73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában,

a 2. és 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h), l), n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 13. § (1) bekezdése és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"A költségvetési támogatás igénylése, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése

13. § (1) A köznevelési intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat, valamint az egyházi és a magánintézmény fenntartója, továbbá iskolai, kollégiumi, pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot ellátó köznevelési intézményt fenntartó települési, területi nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: fenntartó) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatások és a nemzetiségi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai (a továbbiakban együtt a két támogatás: költségvetési támogatás) iránti igényét a Magyar Államkincstár - fenntartó székhelye szerint - illetékes megyei igazgatóságnál (a továbbiakban: Igazgatóság) jelenti be."

(2) Az R1. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A költségvetési támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a köznevelési intézménnyel létesített óvodai, tanulói és alkalmazotti jogviszony szerepeljen a KIR-ben."

(3) Az R1. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A fenntartó a nem havi rendszerességgel folyósított költségvetési támogatásokat a márciusban benyújtott igénylési lapon igényli. Ha a fenntartó a márciusi igénylést követő szeptembertől válik jogosulttá a nem havi rendszerességgel folyósított költségvetési támogatásra, elszámolásakor érvényesítheti igényét, ha az erre való jogosultsága az elszámoláskor is fennáll."

(4) Az R1. 13. § (9) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az új fenntartó, amely első alkalommal nyújt be normatív hozzájárulás és támogatás iránti igényt, az igénylési laphoz köteles csatolni:]

"e) a finanszírozás időtartamára szóló hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az Igazgatóság a fenntartóval és az általa fenntartott köznevelési intézménnyel kapcsolatban, azoknak adótartozásáról az illetékes adóhatóságtól adatot kérjen."

(5) Az R1. 13. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Ha a fenntartó több fizetési számlával rendelkezik, meg kell jelölnie azt a fizetési számlát, amelyre a költségvetési támogatás folyósítását kéri. Az OM azonosítót az Igazgatóság a KIR nyilvános felületén ellenőrzi, az igénylésekkel összefüggő új és módosított adatokat a KIR-ből átveszi. Ha a fenntartó a KIR-ben tárolt okiratokat nem küldi meg, azokat az Igazgatóság a KIR adatkezelőjétől megkéri."

(6) Az R1. 13. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A fenntartó a költségvetési támogatás igénylésének benyújtásakor csatolja a székhelye, továbbá a köznevelési intézmény székhelye és telephelye szerint illetékes települési önkormányzat által kiállított harminc napnál nem régebbi hatósági igazolást arról, hogy sem neki, sem a köznevelési intézményének nincs a települési önkormányzatnál lejárt esedékességű és meg nem fizetett köztartozása."

2. § Az R1. a következő 13/B. §-sal egészül ki:

"13/B. § (1) Az Igazgatóság a fenntartó szeptember 5-ig előterjesztett kérelme alapján előleget folyósít szeptember-november hónapokra, a fenntartó által újonnan átvett köznevelési intézményével vagy az átvett köznevelési feladat ellátásával összefüggésben, ha a fenntartónak

a) és az átvett köznevelési intézménynek nincs esedékes és meg nem fizetett köztartozása,

b) nincs az Igazgatóság által megállapított esedékes és nem teljesített fizetési kötelezettsége.

(2) A fenntartó az előleg megállapításához csatolja

a) az átadó fenntartó által összeállított és hitelesített

aa) a települési önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulása esetén a lemondásában figyelembe vett,

ab) a nem állami, nem az aa) pont szerinti fenntartó esetén az augusztus havi költségvetési támogatás alapjául szolgáló

létszámokról szóló kimutatást;

b) a Magyar Államkincstár honlapján közzétett, a fenntartó által kitöltött igénylőlapot,

c) új fenntartó esetén a 13. § (9) bekezdés szerinti okiratokat.

(3) A fenntartó a (2) bekezdés b) pontja szerinti igénylőlapon - jogszabályban meghatározott feltételek figyelembevételével - megadott létszámba azt az óvodás gyermeket, tanulót, alkalmazottat veheti figyelembe, akivel a köznevelési intézmény a tárgyév szeptember első tanítási vagy nevelési napján jogviszonyban állt.

(4) Az október 20-ig történő igénylés alapján megállapított költségvetési támogatás, továbbá a folyósított előleg közötti korrekcióra tárgyév december hónapjában kerül sor.

(5) Az Igazgatóság a megállapított előleget, annak utalványozását követő öt munkanapon belül folyósítja."

3. § Az R1. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Igazgatóság - a rendelkezésre álló okiratokban leírtakra és adatokra figyelemmel -

a) az októberi igénylés alapján a szeptember-december hónapokra,

b) az elszámolásban közölt október 1-jei ténylétszám, valamint - szükség esetén - az új jogcímekre vonatkozó kiegészítő felmérés adatai alapján január hónapra,

c) a márciusi igénylés alapján február-augusztus hónapokra

megállapítja, hogy a fenntartó milyen alapfeladat ellátásáért, milyen jogcímen, hány gyermek, tanuló, alkalmazott után és milyen összegben veheti igénybe a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatást."

4. § (1) Az R1. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A költségvetési támogatást az Igazgatóság havi ütemezésben, a tárgyhó 5-ig folyósítja a fenntartónak. A nem havi rendszerességgel folyósított költségvetési támogatást a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott időpontban kell folyósítani."

(2) Az R1. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fenntartót megillető költségvetési támogatás megállapításáig az Igazgatóság előleget folyósít

a) szeptember-november hónapokra - a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti döntés rendelkezésének megfelelően -az előző időszak utolsó érvényes létszámadata és a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatások,

b) január-április hónapokra - a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntés rendelkezésének megfelelően - az előző időszak utolsó érvényes létszámadata és a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatások alapján."

5. § (1) Az R1. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fenntartó az elszámoló adatlap benyújtásával egyidejűleg - figyelemmel a 14. § (4) bekezdésében foglaltakra -a tárgyévet megelőző év október 1-jén, illetve február 1-jén a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló pedagógus, óvodás gyermek és tanuló oktatási azonosító számát - székhelyenkénti és telephelyenkénti, valamint összesített táblázatban - az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja."

(2) Az R1. 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amennyiben a fenntartó a részletfizetést engedélyező döntésben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a visszafizetési és igénybevételi kamatfizetési kötelezettség egy összegben, azonnal esedékessé válik."

(3) Az R1. 16. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Ha a fenntartó tartozása nem haladja meg a fenntartót megillető egy havi támogatás összegét és az esedékessé válását követő öt napon belül a fenntartó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az Igazgatóság a fenntartót megillető soron következő havi költségvetési támogatás összegéből visszatartja a tartozás összegét, valamint a késedelmi kamatot.

(8b) Ha a fenntartó tartozása meghaladja a fenntartót megillető következő havi támogatás összegét és az esedékessé válását követő öt napon belül a fenntartó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az Igazgatóság felfüggeszti a támogatások kifizetését és beszedési megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számlájára."

(4) Az R1. 16. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A köznevelési feladatok ellátását megszüntető, szüneteltető fenntartói döntés meghozatalát követő nyolc napon belül a fenntartó köteles bejelenteni az Igazgatóságnak a megszüntetés vagy a szünetelés hatálybalépésének tervezett napját. A fenntartó a megszűnés, a szünetelés napjától számított harminc napon belül köteles a Magyar Államkincstár honlapján elérhető évközbeni elszámoló adatlap alapján elszámolni."

(5) Az R1. 16. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) Az egyházi és magánintézmények nyilvántartását vezető, a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal tájékoztatja a fenntartó székhelye szerinti Igazgatóságot, ha hivatalos tudomása van köznevelési intézmény megszűnéséről vagy szüneteltetéséről, valamint fenntartóváltásról. A köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal a tájékoztatással egyidejűleg közli az Igazgatósággal

a) a köznevelési intézmény megszűnéséről szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és módját, valamint a nyilvántartásból való törlésről vagy

b) a fenntartó-váltás tudomásulvételéről szóló jogerős döntését."

6. § Az R1. 16/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A fenntartó a költségvetési támogatást a köznevelési alapfeladat ellátásához nem kapcsolódó beruházásra, felújításra, hitelfelvételre vagy annak törlesztésére nem használhatja fel."

7. § Az R1. 17. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A költségvetési támogatás átadásával kapcsolatos adatokat, a költségvetési támogatások felhasználását, az ingyenesség, tandíj, térítési díj megállapításával, beszedésével kapcsolatos rendelkezéseket, okiratokat alapfeladatonkénti bontásban elkülönítetten és naprakészen kell nyilvántartani. Az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére - az ellenőrzésre nyitva álló határidő leteltéig - az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást meg kell adni, a kért dokumentumokat rendelkezésre kell bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé kell tenni. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, köznevelési intézményeknél megfelelő nyilvántartással, szakmai és pénzügyi dokumentációval kell alátámasztani. A betekintést akkor is biztosítani kell, ha az intézményi és az intézmény fenntartásával összefüggő fenntartói könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettséget intézményen és fenntartón kívüli egyéb szervezet látja el."

8. § Az R1. 17/F. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A központosított támogatást más állami támogatással, pályázattal nem lehet összevonni. (3) Ha a fenntartó a központosított támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem megfelelően használta fel, vagy a központosított támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a központosított támogatásról, vagy annak meghatározott részéről köteles lemondani, egyidejűleg a központosított támogatást vagy annak meghatározott részét köteles az Igazgatóság útján az utalványozásért felelős miniszter részére visszafizetni. A fenntartó a fel nem használt összeget e bekezdés szerint fizeti vissza."

9. § Az R1. 17/G. §-t megelőző alcím címe helyébe a következő szöveg lép:

"A köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat kiegészítő támogatása igénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének rendje"

10. § Az R1. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A területi, települési nemzetiségi önkormányzat költségvetési támogatásra - az óvodai feladatokat kivéve -2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakra az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet hatálybalépését követő nyolc napon belül a 13. § (1) bekezdés szerinti Igazgatósághoz benyújtott kérelme alapján válik jogosulttá.

(2) A területi, települési nemzetiségi önkormányzat a költségvetési támogatás megállapításához csatolja

a) a 13. § (9) bekezdés szerinti dokumentumokat és

b) a Magyar Államkincstár honlapján közzétett 2013. februári igénylő adatlapot.

(3) A területi, települési nemzetiségi önkormányzatot januári hónapra megillető költségvetési támogatás összegét az Igazgatóság a február 1-jei intézményi létszám alapján állapítja meg.

(4) Az Igazgatóság a területi, települési nemzetiségi önkormányzatot megillető költségvetési támogatást soron kívül állapítja meg, és a megállapított összeget annak utalványozását követő öt munkanapon belül folyósítja.

(5) Az Igazgatóság a január-február hónapra a területi, települési nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartót megillető költségvetési támogatást egy összegben biztosítja."

11. § Az R1.

a) 13. §

aa) (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "Normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "Költségvetési" szöveg,

ab) (2) bekezdés d) pontjában az "az e jogszabály szerinti" szövegrész helyébe az "oktatási" szöveg,

ac) (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "Normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "Költségvetési" szöveg,

ad) (3) bekezdés b) pontjában az "az e jogszabály szerinti" szövegrész helyébe az "oktatási" szöveg,

ae) (5) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

af) (6) bekezdésében a "a Minisztériummal" szövegrész helyébe az "az oktatásért felelős miniszterrel" szöveg,

ag) (9) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

ah) (11) bekezdésében a "normatív hozzájárulásra és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

b) 13/A. §-ában a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

c) 14. §

ca) (2) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

cb) (7) bekezdésében a "normatív hozzájárulást és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

cc) (7) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

d) 15. § (3) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

e) 15/A. §-ában a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

f) 16. §

fa) (1) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

fb) (3) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

fc) (4) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

fd) (9) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

fe) (9) bekezdésében a "hozzájárulásokról" szövegrész helyébe a "támogatásokról" szöveg,

ff) (9) bekezdésében a "normatív hozzájárulásról és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

fg) (9) bekezdésében a "telephelyek" szövegrész helyébe "feladatellátási helyek" szöveg,

g) 16/A. §

ga) (1) bekezdésében a "normatív hozzájárulást és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

gb) (1) bekezdésében a "normatív hozzájárulásra és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

gc) (1) bekezdésében a "normatív hozzájárulások és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

gd) (2) bekezdés a) pontjában a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

ge) (2) bekezdés a) pontjában a "normatív hozzájárulást és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

gf) (2) bekezdés b) pontjában a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

h) 17. §

ha) (1) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

hb) (1) bekezdésében a "kötött támogatások" szövegrész helyébe a "költségvetési támogatások" szöveg,

hc) (2) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

hd) (2) bekezdésében a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg,

he) (4) bekezdésében a "normatív hozzájárulását és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

hf) (4) bekezdésében a "tanulói" szövegrész helyébe a "óvodás gyermek, tanulói " szöveg,

i) 17/B. §

ia) (1) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

ib) (6) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

j) 17/E. §

ja) (1) bekezdésében a "normatív hozzájárulásra és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

jb) (3) bekezdés d) pontjában a "normatív hozzájárulást és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

jc) (5) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

k) 17/G. §

ka) (1) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg,

kb) (6) bekezdésében a "normatív hozzájárulás és" szövegrész helyébe a "költségvetési" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti az R1.

a) 17/C. §-a,

b) 17/F. § (5) bekezdése,

c) 17/G. § (3) bekezdése,

d) 18/C. §-a.

2. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 4. §-a,

b) 5. §-a,

c) 9. §-a.

3. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[Tanulói, hallgatói, jogviszonya alapján az 1. mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult:]

"b) ha az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti diákigazolvánnyal vagy az ott meghatározott igazolással (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik,"

(2) Az R2. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés b) pont szerinti igazolás a kedvezményt igénybevevő személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal rendelkezőknek, annak együttes felmutatásával érvényes."

15. § Az R2. 3. § (1) bekezdés

a) felvezető szövegében a "Tanulói, hallgatói, jogviszonya" szövegrész helyébe az "Óvodai, tanulói, hallgatói jogviszonya" szövegrész,

b) ba) pontjában a "nappali oktatás" szövegrész helyébe a "nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás" szöveg,

c) d) pontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe "köznevelési" szöveg

lép.

4. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. tanévben

a) az iskolák kezdő évfolyamán,

b) továbbá az iskolák ötödik, - a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumok kivételével - a kilencedik évfolyamán,

c) hat évfolyamos gimnázium esetében a hetedik évfolyamán is,

d) a Hídprogram keretében szervezett kezdő évfolyamon,

majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni."

17. § Az R3. Melléklet I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI, I.2. A NAT, A KERETTANTERVEK ÉS A HELYI SZINTŰ SZABÁLYOZÁS cím, I.2.1.A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok, Az idegennyelv-oktatás alcím harmadik mondatában az "az angol és német lehet" szövegrész helyébe az "az angol, német, francia, továbbá a kínai lehet" szöveg lép.

5. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló, az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által működtetett elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultság alapú adatszolgáltatási rendszer. A KIR szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és alrendszerekből, továbbá az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által használt alkalmazásokból épül fel."

(2) Az R4. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a KIR részeként rendszerként működteti

1. a köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézmény (a továbbiakban együtt: köznevelési intézmény), továbbá azok fenntartóinak közérdekű adatait és közérdekből nyilvános adatait (a továbbiakban: intézménytörzs),

2. a gyermek, a tanuló, az alkalmazott és az óraadó személyes adatait (a továbbiakban: személyi nyilvántartás),

3. a köznevelési intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdálkodási adatokat,

4. a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel, tanulóval kapcsolatos statisztikai adatokat,

5. a kötelező köznevelési közfeladatot ellátó köznevelési intézmény körzethatárait,

6. a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban együtt: köznevelés-fejlesztési terv), a köznevelési közfeladat ellátásában részt vevő köznevelési intézményre vonatkozó adatokat,

7. a köznevelési intézmény információs tájékoztató rendszerét,

8. a köznevelési intézményt és fenntartóját ellenőrző közigazgatási hatóságok, szervek ellenőrzési munkatervét és ellenőrzéseik eredményeit,

9. a rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos jelentéseket,

10. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében a köznevelési intézményektől begyűjtött adatokat (a továbbiakban: OSAP-jelentés),

11. a középfokú felvételi eljárás lebonyolításához szükséges adatokat, a középfokú iskolák tanulmányi területeit (a továbbiakban: KIFIR),

12. az érettségi vizsgák lebonyolításához szükséges adatokat, az érettségi vizsgák alapján kiadott bizonyítványok adatait, a tanúsítványok és a törzslapkivonatok adatait,

13. a köznevelési diákigazolvány és a pedagógusigazolvány igénylési felületét és a köznevelési igazolványok adatainak nyilvántartását,

14. a tankönyvjegyzékkel és a tankönyvrendeléssel kapcsolatos adatokat,

15. az adatszolgáltatásra kötelezettekkel történő kommunikációra szolgáló felületet,

16. a tanulói teljesítménymérések lebonyolításához szükséges adatokat, a tanulók teljesítményével kapcsolatos mérési eredményeket,

17. a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: illetékes kormányhivatal) által megküldött, köznevelési intézmény által felvett baleseti jegyzőkönyvek alapján készített jelentést,

18. az országos szakértői és vizsgaelnöki névjegyzéket,

19. a pedagógus-továbbképzésben részt vevő szervezetek nyilvántartását,

20. az állami intézményfenntartó keretében működő köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartását."

19. § Az R4. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A KIR-ből adatok, elemzések - a jogszabályban megállapított állami feladat ellátásához szükséges adatokat kivéve - az adatok előállításával és közlésével kapcsolatban felmerült, a Hivatalnak megtérített költségek befizetése esetén kérhetők. A KIR teljes működési és üzemeltetési költségét a Hivatalnak elkülönítetten kell nyilvántartani. A Hivatal nyilvántartása elkülönítetten tartalmazza a KIR működtetésével, üzemeltetésével összefüggő személyi és dologi költségeket, valamint az egyéb működési célú kiadásokat."

20. § Az R4. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) Ha az állami intézményfenntartó központ az Nkt. 21. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vétel céljából megküldi a Hivatal számára a köznevelési intézményének alapító okiratát, a Hivatal - figyelemmel a 4. § (1) bekezdésben foglaltakra - megkeresi a köznevelési intézményt, illetve a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerületet vagy megyeközponti tankerületet közérdekű és közérdekből nyilvános, de még nem ismert adataik közlése céljából.

(2) Változás-bejelentéskor az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fenntartó a köznevelési intézmény módosított alapító okiratát és a bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg.

(3) Az állami intézményfenntartó központ alapító okiratát - beleértve annak módosítását is - a kincstár küldi meg a Hivatalnak."

21. § Az R4. 21. §-t megelőző alcíme és 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A köznevelés-fejlesztési terv részletes tartalmára és elkészítésének eljárásrendjére vonatkozó szabályok, valamint a köznevelés-fejlesztési tervvel kapcsolatos jelentés

21. § (1) A köznevelés-fejlesztési tervnek tartalmaznia kell:

a) az egyes járások, megyék és a főváros - köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakat alátámasztó - sajátosságait, különös tekintettel a köznevelés tekintetében meghatározó demográfiai adatokra, a gazdasági és munkaerőpiaci helyzet összefoglalására, az állami köznevelési feladatellátás szempontjából meghatározó társadalmi szerkezetre, a megoldásra váró köznevelési tárgyú feladatokra és a köznevelési feladatokat érintő infrastrukturális feltételekre, ezen belül különösen a települések közötti közlekedési viszonyokra;

b) az egyes járások, az egyes megyék és azok országos összessége szintjén, továbbá a főváros szintjén, a járás, a megye a főváros köznevelési intézményeire épülő adatokat, mutatókat a köznevelés-fejlesztési terv elkészítése továbbá felülvizsgálata évének február 15. napján érvényes állapot alapján az alábbiak sorrendjében:

ba) köznevelési intézményfenntartói típusonként és összesítve, az ellátott köznevelési alapfeladatokat köznevelési intézményenkénti és köznevelési intézménytípusonkénti bontásban,

bb) a köznevelési feladatellátási helyek számát, a feladatellátási helyek cím szerinti megnevezését,

bc) a gyermekek, tanulók létszámát feladatellátási helyenként,

bd) a fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben és nevelő-oktató munkát segítő munkakörben alkalmazottak számát feladatellátási helyenként,

be) az osztályok, csoportok számát feladatellátási helyenként;

c) járási, megyei és fővárosi bontásban az óvodai ellátás megszervezésére vonatkozó középtávú - öt éves - felvételi tervet;

d) járási, megyei, továbbá fővárosi bontásban

da) az általános iskolákra vonatkozó középtávú beiskolázási tervet,

db) a kötelező felvételt biztosító általános iskolákat, megjelölve azok feladatellátás szerinti nevét, címét,

dc) azokat a településeket, ahol nem került megszervezésre az óvoda, az általános iskolai alsó tagozat, azonban a településen élő érintett korosztály száma alapján a jövőben indokolttá válhat,

dd) a közneveléssel érintett települések vonatkozásában a köznevelési céllal hasznosítható épületekjellemzőit: építés éve, tulajdonos, kihasználtsági mutatók, igénybevétel, felújítási szükséglet;

e) megyei és fővárosi bontásban a középfokú iskolákra vonatkozó középtávú beiskolázási tervet;

f) az ismert adatok és a várható igények alapján megyei és fővárosi bontásban, javaslati formában is a Híd programokban részt vevő iskolák és kollégiumok nevét, címét;

g) a megyei és fővárosi szakképzési tervet, amely az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére, fővárosra vonatkozó, a szakképzés irányait és beiskolázási arányait tartalmazó terve, amely

ga) rögzíti az iskolai rendszerű szakképzés tervezése szempontjából releváns gazdaságfejlesztési irányokat és a munkaerőpiac várható szükségleteit,

gb) meghatározza az iskolarendszerű szakképzésben szükséges infrastrukturális változtatásokat,

gc) azonosítja a konkrét munkaerő-piaci igény nélkül is szinten tartandó, valamint a megszüntetendő szakképzési kapacitásokat,

gd) meghatározza a szakképző iskolák hatékony működéséhez szükséges szerkezeti-fejlesztési irányokat,

ge) megállapítja az állami iskolarendszerű szakképzési feladatellátás volumenét, várható alakulását;

h) a pedagógiai szakszolgálatok iránti igények teljesítésére vonatkozó megyei, fővárosi szintű tervet;

i) a pedagógiai szakmai szolgáltatások iránti igények teljesítésére vonatkozó megyei, fővárosi szintű tervet;

j) a nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a miniszter által köznevelési feladatok ellátására egyházi és magánintézmény fenntartójával kötött közoktatási megállapodásoknak, közoktatási szerződéseknek, köznevelési szerződéseknek, valamint az egyházi egyoldalú nyilatkozatoknak az alábbi adatai bemutatásátjárási, megyei, fővárosi bontásban:

ja) a feladatellátási hely cím szerinti megnevezése,

jb) a feladatellátást végző köznevelési intézmény neve, OM azonosítója,

jc) a megállapodás, szerződés, nyilatkozat alapján köznevelési alapfeladatonként az ellátott gyermekek, tanulók száma, a bevont pedagógusok, nevelő-oktató munkát végzők száma; k) az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket;

l) az országos feladatot ellátó köznevelési intézményeket feladatellátási helyenként az érintett épületek kihasználtsága mértékének a feltüntetésével;

m) az iskolabusszal a kötelező felvételt biztosító iskolába szállított tanulók számát, továbbá azon települések listáját, amelyek esetében iskolabusz vagy az iskola rendjéhez igazodó tömegközlekedési járat szállítja a diákokat feltéve, ha a köznevelési közszolgáltatás a településen nem megoldott, vagy a diákok jelentős része másik településen veszi azt igénybe.

(2) A köznevelés-fejlesztési tervnek ki kell térnie arra, hogy az állami köznevelési feladatok ellátásához járási, megyei, fővárosi szinten az egyházi és magánfenntartású intézmények bevonása milyen köznevelési alapfeladat ellátásba, milyen gyermek és tanulólétszámmal, milyen időtartammal szükséges.

(3) A köznevelés-fejlesztési tervet oly módon kell elkészíteni, hogy meg lehessen állapítani, milyen módon tesz eleget a közneveléssel összefüggő feladatellátási kötelezettségének a települési önkormányzat, az állami intézményfenntartó központ. A köznevelés-fejlesztési tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy meg lehessen állapítani belőle, hogy az egyes településeken állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, tanuló hol veheti igénybe az Nkt.-ban meghatározott közszolgáltatásokat, elsősorban a kötelező felvételt biztosító óvodai, iskolai ellátást és a pedagógiai szakszolgálatokat.

(4) A köznevelés-fejlesztési terv elkészítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy minden tanuló aránytalan teher nélkül hozzájuthasson alapfokú művészetoktatáshoz legalább egy művészeti ágban.

(5) A köznevelés-fejlesztési tervnek tartalmaznia kell járási, megyei, a fővárosban kerületi és fővárosi szinten a működtetői feladatokat ellátó települési önkormányzatokat.

(6) Ha a nyilvántartásba vétel, illetve a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásának előfeltétele, hogy a köznevelési intézmény működése összhangban álljon a köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal, a kérelemnek helyt kell adni, amennyiben a köznevelési intézmény az egyéb feltételeknek és a 21/A. §-ban meghatározott feltételek valamelyikének megfelel."

22. § Az R4. a következő 21/A. §-21/C. §-sal egészül ki:

"21/A. § (1) A kérelem nem tagadható meg, ha a köznevelési intézmény

a) részt vesz a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók ellátásában, vagy

b) alternatív óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást, vagy

c) világnézetileg elkötelezett óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást, vagy

d) nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást folytat, folytatna.

(2) A kérelem nem tagadható meg akkor sem, ha a köznevelési intézményt az Nkt. rendelkezései alapján fel kell venni a köznevelés-fejlesztési tervbe.

(3) A nyilvántartásba vétellel, illetve a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásával kapcsolatos kérelmet teljesíteni kell

a) óvoda és általános iskola esetén akkor, ha azon a településen ahol az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye van, ilyen köznevelési intézmény,

b) gimnázium és kollégium esetén akkor, ha a járásban, szakképző iskola esetén a megyében a kérelmezett típusú köznevelési intézmény

nem működik.

(4) A felnőttoktatásban - kivéve a nappali oktatás munkarendje szerinti iskolai oktatást - a (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(5) A köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban áll az az alapfokú művészeti iskola, amely megfelel a 21. § (4) bekezdésben foglaltaknak.

21/B. § (1) A Hivatal nyolc napos felhívására - a területileg illetékes megyei kormányhivatalok közreműködésével -a központi költségvetési szervek, települési és nemzetiségi önkormányzatok, települési önkormányzatok társulásai, valamint az egyházi és magánintézmények fenntartói a 21. §-ban foglaltak szerint adatot szolgáltatnak a köznevelés-fejlesztési terv elkészítéséhez a köznevelés-fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata évének március 10. napjáig, továbbá a köznevelés-fejlesztési terv rendszeres felülvizsgálata céljából - a terve első elkészítése évét kivéve - minden év szeptember 1-jéig.

(2) A települési önkormányzat a 21. § (1) bekezdés k) pontja szerinti esélyegyenlőségi intézkedések meghatározásához az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján készített helyi esélyegyenlőségi programját megküldi az elkészítése évének március 1-jéig az állami intézményfenntartó központ település szerint illetékes tankerületének, az illetékes megyei kormányhivatalnak és a Hivatalnak.

(3) A települési önkormányzat az esélyegyenlőségi program módosítása vagy felülvizsgálata esetén a módosított vagy felülvizsgált programot az elfogadásáról szóló döntést követő nyolc napon belül juttatja el a (2) bekezdés szerinti tankerületnek és kormányhivatalnak, továbbá a Hivatal részére.

(4) Az állami intézményfenntartó központ a (2) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi programmal összhangban meghatározza a tankerületi és a megyei szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervét az állami köznevelési feladatellátás vonatkozásában, amelyet március 1-jéig megküld a Hivatalnak és az illetékes megyei kormányhivatalnak.

(5) Ha az állami intézményfenntartó központ a települési önkormányzat esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap tájékoztatást, a (4) bekezdés szerinti tankerületi és a megyei szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervét nyolc napon belül felülvizsgálja. Ha az állami intézményfenntartó központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési tervét módosította, a települési önkormányzat tájékoztatását követő harminc napon belül megküldi azt a Hivatal és az illetékes megyei kormányhivatal számára.

(6) A Hivatal - az Nkt. 75. § (1) bekezdésében leírtakra figyelemmel - az országos köznevelés-fejlesztési tervre vonatkozó javaslatát tizenöt napos határidővel véleményezésre közzéteszi a honlapján, és egyidejűleg annak a megyei, fővárosi szakképzési tervekre vonatkozó részei vonatkozásában megkéri a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményét.

(7) A köznevelési feladatok ellátásában részt vevő egyházi és magánintézmény fenntartója a köznevelés-fejlesztési terv tervezetére vonatkozó véleményét

a) ha térségi vagy országos feladatot lát el, a köznevelés-fejlesztési terv tervezetének a Hivatal honlapján történő közzétételtől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül a Hivatalnak,

b) más esetben a köznevelés-fejlesztési terv tervezetének a Hivatal honlapján történő közzétételtől számított öt napos jogvesztő határidőn belül a feladatellátással érintett megye szerinti illetékes kormányhivatalnak

küldi meg.

(8) A kormányhivatal a (7) bekezdés b) pontja szerinti adatokat összesíti és a véleményével együtt megküldi nyolc napon belül a Hivatal számára.

(9) A Hivatal a beérkezett véleményeket összegzi, kialakítja végleges javaslatát és azt megküldi a miniszternek, továbbá egyidejűleg a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter számára tájékoztatásul.

(10) A miniszter az elfogadott köznevelés-fejlesztési tervet, a döntést követő nyolc napon belül a honlapján közzéteszi.

21/C. § (1) A köznevelés-fejlesztési terv adatai és a KIR más rendszerében tárolt közérdekű adatok alapján a Hivatal járási, megyei, fővárosi bontásban összesítő jelentést készít arról, hogy a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában melyik köznevelési intézmény, milyen köznevelési alapfeladatban, milyen feladatellátási helyen, nevelési-oktatási intézmény esetén feladatellátási helyenként és köznevelési alapfeladatonként mekkora felvehető maximális gyermek- és tanulólétszámmal, valamint egyházi és magánintézmény esetén milyen jogcím alapján, milyen időtartamban vesz részt. A jelentés tartalmazza, hogy mely köznevelési intézmény, milyen köznevelési feladat vonatkozásában vesz részt a gyakorló óvodai, iskolai, kollégiumi és pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásában, továbbá az alternatív pedagógiai program alapján működő óvodákat, iskolákat.

(2) Ha a köznevelés-fejlesztési tervben szereplő köznevelési intézmények által ellátott köznevelési alapfeladatoknak az elfogadott köznevelés-fejlesztési tervtől történő eltérését követően a Hivatal előterjesztése alapján a miniszter felülvizsgálja a köznevelés-fejlesztési tervet, felülvizsgálattal kapcsolatos döntését követően a Hivatal az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmára figyelemmel gondoskodik a változások haladéktalan átvezetéséről."

23. § Az R4. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szülő gyermeke halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tekintetében hozott jogerős határozat bemutatásával a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől írásban tett nyilatkozatával kérheti. Ha a szülő a szülői felügyeletet egyedül gyakorolja, a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását a szülői felügyelet gyakorlásának egyidejű igazolása mellett kérheti."

24. § (1) Az R4. 33. § (1) bekezdés b) pontja a következő bk) alponttal egészül ki:

[általános iskolában és középfokú iskolában]

"bk) a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola,"

(2) Az R4. 33. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:]

"c) kollégiumban - a (3) bekezdés szerinti kollégiumi tagsági jogviszony keretében -"

(3) Az R4. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenes, vagy

b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe."

25. § Az R4. 34. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díjmértéke azonos az iskolai térítési díjmértékével."

26. § Az R4. 36. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha

a) az iskolai alapszolgáltatást tandíjfizetése mellett veszi igénybe, vagy

b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.

(1b) Az óvodás gyermek a kollégiumi szolgáltatást- ha törvény eltérően nem rendelkezik - tandíj megfizetése mellett veheti igénybe."

27. § Az R4. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A helyi önkormányzat a 21/A. § (2) bekezdésben foglaltakat 2013-ban azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet hatályba lépését követő nyolc napon belül megküldi a Hivatal és az állami intézményfenntartó központ számára a településre vonatkozó esélyegyenlőségi programját, továbbá a miniszter által 2013. április 30-ig elfogadott köznevelés-fejlesztési terv közzétételét követően módosított esélyegyenlőségi programját."

28. § (1) Az R4. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az illetékes kormányhivatal 2013. augusztus 31-éig a Hivatal által meghatározott módon továbbítja a 7. § (3) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése szerinti okiratokat, a bejelentés és a változás-bejelentés okát. Amíg az egyházi és magánintézmények nyilvántartása és a KIR között nem jön létre az elektronikus adatkapcsolás, addig a köznevelési intézmény is rögzítheti elektronikusan a 4. § (1) bekezdés szerinti adatokat azzal, hogy az intézménytörzsben a kormányhivatal által jóváhagyott adatok tárolhatók. A jóváhagyás beszerzéséről a Hivatal gondoskodik."

(2) Az R4. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 33. § (1) bekezdés b) pontjának bd) alpontja szerinti egyéb foglalkozás alatt a 2012/2013-as tanévben a napközis és tanulószobai foglalkozások megszervezését is érteni kell."

(3) Az R4. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 35. § (2) bekezdésében meghatározott feladat megvalósítása érdekében a nem állami köznevelési intézmény fenntartója köznevelési intézményenként, ezen belül foglalkoztatottanként a köznevelési alapfeladatban közreműködő foglalkoztatottakról, köznevelési alapfeladatonkénti bontásban 2013. március 20-ig közli a KIR honlapján keresztül

a) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a pedagógusok, pedagógiai előadók, pedagógiai szakértők 2013. január havi illetményét, munkabérét és ezek járulékait, továbbá a munkavégzéshez kapcsolódó személyi jellegű rendszeres vagy jogszabály által előírt kötelező egyéb kifizetést,

b) az óraadók január havi díját,

c) annak tényét, ha az alkalmazott vezető beosztású vagy nyugdíjas,

d) a heti munkaidő mértékét,

e) az alkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, tudományos fokozatát,

f) a foglalkoztatás időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony végét,

g) a tartós távollét végét,

h) azt a jellemző köznevelési alapfeladatot, amelyben az alkalmazott közreműködik."

29. § Az R4.

a) 1. §

aa) (2) bekezdés 18. pontjában a "vizsgaelnöki" szövegrész helyébe az "érettségi vizsgaelnöki" szöveg,

ab) (3) bekezdés a) pontjában az "alrendszerben" szövegrész helyébe a "rendszerben" szöveg,

ac) (3) bekezdés c) pontjában az "az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "a miniszter" szöveg,

ad) (5) bekezdésében az "az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "a Hivatal" szöveg,

b) 2. §

ba) (2) bekezdésében az "alrendszerében" szövegrész helyébe a "rendszerében" szöveg,

bb) (3) bekezdésében az "intézményi" szövegrész helyébe az "intézményi és fenntartói" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az "alrendszere" szövegrész helyébe a "rendszere" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés

da) 4. pontjában a "feladat-ellátási" szövegrész helyébe a "feladatellátási" szöveg,

db) 5. pontjában a "feladat-ellátási" szövegrész helyébe a "feladatellátási" szöveg,

dc) 7. pontjában a "feladat-ellátási" szövegrész helyébe a "feladatellátási" szöveg,

dd) 10. pontjában a "feladat-ellátási" szövegrész helyébe a "feladatellátási" szöveg,

e) 5. §

ea) (4) bekezdésében a "feladat-ellátási" szövegrész helyébe a "feladatellátási" szöveg,

eb) (5) bekezdésében az "alrendszerekből" szövegrész helyébe a "rendszerekből" szöveg,

f) 6. § (2) bekezdés c) pontjának cb) alpontjában a "feladat-ellátási" szövegrész helyébe a "feladatellátási" szöveg,

g) 7. § (2) bekezdésében a "nyilvántartásba vételt követő öt" szövegrész helyébe a "köznevelési intézmény alapító okiratának kézhezvételét követő tizenöt" szöveg,

h) 19. § (1) bekezdésében a "február" szövegrész helyébe "április" szöveg,

i) 20. § (3) bekezdés c) pontjában a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg,

j) 22. § (2) bekezdés e) pontjának eb) alpontjában a "feladat-ellátási" szövegrész helyébe a "feladatellátási" szöveg,

k) 24. § (2) bekezdésében az "alrendszerében" a "rendszerében" szöveg,

l) 25. § (2) bekezdésében

la) a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal" szöveg,

lb) a "KIR-ben" szövegrész helyébe a "KIR-en keresztül közli" szöveg,

m) 26. § (4) bekezdésében az "alrendszert" szövegrész helyébe a "rendszert" szöveg,

n) 37. § (1) bekezdésében a "tandíjfizetéséhez" szövegrész helyébe az "az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési kötelezettséghez" szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti az R4.

a) 27. § (3) bekezdése,

b) 45. § (2)-(4) bekezdése,

c) 48. § (1)-(3) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék