tartozik:
- a használt eszközök bontásával összefüggő feladatok ellátása.
16051080 Hulladék újrahasznosítása
17Ide tartozik:
- a veszélyes és nem veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával, valamint
ártalmatlanításuk során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz,
biogáz, alternatív üzemanyag termelésével összefüggő feladatok ellátása.
180520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás
19052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása
20Ide tartozik:
- a szennyvízgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szennyvízgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
21052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
22Ide tartozik:
- a szennyvízelvezető rendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetésével,
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett
szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtésével és szállításával szennycsatorna-hálózaton,
szennyvíztárolókban, illetve egyéb módon,
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna, mozgó vécé ürítésével, tisztításával,
- a szennyvíz fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal történő kezelésével,
- szennyvízcsatorna tisztításával, fenntartásával, zárt csapadékvíz-csatorna tisztításával,
fenntartásával, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetésével
összefüggő feladatok ellátása.
23052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
24Ide tartozik:
- a szennyvíziszap víztelenítésével, a haszonanyagok kinyerésével, az iszap végső elhelyezésével,
valamint
- a szennyvíziszapból gyártott brikett és pellet előállításával
összefüggő feladatok ellátása.
25052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
26Ide tartozik:
- a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével
összefüggő feladatok ellátása.
270530 Környezetszennyezés csökkentése
28053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
29Ide tartozik:
- a környezetszennyezés csökkentésének igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a környezetszennyezés csökkentése szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
30053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
31Ide tartozik:
- a talaj, talajvíz, felszíni vizek, a levegő, épületek, építmények szennyeződésmentesítésével,
valamint a savas kiülepedés (savas eső) figyelésével, ellenőrzésével és kárértékelésével összefüggő
feladatok ellátása.
320540 Természet- és tájvédelem
33054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
34Ide tartozik:
- a természet- és tájvédelem igazgatásával, valamint a természet- és tájvédelmi tevékenységek,
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a természet- és tájvédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
35054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és
fenntartása
36Ide tartozik:
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával,
kezelésével, fejlesztésével, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, felmérési, monitorozási
feladatokkal, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésével, valamint
- a bemutatásához kapcsolódó tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és
látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények
kialakításával és működtetésével, látogatható barlangok működtetésével, természetvédelmi
programok szervezésével, természetvédelmi, ökoturisztikai oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú
programokkal, tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 910421-910422 szakfeladatokon el
kell számolni.
370550 Környezetvédelmi K+F
38055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
39Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el
kell számolni.
400560 Egyéb környezetvédelem
41056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
42Ide tartozik:
- a komplex környezetvédelmi projektek támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- egy adott funkcióhoz köthető támogatások (0510-0550 funkciócsoportok).

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények

ABC
10610 Lakásépítés
2061010 Lakáspolitika igazgatása
3Ide tartozik:
- a lakáspolitika igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a lakáspolitika szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4061020 Lakóépület építése
5Ide tartozik:
- a lakóépületek építésével összefüggő feladatok ellátása.
6061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
7Ide tartozik:
- az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez,
vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez,
letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,
- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez,
vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez,
letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,
- a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban
meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési
támogatásokkal, valamint
- a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal
összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
8061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
9Ide tartozik:
- a telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok megvalósításával, támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
100620 Településfejlesztés
11062010 Településfejlesztés igazgatása
12Ide tartozik:
- a településfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
[30]
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a településfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
13062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
14Ide tartozik:
- a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
150630 Vízellátás
16063010 Vízügy igazgatása
17Ide tartozik:
- a vízügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a vízügy szabályozási feladatainak ellátása.
18063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
19Ide tartozik:
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából
történő gyűjtésével, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, ipari és egyéb célú
vízkezeléssel, vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztással,
valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetésével összefüggő
feladatok ellátása.
20063070 Vízrajzi mérés
21Ide tartozik:
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett vízrajzi méréssel összefüggő feladatok ellátása.
22063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
23Ide tartozik:
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivételt, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő
gyűjtését, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítást, ipari és egyéb célú vízkezelést, vezetékek és
egyéb eszközök segítségével történő vízelosztást, valamint az öntözőcsatornák (kivéve:
mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetését szolgáló közművek építésével, fenntartásával és
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.
240640 Közvilágítás
25064010 Közvilágítás
26Ide tartozik:
- települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.
270650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F
28065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés
29Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a lakás- és közműellátással, területfejlesztéssel kapcsolatos
alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el
kell számolni.
300660 Egyéb kommunális feladatok
31066010 Zöldterület-kezelés
32Ide tartozik:
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek sportolási és hasonló
célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák,
vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak karbantartásával,
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával
összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatások (042130).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 813000 szakfeladaton el kell számolni.
33066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
34Ide tartozik:
- a város- és községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb feladataival összefüggő
feladatok ellátása.

7. Egészségügy

[31]
abc
10711 Gyógyszeripari termékek
2071110 Gyógyszer-kiskereskedelem
3Ide tartozik:
- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső gyógyszerellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 470003 szakfeladaton el kell számolni.
4071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása
5Ide tartozik:
- a gyógyszertámogatás finanszírozásával, a speciális beszerzésű gyógyszerkiadással, a
gyógyszertámogatás céltartalékával, valamint a gyógyszergyártók és gyógyszertárak juttatásaival
összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
60712 Egyéb gyógyászati termékek
7071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme
8Ide tartozik:
- a gyógyászati termék közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső gyógyászatitermék-ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 470004 szakfeladaton el kell számolni.
9071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása
10Ide tartozik:
- az egyéb (071210 funkciónál meg nem határozott) gyógyászati termékek támogatásával összefüggő
kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
110713 Gyógyászati segédeszközök
12071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme
13Ide tartozik:
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő
feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi intézmény belső ellátása gyógyászati segédeszközökkel és felszerelésekkel.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 470004 szakfeladaton el kell számolni.
14071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása
15Ide tartozik:
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések kölcsönzéséhez, megvételéhez nyújtott támogatással
összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
160721 Általános orvosi szolgáltatások
17072111 Háziorvosi alapellátás
18Ide tartozik:
[32]
- a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres,
alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati
segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő
beutalásával összefüggő feladatok ellátása.
19072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
20Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi
állapotának észlelésével és ellenőrzésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások
elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával összefüggő feladatok
ellátása.
21072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás
22Ide tartozik:
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből
elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi
rendelvényre történő halottszállítással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a temetkezési célú halottszállítás.
23072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
24Ide tartozik:
- az általános orvosi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
250722 Szakosított orvosi szolgáltatások
26072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
27Ide tartozik:
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő
krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és
terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862211, a 869031 vagy 869032 szakfeladaton el kell számolni.
28072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
29Ide tartozik:
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére
szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával,
logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással,
valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862212, a 869031 vagy a 869032 szakfeladaton el kell számolni.
30072230 Járóbetegek gyógyító gondozása
31Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással,
betegek felkutatásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862213, a 869031 vagy 869032 szakfeladaton el kell számolni.
32072240 Járóbetegek egynapos ellátása
33Ide tartozik:
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával (pl. művese kezeléssel) összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862214, a 869031 vagy 869032 szakfeladaton el kell számolni.
34072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása
35Ide tartozik:
- a járóbeteg-ellátás feladatainak e-alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
360723 Fogorvosi szolgáltatások
37072311 Fogorvosi alapellátás
38Ide tartozik:
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok
ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862301, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
39072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
40Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül, sürgős esetben nyújtott fogorvosi ügyeleti ellátással összefüggő
[33]
feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862302, a 869031 vagy 869032 szakfeladaton el kell számolni.
41072313 Fogorvosi szakellátás
42Ide tartozik:
- a fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, parodontológiával,
gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel) összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862303, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
43072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása
44Ide tartozik:
- a fogorvosi ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
450724 Paramedikális szolgáltatások
46072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
47Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség
megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a
szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való
felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869020 szakfeladaton el kell számolni.
48072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
49Ide tartozik:
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett klinikai laboratóriumi, kórbonctani és
kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett laboratóriumi szolgáltatások.
50072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
51Ide tartozik:
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal
összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett képalkotó diagnosztikai szolgáltatások.
52072440 Mentés
53Ide tartozik:
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított
szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő
ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a
szállítás közben végzett ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás (072160).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869034 szakfeladaton el kell számolni.
54072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
55Ide tartozik:
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi
tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869037 szakfeladaton el kell számolni.
56072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
57Ide tartozik:
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatásokkal, valamint a kapcsolódó gyógyszolgáltatásokkal
(ideértve a gyógyvízből kinyert gyógyhatású készítmények felhasználását, értékesítését is)
összefüggő feladatok ellátása.
58072470 Természetgyógyászat
59Ide tartozik:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött természetgyógyászati tevékenységekkel összefüggő
feladatok ellátása.
60072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások
61Ide tartozik:
- az orvosi szakképesítéshez nem kötött, a beteg otthonában vagy nem egészségügyi intézményben
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal, valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezők
igénybevételével történő ellátással összefüggő feladatok.
62072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása
[34]
63Ide tartozik:
- a 0724 funkciócsoportba tartozó ellátások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb,
célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
640731 Általános kórházi szolgáltatások
65073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
66Ide tartozik:
- a betegnek a lakóhelye közelében, általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett
egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve
szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával
összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861011, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
67073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban
68Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus,
gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861021, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
69073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban
70Ide tartozik:
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki
egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási
tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással,
pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861031, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
71073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
72Ide tartozik:
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti
beavatkozással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862220, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
73073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása
74Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
750732 Szakosított kórházi szolgáltatások
76073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban
77Ide tartozik:
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával,
valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok
megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861012, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
78073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban
79Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus,
gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő
feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861022, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
80073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban
81Ide tartozik:
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki
egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási
tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással,
pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861032, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
820733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
83073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai
84Ide tartozik:
- a gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásaival összefüggő feladatok ellátása.
[35]
850734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások
86073410 Egészségügyi ápolás bentlakással
87Ide tartozik:
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának
stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási
feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási
feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861040, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
88073420 Bentlakásos hospice-ellátás
89Ide tartozik:
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával,
szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével kapcsolatos
szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861050, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
900740 Közegészségügyi szolgáltatások
91074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
92Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a
megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862231, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
93074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
94Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a
megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862232, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.
95074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
96Ide tartozik:
- pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörökben foglalkoztatottak állományba való
felvételével, időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és
ellátásokkal, az állomány megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett
kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
97074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
98Ide tartozik:
- a szabadidős és nem kiemelt sportolók időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, a
sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, az egészséges életmód, a táplálkozás és a
megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése
vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének
megelőzése céljából végzett kiegészítő vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával,
- a válogatott és kiemelt sportolók időszakos emelt szintű alkalmassági és szűrővizsgálataival, a
keretorvosi rendszer üzemeltetésével, a sportpszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, a
sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása,
valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett
szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett
kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával
összefüggő feladatok ellátása.
99074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
100Ide tartozik:
- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti
gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési
ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez
szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint
- az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával
összefüggő feladatok ellátása.
101074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
102Ide tartozik:
- az iskola-egészségügyi ellátással,
- a 0-18 éves korú gyermek védőnői gondozásával,
- a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával
összefüggő feladatok ellátása.
103074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
104Ide tartozik:
- a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet
[36]
betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi
érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező
orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel,
járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző
betegek szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és
egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.
105074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
106Ide tartozik:
- a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése érdekében a népegészségügy
fogalom- és feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a
megelőzéssel és az egészségneveléssel összefüggő feladatok ellátása.
107074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
108Ide tartozik:
- a kábítószer-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok
ellátása.
109074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai,
tevékenységei
110Ide tartozik:
- a szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjaival, tevékenységeivel,
koordinációjával összefüggő feladatok ellátása.
111074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
112Ide tartozik:
- az egészségtudatos, szenvedélybetegségeket és más népbetegségeket kerülő magatartást erősítő, a
testi és lelki egészséget, aktív életmódot komplex módon tekintő programokkal, tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
113074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
114Ide tartozik:
- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás
felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés
céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint
reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek
adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem
ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869036 szakfeladaton el kell számolni.
115074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
116Ide tartozik:
- a 0740 funkciócsoportba sorolt közegészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása,
valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.
1170750 Egészségügyi K+F
118075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés
119Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el
kell számolni.
1200760 Egyéb egészségügy
121076010 Egészségügy igazgatása
122Ide tartozik:
- az egészségügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
123076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
124Ide tartozik:
- az egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatásával, az E. Alap kezelésével összefüggő feladatok
ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségbiztosítási szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
125076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
126Ide tartozik:
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett orvosi, orvos
szakértői vizsgálatokkal, valamint
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának,
rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői tevékenységeivel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 869011, illetve a 869012 szakfeladatokon el kell számolni.
127076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
128Ide tartozik:
- az orvos- és nővérszálló fenntartása, üzemeltetése összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 559092, illetve az 559094 szakfeladaton el kell számolni.
129076061 Környezet-egészségügyi feladatok
130Ide tartozik:
- a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálatával és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával,
a környezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való
ismertetésével összefüggő feladatok ellátása.
131076062 Település-egészségügyi feladatok
132Ide tartozik:
- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a lakókörnyezetet veszélyeztető
tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok
ellátása.
133076063 Sugár-egészségügyi feladatok
134Ide tartozik:
- az emberek és utódaik egészségét az ionizáló és nem ionizáló sugárzások ártalmas hatásaival
szemben védő sugár-egészségügyi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
135076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok
136Ide tartozik:
- a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a
kockázatbecsléssel összefüggő feladatok ellátása.
137076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás
138Ide tartozik:
- az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer előállításához, forgalomba hozatalához
szükséges, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények
meghatározásával és ellenőrzésével, a mérgezések és fertőzések kivizsgálásával és megelőzésével, a
lakosság táplálkozási helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és táplálkozási ajánlások
kidolgozásával, a lakosság felvilágosításával, oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
139076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
140Ide tartozik:
- a 0760 funkciócsoportba sorolt egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása,
valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás.

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

ABC
10810 Szabadidős és sportszolgáltatások
2081010 Sportügyek igazgatása
3Ide tartozik:
- a sportügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a sportügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
4081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
5Ide tartozik:
- a sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatásával összefüggő kifizetések
teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
6081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
7Ide tartozik:
- a sportteljesítmények elismerésével kapcsolatos járadékokkal, a sportösztöndíjakkal,
"sportsegélyekkel", eredményességi elismerésekkel összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
8081023 Doppingellenes tevékenység
9Ide tartozik:
- a különböző doppingellenes tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
10081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
11Ide tartozik:
- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények
kiadásaival és bevételeivel együtt),
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények
beruházásaival, valamint
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást) biztosító
sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 552002, 562915, illetve a 931101 és 931102 szakfeladatokon el
kell számolni.
12081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
13Ide tartozik:
- a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés -
ideértve a sportversenyeket is - intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a
felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal, valamint
- sportiskolai keretek között utánpótlás-nevelési tevékenységgel,
- az utánpótlás-neveléshez, kiválasztási rendszerhez, a sportiskolák szakmai programjaihoz, a
sportszervezetek utánpótlás feladataihoz, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez, az
utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokkal,
teljesítménymérésekkel
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
14081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
15Ide tartozik:
- a fogyatékosok sportjában versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei
között) végzett testedzés - ideértve a sportversenyeket is - intézményi kereteinek működtetésével,
illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
16081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
17Ide tartozik:
- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú
oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
18081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
19Ide tartozik:
- a fogyatékossággal élő gyermek- és ifjúsági korosztály (óvoda, alapfokú, középfokú és felsőfokú
oktatási intézmények hallgatói) szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
20081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
21Ide tartozik:
- az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak
támogatásával, a szabadidősport-rendezvényekkel, programokkal, a szabadidősport-szervezetek
támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a
családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
22081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
23Ide tartozik:
- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatások (072460).
24081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
25Ide tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-
szolgáltatással és étkeztetéssel, illetve működtetésük vagy igénybevételük támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek,
egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek:
gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások
nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása
sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 552001, illetve az 562916 szakfeladatokon el kell számolni.
260820 Kulturális szolgáltatások
27082010 Kultúra igazgatása
28Ide tartozik:
- a kulturális ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a kulturális ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
29082020 Színházak tevékenysége
30Ide tartozik:
- a kőszínházak (az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak), a befogadó (az
előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli) színházak, valamint a
produkciós (az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó) színházak
tevékenységével és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 900111-900113 szakfeladatokon el kell számolni.
31082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
32Ide tartozik:
- a zeneművészeti, táncművészeti, cirkuszművészeti, egyéb előadó-művészeti, valamint
alkotóművészeti tevékenységgel és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 900121-900300 szakfeladatokon el kell számolni.
33082041 Nemzeti könyvtári feladatok
34Ide tartozik:
- a jogszabály vagy a fenntartó rendelkezése alapján végzett speciális nemzeti könyvári szakmai és
igazgatási jellegű feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
35082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
36Ide tartozik:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi igényeknek
megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék
vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok
gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;
- a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartóstankönyv-beszerzésével.
összefüggő feladatok ellátása
37082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
38Ide tartozik:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai
és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok
készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és működtetésével
összefüggő feladatok ellátása.
39082044 Könyvtári szolgáltatások
40Ide tartozik:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben
használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak
szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),
- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott
könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn
könyvtárat), illetve
- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.
41082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
42Ide tartozik:
- az intézmény (jogszabályban meghatározott bármely szakmai besorolású levéltár, illetve bármely
más, levéltári feladatokat is ellátó intézmény) illetékességi körének megfelelő folyamatos
iratátvétellel, gyarapítással, feldolgozással, rendezéssel, raktári megőrzéssel, állományvédelemmel,
revízióval, iratcserével, valamint a gyűjtőkörébe tartozó iratvásárlással összefüggő feladatok
ellátása.
43082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
44Ide tartozik:
- a levéltári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó-rendszerező
tevékenységgel, továbbá az eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus
formában történő közzétételével; szakértői tevékenységgel; tudományos konferenciákon való
részvétellel, illetve konferenciák és kiállítások szervezésével; a külső kutatóknak nyújtott
hagyományos vagy elektronikus szolgáltatásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is);
szakmai adatbázisok építésével; illetve
- az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával [kiállítás,
levéltári bemutatás, levéltári óra, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, levéltári rendezvény,
honismereti tábor, valamint hagyományos és digitális kiadványok közzététele]; az intézmény PR- és
marketingtevékenységével, médiakapcsolati és propaganda munkájával
45082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
46Ide tartozik:
- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott
gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és mentő feltárást, valamint
a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását és gyűjtését -,
- a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos
nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző
állagvédelmével és aktív restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak
mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával
összefüggő feladatok ellátása.
47082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
48Ide tartozik:
- a múzeumi gyűjteményi, kiállítási, tudományos feldolgozó és publikációs, valamint múzeumi
közművelődési és közönségkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
49082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
50Ide tartozik:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy vándorkiállítások,
tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve
forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló
grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.
51082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
52Ide tartozik:
- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó
tevékenységformával, valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével;
illetve
- az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával
(beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és
[37]
ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k készítését és terjesztését) összefüggő
feladatok ellátása.
53082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
54Ide tartozik:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével és megóvásával összefüggő
feladatok ellátása.
55082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése
56Ide tartozik:
- a növény- és állatkertek megőrzésével, fenntartásával, működtetésével, a belépés és látogatás
biztosításával összefüggő feladatok ellátása.
57082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
58Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi
részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az
önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek
és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett
csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.
59082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
60Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének,
népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az
ünnepek kultúrájának gondozása.
61082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
62Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő
közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok,
körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.
63082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
64Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a
digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való
hozzáférés biztosítása.
650830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások
66083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása
67Ide tartozik:
- a média- és kiadói ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a média- és kiadói ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
68083020 Könyvkiadás
69Ide tartozik:
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és
hasonló nyomtatott termék önálló, más funkciótól elkülönült kiadásával (beleértve a CD-ROM-on
történő kiadást is) összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- tankönyvellátás a köznevelésben, köznevelési intézményben,
- tankönyv- és jegyzetellátás a felsőoktatásban (0941 funkciócsoport
és 094210).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581100 szakfeladaton el kell számolni.
70083030 Egyéb kiadói tevékenység
71Ide tartozik:
- a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag,
statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581400 vagy 581900szakfeladatokon el kell számolni.
72083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
73Ide tartozik:
- a rádióműsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú rádiók, rádióműsorok működésével összefüggő kifizetések
teljesítése.
74083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
75Ide tartozik:
- a televízió-műsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása,
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú televíziók, televízió-műsorok működésével összefüggő
kifizetések teljesítése.
76083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása
77Ide tartozik:
- az anyanyelven történő információ-hozzáférés és a nemzetiségi kultúra, hagyományápolás
érdekében a helyi és országos elektronikus és írott sajtóban médiatartalom készítésével,
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
780840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások
79084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,
nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
80Ide tartozik:
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel,
egyházakkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel,
egyházakkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
81084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
82Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi
közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a más funkcióba sorolt, közszolgáltatást ellátó nemzetiségi intézmények tevékenysége, támogatása.
83084031 Civil szervezetek működési támogatása
84Ide tartozik:
- a civil szervezeteknek működési célra nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat-ellátása érdekében nyújtott normatív,
pályázati vagy egyedi támogatások.
85084032 Civil szervezetek programtámogatása
86Ide tartozik:
- a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások
teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat-ellátása érdekében nyújtott normatív,
pályázati vagy egyedi támogatások.
87084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
88Ide tartozik:
- az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyházak által egyoldalú nyilatkozattal, megállapodás alapján vagy más módon átvállalt állami
és önkormányzati feladatok támogatása (a közfeladat jellege szerinti funkcióba sorolandók).
89084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása
90Ide tartozik:
- a politikai pártok tevékenységének törvényben meghatározott feltételek szerinti támogatásával
összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
91084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása
92Ide tartozik:
- a szakszervezeti, szakmai érdekképviseleti, vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység,
valamint az egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
93084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
[38]
94Ide tartozik:
- a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával,
- a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel,
- a gyermekek és fiatalok őket érintő döntésekbe történő bevonásával,
- a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi
elismerését szolgáló intézkedésekkel,
- partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztésével,
- érdekvédelmi szervezeteik működésének támogatásával
- az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint
- az érintett korosztályok nem formális képzésének feltételeit szolgáló állami intézkedésekkel
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
950850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F
96085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos
alkalmazott kutatás és fejlesztés
97Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és
vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el
kell számolni.
980860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás
99086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
100Ide tartozik:
- a határon túli magyarok egyéb támogatásaival, így különösen a kelet- és délkelet-európai
kormányzati stratégia végrehajtásával, a Nyíregyházi, illetve Szegedi Folyamat céljaival és a
térségbeli EU integrációs törekvések támogatásával, valamint
- a határon túli magyar kapcsolatok más funkcióba nem sorolt feladataival, a magyar-magyar
együttműködést elősegítő közös tevékenységek, intézmények támogatásával
összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
101086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
102Ide tartozik:
- az egyes intézmények helyiségeinek közművelődési célú és egyéb közösségi programokra,
rendezvényekre való rendelkezésre bocsátását biztosító tevékenységekkel összefüggő feladatok
ellátása.
103086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
104Ide tartozik:
- a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal összefüggő feladatok
ellátása.
105086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
106Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

9. Oktatás

abc
10911 Óvodai nevelés
2091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
3Ide tartozik:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő
foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló
óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
4091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
[39]
5Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév
október 1-jén (fő)
6091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
7Ide tartozik:
- kizárólag az óvodai nemzetiségi nevelési feladatok ellátása.
Feladatmutató: nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén
(fő)
8091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
9Ide tartozik:
- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását
és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak
ellátása.
100912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon
11091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
12Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai
programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások)
végzett neveléssel, oktatással
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
13091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon
14Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő
nevelésével, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő utaztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma
tárgyév október 1-jén (fő)
15091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
1-4. évfolyamon
16Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatokkal
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók
létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
17091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
18Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési
igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési
törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
19091240 Alapfokú művészetoktatás
20Ide tartozik:
- a zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott
alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a művészetek területén
meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket
megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési
tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével összefüggő
feladatainak ellátása.
Feladatmutató: alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
21091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
22Ide tartozik:
- az alapfokú művészetoktatás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
23091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon
24Ide tartozik:
[40]
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú
rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.
250921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon
26092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának
szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
27Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai
programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások)
végzett neveléssel, oktatással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
28092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 5-8. évfolyamon
29Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő
oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő utaztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma
tárgyév október 1-jén (fő)
30092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
5-8. évfolyamon
31Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatok
ellátásával,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók
létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
32092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
33Ide tartozik:
- az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű
tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény
szerinti működtetési feladatainak ellátása.
34092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
35Ide tartozik:
- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú
rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása.
36092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
37Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855941szakfeladaton el kell számolni.
380922 Középfokú nevelés, oktatás
39092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
40Ide tartozik:
- a 9-12(13). évfolyamon a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres
nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő
felkészítésével,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gimnáziumba történő utaztatással összefüggő szakmai feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12(13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
41092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai
42Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai gimnáziumba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12(13). évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév
október 1-jén (fő)
43092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai
44Ide tartozik:
[41]
- kizárólag gimnáziumban történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi gimnáziumba történő utaztatással összefüggő feladatokellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12(13). nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév
október 1-jén (fő)
45092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás
szakmai feladatai a szakképző iskolákban
46Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett közismereti és szakmai elméleti oktatással,
neveléssel,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben
részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
47092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére
felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
48Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű
tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben
részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
49092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
50Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a nemzetiségi nevelési
feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben
részt vevő nemzetiségi tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
51092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai
feladatai a szakképző iskolákban
52Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett szakmai elméleti oktatással, neveléssel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 853221 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő
tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
53092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
54Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű
tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 853222 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő
sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
55092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
56Ide tartozik:
- a gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában történő közismereti és szakmai elméleti
oktatás, nevelés (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi
tanulók oktatását, nevelését is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
57092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
58Ide tartozik:
- a szakközépiskolában és szakiskolában történő szakmai gyakorlati oktatás (beleértve a sajátos
nevelési igényű tanulók oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 853221 és a 853222 szakfeladaton el kell számolni.
[42]
59092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
60Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855942 szakfeladaton el kell számolni.
610930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás
62093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
63Ide tartozik:
- a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó egyéb felső szintű képzéssel,
oktatással összefüggő feladatok ellátása.
64093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
65Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855943 szakfeladaton el kell számolni.
660941 Felsőszintű képzés
67094110 Felsőoktatási szakképzés
68Ide tartozik:
- a felsőoktatási szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal
összefüggő feladatok ellátása. A felsőoktatási szakképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói - valamint
felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony
keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó
szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc,
legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó
alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely
képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét szakképzésági besorolás szerint a 854121 - 854139 szakfeladatokon el kell számolni
Feladatmutató: felsőoktatási szakképzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)
69094120 Szakirányú továbbképzés
70Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével összefüggő feladatok ellátása. A
szakirányú továbbképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel
rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye
alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében
indított, az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség megszerzésére
felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz
kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 854161 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)
71094130 Egészségügyi szakmai képzés
72Ide tartozik:
- az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt más funkcióba nem
besorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzések, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek
megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése a
tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Idetartoznak
különösen az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakmai képzéssel, egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai
továbbképzéssel összefüggő feladatok. A funkciót csak az ETI, EEKH, az orvostudományi
egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek a 2010-ben induló új
típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét 854162 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: egészségügyi szakmai képzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)
73094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
74Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 855944 szakfeladaton el kell számolni.
750942 Felsőfokú oktatás
76094210 Felsőfokú oktatás
77Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat, mesterfokozat, osztatlan mesterfokozat,
valamint doktori fokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott
alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés, valamint doktori képzés támogatásával,
- az alapképzéshez, mesterképzéshez, osztatlan mesterképzéshez, valamint doktori képzéshez
kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével,
- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal,
valamint
- a felsőoktatási szakértői testületek működésével és más felsőoktatás-szervezési
tevékenységekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 854211-854292 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)
[43]
78094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
79Ide tartozik:
- a tankönyv- és jegyzettámogatás intézményi összegéből a jegyzet-előállítás támogatására,
elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök
beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére
fel nem használandó/használt, a hallgatóknak pénzbeli ellátás formájában nyújtott juttatással
összefüggő feladatok ellátása.
80094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
81Ide tartozik:
- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az
oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (köztársasági ösztöndíj),
- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag
támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt
vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (miniszteri
ösztöndíjak),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár
tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli
juttatással (tanulmányi ösztöndíj),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak
szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica
Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatásával,
- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató pénzbeli
juttatásával (doktorandusz ösztöndíj),
- egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott pénzbeli juttatásával
(intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak), valamint
- a felsőoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett
ösztöndíj jellegű pénzbeli juttatásával
összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
82
83
84094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
85Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban
történő elhelyezésével,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó
intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésével,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként
nyújtott lakhatási támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 559012-559013 szakfeladatokon el kell számolni.
86094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
87Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 855945 szakfeladaton el kell számolni.
880950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások
89095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai
[44]
90Ide tartozik:
- a határon túli magyar gyermekek, fiatalok és felnőttek lakóhelyükön megvalósuló magyar nyelvű
oktatásával és képzésével, magyar nyelvű könyvek és más eszközök megjelentetésének
támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
91095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
92Ide tartozik:
- a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így
különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközit és házi
gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása;
- az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan
elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek,
ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb,
magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok
ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény
szerint nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek.
93095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
94Ide tartozik:
- a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a szakképzési
hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a
szakképzés fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós forrásból
megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák
szakképzési feladatai ellátásának támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
95095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
96Ide tartozik:
- a munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok
ellátása.
97096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
98096010 Óvodai intézményi étkeztetés
99Ide tartozik:
- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított
étkezéssel összefüggő
feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 562912 és 562913 szakfeladaton el kell számolni.
100096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
101Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel
összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton el kell számolni.
102096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
103Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatással, valamint
kollégiumi elhelyezést kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatással összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 559011és 562914 szakfeladatokon el kell számolni.
104096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
105Ide tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelésével összefüggő feladatok
ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi elhelyezése és étkeztetése (096030 vagy 096015 funkciók).
[45]
1060970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F
107097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
108Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül az oktatással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti
fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el
kell számolni.
1090980 Máshová be nem sorolt oktatás
110098010 Oktatás igazgatása
111Ide tartozik:
- az oktatással kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az oktatással kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
112098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
113Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével
kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
114098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
115Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tevékenységével
kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
115a
115b
115c
115d
116098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
117Ide tartozik:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.
118098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
119Ide tartozik:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
120098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
121Ide tartozik:
- a külföldi oktatási intézményeknek, magyar oktatóknak, diákoknak, hallgatóknak,
intézményeknek, illetve a Magyarországon dolgozó külföldi oktatóknak, az itt tanuló diákoknak,
hallgatóknak, intézményeknek nyújtott támogatásokkal, a nemzetközi pályázatok alapján végzett
tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
122098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
123Ide tartozik:
- a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő
gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával
kapcsolatos szakmai feladatok ellátása.
124098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai
125Ide tartozik:
- a sajátos nevelési igényű, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő
gyermek, tanuló utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján történő ellátásával
kapcsolatos működtetési feladatok ellátása.
126098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
127Ide tartozik:
- a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos
szakmai feladatok ellátása.
128098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
129Ide tartozik:
- a súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló fejlesztő nevelésével-oktatásával kapcsolatos
működtetési feladatok ellátása.

10. Szociális védelem

[46]
abc
11011 Betegség
2101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
3Ide tartozik:
- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával,
szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi szintű házi ápolás,
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással,
- a pszichiátriai beteg bentlakásos ellátásai (101121, 101123 és 101125 funkciók)
- a szenvedélybetegek bentlakásos ellátásai (101122, 101124 és 101126 funkciók).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
4101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
5Ide tartozik:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes,
nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg
tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872001 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása (101125)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
[47]
6101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
7Ide tartozik:
- - a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és
mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos
ellátásával, annak támogatásával, valamint
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási
képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 872002 és 872004 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
8101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
9Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai
beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos
rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 872005 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonban történő ellátása (101125)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
10101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
11Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg
önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs
ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 872006 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
11a101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
11bIde tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872003 szakfeladaton el
kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakása ellátása (101123).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
11c101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
11dIde tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedély-beteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872004 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
12101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
13Ide tartozik:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem
vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes
körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 872007 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
14101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
15Ide tartozik:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy
csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű
bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 872008 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
16101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
17Ide tartozik:
- a pszichiátriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és
kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 872009 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
18101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
19Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő
támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő
[48]
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét 872009 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
20101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
21Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött
pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
22101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
23Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött
szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
24101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
25Ide tartozik:
- a pszichiátriai betegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló
életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal
való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi
és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és
figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok
szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
26101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
27Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló
életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal
való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi
és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és
figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok
szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
28101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
29Ide tartozik:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk
mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a
testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő
kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
30101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
31Ide tartozik:
- a betegséggel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
321012 Fogyatékosság
33101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
34Ide tartozik:
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873021 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101216)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
[49]
35101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
36Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos,
valamint mozgás-, illetve látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve
helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873024 és 873029
szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
37101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
38Ide tartozik:
- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti,
legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 873025 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
39101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
40Ide tartozik:
- a fogyatékossággal élők szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és
kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 873028 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
40a101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
40bIde tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873022 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
40c101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
40dIde tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873023 szakfeladaton kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101215).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
41101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
42Ide tartozik:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával, annak
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 881013 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
43101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
44Ide tartozik:
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában
foglaló támogató szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
45101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
46Ide tartozik:
- a fogyatékossággal kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
47101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
48Ide tartozik:
- a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
49101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,
támogatások
50Ide tartozik:
- a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása,
[50]
amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott
munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját.
51101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok,
támogatások
52Ide tartozik:
- az épületek, utak, közterek és az épített környezet egyéb elemének, valamint a
tömegközlekedési eszközöknek a fogyatékos vagy mozgásában egyéb okból akadályozott emberek
számára történő akadálymentesítésével;
- a közszolgáltatások és egyéb szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez
szükséges - elsősorban a látás-, hallás- és értelmi fogyatékos emberek speciális igényeit kielégítő -,
közlekedést, tájékozódást, információszerzést, kommunikációt, megértést segítő fejlesztésekkel,
képzésekkel, átalakításokkal;
- a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének előmozdítását célzó tevékenységgel, szolgáltatással, a
fogyatékos emberek önálló életvitelével, a kultúrához, sporthoz, szabadidős tevékenységekhez való
hozzáférése érdekében megvalósított szolgáltatásokkal; valamint
- a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében megvalósított szemléletformálást célzó
programokkal, kampányokkal, integrált rendezvények, egyéb integrált programok lebonyolításával,
a fogyatékos emberek integrált oktatásához, képzéséhez szükséges feltételek megteremtésével
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
531020 Időskor, demens betegek
54102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
55Ide tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok
ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása
(minisztérium: 011120).
56102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
57Ide tartozik:
- az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak
folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 873011 és 873013 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
58102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
59Ide tartozik:
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott
szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet
állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós
bentlakásos ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása,
kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873013 szakfeladatokon
kell elszámolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
59a102025 Időskorúak átmeneti ellátása
59bIde tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen
gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873012 szakfeladatot kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- demens betegek átmenteti ellátása (102024)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
59c102026 Demens betegek átmeneti ellátása
59dIde tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt otthonukban időlegesen gondoskodni
nem képes demens személyek legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873014 szakfeladatot kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- időskorú személyek átmeneti ellátása (102023).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
59e102027 Szakápolási központ
59fIde tartozik:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott
szakápolási központ keretében ellátott feladatok, kifizetések teljesítése.
60102031 Idősek nappali ellátása
61Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 881011 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
61a102032 Demens betegek nappali ellátása
61bIde tartozik:
- a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881012 szakfeladaton kell elszámolni.
62102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
[51]
63Ide tartozik:
- az időskorral kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
64102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
65Ide tartozik:
- az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó
programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
661030 Túlélő hozzátartozók
67103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
68Ide tartozik:
- az elhunyt személyek hátramaradottainak nyújtott pénzbeli juttatások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
691040 Család és gyermekek
70104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
71Ide tartozik:
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális
csoportjában elhelyezettek, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső
férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek, valamint a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén
elhelyezettek ellátásával,
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban
elhelyezettek, valamint a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával5összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879011-879015 szakfeladatokon kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása (104013).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
72104012 Gyermekek átmeneti ellátása
73Ide tartozik:
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával, valamint
- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 879017-879019 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
73a104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
73bIde tartozik:
- a nevelőszülőnél, valamint nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezett gyermekek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879016 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)
74104020 Javítóintézeti ellátás
75Ide tartozik:
- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 879020 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap)
76104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
77Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsődével és a munkahelyi bölcsődével,
a napközbeni gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, valamint a Gyvt. hatálya
alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátások közül a bölcsőde és mini bölcsőde szervezeti keretei között
megvalósuló feladatok ellátását (104031),
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101
és 889102 szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
77a104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
77bIde tartozik:
- a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint - a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott
szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszócsoporttal,
játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése, amennyiben a fenti feladatok bölcsőde
vagy mini bölcsőde keretei között kerül megvalósításra.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde szervezeti keretek
között megvalósuló feladatok ellátását (104030),
- a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait (104035).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101
szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
77c104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
77dIde tartozik:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek
részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba
sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű
bevételét a 889103 szakfeladaton kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
77e104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
77fIde tartozik:
- a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben dolgozók és más
munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton kell elszámolni.
77g104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
77hIde tartozik:
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562918 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
78104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
79Ide tartozik:
[52]
- a Gyvt.-ben meghatározott a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással összefüggő feladatok
ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889206
szakfeladaton el kell számolni.
80104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
81Ide tartozik:
- a Gyvt. -ben a család- és gyermekjóléti szolgálat alcím alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítés Szt. szerinti feladatok ellátás összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és 889924 szakfeladatokon kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- biztos kezdet gyerekházhoz kapcsolódó tevékenységek (104044).
81a104043 Család és gyermekjóléti központ
81bIde tartozik:
- a Gyvt.-ben a család-és gyermekjóléti központ alcím alatt meghatározott, a Gyvt. és Szt. szerinti általános szolgáltatási feladatokon túlmenő, a járás egészére vonatkozó feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és 889924 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a biztos kezdet gyerekházhoz kapcsolódó feladatok ellátása (104044)
- a központ által ellátott általános család és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)
81c104044 Biztos Kezdet Gyerekház
81dIde tartozik:
- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat (104042 és 104043).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889207 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
82104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
83Ide tartozik:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli és természetbeni ellátások, az
óvodáztatási támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, az életkezdési és az otthonteremtési
támogatás kifizetése, teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
84104052 Családtámogatások
85Ide tartozik:
- a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és egyéb, a családok támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
86104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
87Ide tartozik:
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal,
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó programokkal
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
88104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
89Ide tartozik:
- a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményben rögzített feladatokkal,
- az európai uniós és Európa tanácsi dokumentumokban foglalt jelentési és együttműködési
kötelezettséggel összefüggő feladatok ellátása.
901050 Munkanélküliség
91105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
92Ide tartozik:
- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a
rendelkezésre állási támogatással összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
93105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
94Ide tartozik:
- az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, illetve a képzésben
részt vevők részére folyósított támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése, amelyek nem
adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését.
951060 Lakhatás
96106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
97Ide tartozik:
- az alacsony költségű vagy szociális bérlakások fenntartásával, üzemeltetésével, arra
rászorultaknak való bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 680003 szakfeladaton el kell számolni.
98106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
99Ide tartozik:
- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén
[53]
nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást
segítő ellátással,
- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban, illetve
az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres vagy
eseti támogatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
1001070 Egyéb szociális kirekesztettség
101107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
102Ide tartozik:
- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós
bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 879031 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
103107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
104Ide tartozik:
- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan
személy bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések
teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 879032 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
105107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
106Ide tartozik:
- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan
személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint
- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy
éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással
és azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 879033-879034 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
107
108
109107015 Hajléktalanok nappali ellátása
110Ide tartozik:
- a hajléktalan személyek intézményi napközbeni ellátásával (nappali melegedő), annak
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 889913 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
111107016 Utcai szociális munka
112Ide tartozik:
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a
hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának
kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével], annak
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 889929 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
113107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása
[54]
114Ide tartozik:
- a Regionális Kríziskezelő Központok és a Félutas Kiléptető Házak működtetésével, annak
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét a 879035 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
115107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
116Ide tartozik:
- a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással, továbbá a fejlesztő foglalkoztatással összefüggőfeladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
116a107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
116bIde tartozik:
- a más étkeztetési formát igénybe nem vevő, szociálisan rászoruló személyek számára
népkonyha keretében alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással nyújtott legalább napi egyszeri
egy tál meleg étel biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
117107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
118Ide tartozik:
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
étkezés biztosítására nem képes személyeknek szociális konyha keretében - önálló konyhán,
főzőhelyen, egyéb intézményi étkezőhelyen, utalvány ellenében vendéglátóipari egységben
vagy egyéb intézményben történő fogyasztás biztosításával, a helyben fogyasztás hiányában
az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy lakásra szállítással - nyújtott legalább napi egyszeri
meleg étkezéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
119107052 Házi segítségnyújtás
120Ide tartozik:
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti
önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889922 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
121107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
122Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889923 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
123
124
125107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
126Ide tartozik:
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889928 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
127107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
128Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal,
támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
129107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
130Ide tartozik:
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó speciális pénzbeli
[55]
ellátásokkal, támogatásokkal (létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költőpénz, beiskolázási)
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek befogadó állomásokon, közösségi
szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő
ellátásával, valamint a dublini eljárással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
131107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
132Ide tartozik:
- a nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő bánásmód,
valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységekkel és
programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
133107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
134Ide tartozik:
- a romák társadalmi integrációjával, valamint a roma kisebbséget érintő tárcaközi és társadalmi
együttműködéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
1351080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F
136108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
137Ide tartozik:
- tudományági besorolástól függetlenül a szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111-722033 szakfeladatokon el
kell számolni.
1381090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai
139109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
140Ide tartozik:
- a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szociális szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).
141109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
142Ide tartozik:
- a szociális szolgáltatások módszertani szakirányításával, fejlesztésével összefüggő feladatok
ellátása:
= új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása;
= a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése,
= a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása,
= szakmaközi kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcsere, munkacsoportok szervezése;
= a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása;
= módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és
videóanyagok készítése, véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése;
= modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének
kidolgozásában, értékelésében és monitorozásában.
142a109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
142bIde tartozik:
- a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatok
ellátása, kifizetések teljesítése.
143109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
144Ide tartozik:
- az ENSZ-alapokmányban rögzített alapelvekkel és az EU-tagsággal összhangban, sürgősségi
jelleggel, különösen természeti csapások, fegyveres konfliktusok esetén, illetve a strukturális
humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére nyújtott segítséggel, támogatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

90. Technikai funkciókódok

[56]
ABC
19000 Technikai funkciókódok
2900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
3Ide tartozik:
- a központi költségvetés előirányzatainak államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételei elszámolása.
Ezen funkción kizárólag a központi költségvetést megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
[57]
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.
4900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
5Ide tartozik:
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása.
Ezen funkción kizárólag a helyi önkormányzatok költségvetését megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi
költségvetéssel,
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
6900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről
7Ide tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható
bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható
bevételei.
8900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről
9Ide tartozik:
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható
bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása,
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
10900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
11Ide tartozik:
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó bevételeinek elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.
12900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
13Ide tartozik:
- az önkormányzati alrendszerben a forgatási célú finanszírozási műveletek bevételi és kiadási
előirányzatainak (ideértve a likvid hiteleket is);
- a központi költségvetés hiányának finanszírozásával kapcsolatos felhalmozási, működési célú hosszú lejáratú
hitelfelvétel bevételeinek, a rövid lejáratú hitelfelvétel bevételeinek (a likvid hitelek igénybevétele
kivételével),
- a hosszú lejáratú kötvénykibocsátással kapcsolatos bevételek,
- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok eladásakor, beváltásakor elszámolt bevételek;
- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok vásárlásának kiadásainak,
- a központi költségvetés hiányának fedezetére, valamint a fejlesztések, vagy működés érdekében felvett hosszú
lejáratú hitelek, pénzügyi lízing miatti kötelezettségek, a rövid lejáratú hitelek (likvid hitel
kivételével) törlesztésével kapcsolatos kiadások,
- az önkormányzatok által felhalmozási vagy működési célra kibocsátott hosszú lejáratú kötvények
beváltásának elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
14
15
[58]
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
16
17
18900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
19Ide tartozik:
- a vállalkozási tevékenységek kiadásainak és bevételeinek összesített elszámolása.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Az e funkcióban elszámolt tevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az egyes tevékenységek szakfeladatrendi besorolása szerint a
megfelelő szakfeladatokon el kell számolni.

3. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az államháztartási szakfeladatok rendje

1. MEZŐGAZDASÁG

010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

020000 Erdőgazdálkodás

030000 Halászat, haltenyésztés

2. IPAR

080000 Egyéb bányászat

100001 Élelmiszer- és italgyártás

130001 Könnyűipari termék gyártása

180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

200000 Vegyi anyag, termék gyártása

210000 Gyógyszergyártás

320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

3. ÉPÍTŐIPAR

430000 Speciális szaképítés

4. Kereskedelem, közlekedés, szállítás

450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

460000 Nagykereskedelem

470001 Könyv-kiskereskedelem

470003 Gyógyszer-kiskereskedelem

470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme

470009 Egyéb kiskereskedelem

493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

493901 Távolsági közúti személyszállítás

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

494000 Közúti áruszállítás, költöztetés

500002 Egyéb vízi szállítás

510000 Légi szállítás

521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

521020 Raktározás, tárolás

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

522004 Közúti járművontatás

522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás

530000 Futárpostai tevékenység

5. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS[59]

551000 Szállodai szolgáltatás

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára

559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése

559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése

559094 Vendégszállás üzemeltetése

561000 Éttermi vendéglátás

562100 Rendezvényi étkeztetés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése

562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése

562916 Üdülői, tábori étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

6. KIADÓI TEVÉKENYSÉG, TÁVKÖZLÉS, INFORMATIKA

581100 Könyvkiadás

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581900 Egyéb kiadói tevékenység

582000 Szoftverkiadás

591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

592000 Hangfelvétel készítése, kiadása

601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

610002 Egyéb távközlés

620000 Információ-technológiai szolgáltatás

631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység

639910 Sajtófigyelés

639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7. LAKÁS-, INGATLAN- ÉS HELYISÉG-GAZDÁLKODÁS

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

8. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG[60]

692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás

692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás

711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki vizsgálat, elemzés

712101 Mérőeszközök hitelesítése

712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok

712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása

712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

712202 Nemesfémvizsgálat

712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat

712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata

712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés

712210 Kéményseprő-ipari tevékenység

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás

721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás

721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás

721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés

721200 Génmegőrzés, fajtavédelem

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

721911 Matematikai alapkutatás

721912 Matematikai alkalmazott kutatás

721913 Matematikai kísérleti fejlesztés

721921 Orvostudományi alapkutatás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

721931 Agrártudományi alapkutatás

721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás

721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

721941 Biológiai alapkutatás

721942 Biológiai alkalmazott kutatás

721943 Biológiai kísérleti fejlesztés

721951 Kémiai alapkutatás

721952 Kémiai alkalmazott kutatás

721953 Kémiai kísérleti fejlesztés

721961 Földtudományi alapkutatás

721962 Földtudományi alkalmazott kutatás

721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés

721971 Műszaki tudományi alapkutatás

721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás

721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés

721981 Fizikai alapkutatás

721982 Fizikai alkalmazott kutatás

721983 Fizikai kísérleti fejlesztés

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

722011 Gazdaságtudományi alapkutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás

722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés

722014 Jog- és államtudományi alapkutatás

722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás

722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés

722017 Szociológiai alapkutatás

722018 Szociológiai alkalmazott kutatás

722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés

722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás

722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás

722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés

722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás

722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás

722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés

722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás

722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás

722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

Reklám, piackutatás

730000 Reklám, piackutatás

Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

749010 Igazságügyi szakértői tevékenység

749020 Meteorológiai szolgáltatás

749032 Minőségbiztosítási tevékenység

749033 Rendszertanúsítás

749034 Akkreditációs tevékenység

749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

9. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

750000 Állat-egészségügyi ellátás

770000 Kölcsönzés

790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

811000 Építményüzemeltetés

812000 Takarítás

813000 Zöldterület-kezelés

821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

10. KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok

Büntetés-végrehajtási tevékenység

842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben)

842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése

842344 Fogvatartottak ellátása

842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése

11. KÖZNEVELÉS, SZAKKÉPZÉS

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai képzés

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon

12. FELSŐSZINTŰ KÉPZÉS, FELSŐOKTATÁS[61]

Felsőoktatási szakképzés

854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület

854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület

854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület

854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület

854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület

854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület

854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület

854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés

854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület

854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület

854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Egyéb felsőszintű képzés

854161 Szakirányú továbbképzés

854162 Egészségügyi szakmai képzés

854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése

Alapképzés

854221 Alapképzés - Agrár képzési terület

854222 Alapképzés - Informatika képzési terület

854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület

854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület

854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854233 Alapképzés - Jogi képzési terület

854234 Alapképzés - Művészet képzési terület

854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület

854236 Alapképzés - Pedagógusképzés

854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület

854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület

854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Mesterképzés

854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület

854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület

854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület

854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület

854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület

854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület

854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület

854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés

854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület

854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület

854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Osztatlan képzés

854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület

854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület

854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület

854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület

854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés

Doktori képzés

854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület

854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület

854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület

854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület

854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület

854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület

854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület

854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület

854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület

854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés

854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület

854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület

854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések

854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés

854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés

Duális képzés

854293 Duális képzés - Agrár képzési terület

854294 Duális képzés - Informatika képzési terület

854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület

854296 Duális képzés - Természettudomány képzési terület

854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület

854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület

13. EGYÉB OKTATÁS[62]

855100 Sport, szabadidős képzés

855200 Kulturális képzés

855300 Járművezető-oktatás

855400 Kötelező szakmai továbbképzés

855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés

855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás

Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések

855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés

855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés

Oktatást kiegészítő tevékenység

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

14. EGÉSZSÉGÜGY

Fekvőbeteg-ellátás

861011 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban

861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban

861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban

861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban

861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban

861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban

861040 Egészségügyi ápolás bentlakással

861050 Bentlakásos hospice-ellátás

Járóbeteg-szakellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása

862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

862213 Járóbetegek gyógyító gondozása

862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)

862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

Fogorvosi ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás

862303 Fogorvosi szakellátás

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival összefüggő szakértői tevékenység

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

869034 Mentés

869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás

869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások[63]

15. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK[64]

Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása

872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása

872003 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

872004 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása

872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása

872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása

872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása

Időskorúak bentlakásos szociális ellátása

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

873013 Demens betegek bentlakásos ellátása

873014 Demens betegek átmeneti ellátása

873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása

873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása

873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása

873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása

873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás

879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás

879012 Gyermekotthoni ellátás

879013 Speciális gyermekotthoni ellátás

879014 Különleges gyermekotthoni ellátás

879015 Utógondozó otthoni ellátás

879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása

879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása

Egyéb szociális ellátás bentlakással

879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása

879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen

879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása

Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben

881011 Idősek nappali ellátása

881012 Demens betegek nappali ellátása

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

Gyermekek napközbeni ellátása

889101 Bölcsődei ellátás

889102 Családi napközi

889103 Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében

Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889202 Kórházi szociális munka

889203 Utcai, lakótelepi szociális munka

889204 Kapcsolattartási ügyelet

889205 Iskolai szociális munka

889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

889207 Biztos Kezdet Gyerekház

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása

889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889913 Nappali melegedő

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

889925 Támogató szolgáltatás

889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)

889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

889929 Utcai szociális munka

16. KULTÚRA

Művészeti tevékenységek

900111 Befogadó színházak tevékenysége

900112 Produkciós színházak tevékenysége

900113 Kőszínházak tevékenysége

900121 Zeneművészeti tevékenység

900122 Táncművészeti tevékenység

900123 Cirkuszművészeti tevékenység

900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység

900300 Alkotóművészeti tevékenység

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

Múzeumi tevékenység

910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység

910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység

Egyéb kultúra

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása

910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása

910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása

Közművelődési tevékenységek

910501 Közművelődési tevékenységek

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

17. SPORT, SZABADIDŐ

Sporttevékenység és támogatása

931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Egyéb szórakoztatás

932102 Vidámparkok üzemeltetése

932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése

932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

932912 Táncterem működtetése

932913 Sípálya üzemeltetése

932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás

18. SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSOK

950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés

960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

19. TECHNIKAI SZAKFELADAT

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

4. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Tartalmi meghatározások az államháztartási szakfeladatokhoz

1. MEZŐGAZDASÁG

AB
1010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások
2Itt kell elszámolni:
- a növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
3010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
4Itt kell elszámolni:
- az állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
5010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
6Itt kell elszámolni:
- a vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
7020000 Erdőgazdálkodás
8Itt kell elszámolni:
- az erdőgazdálkodási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
9030000 Halászat, haltenyésztés
10Itt kell elszámolni:
- az halászat, haltenyésztés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.

2. IPAR

AB
1080000 Egyéb bányászat
2Itt kell elszámolni:
- az egyéb bányászati tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
3100001 Élelmiszer- és italgyártás
4130001 Könnyűipari termék gyártása
5Itt kell elszámolni:
- a könnyűipari termékek gyártásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
6180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
7Itt kell elszámolni:
- a nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
8200000 Vegyi anyag, termék gyártása
9Itt kell elszámolni:
- a vegyi anyagok, termékek gyártásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
10210000 Gyógyszergyártás
11Itt kell elszámolni:
- a gyógyszergyártás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
12320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
13Itt kell elszámolni:
- az egyéb feldolgozóipari tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
14330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
15Itt kell elszámolni:
- az ipari gépek, berendezések, eszközök szolgáltatásként végzett javításának önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.

3. ÉPÍTŐIPAR

AB
1430000 Speciális szaképítés
2Itt kell elszámolni:
- a szolgáltatásként végzett szaképítési tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

4. KERESKEDELEM, KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS

AB
1450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
2Itt kell elszámolni:
- a gépjármű, motorkerékpár kereskedelmének, valamint a szolgáltatásként végzett javításának önköltségét
és eredményszemléletű bevételét.
3460000 Nagykereskedelem
4Itt kell elszámolni:
- a nagykereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
5470001 Könyv-kiskereskedelem
6Itt kell elszámolni:
- a könyv-kiskereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
7470003 Gyógyszer-kiskereskedelem
8Itt kell elszámolni:
- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmének önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
9470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme
10Itt kell elszámolni:
- a gyógyászati termék, ortopédiai cikk, gyógyászati segédeszköz (pl. fecskendő, katéter és hasonlók,
mechanikai hatást kifejtő gyógyászati készülék, az emberi test hiányos vagy elveszett funkcióját pótló
eszköz [művégtag], hallásjavító készülék, szívritmus-szabályozók, orvosi és sebészeti bútor és alkatrész,
mozgássérült közlekedésjárművei alkatrésszel együtt) kiskereskedelmének önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
11470009 Egyéb kiskereskedelem
12Itt kell elszámolni:
- az egyéb kiskereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
13493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
14Itt kell elszámolni:
- a városi és elővárosi menetrend szerinti közúti személyszállítás önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
15493901 Távolsági közúti személyszállítás
16Itt kell elszámolni:
- a helyközi menetrend szerinti közúti személyszállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
17493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
18Itt kell elszámolni:
- a helyközi külön célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás,
- a helyi és elővárosi külön célú szárazföldi személyszállítás,
- valamint a m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
19494000 Közúti áruszállítás, költöztetés
20Itt kell elszámolni:
- a közúti áruszállítás, költöztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
21500002 Egyéb vízi szállítás
22Itt kell elszámolni:
- a vízi szállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
23510000 Légi szállítás
24Itt kell elszámolni:
- a légi szállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
25521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
26Itt kell elszámolni:
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek
egészségügyi anyagok és eszközök biztosításának továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és
működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásának, a készletekkel és a készletek
tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
27521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
28Itt kell elszámolni:
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésének, tárolásának, állagmegóvásának, felújításának,
karbantartásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
29521020 Raktározás, tárolás
30Itt kell elszámolni:
- az egyéb, raktározási, tárolási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
31522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
32Itt kell elszámolni:
- a parkoló, garázs üzemeltetésével összefüggő tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
33522004 Közúti járművontatás
34Itt kell elszámolni:
- a hatóság elrendelésére, közlekedés-biztonsági vagy egyéb okból végzett közúti járművontatás
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
35522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás
36Itt kell elszámolni:
- a szállítást kiegészítő szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
37530000 Futárpostai tevékenység
38Itt kell elszámolni:
- a futárpostai tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

5. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS

AB
1551000 Szállodai szolgáltatás
2Itt kell elszámolni:
[65]
- a szállodai szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
3552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
4Itt kell elszámolni:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-
szolgáltatás, illetve működtetésük vagy igénybevételük önköltségét és eredményszemléletű bevételét. (Ezek
a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő
szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló,
falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely,
bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)
5552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás
6Itt kell elszámolni:
- a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
7559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára
8Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben részt vevő tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatás önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
9559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
10Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő
elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét,
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó
intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű
bevételét,
- felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó
intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű
bevételét, feltéve, hogy a diákotthont PPP keretében a felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója
közötti szerződés alapján működtetik.
11559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
12559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
13Itt kell elszámolni:
- a katasztrófahelyzetben az áldozatok, kitelepítettek részére nyújtott ideiglenes szálláshely-szolgáltatás
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
14559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése
15Itt kell elszámolni:
- az orvos- és nővérszállók üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
16559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése
17Itt kell elszámolni:
- a szolgálati lakás, szállás, munkásszállás üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
18559094 Vendégszállás üzemeltetése
19Itt kell elszámolni:
- a vendégszállás, vendégszoba üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
20561000 Éttermi vendéglátás
21Itt kell elszámolni:
- az éttermi, önkiszolgáló, vagy mozgó (mozgóbüfé, kiszállítás) éttermi vendéglátás önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
22562100 Rendezvényi étkeztetés
23Itt kell elszámolni:
- a rendezvényeken, a megrendelő által megjelölt helyen, eseti alkalommal nyújtott étkeztetési szolgáltatás
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
[66]
24562912 Óvodai intézményi étkeztetés
25Itt kell elszámolni:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
26562913 Iskolai intézményi étkeztetés
27Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
28562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
29Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetés
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
30562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
31Itt kell elszámolni:
- a sportolók részére az edzőtáborozás során biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
32562916 Üdülői, tábori étkeztetés
33Itt kell elszámolni:
- az üdültetés, táboroztatás keretében biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
34562917 Munkahelyi étkeztetés
35Itt kell elszámolni:
- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
35a562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
35bItt kell elszámolni:
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításának ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
36562920 Egyéb vendéglátás
37Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolható, egyéb vendéglátás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

6. KIADÓI TEVÉKENYSÉG, TÁVKÖZLÉS, INFORMATIKA

AB
1581100 Könyvkiadás
2Itt kell elszámolni:
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló
nyomtatott termék kiadásának (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást is) önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
3581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
4Itt kell elszámolni:
- a folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
5581900 Egyéb kiadói tevékenység
6Itt kell elszámolni:
- a napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line
kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
7582000 Szoftverkiadás
8Itt kell elszámolni:
- a nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftver kiadásának (beleértve a program fordítását vagy
rendszerhez illesztését speciális piaci igényhez) önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
9591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
10Itt kell elszámolni:
- a film-, video-, televízióműsor-gyártás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
11592000 Hangfelvétel készítése, kiadása
12Itt kell elszámolni:
- a hangfelvétel készítésének, kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
13601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt
14Itt kell elszámolni:
- a rádióműsor-összeállítás készítésének és közvetítésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
15602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
16Itt kell elszámolni:
- a televízió-műsor összeállításának, szolgáltatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
17610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése
18Itt kell elszámolni:
- a vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetés önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
19610002 Egyéb távközlés
20Itt kell elszámolni:
- a 610001 szakfeladatba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb
távközlési szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
21620000 Információ-technológiai szolgáltatás
22Itt kell elszámolni:
- a számítógépes programozás, az információ-technológiai szaktanácsadás, a számítógép üzembe helyezése,
üzemeltetése, összeomlás utáni helyreállítása, valamint a szoftvertelepítés önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
23631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
24Itt kell elszámolni:
- az adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
25639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység
26Itt kell elszámolni:
- a hírek, riportok, fotók, képek összegyűjtésének, felkutatásának, a média és a nyilvánosság számára való
eljuttatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
27639910 Sajtófigyelés
28Itt kell elszámolni:
- a médiában megjelent hírek, cikkek, fotók, elemzések felkutatásának, összegyűjtésének, meghatározott
témakörök szerinti rendszerezésének, valamint a felhasználóhoz való eljuttatásának önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
29639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
30Itt kell elszámolni:
- a m.n.s. egyéb információs szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

7. LAKÁS-, INGATLAN- ÉS HELYISÉG- GAZDÁLKODÁS

AB
1680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem szociális célú
lakóingatlanok nem szociális célú bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
3680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok
bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét. Ide tartozik
jellemzően az üzlet- és irodahelyiségek bérbeadása, bérleti jogának értékesítése, az ingatlan vagy egyes
helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére; az alapfeladat
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
5680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
6Itt kell elszámolni:
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő szociális célú
lakóingatlanok szociális célú bérbeadásának, illetve üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.

8. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

ABC
1692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás
2Itt kell elszámolni:
- a gazdálkodás bizonylatai nyilvántartásának, könyvelésének, a pénzügyi, számviteli beszámolók
elkészítésének vagy vizsgálatának, ellenőrzésének, a bérszámfejtés önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
3692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
4Itt kell elszámolni:
- könyvvizsgálat és hitelesítés; a könyvelés, a személyi- és társasági jövedelemadó- és más
bevalláskészítés, adótanácsadás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
5700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás
6Itt kell elszámolni:
- a PR (public relation) és kommunikáció területén nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív
segítségnyújtás, valamint az üzletviteli és közszolgálati tanácsadás és segítségnyújtás (a tervezést,
szervezést, hatékonyságot és ellenőrzést, irányítást, a vezetői információs rendszert érintő
területeken) önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
7711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
8Itt kell elszámolni:
- az az épülettervezés, tervrajzkészítés, várostervezés, tájépítés-tervezés, valamint a mérnöki
tervezés és a mérnöki tanácsadás önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
9Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki
vizsgálat, elemzés
10712101 Mérőeszközök hitelesítése
11Itt kell elszámolni:
- a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban, illetve a hitelesítési
engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatának és a hitelesítés tanúsításának önköltségét és
eredményszemléletű bevételét. A hitelesítés kiterjed az engedélyezett mérőeszköz-típussal való
azonosságnak, a mérőeszköz műszaki jellemzői megfelelőségének, valamint a mérőeszköz helyes
működésének a vizsgálatára.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
12712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
13Itt kell elszámolni:
- a gépjárművek, motorkerékpárok, buszok, tehergépjárművek, kamionok és egyéb közúti szállító
járművek kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásának, ellenőrzésének önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
14712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
15Itt kell elszámolni:
- a nem közúti közlekedési eszközök kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásának,
ellenőrzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
16712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok
17Itt kell elszámolni:
- a büntető- vagy szabálysértési eljárás keretében végzett bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi
vizsgálatok önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
18712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és
berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása
19Itt kell elszámolni:
- az orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó európai direktívákat
honosító hazai jogszabályok szerint végzett megfelelőségértékelési eljárások tanúsításának, a
tanúsítási folyamat előkészítésének, a tanúsítási folyamatokat támogató laboratóriumi
vizsgálatoknak, műszaki dokumentációértékeléseknek és szakvéleményezéseknek, a tanúsítási
folyamat lezárásának, nyilvántartásának és felügyeletének önköltségét és eredményszemléletű
bevételét,
- társadalombiztosítás által finanszírozott eszközök listára kerülését megelőző
dokumentációértékelési, laboratóriumi vizsgálati, szakvéleményezési eljárások önköltségét és
eredményszemléletű bevételét,
- az orvostechnikai eszközöknek nem minősülő, de az önkéntes egészségbiztosítási pénztárak által
finanszírozható egészség-megőrzési, állapotjavítási célú közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas
termékek alkalmassági tanúsításának, laboratóriumi vizsgálatának, szakvéleményezésének
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
20712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok
21Itt kell elszámolni:
- az élelmiszerlánc-biztonsággal összefüggő ellenőrző vizsgálatok önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
22712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés
23Itt kell elszámolni:
- az egyéb, m.n.s., hatósági eljárás érdekében végzett, vagy jogszabály által kötelezően előírt
műszaki vizsgálat, elemzés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
24Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés
25712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
26Itt kell elszámolni:
- a különféle anyagok (víz, levegő, hulladék, üzemanyag, fém, só, ásványok, élelmiszerek, vegyi
anyagok) műszaki, vegyi, biokémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságai vizsgálatának és
elemzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
27712202 Nemesfémvizsgálat
28Itt kell elszámolni:
- az aranyból, ezüstből, platinából, továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteiből készült
ékszerek dísztárgyak, használati tárgyak (nemesfém tárgyak) vizsgálatának, hitelesítésének és
nemesfémtartalmának tanúsításával összefüggő önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
29712203 Fizikaitulaj donság-vizsgálat
30Itt kell elszámolni:
[67]
- a különféle anyagok fizikai tulajdonságainak (mint szilárdság, rugalmasság, elektromos
vezetőképesség, radioaktivitás) vizsgálatának és elemzésének önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
31712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
32Itt kell elszámolni:
- komplett gépek, berendezések, szerszámok és eszközök műszaki és elektromos tulajdonságainak
vizsgálatával és tesztelésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
33712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés
34Itt kell elszámolni:
- a művészeti alkotások hitelesítésével és valódiságának igazolásával, illetve az m.n.s. egyéb
műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
34a712210 Kéményseprő-ipari tevékenység
34bItt kell elszámolni:
- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott kéményseprő-ipari tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
35Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
36721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
37721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás
38721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés
39721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
40721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
41721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés
42721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás
43721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás
44721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés
45721200 Génmegőrzés, fajtavédelem
46Itt kell elszámolni:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai
erőforrások génmegőrzésének, védelmének, hasznosításának, valamint az ezekhez kapcsolódó
kutatás-fejlesztés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
47Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
48721911 Matematikai alapkutatás
49721912 Matematikai alkalmazott kutatás
50721913 Matematikai kísérleti fejlesztés
51721921 Orvostudományi alapkutatás
52721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
53721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
54721931 Agrártudományi alapkutatás
55721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
56721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés
57721941 Biológiai alapkutatás
58721942 Biológiai alkalmazott kutatás
59721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
60721951 Kémiai alapkutatás
61721952 Kémiai alkalmazott kutatás
62721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
63721961 Földtudományi alapkutatás
64721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
65721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
66721971 Műszaki tudományi alapkutatás
67721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás
68721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés
69721981 Fizikai alapkutatás
70721982 Fizikai alkalmazott kutatás
71721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
72Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
74722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
75722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
76722014 Jog- és államtudományi alapkutatás
77722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
78722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés
79722017 Szociológiai alapkutatás
80722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
81722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
82722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás
83722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás
84722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés
85722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás
86722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás
87722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés
88722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
89722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
90722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés
91Reklám, piackutatás
92730000 Reklám, piackutatás
93Itt kell elszámolni:
- a hirdetési szolgáltatások,
- a termék piaci lehetőségeinek, elfogadhatóságának, felhasználóbarát voltának vizsgálata, illetve a
fogyasztók vásárlási szokásainak felmérése az értékesítés elősegítése és új termék fejlesztése
érdekében (beleértve az eredmények statisztikai elemzését), valamint
- a közvélemény-kutatás politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben és az eredmények
statisztikai elemzése.(nem elkülönülten)
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
94Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
95749010 Igazságügyi szakértői tevékenység
96Itt kell elszámolni:
- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett
igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
97749020 Meteorológiai szolgáltatás
98Itt kell elszámolni:
- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok
elemzésének, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésének
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
99749032 Minőségbiztosítási tevékenység
100Itt kell elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb módon szabályozott
minőségbiztosítási eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
101749033 Rendszertanúsítás
102Itt kell elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott
rendszertanúsítási eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
103749034 Akkreditációs tevékenység
104Itt kell elszámolni:
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott
akkreditációs eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
105749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
106Itt kell elszámolni:
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységek
önköltségét és eredményszemléletű bevételét. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult technológia (a
know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés
(máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett
termék marketingje. A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett
tevékenység elszámolására is használni kell.
107749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
108Itt kell elszámolni:
- az előzőekbe nem sorolható minden szakmai, tudományos, műszaki szakértői, tanácsadói
tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.

9. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

AB
1750000 Állat-egészségügyi ellátás
2Itt kell elszámolni:
- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és
betegségmegelőző tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
3770000 Kölcsönzés
4Itt kell elszámolni:
- a gépek, berendezések, állatok, járművek, irodai és egyéb tárgyi eszközök kölcsönzésének önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
5790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
6Itt kell elszámolni:
- az utazással, üdültetéssel kapcsolatos szervezési és egyéb szolgáltatások önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
7811000 Építményüzemeltetés
8Itt kell elszámolni:
- a szolgáltatásvásárlás keretében építményen belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatások
önköltségét és eredményszemléletű bevételét (magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános
belső takarítást, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást,
postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat);
9812000 Takarítás
10Itt kell elszámolni:
- a szolgáltatásvásárlás keretében belül végzett takarítási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
11813000 Zöldterület-kezelés
12Itt kell elszámolni:
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésének, kiépítésének
és kezelésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
Ide tartozik:
- a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az
alábbiak számára:
= magán- és köztulajdonok,
= köz- és középületszerű épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek),
= lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetők),
= főútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötők),
= ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetőkertek, homlokzat beültetése, belsőkertek),
- a sport-, játék- és egyéb területek, pihenőparkok, napozók, golfpályák gyepesítése,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók
szennyvízelvezető rendszerek) parkosítása,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek
értéknövelése, területmegőrzés, ártér-kialakítás),
- az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák
újraültetése,
- a fák, sövények nyesése, metszése.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
13821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
14Itt kell elszámolni:
- a mások számára végzett, összetett napi irodai adminisztrációs szolgáltatások önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
15823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
16Itt kell elszámolni:
- a rendezvények szervezése, reklámozása.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.

10. KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM

ABC
1841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
2Itt kell elszámolni:
- a hazai és EU-s források, támogatások kezelésével, pályázati vagy egyéb módon történő
elosztásának szervezésével, ügyvitelével, felhasználásának ellenőrzésével, monitoringjával
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
3841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok
4Itt kell elszámolni:
- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint a kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével, minősítésével kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
5Büntetés-végrehajtási tevékenység
6842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-
intézetben)
7Itt kell elszámolni:
- a fogdákkal, a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetbe szállításával, az őrizettel kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
8842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete,
nyilvántartása, kezelése
9Itt kell elszámolni:
- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő nyilvántartási, őrzési,
kezelési, felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
10842344 Fogvatartottak ellátása
11Itt kell elszámolni:
- a fogvatartottak élelmezési, ruházati és egyéb ellátási feladataival kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
12842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése
13Itt kell elszámolni:
- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő foglalkoztatási, képzési
tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

11. KÖZNEVELÉS, SZAKKÉPZÉS

[68]
ABC
1Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai képzés
2853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképző évfolyamokon
3Itt kell elszámolni:
- a szakképzési kerettantervekről szóló NGM rendeletben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
4853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon
5Itt kell elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.

12. FELSŐOKTATÁS[69]

AB
1Felsőszintű képzés
2Ebbe a szakfeladatcsoportba tartoznak a felsőfokú végzettségi szintet nem nyújtó, felsőszintű képzések.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének, formájának megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a
képzéssel kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
3Itt kell elszámolni:
- képzési területenként a felsőoktatási szakképzésekkel,
- a szakirányú továbbképzésekkel,
- a törvényben meghatározott egészségügyi szakmai képzéssel, valamint
- a felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hallgató elkülönült, nem tanrendbe épített felzárkóztató
képzésével,
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
4854121 Felsőoktatási szakképzés - Agrár képzési terület
5854122 Felsőoktatási szakképzés - Informatika képzési terület
6854123 Felsőoktatási szakképzés - Műszaki képzési terület
7854124 Felsőoktatási szakképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
8854125 Felsőoktatási szakképzés - Természettudomány képzési terület
9854131 Felsőoktatási szakképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
10854132 Felsőoktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
11854133 Felsőoktatási szakképzés - Jogi képzési terület
12854134 Felsőoktatási szakképzés - Művészet képzési terület
13854135 Felsőoktatási szakképzés - Művészetközvetítés képzési terület
14854136 Felsőoktatási szakképzés - Pedagógusképzés
15854137 Felsőoktatási szakképzés - Sporttudomány képzési terület
16854138 Felsőoktatási szakképzés - Társadalomtudomány képzési terület
17854139 Felsőoktatási szakképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
18854161 Szakirányú továbbképzés
19854162 Egészségügyi szakmai képzés
20854163 Felsőoktatásba felvettek felzárkóztató képzése
21Felsőoktatás
22Ebbe a szakfeladatcsoportba tartozik a felsőfokú végzettségi szintet nyújtó, felsőoktatási intézményben
végzett alapképzés, mesterképzés, duális képzés, doktori képzés és osztatlan képzés képzési
területenként.
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a
részképzéssel kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
23Alapképzés
24Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés
támogatásával,
- az alapképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Az összefüggő féléves szakmai gyakorlat része a képzésnek.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
25854221 Alapképzés - Agrár képzési terület
26854222 Alapképzés - Informatika képzési terület
27854223 Alapképzés - Műszaki képzési terület
28854224 Alapképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
29854225 Alapképzés - Természettudomány képzési terület
30854231 Alapképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
31854232 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
32854233 Alapképzés - Jogi képzési terület
33854234 Alapképzés - Művészet képzési terület
34854235 Alapképzés - Művészetközvetítés képzési terület
35854236 Alapképzés - Pedagógusképzés
36854237 Alapképzés - Sporttudomány képzési terület
37854238 Alapképzés - Társadalomtudomány képzési terület
38854239 Alapképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
39Mesterképzés
40Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott mesterképzés
támogatásával,
- a mesterképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
41854241 Mesterképzés - Agrár képzési terület
42854242 Mesterképzés - Informatika képzési terület
43854243 Mesterképzés - Műszaki képzési terület
44854244 Mesterképzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
45854245 Mesterképzés - Természettudomány képzési terület
46854251 Mesterképzés - Bölcsészettudomány képzési terület
47854252 Mesterképzés - Gazdaságtudományok képzési terület
48854253 Mesterképzés - Jogi képzési terület
49854254 Mesterképzés - Művészet képzési terület
50854255 Mesterképzés - Művészetközvetítés képzési terület
51854256 Mesterképzés - Pedagógusképzés
52854257 Mesterképzés - Sporttudomány képzési terület
53854258 Mesterképzés - Társadalomtudomány képzési terület
54854259 Mesterképzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
55Osztatlan képzés
56Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának az egységes, osztatlan mesterfokozatot adó képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott osztatlan képzés
támogatásával,
- az osztatlan képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével
kapcsolatos költségeket és eredményszemléletű bevételeket.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
57854261 Osztatlan képzés - Agrár képzési terület
58854262 Osztatlan képzés - Jogi képzési terület
59854263 Osztatlan képzés - Műszaki képzési terület
60854264 Osztatlan képzés - Művészet képzési terület
61854265 Osztatlan képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
62854266 Osztatlan képzés - Pedagógusképzés
63Doktori képzés
64Itt kell elszámolni:
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának doktori képzésével,
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott doktori képzés
támogatásával,
- a nem magyar állampolgárok doktori képzése magyarországi tanulmányaival
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A doktori képzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami
elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési
engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését
biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet kell teljesíteni
és a képzési idő hat félév.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
65854271 Doktori képzés - Agrár képzési terület
66854272 Doktori képzés - Informatika képzési terület
67854273 Doktori képzés - Műszaki képzési terület
68854274 Doktori képzés - Orvos- és egészségtudomány képzési terület
69854275 Doktori képzés - Természettudomány képzési terület
70854281 Doktori képzés - Bölcsészettudomány képzési terület
71854282 Doktori képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
72854283 Doktori képzés - Jogi képzési terület
73854284 Doktori képzés - Művészet képzési terület
74854285 Doktori képzés - Művészetközvetítés képzési terület
75854286 Doktori képzés - Pedagógusképzés
76854287 Doktori képzés - Sporttudomány képzési terület
77854288 Doktori képzés - Társadalomtudomány képzési terület
78854289 Doktori képzés - Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
79Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések
80Itt kell elszámolni:
- a kifutó rendszerű főiskolai képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
81854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés
82854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
83Duális képzés
84Itt kell elszámolni:
- a duális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án
85854293 Duális képzés - Agrár képzési terület
86854294 Duális képzés - Informatika képzési terület
87854295 Duális képzés - Műszaki képzési terület
88854296 Duális képzés - Természettudomány képzési terület
89854297 Duális képzés - Gazdaságtudományok képzési terület
90854298 Duális képzés - Társadalomtudomány képzési terület

13. EGYÉB OKTATÁS[70]

ABC
1855100 Sport, szabadidős képzés
2Itt kell elszámolni:
- a sport-, szabadidős képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
3855200 Kulturális képzés
4Itt kell elszámolni:
- a kulturális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
5855300 Járművezető-oktatás
6Itt kell elszámolni:
- a járművezető-oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
7855400 Kötelező szakmai továbbképzés
8Itt kell elszámolni:
- az egyes munkakörök betöltéséhez, folytatásához jogszabályban vagy munkáltatói
rendelkezésben előírt szakmai felkészítő és továbbképzéssel kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
9855500 Ismeretterjesztő, prevenciós képzés
10Itt kell elszámolni:
- egyes ágazati - lakosság felé irányuló - ismeretterjesztő, prevenciós programok keretében
szervezett képzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
11855900 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás
12Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolt, iskolarendszeren kívüli egyéb oktatással kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
13Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések
14855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
15Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
16855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
17Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
18855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
19Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
20855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés
21Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
22855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés
23Itt kell elszámolni:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
24Oktatást kiegészítő tevékenység
25856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
26Itt kell elszámolni:
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai és működtetési
feladatai ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

14. EGÉSZSÉGÜGY

abc
1Fekvőbeteg-ellátás
2861011 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban
3Itt kell elszámolni:
- a betegnek általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával,
valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok
megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
4861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban
5Itt kell elszámolni:
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával,
valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok
megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű
bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
6861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban
7Itt kell elszámolni:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus,
gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos,
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
8861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban
9Itt kell elszámolni:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus,
gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos,
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és
eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
10861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban
11Itt kell elszámolni:
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki
egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási
tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással,
pszichológusi gondozással, hidroterápiával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
12861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban
13Itt kell elszámolni:
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki
egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási
tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással,
pszichológusi gondozással, hidroterápiával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
14861040 Egészségügyi ápolás bentlakással
15Itt kell elszámolni:
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának
stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási
feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási
feladatokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
16861050 Bentlakásos hospice-ellátás
17Itt kell elszámolni:
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával,
szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével összefüggő
szolgáltatásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül
számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap)
18Járóbeteg-szakellátás
19862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
20Itt kell elszámolni:
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő
krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és
terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
21862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
22Itt kell elszámolni:
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére
szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával,
logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással,
valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
23862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
24Itt kell elszámolni:
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással,
betegek felkutatásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül
számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
25862214 Járóbetegek egynapos ellátása
26Itt kell elszámolni:
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó
diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
27862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
28Itt kell elszámolni:
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti
beavatkozással kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db)
29Foglalkozás-egészségügyi ellátás
30862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
31Itt kell elszámolni:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a
megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
32862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
33Itt kell elszámolni:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a
megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
34Fogorvosiellátás
35862301 Fogorvosi alapellátás
36Itt kell elszámolni:
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
37862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
38Itt kell elszámolni:
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben nyújtott fogorvosi ellátással
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
39862303 Fogorvosi szakellátás
40Itt kell elszámolni:
- a szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, paradontológiával, gyermekfogászattal, iskolai
fogászattal, fogászati röntgennel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
41Egyéb humán-egészségügyi ellátás
42869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett
egészségügyi szakértői tevékenység
43Itt kell elszámolni:
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett (így
különösen a megváltozott munkaképességűek és egyes szociális ellátásokra való egészségkárosodás
miatti jogosultságnak szakértői véleményezés; külföldi gyógykezelés támogatásához szükséges
szakértői véleményezés; egészségügyi hatósági eljárásban történő szakértői közreműködés) orvosi,
orvos szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
44869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival
összefüggő szakértői tevékenység
45Itt kell elszámolni:
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának,
rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői feladataival kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
46869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
47Itt kell elszámolni:
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség
megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a
szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való
felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
48869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
49Itt kell elszámolni:
- a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani,
mikrobiológiai vizsgálatokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
50869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
51Itt kell elszámolni:
- a gyógyító ellátással összefüggő képalkotó diagnosztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget
és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
52869034 Mentés
53Itt kell elszámolni:
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított
szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő
ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a
szállítás közben végzett ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
[71]
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db)
54869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás
55Itt kell elszámolni:
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből
elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi
rendelvényre történő halottszállítással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db)
56869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
57Itt kell elszámolni:
- gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás
felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés
céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint
reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek
adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem
ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
58869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
59Itt kell elszámolni:
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi
tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db)
60869038 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
61Itt kell elszámolni:
- a terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: kezelések száma a tárgyévben (db)

15. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

abc
1Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása
2872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása
3Itt kell elszámolni:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes,
nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg
tartós bentlakásos ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
4872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása
5Itt kell elszámolni:
- a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és
mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos
ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
6872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása
7Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási
képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
8872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása
9Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási
képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
[72]
10872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása
11Itt kell elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai
beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos
rehabilitációs ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
12872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása
13Itt kell elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg
önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs
ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
14872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
15Itt kell elszámolni:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem
vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes
körű bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
16872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
17Itt kell elszámolni:
- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy
csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű
bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
18872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása
19Itt kell elszámolni:
- a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos
ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
20Időskorúak bentlakásos szociális ellátása
21873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
22Itt kell elszámolni:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak
folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
23873012 Időskorúak átmeneti ellátása
24Itt kell elszámolni:
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes
időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
25873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
26Itt kell elszámolni:
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe
tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy
csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
26a873014 Demens betegek átmeneti ellátása
26bItt kell elszámolni:
- a demens betegek otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
27873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
28Itt kell elszámolni:
- az időskorúak egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
29Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása
30873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
31Itt kell elszámolni:
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására,
gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt
32873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
33Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján,
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
34873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
35Itt kell elszámolni:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés
alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő,
életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
36873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása
37Itt kell elszámolni:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve
látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló
rehabilitációs ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
38873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása
39Itt kell elszámolni:
- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti,
legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
40873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása
41Itt kell elszámolni:
- a fogyatékos személyek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
42873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás
43Itt kell elszámolni:
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
44Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
45879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás
46Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
47879012 Gyermekotthoni ellátás
48Itt kell elszámolni:
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső
férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
49879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
50Itt kell elszámolni:
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
- a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
51879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
52Itt kell elszámolni:
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
- a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
53879015 Utógondozó otthoni ellátás
54Itt kell elszámolni:
- az utógondozó otthonban elhelyezettek ellátásával,
- az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
55879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
56Itt kell elszámolni:
- a nevelőszülőnél elhelyezettek ellátásával,
- a nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
57879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
58Itt kell elszámolni:
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
[73]
bevételt.
59879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
60Itt kell elszámolni:
- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
61879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
62Itt kell elszámolni:
- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
63879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
64Itt kell elszámolni:
- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
65Egyéb szociális ellátás bentlakással
66879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása
67Itt kell elszámolni:
- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós
bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
68879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben
69Itt kell elszámolni:
- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan
személy bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
70879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
71Itt kell elszámolni:
- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan
személy átmeneti szálláson történő ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
72879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
73Itt kell elszámolni:
- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy
éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
74879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása
75Itt kell elszámolni:
- a Regionális Kríziskezelő Központok működtetésével,
- a Félutas Kiléptető Házak működtetésével
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
76Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben
77881011 Idősek nappali ellátása
78Itt kell:
- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról
való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
79881012 Demens betegek nappali ellátása
80Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
81881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
82Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
83Gyermekek napközbeni ellátása
84889101 Bölcsődei ellátás
85Itt kell elszámolni:
- a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
Nem itt kell elszámolni a bölcsődei ellátottak étkeztetésével kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt (889103).
[74]
86889102 Családi napközi
87Itt kell elszámolni:
- a családi napközibe felvettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
87a889103 Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében
87bItt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
88Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
89889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
90Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
91889202 Kórházi szociális munka
92Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú kórházi szociális munkával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
93889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
94Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú utcai, lakótelepi szociális munkával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
95889204 Kapcsolattartási ügyelet
96Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott kapcsolattartási ügyelettel összefüggő önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
97889205 Iskolai szociális munka
98Itt kell elszámolni:
- a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
99889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
100Itt kell elszámolni:
- a Gyvt.-ben meghatározott területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
100a889207 Biztos Kezdet Gyerekház
100bItt kell elszámolni:
- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
101Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása
102889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
103Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött
pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
104889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása
105Itt kell elszámolni:
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött
szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
106Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
107889913 Nappali melegedő
108Itt kell elszámolni:
- a hajléktalan személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
109889921 Szociális étkeztetés
110Itt kell elszámolni:
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés
biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
111889922 Házi segítségnyújtás
112Itt kell elszámolni:
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási
feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok
elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással kapcsolatos önköltséget
és eredményszemléletű bevételt.
113889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
114Itt kell elszámolni:
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó
készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
115889924 Családsegítés
116Itt kell elszámolni:
- a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló
személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
117889925 Támogató szolgáltatás
118Itt kell elszámolni:
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában
foglaló támogató szolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
119889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
120Itt kell elszámolni:
- a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő
segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve
fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és
mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való
részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében
megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal kapcsolatos önköltséget
és eredményszemléletű bevételt.
121889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
122Itt kell elszámolni:
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, 889926 szakfeladat szerinti közösségi ellátásokon kívül a
szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes
ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és
életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő kríziskezelést magában foglaló
alacsonyküszöbű ellátásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
123889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
124Itt kell elszámolni:
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban
meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
125889929 Utcai szociális munka
126Itt kell elszámolni:
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a
hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának
kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével]
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

16. KULTÚRA

ABC
1Művészeti tevékenységek
2900111 Befogadó színházak tevékenysége
3Itt kell elszámolni:
- a befogadó - azaz az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli -
színházak tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
4900112 Produkciós színházak tevékenysége
5Itt kell elszámolni:
- a produkciós - azaz az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó -
színházak tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
6900113 Kőszínházak tevékenysége
7Itt kell elszámolni:
- a kőszínházak - azaz az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak -
tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
8900121 Zeneművészeti tevékenység
9Itt kell elszámolni:
- a zeneművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
10900122 Táncművészeti tevékenység
11Itt kell elszámolni:
- a táncművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
12900123 Cirkuszművészeti tevékenység
13Itt kell elszámolni:
- a cirkuszművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
14900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
15Itt kell elszámolni:
- az egyéb előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
16900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
17Itt kell elszámolni:
- az előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
18900300 Alkotóművészeti tevékenység
19Itt kell elszámolni:
- az alkotóművészeti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
20900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
21Itt kell elszámolni:
- a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások
megrendezésével, a világkiállításon történő részvétellel és a millenáris programokkal kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
22Múzeumitevékenység
23910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység
24Itt kell elszámolni:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó kiállítások, tárlatok szervezésével,
rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -
bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását szolgáló grafikai-tervezési, installálási,
promóciós, ügyeletesi tevékenységekkel, kiadványok előállításával és terjesztésével kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: állandó kiállítási napok száma (állandó kiállítás időtartama naptári napban X állandó
kiállítások száma)
26910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység
27Itt kell elszámolni:
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok
szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve
forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását szolgáló grafikai-
tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel, kiadványok előállításával és terjesztésével
kiadványok kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység
elszámolására is használni kell.
Feladatmutató: időszaki kiállítási napok száma (időszaki kiállítás időtartama naptári napban X
időszaki kiállítások száma)
28Egyéb kultúra
29910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
30Itt kell elszámolni:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
31910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
32Itt kell elszámolni:
- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
33910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása
34Itt kell elszámolni:
- a növény- és állatkertek működtetésével, a belépés és látogatás biztosításával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
35910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása
36Itt kell elszámolni:
- a növény- és állatkertek megőrzésével és fenntartásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
37910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
38Itt kell elszámolni:
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek bemutatásához kapcsolódó
tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és látogatóközpontok, bemutatóhelyek,
tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények kialakításával és működtetésével, látogatható
barlangok működtetésével, természetvédelmi programok szervezésével, ökoturisztikai,
természetvédelmi oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú feladatok ellátásával kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
39910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása
40Itt kell elszámolni:
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával,
kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási,
felmérési, monitorozási feladatokkal, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésével kapcsolatos
önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
41Közművelődési tevékenységek
42910501 Közművelődési tevékenységek
43Itt kell elszámolni:
- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő,
kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben,
közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az iskolarendszeren kívüli,
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az
ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása) jellemzően a közművelődési
formákhoz (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek,
rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek) közvetlenül
kapcsolódó önköltséget és eredményszemléletű bevételt. (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek) (a
megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek személyi juttatásait, járulékait,
a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül attól, hogy
közművelődési intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e
tevékenységek.
44910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
45- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra
alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és
alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a
közművelődési közösségi színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési
tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati
fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján
működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő
intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt, (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó
tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és
kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg kell osztani).

17. SPORT, SZABADIDŐ

ABC
1Sporttevékenység és támogatása
2931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése
3Itt kell elszámolni:
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást) biztosító
sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt,
- az edzőtáborok felújításával, beruházásaival összefüggő önköltséget és eredményszemléletű
bevételt,
- a vízisport-edzőtáborok önköltségét és eredményszemléletű bevételét.
4931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
5Itt kell elszámolni:
- sportlétesítmények működésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt, az
azokhoz tartozó kisegítő létesítmények önköltségével és eredményszemléletű bevételével együtt;
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények
beruházásaival összefüggő önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
6Egyéb szórakoztatás
7932102 Vidámparkok üzemeltetése
8Itt kell elszámolni:
- a vidámparkok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
9932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése
10Itt kell elszámolni:
- a nosztalgiavasutak üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
11932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése
12Itt kell elszámolni:
- az egyéb szórakoztató létesítmények üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és
eredményszemléletű bevételt.
13932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
14Itt kell elszámolni:
- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
15932912 Táncterem működtetése
16Itt kell elszámolni:
- a táncterem működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
17932913 Sípálya üzemeltetése
18Itt kell elszámolni:
- a sípálya üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
19932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás
20Itt kell elszámolni:
- az egyéb szabadidős szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

18. SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSOK

AB
1950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
2Itt kell elszámolni:
- a számítógép, személyi, háztartási cikk javításával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.
3960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása
4Itt kell elszámolni:
- a textil, szőrme mosása, tisztítása kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
5960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés
6Itt kell elszámolni:
- a köztemető fenntartásával és működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására
is használni kell.
7960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
8Itt kell elszámolni:
- a máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű
bevételt.

19. TECHNIKAI SZAKFELADAT

AB
1999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek
2Itt kell elszámolni:
- a szakfeladaton el nem számolt tételekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

5. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az államháztartás szakágazati rendje

aB
014300 Ló, lóféle tenyésztése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- ló, szamár, lóöszvér, szamáröszvér tenyésztése
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a verseny- és a lovaglóistálló működtetése, lásd: 9319
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a talaj-előkészítés, vetés, telepítés, növények gondozása, permetezés, beleértve a permetezést légi úton is,
gyümölcsfa-, szőlőmetszés, rizsátültetés, gyökérnövények egyelése betakarítás, a mezőgazdasággal
kapcsolatos kártevőirtás, beleértve a nyulak elleni védekezést is, a mezőgazdasági terület gondozása, ápolás
ökológiájának megóvása, annak érdekében, hogy hosszú távon megfelelő, termőképességet biztosítson.
- a mezőgazdasági célú öntözési berendezések működtetése,
- a mezőgazdasági gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt.
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását elősegítő tevékenység, mesterséges
megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységek, gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, etetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, lásd: 6820
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vízkivétel, -kezelés és az ipari és a háztartási célú vízelosztás, a vízkivétel különböző forrásokból és
elosztása különböző eszközökkel.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági célú öntöztető berendezések működtetése lásd: 0161
- szennyvízkezelés a szennyeződés megakadályozása céljából, lásd: 3700
370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése,
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz,
valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása szenny-csatornahálózaton, szennyvíztartályokban, illetve
egyéb módon,
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, mozgó vécé ürítése,
tisztítása,
- a szennyvíz (az ipari vagy kommunális tevékenységből származó szennyvíz, úszómedencéből származó
víz) kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal,
- szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és
zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felszíni és a talajvíz szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén, lásd: 3900
381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése egy településen belül, úgymint a háztartásoknál és a
gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése,
amelyek újrahasznosítható anyagokat is tartalmazhatnak,
- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése,
- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből,
- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése,
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és elszállítása
- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése,
- a nem veszélyes hulladék átrakodó-állomásainak működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 3812
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek működtetése, lásd: 3821
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas
berendezések működtetése, lásd: 3832
381200 Veszélyes hulladék gyűjtése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladék összegyűjtése. A
tevékenységhez tartozhat a veszélyes hulladékok szállításához szükséges azonosítás, kezelés, csomagolás
és címkézés is.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, talaj, talajvíz szennyeződésmentesítése, azbesztmentesítés,
lásd: 3900
382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ebbe a szakágazatba tartozik a szilárd vagy nem szilárd nem veszélyes hulladék kezelése és
ártalmatlanítása:
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ellátó lerakóhelyek üzemeltetése,
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, vagy egyéb módszerekkel, azzal együtt vagy
anélkül, hogy eredményeként keletkezik-e elektromos energia, gőz, komposzt, biogáz, alternatív
üzemanyag, hamu vagy egyéb a termelés során keletkező, további felhasználásra alkalmas melléktermék,
- a szerves hulladék kezelése, ártalmatlanítása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3822
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok működtetése, lásd: 3832
- talaj, vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása; a fertőzöttség csökkentése lásd: 3900
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladékok kezelése és
ártalmatlanítása (a veszélyes hulladékok kezelését végző berendezések üzemeltetése, a mérgező élő vagy
elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, a veszélyes hulladékok égetése, a
használt termékek ártalmatlanítása, a sugárzó radioaktív hulladékok kezelése, ártalmatlanítása és
raktározása).
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3821
- a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének csökkentése, lásd: 3900
383200 Hulladék újrahasznosítása
Ebbe a szakágazatba tartozik.
- a fém és nemfém hulladék, selejt feldolgozása másodlagos nyersanyaggá, ami általában fizikai vagy
kémiai átalakítási eljárást igényel.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos nyersanyagokból.
390000 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- talaj, talajvíz, szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén vagy máshol,
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, ipari telephelyek, területek szennyeződésmentesítése
ideértve a nukleáris telephelyeket és területeket is,
- olajjal szennyezett föld, felszíni víz megtisztítása, beleértve a partmenti vizeket is,
- azbeszt, ólomfesték, és egyéb mérgező anyagok eltávolítása,
- egyéb speciális szennyeződést csökkentő tevékenység.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a víz tisztítása vízszolgáltatás céljából, lásd: 3600
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3821
- a veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3822
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Ebbe a szakágazatba tartozik.
- a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és kapcsolódó, továbbá ezen
rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építése.
429900 Egyéb építés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ipari létesítmények építése (az épületek kivételével), egyéb építési munkák, valamint földterület
parcellázása az ingatlan értéknövelésével együtt.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a földterület parcellázása értéknövelés nélkül, lásd: 6810
552000 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-
szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre, vagy nappalival/étkezővel,
hálószobával, illetve főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a
szálláshelyek különböző formában működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy
épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, nyaralóházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem
vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.
559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás egyágyas vagy
többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok, (szezonális) vendégmunkások és egyéb személyek
részére.
562900 Egyéb vendéglátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló
ételszolgáltatás, meghatározott időszakban, üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése,
valamint a kedvezményes étkeztetés sport- és hasonló létesítményekben.
581100 Könyvkiadás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a könyvkiadás, nyomtatott és elektronikus vagy hang formában, vagy az interneten.
Ebbe a szakágazatba tartozik a könyv, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadása, beleértve
a szótárat és az enciklopédiát is; az atlasz, térkép és grafikai mű kiadása; a hangoskönyvek kiadása; az
enciklopédia kiadása CD-ROM-on.
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok kiadása, amelyek kevesebb
mint négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus
formában, beleértve az internetes megjelentetést is. Ebbe a szakágazatba tartoznak a rádió- és
televízióműsor-újságok kiadása is.
581900 Egyéb kiadói tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a katalógus, fénykép, metszet és levelezőlap, üdvözlőlap, formanyomtatvány, plakát, művészeti alkotás
reprodukciója, reklám-, hirdetési anyag, egyéb nyomtatott anyag, statisztikák és más információk on-line
megjelentetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az on-line szoftverellátás, felhasználói tárhely (hosting) és alkalmazás szolgáltatása (ASP), lásd: 841117
712000 Műszaki vizsgálat, elemzés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állat-egészségügyi ellátással keretében végzett laboratóriumi és egyéb vizsgálat, tesztelés
- a humán-egészségügyi diagnózis felállítása, orvosi és fogászati vizsgálat, elemzés, lásd: 86
721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik a biotechnológiai kutatás, fejlesztés az alábbi területen:
- a DNS/RNS génállomány (genomika), gyógyszerészeti genetika, génvizsgálatok, génmanipuláció,
DNS/RNS-felfejtés/szintetizálás/felerősítés, génképletmásolás és az érzéken túli technológiák használata
- fehérjék és egyéb molekulák: fehérjék és peptidek (a nagy molekulájú hormonok is idetartoznak)
felfejtése, szintetizálása, manipulálása, nagy molekulájú gyógyszerek célba juttatási módszere fejlesztése;
(fehérje-kutatás), proteinek elkülönítése és megtisztítása, sejtreceptorok beazonosítása és jelölése
- sejt- és szövetkultúrák és azok manipulációja (beleértve a szövetállományokat és a bioorvosi
tevékenységet), sejtegyesítés, vakcinák/immunrendszer stimulálók, embriómanipuláció
- a biotechnológiai folyamat eljárásai: erjesztés, biofeldolgozás, biolúgozás, biopépesítés, biofehérítés,
színtelenítés, biokéntelenítés, bioszűrés és fitoremediáció (szennyeződésmentesítés növényekkel)
bioeaktorok segítségével
- gén- és RNS-vektorok: génterápia, vírusvektorok
- bioinformatika: gén- és fehérjeláncokra vonatkozó adatbázisok összeállítása, összetett folyamatok
modellezése, beleértve a rendszerbiológiát
- nanobiotechnológia: a nano/mikro-előállítás eszközeinek és folyamatainak alkalmazása olyan eszközök
kifejlesztésére, amelyek alkalmasak a biorendszerek elemzésére, a gyógyszerek célba juttatására és
diagnosztikai célokra.
721120 Génmegőrzés, fajtavédelem
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások
génmegőrzése, védelme, hasznosítása, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés.
721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területein, kivéve a biotechnológiai
kutatást és kísérleti fejlesztést
- a kutatás és fejlesztés a természettudományok területein
- a kutatás és fejlesztés a műszaki tudományok és technológia területein
- a kutatás és fejlesztés az orvostudományok területein
- a kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági tudományok területein
- az interdiszciplináris kutatás és fejlesztés, alapvetően természettudományi és műszaki tudományok
területein.
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a társadalomtudományok területein
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein
- az interdiszciplináris kutatás, fejlesztés, alapvetően társadalomtudományi és humán területen.
749000 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok a szakértői tevékenységek, amelyek gyakorlásához magas szintű
szakmai, tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, így különösen:
- az időjárás-előrejelzés (meteorológia)
- a biztonsági tanácsadás
- a mezőgazdasági tanácsadás, (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység)
- a környezetvédelmi tanácsadás
- az egyéb műszaki tanácsadás
- az egyéb, nem műszaki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás
- építési költségvetés készítése, ellenőrzése.
Ide tartozik továbbá a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum megírása a
szerzői jogvédelemben részesülők kivételével.
799000 Egyéb foglalás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatások (közlekedés, szálláshely, étkezés, autókölcsönzés,
szórakozási és sportlehetőségek foglalása, turistasegítő szolgálat, utazási információk nyújtása, utazási
promóció)
8411 Általános közigazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a központi, regionális és helyi kormányzati szervek végrehajtási és jogalkotási igazgatása
- a pénzügyek igazgatása és ellenőrzése
- adóügyek igazgatása és felügyelete
- a javakat terhelő adó, vám, illeték beszedése, adóellenőrzés és nyomozás, a vámigazgatás
- a költségvetés végrehajtása, a központi alapok és az államadósság kezelése: a pénz előteremtése, fogadása
és kiadásuk ellenőrzése,
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztés politika és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források igazgatása
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezés, a statisztikai szolgálat irányítása és működtetése az
államigazgatás különböző szintjein
- a kormányzat részére végzett kiegészítő szolgáltatások
841101 Államhatalmi szervek tevékenysége
841102 Kormány, kormánybizottságok, miniszterelnöki hivatal tevékenysége
841103 Minisztériumok tevékenysége
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége
Ide kell sorolni a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. A környezetvédelmi, vízügyi, oktatási célú
területi igazgatási szervezeteket a 8412-8413 vagy 842, 843 csoport megfelelő szakágazatába kell
besorolni.
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841107 Köztestületek államháztartási igazgatási tevékenysége
841108 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a pénz és költségvetési ügyek igazgatása és ellenőrzése
- az árukat terhelő vám és adó beszedése
- az adóellenőrzés
- a költségvetés végrehajtása, irányítása és a központi alapok és az államadósság kezelése.
841113 Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás
Ebbe az szakágazatba tartozik:
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezést segítő igazgatási, működtetési szolgáltatások
- a kormányzat különböző szintjein nyújtott tervezési és statisztikai szolgáltatások
- más hivatalok, minisztériumok, program egységek által nyújtott, az átfogó gazdasági és társadalmi tervek,
programok kialakítására, koordinálására és gyakorta a megvalósítás ellenőrzésére irányuló szolgáltatások.
841114 Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik: az alapkutatások végzéséhez nyújtott kormányzati infrastrukturális,
kutatással, akadémiai tagsággal összefüggő személyügyi szolgáltatások
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az előző kategóriákba nem tartozó kormányzati (közigazgatási) ügyekhez kapcsolódó igazgatási,
működési, ellátási szolgáltatások
- a nem önszabályozó és gyámsági területi ügyekkel foglalkozó programirodák szolgáltatásai
- a választási irodák szolgáltatásai
- az önkormányzati társulások, illetve az önkormányzati ellátó és kisegítő szolgáltató szervek tevékenysége.
Az egyetlen ágazatba tartozó szervezetek ellátó és kisegítő szolgáltatását biztosító szervezetet a kiszolgált
szervezetek ágazatába, szakágazatába kell besorolni.
841121 Kormányzati közös humánerő-gazdálkodás
Ebbe az szakágazatba tartozik:
- a közös humánerő-gazdálkodáshoz nyújtott közigazgatási és működtetési szolgáltatások függetlenül attól,
hogy speciális rendeltetéshez kötődnek-e vagy sem
- az általános személyzeti politika és ügymenet fejlesztése és megvalósítása; kiválasztás, előléptetés,
értékelési módszerek, munkaköri leírások, értékelés és besorolás, a polgári szolgálat szabályozása.
841129 Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás
Minden, az előző kategóriákba nem sorolható alaptevékenységet végző szervezetet ide kell sorolni.
841191-841194 TECHNIKAI SZAKÁGAZATOK (pénzellátás, alapok)
A technikai szakágazatok a kizárólag forráselosztást végrehajtó, gazdasági tevékenységet nem végző
államháztartási szervezetek - ideértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, az önkormányzatokat, az
alapokat - főtevékenységének megjelölésére szolgálnak.
841191 FEJEZETEK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai
szakágazat)
841193 társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak elszámolásai (technikai
szakágazat)
841194 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat)
841211 Oktatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a különböző oktatási intézmények részére nyújtott közigazgatási szolgáltatás
- az iskolák minden fajtái és más oktatási intézetek számára nyújtott vezetési, működtetési, felügyeleti
szolgáltatások
- a minisztériumok vagy erre létrehozott speciális szervezeti egységek által nyújtott, az oktatási rendszer
egészét érintő köztájékoztatási szolgáltatások.
841212 Egészségügy igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenfajta egészségügyi szolgáltatás közigazgatása
- az általános és szakosított kórházak, egészségügyi vagy fogászati kórházak, klinikák valamint a
szanatóriumok és rekreációs intézetek vezetése, működtetése, felügyelete és támogatása
- olyan közegészségügyi területek, mint a vérellátás, kórfeltárás, megelőzés, gyógyszerminőség ellenőrzés,
születésszabályozás, igazgatása, vezetése, működtetése, támogatása.
841214 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kulturális létesítmények valamint a kultúra területén érdekelt művészek és szervezetek támogatása,
beleértve a művészeknek juttatott támogatások szétosztását
- országos, regionális vagy helyi fesztiválok és a vallási intézmények működésének, fenntartásának
támogatása
- szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása.
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a szociális ellátások és szolgáltatások közigazgatása
841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik a környezet- és természetvédelem közigazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a lakásépítés és az összes kommunális fejlesztés, vízvezeték, közegészségügy/higiénia, közvilágítás
közigazgatása
- az ivóvízellátás fejlesztésével, szabályozásával foglalkozó hivatalok, irodák, minisztériumok szervezeti
egységek nyújtotta szolgáltatások
- a hulladék gyűjtéséhez és kezeléséhez, a csatornázási rendszer működtetéséhez és a közterület-
fenntartáshoz kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások
- légszennyezettségi standardok és a légszennyezettségi információkról szóló tájékoztatás
- környezetvédelmi programokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység.
Nem ebbe az alkategóriába tartozik:
- csatornázás, szennyvízgyűjtés és kezelés, ld. 37, 38, 39. ágazat
841311 Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mezőgazdasági területekkel való gazdálkodás, agrárreform és földrendezés, agrárpiaci stabilizáció,
állategészségügyi ügyek, élelmiszerlánc-felügyelet, kártevőirtás, erdészet, halászat és vadászat
közigazgatási tevékenységei.
841312 Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- szilárd tüzelőanyagok (ideértve a kitermelés és a készletek megőrzésének szabályozását),
- kőolaj és földgáz, ásványi üzemanyagok,
- nukleáris és egyéb üzemanyagok, ideértve olyan üzemanyagokat, mint az alkohol, fa és faforgács
igazgatása.
841313 Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi területek igazgatása:
- feltárás, kitermelés, megőrzés, értékesítés és az ásványkitermelés más területei, ideértve a
lelőhelykutatással kapcsolatos szabályozás kialakítását, figyelemmel kísérését
- bányászati és biztonsági előírások
- a feldolgozóipari létesítmények helyzetének javítását, bővítését, fejlesztését célzó szolgáltatások
- építési szabványok, használatba-vételi engedélyek, az építési területre vonatkozó biztonsági előírások és
szabályok kialakítása és figyelemmel kísérése.
841314 Szállítás, hírközlés igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi területek igazgatása:
- utak, főutak és kapcsolódó létesítmények tervezése, építése, fenntartása és javítása
- vízi szállítás létesítményei; vasutak; reptéri kifutók, terminálok, hangárok, légi szállítást segítő
létesítmények; egyéb épített szerkezetek és légi-közlekedéssel kapcsolatos berendezések
- csővezetékek és más létesítmények
- az ilyen munkák szabályozása és felügyelete, valamint a fent említett szállítási eszközök és berendezések
működtetési szabályainak kialakítása és kezelése
- a hírközléshez, azaz a postai-, telefonos-, távirati-, kábel és mobil kommunikációs rendszerekhez és
távközlési műholdakhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatások
- a távközlési rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez, tökéletesítéséhez kapcsolódó
szolgáltatások
- ezen rendszerek szabályozásának kialakítása, kezelése.
841315 Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelmi elosztóhálózatokhoz, raktárakhoz, közraktárakhoz, szállodákhoz, éttermekhez kapcsolódó
közigazgatási szolgáltatások.
841316 Turizmus igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a turizmussal és annak fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások.
841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai: átfogó,
többcélú projektek tervezése, kivitelezése, fejlesztése és működtetése. Az ilyen projekteket tipikusan az
árvízvédelmi, öntözési, hajózási és pihenési célú integrált létesítmények adják.
841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- általános gazdaságpolitikák kialakítása
- általános gazdasági folyamatok szabályozása vagy támogatása,
- a monopóliumok és a kereskedelem és piacra lépés egyéb korlátainak szabályozása
- a különböző kereskedelmi szektorok szabályozása, engedélyezése, felügyelete
- olyan intézmények, mint a szabadalmi, kereskedelmi védjegy és szerzői jogvédelmi hivatal, meteorológiai
szolgálat, szabványügyi hivatal működtetésének igazgatási szolgáltatásai
- a munkafeltételeket, a munkaközvetítők működését, a munkanélküliség csökkentését és a munkaerő
mobilitás növelését célzó nemzeti és regionális fejlesztési intézkedések megvalósítását érintő, általános
foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és szabályozások kialakításával és megvalósításával kapcsolatos
igazgatási szolgáltatások.
841319 Vízügyi igazgatás
Ebbe a szakágazatba tartozik a vízügyi ágazat szabályozása és közigazgatása.
842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a külügyminisztérium és a külföldön állomásozó, vagy nemzetközi szervezeteknél lévő diplomáciai és
konzuli kirendeltségek igazgatása és működtetése, a nemzetközi ügyek, kapcsolatok igazgatása, beleértve a
nemzetközi műszaki, tudományos, kulturális ügyek kapcsolatok, a kulturális szakdiplomáciai tevékenység
igazgatását is,
- az ország határon túli terjesztésre szánt információs és kulturális szolgáltatások igazgatása, működtetése
és támogatása, ideértve a könyvtárakat, olvasótermeket és külföldi tájékoztatási referencia szolgálatokat is.
842210 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a honvédelemmel kapcsolatos közigazgatási és katonai vezetés-irányítási tevékenység.
842211 Honvédelem ágazati feladatai
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési, NATO
biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével, központi
szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal összefüggő
tevékenységek.
8423 Igazságügy, bíróság
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a polgári és büntető bíróságok, katonai bíróságok, ügyészségek és az igazságszolgáltatási rendszer
igazgatása és működése, beleértve a kormányzat részéről, illetve a részére nyújtott jogi képviseletet és
tanácsadást
- ítélethozatal és jogszabály-értelmezés
- a választott bírósági eljárás polgári ügyekben
- a börtönigazgatás és a javító-nevelő szolgáltatások nyújtása, beleértve a rehabilitációs szolgáltatásokat.
842310 Igazságügy szakigazgatása
842320 Bíróságok tevékenysége
842330 Ügyészségek tevékenysége
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység
842350 Igazságügyi szakértői tevékenység
8424 Közbiztonság, közrend
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állami hatóságok által támogatott hivatásos és tartalékos rendőrségi alakulatok, valamint kikötői,
határőri, parti őrség és más speciális rendőrségi alakulatok (beleértve a közlekedés rendészetet, az
idegenrendészetet, a bűnügyi nyilvántartást) igazgatása és működtetése.
- békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az ellátásról
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rendőrségi laboratóriumi tevékenység, lásd: 7120
- a katonai fegyveres alakulatok igazgatása és működtetése, lásd: 8422
842410 Közbiztonság, közrend szakigazgatása
842420 Rendőrségi tevékenység
842450 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
842460 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység
842470 Idegenrendészeti tevékenység
842480 Államhatalmi szervek speciális védelme
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- az államhatalmi szerv védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása,
az e törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok biztosítása, valamint az
elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása.
842510 Tűzvédelem szakigazgatása
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb tevékenységeinek (személyek
és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek esetén) igazgatása.
842520 Tűzvédelmi tevékenységek
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a tűzoltás és tűzmegelőzés: a hivatásos tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb
tevékenységeinek (személyek és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek esetén)
működtetése.
8430 Kötelező társadalombiztosítás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az állam által nyújtott társadalombiztosítási programok finanszírozása és igazgatása:
- betegségi, munkahelyi baleseti és munkanélküliségi biztosítás
- öregségi nyugdíjak, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, valamint hozzátartozói (baleseti hozzátartozói)
ellátások nyújtása a jövedelemkiesés pótlását célzó kötelező biztosítás alapján
- anyaság, átmeneti munkaképtelenség, özvegység esetén jövedelemkiesést pótló kötelező biztosítás.
Nem tartozik ebbe a szakágazatba:
- a jóléti szolgáltatások és szociális ellátás nyújtása elhelyezés nélkül, lásd: 8810,889
843010 Nyugdíjbiztosítás igazgatása
843020 Egészségbiztosítás igazgatása
851010 Iskolai előkészítő oktatás (óvodai nevelés kivételével)
851020 Óvodai nevelés
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az óvodai nevelés (alapfokú oktatást megelőző nevelés)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása lásd: 8891
852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)
Ez a szakágazat tartalmazza azt az elméleti, illetve gyakorlati képzést, amely a tanulónak alapvető olvasás,
írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb tárgyakban.
Ezt az oktatási formát általában gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló
tartalmú iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is, amelyeket az alapfokú
iskolához túlkorosnak ítélt személveknek szerveznek. Idetartoznak a speciális képzési igényű
gyermekeknek szervezett programok is ezen a szinten.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az alapfokú oktatás (az oktatás első szintje)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- a felnőtteknek szervezett írás-olvasás kurzus.
852020 Alapfokú művészetoktatás
853100 Általános középfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák az élethosszig tartó
tanulást és az emberi fejlődést, valamint elősegítik a további tanulást. A képző intézmények olyan
programokat szerveznek, amelyek rendszerint tantárgyrendszerre épülnek, ezekre szakosodott tanárokkal;
vagy még gyakrabban a különböző tárgyakra szakosodott szaktanárokat alkalmaznak, akik a
szakterületükön az osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet
útján, vagy levelező formában.
A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésben részt vevők oktatással
kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a diákot alkalmassá tegyék további szakmai
képzésre, vagy a felsőfokú továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű továbbtanulásra készít fel
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint.
853200 Szakmai középfokú oktatás
Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a jelenbeli vagy jövőbeli
foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a gyakorlati készségek oktatása a jellemző. A képzés
célja lehet pl. a foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés meghatározott
foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy
távoktatási formában.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai képzés
- az idegenvezető-képzés
- szakácsok, vendéglátóipari és szállodai alkalmazottak képzése
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák
- a számítógép-javítók képzése
- a hivatásos gépjárművezetők oktatása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 854
- a felnőttképzés, 855 alágazatban meghatározottak szerint
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés, lásd: 8552
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 8553
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 8810, 8899
854100 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések, amelyek tekinthetők
felsőfokú képzésnek.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés 855 alágazatban meghatározottak szerint
854200 Felsőfokú oktatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felsőfokú képzés első, második és harmadik szintje (felsőfokú alap-, mester- és doktori képzések)
- az előadó-művészet felsőfokú végzettséget adó képzése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint
855900 M.n.s. egyéb oktatás
Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés
bármely formáját, amely nem tartozik a 851-854 alágazatokba. Nem tartoznak ide az iskolarendszerű
képzések. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget, (államilag elismert oklevél,
diploma) A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben,
munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy levelező
formában.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások:
- az oktatási szaktanácsadás
- az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás
- a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás
- az oktatási vizsgáztatás értékelése
- az oktatási vizsgateszt értékelése
- a diákcsereprogramok szervezése.
861000 Fekvőbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a rövid és a hosszú távú kórházi ellátás, azaz az általános kórházak és a szakkórházak gyógyító,
diagnosztikai, kezelési tevékenysége
- az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett tevékenységek,
mint:
- az orvosi és egészségügyi szakszolgáltatás
- a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és az aneszteziológiai
szolgáltatásokat
- a sürgősségi ellátás
- a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének biztosítása
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt végeznek olyan
gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati
laboratórium, lásd: 7120
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 8422
- az általános és a szakfogorvosi ellátás, lásd: 8623
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 8690
- a mentőszolgálat, lásd: 8690
862100 Általános járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a háziorvosi általános orvosi ellátás, vizsgálat, konzultáció és gyógykezelés.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610
- a nem orvosi végzettségűek, lásd: 8690
862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a speciális szakterületen végzett szakorvosi, sebészeti vizsgálat, konzultáció és kezelés
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtás nélkül végeznek gyógykezeléseket.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610
- az szülésznői, a fizioterápiás és más egészségügyi szakszolgáltatás, lásd: 8690
862300 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az általános fogorvosi és a szakfogorvosi ellátás,
- a fogszabályozás
- a műtéti fogászati tevékenység.
869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Ebbe a szakágazatba tartozik a kórházak, az orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli humán-
egészségügyi ellátás:
- az ápolói, szülésznői, a fizioterápiás és egyéb egészségügyi szakellátás, a látásvizsgálat (optometria), a
hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a csontkovácsolás, a homeopátiás
kezelés, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra területén. Ezek a tevékenységek végezhetőek egészségügyi
intézményben, vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez
tartozó rendelőkben, valamint a kórházakon kívül bentlakásos egészségügyi intézményekben csakúgy, mint
saját rendelőben, a betegek otthonában vagy bárhol. Ezek a tevékenységek nem foglalnak magukban orvosi
gyógykezelést.
Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a fogászati szakdolgozók tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos felügyelete alatt
dolgoznak
- az olyan orvosi laboratóriumok tevékenysége, mint:
- röntgen laboratóriumok és más képalkotó diagnosztikai központok
- vér-, vizeletvizsgálati laboratóriumok
- a vérellátó központok, a spermabankok, a transzplantációs központok tevékenysége
- a betegek mentőszolgálattal szállítása bármilyen szállítási módon, beleértve a légi szállítást is; ezt a
szolgáltatást általában egészségügyi vészhelyzet esetén biztosítják.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai
laboratóriumokban, lásd: 3250
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 és 51
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 7120
- élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 7120
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862
- ápolói szolgáltatás, lásd: 8710
871000 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek:
- az ápolás az idősek otthonában
- az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása
- szeretetotthoni ellátás, ápolással
- bentlakásos ápolás.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egészségügyi szintű házi ápolás, lásd: 86
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással, lásd: 8730
- a szociális ellátás szállásnyújtással
872000 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Ebbe a szakágazatba tartozik a mentális betegséggel vagy függőségi problémákkal küzdők bentlakásos (de
nem kórházi) ellátása. Az intézmények szállást, ellátást, védőfelügyeletet, tanácsadást és bizonyos szintű
egészségügyi ellátást biztosítanak.
Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek:
- az alkoholisták és a kábítószerfüggők ellátása
- pszichiátriai utógondozás
- ellátás a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban
- a szellemi fogyatékkal élők intézményi ellátása ápolással, gondozással
- a mentális betegek
"félúton ház" központjai tevékenysége.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kórházi mentális ellátás, lásd: 8610
- a szociális ellátás szállásnyújtással, lásd: 8790
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek, illetve önállóan élni nem kívánó időskorúak
és a fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás általában magában
foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség biztosítását csakúgy,
mint a háztartási szolgáltatásokat. Néhány esetben szakképzett ápolást is biztosító külön részleget hoznak
létre a bentlakók részére az intézményen belül.
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása
- ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban
- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek otthonában
- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 8710
- szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem meghatározó tényezők, lásd:
[75]
8790
- a szellemi fogyatékkal élők intézményi ellátása ápolással.
879020 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879030 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
879050 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
879060 Egyéb bentlakásos ellátás
881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol nyújtott szociális,
tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok vagy
magánszervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó
szakemberek végeznek:
- az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása
- az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása
- a fogyatékkal élők szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8730
- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása; lásd: 8891
889110 Bölcsődei ellátás
889120 Napközbeni gyermekfelügyelet
889130 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti,
menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy magánszervezetek,
katasztrófák áldozatait segélyező szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói
szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni kegyetlen bánásmód
megelőzését célzó tevékenység
- a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás
- közösségi és szomszédsági tevékenység
- a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók megsegítésére irányuló
tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást
- a munkanélküliek szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott
- jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre
- hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása
- jótékonysági tevékenységek,
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8790
- a közigazgatás keretében végzett hasonló tevékenységek, lásd: O
900100 Előadó-művészet
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az élő színházi, koncert-, opera- vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása:
- művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenysége
900300 Alkotóművészet
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő egyéni tevékenysége
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadvány készítését
- a független újságírás
- a művészeti alkotások műértékének helyreállítása, restaurálása.
900400 Művészeti létesítmények működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a hangversenyterem, színház és egyéb művészeti létesítmény működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a filmvetítés, lásd: 5914
- a jegyértékesítő ügynökségi tevékenység, lásd: 7990
- a múzeumok működtetése, lásd: 9102
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi,
audiovizuális tári, közlevéltári szolgáltatás és az állami levéltárak működtetése:
- állománygyarapítás és gyűjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül
- katalóguskészítés
- könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, művészeti alkotások kölcsönzése és
raktározása
- kérésre teljesített információ-visszakeresés
- a fényképtárt, filmkönyvtári szolgáltatás
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 1. számú mellékletének p) pontja szerinti közművelődési intézmények működtetése.
910200 Múzeumi tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- mindenfajta múzeum működtetése:
- művészeti múzeum, az ékszer-, bútor, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás múzeumai
- természettudományi, műszaki és technikai, történeti múzeum, ideértve a hadtörténeti múzeumot
- egyéb szakmúzeum
- szabadtéri múzeum.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kereskedelmi célú művészeti galériák tevékenysége, a műalkotások szakosodott kiskereskedelme, lásd:
4778
- a művészeti és múzeumi tárgyak restaurálása, lásd: 9003
- a könyvtári, levéltári tevékenység, lásd: 9101
910300 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a történelmi helyek és építmények megóvása, működtetése.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a történelmi helyek és építmények helyreállítása, javítása, lásd: F
910400 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a növény- és állatkert működtetése, beleértve az állatóvodát
- a természetvédelmi területek működtetése, beleértve a vadvédelmet
931100 Sportlétesítmény működtetése
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése (nyitott,
zárt, vagy vegyes; ülő-, illetve állóhelyes).
931900 Egyéb sporttevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy anélkül)
- az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők tevékenysége
- a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége
- a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység
- a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége
- a sporthorgászat és -vadászat szervezése
- a hegyi vezetés
- a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag
sporthorgászati, halászati terület működtetése.
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése lásd: 9329
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység
(kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást):
- a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül)
- a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése
- a sípályák üzemeltetése
- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás szerves részeként
- szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók
- a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést
- táncterem, diszkó működtetése.
Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatást célzó élő műsorok producereinek és impresszárióinak
tevékenysége is, a művészeti és sporteseményeket kivéve (létesítménnyel, vagy anélkül)
- tűzijáték, fény- és hanghatású előadás tartása.
960300 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az elhunyt személyek és az állati tetemek temetése vagy hamvasztása és a hozzá kapcsolódó
tevékenységek:
- a holttest előkészítése temetésre, hamvasztásra, balzsamozás
- temetkezés, hamvasztás
- ravatalozók bérbeadása
- sírhelyek, temetési urnahelyek bérbeadása vagy eladása
- sírok és síremlékek gondozása, fenntartása.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a temetők zöldterületi gondozása, lásd: 8130

6. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez[76]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 1. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[2] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 2. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 3. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[4] Megállapította a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[5] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 4. pontja és 4. § (2) bekezdés 1. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[6] Megállapította a 24/2015. (IX. 10.) NGM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.09.11.

[7] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 5. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[8] Módosította 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.01.01.

[10] Módosította 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[11] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 6. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[12] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdés 2. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[13] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 7. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[14] Beiktatta a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.01.01.

[16] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 1. pontja. (lásd 1. melléklet 1. pont) Hatályos 2016.01.01.

[17] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 1. pontja. (lásd 1. melléklet 3. pont) Hatályos 2016.01.01.

[18] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 1. pontja. (lásd 1. melléklet 2. pont) Hatályos 2016.01.01.

[19] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 1. pontja. (lásd 1. melléklet 4. pont) Hatályos 2016.01.01.

[20] Módosította a 10/2018. (X. 29.) PM rendelet 1. § a) pontja (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.01.01.

[21] Módosította a 10/2018. (X. 29.) PM rendelet 1. § a) pontja (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2019.01.01.

[22] Módosította a 10/2018. (X. 29.) PM rendelet 1. § a) pontja (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2019.01.01.

[23] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 8. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[24] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 8. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[25] Módosította a 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet 1. § 1. pontja (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2017.06.29.

[26] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 9. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[27] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja (lásd 2. melléklet 1-2. pont) és 3. § 8. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[28] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 3-4. pont) Hatályos 2016.01.01.

[29] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 5. pont) Hatályos 2016.01.01.

[30] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 6. pont) Hatályos 2016.01.01.

[31] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 10. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[32] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja (lásd 2. melléklet 7-11. pont) és 3. § 11. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[33] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 12-16. pont) Hatályos 2016.01.01.

[34] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 17-23. pont) Hatályos 2016.01.01.

[35] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja (lásd 2. melléklet 24-27. pont) és 3. § 12. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[36] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 28. pont) Hatályos 2016.01.01.

[37] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 29-30. pont) Hatályos 2016.01.01.

[38] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 31. pont) Hatályos 2016.01.01.

[39] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja (lásd 2. melléklet 32-34. pont) és 3. § 13. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[40] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 35-40. pont) Hatályos 2016.01.01.

[41] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 41-44. pont) Hatályos 2016.01.01.

[42] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 45-50. pont) Hatályos 2016.01.01.

[43] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja (lásd 2. melléklet 51. pont) és 4. § (2) bekezdés 3. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[44] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § 14. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[45] Módosította a 10/2018. (X. 29.) PM rendelet 1. § b) pontja és 2. §-a (lásd 2. melléklet 1. pont, 2. pont és 4. pont). Hatályos 2019.01.01.

[46] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 55-56. pont) Hatályos 2016.01.01.

[47] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 57-58. pont) Hatályos 2016.01.01.

[48] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 59. pont) Hatályos 2016.01.01.

[49] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 60-61. pont) Hatályos 2016.01.01.

[50] Módosította a 43/2017. (XII. 20.) NGM rendelet 3. § 2. pontja (lásd 4. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[51] Módosította a 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet 1. § 2. pontja (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2018.01.01.

[52] Módosította a 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. Hatályos 2017.06.29.

[53] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdés 4. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[54] Módosította a 10/2018. (X. 29.) PM rendelet 1. § b) pontja (lásd 2. melléklet 3. pont és 5. pont). Hatályos 2019.01.01.

[55] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 77. pont) Hatályos 2016.01.01.

[56] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja. (lásd 2. melléklet 78. pont) Hatályos 2016.01.01.

[57] Módosította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 2. pontja (lásd 2. melléklet 79. pont), 3. § 16. pontja és 4. § (1) bekezdés 5. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[58] Módosította a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § b) pontja (lásd 2. melléklet 6. pont b) alpont). Hatályos 2015.01.01.

[59] Megállapította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 3. pontja. (lásd 3. melléklet 1. pont) Hatályos 2016.01.01.

[60] Megállapította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 3. pontja. (lásd 3. melléklet 2. pont) Hatályos 2016.01.01.

[61] Módosította a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § c) pontja (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2015.01.01.

[62] Módosította a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § c) pontja (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2015.01.01.

[63] Beiktatta a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § c) pontja (lásd 3. melléklet 2. pont). Hatályos 2015.01.01.

[64] Megállapította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 3. pontja. (lásd 3. melléklet 3. pont) Hatályos 2016.01.01.

[65] Megállapította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 4. pontja. (lásd 4. melléklet 1. pont) Hatályos 2016.01.01.

[66] Megállapította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 4. pontja. (lásd 4. melléklet 2-4. pont) Hatályos 2016.01.01.

[67] Megállapította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 4. pontja. (lásd 4. melléklet 5. pont) Hatályos 2016.01.01.

[68] Megállapította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 4. pontja. (lásd 4. melléklet 6. pont) Hatályos 2016.01.01.

[69] Megállapította 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § d) pontja (lásd 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2015.01.01.

[70] Megállapította 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § d) pontja (lásd 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2015.01.01.

[71] Módosította 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § d) pontja (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2015.01.01.

[72] Megállapította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 4. pontja. (lásd 4. melléklet 7. pont) Hatályos 2016.01.01.

[73] Módosította 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § d) pontja (lásd 4. melléklet 3. pont). Hatályos 2015.01.01.

[74] Megállapította a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § 4. pontja. (lásd 4. melléklet 8-9. pont) Hatályos 2016.01.01.

[75] Módosította a 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet 2. § 5. pontja, 3. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék