86/2013. (IX. 27.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás igénybevételére jogosult

a) a mezőgazdasági termelő,

b) az erdőgazdálkodó,

c) a kertészeti termelő

[a továbbiakban az a)-c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre szolgáltatói szerződést köt, amelynek legkésőbbi teljesítési határideje a 2013. évre kötött szaktanácsadási szerződések esetében 2013. december 31., a 2014. évre kötött szaktanácsadási szerződések esetében 2014. szeptember 15."

2. § (1) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az ügyfél az egyesített támogatási-kifizetési kérelmét ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon nyújthatja be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)

a) 2013. évben

aa) április 1-jétől május 31-ig,

ab) november 1-jétől november 30-ig,

b) 2014. évben

ba) április 1-jétől április 30-ig

bb) augusztus 1-jétől augusztus 31-ig,

bc) november 15-étől december 15-ig.

(3) Az ügyfélnek 2013. évben legfeljebb egy, 2014. évben legfeljebb kettő - egy 2013. évi és egy 2014. évi szaktanácsadási szerződéshez kapcsolódó - egyesített támogatási kifizetési kérelme támogatható."

(2) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Kifizetés alapját csak a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be."

3. § (1) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél a kifizetési kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit 2014. évben]

"ba) január 1- január 31.,"

[között gyűjti be.]

(2) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Kifizetés alapját csak a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (7) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be."

4. § Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet a következő 10/D. §-sal egészül ki:

"10/D. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet] megállapított 6. § (7) bekezdését és 8. § (10) bekezdését a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

5. § Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

6. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése a Vidékfejlesztési Minisztérium által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:

a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);

b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések (a továbbiakban: 2. célterület):

ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);

bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;

bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;

be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;

bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;

bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések."

7. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Támogatás csak olyan felnőttképzési szerződés alapján nyújtható, amely tartalmazza a támogatást igénylő ügyfél nevét és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 28. §-a szerinti ügyfél-azonosító számát, mint a szerződés alapján a képzés költségeit viselő adatait. A jogcím keretében kizárólag az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el."

8. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege az 1. célterületre vonatkozóan a 2013. augusztus 31-ét követően benyújtásra kerülő kérelmek esetében legfeljebb 570 000 forint."

9. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[ÚMVP Képző Szervezet lehet az a szervezet, amely]

"b) a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján felnőttoktatás folytatására jogosult, regisztrált képzési hely, valamint külön jogszabály alapján felnőttképzési intézmény-akkreditációval rendelkezik, továbbá

c) rendelkezik ügyfél-azonosító számmal."

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti haladási naplót és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú napi jelenléti ívet vezet;"

10. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 24 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig lehet benyújtani."

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:

a) 2013. évben

aa) március 1-jétől április 30-ig;

ab) szeptember 1-jétől október 31-ig;

b) 2014. évben

ba) március 1-jétől március 31-ig;

bb) szeptember 1-jétől szeptember 30-ig;

c) 2015. évben január 1-jétől január 31-ig."

11. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/E. és 10/F. §-sal egészül ki:

"10/E. § A 10/D. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően, a kötelező képzésekre vonatkozóan, a 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett szerződésekhez kapcsolódó egységes támogatási kifizetési kérelmek benyújtására - 2014. évtől kezdődően - e rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet] megállapított 7. § (8) bekezdés b) és c) pontját kell alkalmazni.

10/F. § E rendeletnek a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel megállapított 7. § (6) bekezdését a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett felnőttképzési szerződésekre vonatkozóan kell alkalmazni."

12. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

13. § Hatályát veszti a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7/A. §-a, 7/B. §-a, valamint 10/D. § (2) bekezdése.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez

"1. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

Azonosító kódSZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKCélterület a rendelet
3. §-a szerint
Szántóföldi növénytermesztés
Ntc1Energetikai terv készítés(1) c)
Ntc2Gépesítési terv készítés(1) c)
Ntc3Környezetvédelmi terv készítés(1) c)
Ntc4Közreműködés táblatörzskönyv vezetésben (komplex elemzésekkel), GN vezetésével
kapcsolatos tanácsadás
(1) c)
Ntc5Közvetlen támogatási kérelem elkészítése(1) c)
Ntc6Növényvédelmi terv készítés(1) c)
Ntc7Ökológiai növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Ntc8Tápanyag-gazdálkodási terv készítés(1) c)
Ntc9Technológiai tervek műveletenként (tárolás is)(1) c)
Ntc10Termesztéstechnológia készítése(1) c)
Ntc11Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1) c)
Ntc12Vízgazdálkodás(1) c)
Ntc13Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)(1) c)
Nta1Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)(1) a)
Nta2Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)(1) a)
Nta3Növényvédelem 23.4 (kölcsönös megfeleltetés 9. követelmény)(1) a)
Nta4Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23.7(1) a)
Ntb1Munkabiztonság(1) b)
Állattenyésztés
Átc1Állatállomány-nyilvántartás, változási terv készítés(1) c)
Átc2Állategészségügyi tanácsadás(1) c)
Átc3Állatjóléti tanácsadás(1) c)
Átc4Fejési terv készítés(1) c)
Átc5Higiéniai terv készítés(1) c)
Átc6Környezetterheléssel kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Átc7Közvetlen támogatási kérelem elkészítése(1) c)
Átc8Legeltetési terv készítés(1) c)
Átc9Ökológiai állattenyésztéssel kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Átc10Párosítási terv készítés(1) c)
Átc11Takarmányozási terv készítés(1) c)
Átc12Tartástechnológiai terv készítés(1) c)
Átc13Telepirányítási és állománykezelő informatikai eszközökhöz kapcsolódó szaktanácsadás,
rendszerkarbantartás, nyilvántartás
(1) c)
Átc14Trágya kezelési tanácsadás(1) c)
Átc15Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1) c)
Átc16Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)(1) c)
Áta1Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)(1) a)
Áta2Állattenyésztés 23.3 (kölcsönös megfeleltetés 6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. követelmény)(1) a)
Áta3Állategészségügy 23.6 (kölcsönös megfeleltetés 12., 13., 14. és 15. követelmény)(1) a)
Áta4Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)(1) a)
Átb1Munkabiztonság(1) b)
Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövénytermesztés)
Kec1Környezetvédelmi terv készítés(1) c)
Kec2Közreműködés táblatörzskönyv vezetésben (komplex elemzésekkel), GN vezetésével
kapcsolatos tanácsadás
(1) c)
Kec3Közvetlen támogatási kérelem elkészítése(1) c)
Kec4Növényvédelmi terv készítés(1) c)
Kec5Ökológiai termesztéstechnika(1) c)
Kec6Szőlő kivágási támogatás kérelem készítése(1) c)
Kec7Szőlő szerkezetátalakító támogatási kérelem készítése(1) c)
Kec8Tápanyag-gazdálkodási terv készítés(1) c)
Kec9Telepítési és fajtaváltási tanácsadás(1) c)
Kec10Termesztéstechnológia készítése(1) c)
Kec11Vízgazdálkodás(1) c)
Kec12Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1) c)
Kec13Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)(1) c)
Kea1Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)(1) a)
Kea2Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)(1) a)
Kea3Növényvédelem 23.4 (kölcsönös megfeleltetés 9. követelmény)(1) a)
Kea4Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23.7(1) a)
Keb1Munkabiztonság(1) b)
Erdő- és fagazdálkodás
Erc1Erdőértékbecslés(1) c)
Erc2Erdőtelepítési terv(1) c)
Erc3Éves erdőgazdálkodási terv és elszámolás(1) c)
Erc4Faanyagkezelés (számbavétel, kiadás stb.)(1) c)
Erc5Termőhely-feltárási szakvélemény(1) c)
Erc6Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1) c)
Erc7Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi eljárás(1) c)
Erc8Üzemtervek elkészítése, illetve abban való közreműködés(1) c)
Erc9Energia erdő tervezés(1) c)
Erc10Vadkár-megelőzési technológiák tervezése(1) c)
Erc11Vadkárfelmérés(1) c)
Era1Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)(1) a)
Erb1Munkabiztonság(1) b)
Vadgazdálkodás
Vac1Élőhelyfejlesztés(1) c)
Vac2Éves vadgazdálkodási terv készítés(1) c)
Vac3Gazdálkodási terv készítés(1) c)
Vac4Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1) c)
Vaa1Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)(1) a)
Vab1Munkabiztonság(1) b)
Földügyek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem, földminősítés, birtokrendezés)
Föc1Birtokrendezéssel kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Föc2Földhasználati ügyintézés Földhivatalnál(1) c)
Föc3Földhasznosítás, beleértve a tereprendezést megalapozó szakvéleményt(1) c)
Föc4Földvédelemmel kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Föc5GPS területmérésen alapuló üzemi parcella térkép készítése (a támogatásigénylések
elkészítéséhez), parcellánkénti mérési jegyzőkönyvvel, illetve parcella vázlattal
(1) c)
Termékfeldolgozás
Tec1A gazdaságban előállított mg-i melléktermékek és hulladékok hasznosításával
kapcsolatos tanácsadás
(1) c)
Tec2Energiatermelés célú biomassza előállításával és elsődleges feldolgozásával kapcsolatos
tanácsadás
(1) c)
Tec3Mezőgazdasági, erdészeti elsődleges élelmiszerek feldolgozása, hasznosításával
kapcsolatos tanácsadás
(1) c)
Tec4Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)(1) c)
Tea1Élelmiszer-biztonság 23.5 (kölcsönös megfeleltetés 11. követelmény)(1) a)
Tea2Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)(1) a)
Teb1Munkabiztonság(1) b)
Farmmenedzsment
Fmc1Üzleti terv készítése(1) c)
Fmc2Vezetői információs rendszer kialakítása(1) c)
Fmc3Pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás(1) c)
Fmc4Általános agrár szabályozási információ szolgáltatás, stratégiai jellegű ismeretek, aktuális
témák, új jogszabályok gazdálkodó által kért témakörökben
(1) c)
Fmc5Elektronikus adatszolgáltatás(1) c)
Fmc6Pályázatfigyelés(1) c)
Fmc7Pályázatokkal kapcsolatos éves jelentések elkészítése(1) c)
Fmc8Pénzforgalmi terv készítése (Bevétel-Kiadás)(1) c)
Fmc9Anyaggazdálkodási terv készítés(1) c)
Agroturizmus
Agc1Falusi turizmus fejlesztési terv elkészítése(1) c)
Agc2Fejlesztési projekt kidolgozása(1) c)
Talajvédelem
Tvc1Erózió elleni védelmet, tereprendezést megalapozó tanácsadás(1) c)
Tvc2Hígtrágya kijuttatást megalapozó tanácsadás(1) c)
Tvc3Beruházás esetén a humuszos termőréteg mentéséhez szükséges tervezési tanácsadás(1) c)
Tvc4Rekultivációs terv készítéséhez tanácsadás(1) c)
Tvc5Szakszerű talajmintavétel (GPS-es jelöléssel), rajzzal egybekötve, növénymintavétel(1) c)
Tvc6Szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó tanácsadás(1) c)
Tvc7Talajjavítást megalapozó tanácsadás(1) c)
Tvc8Öntözés megvalósításához szükséges tanácsadás(1) c)
Tvc9Ültetvénytelepítést megalapozó tanácsadás(1) c)
Tvc10Vízrendezést megalapozó tanácsadás(1) c)
Tva1Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)(1) a)
Tva2Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot eléréséhez szükséges feltételek, helyes
gazdálkodási gyakorlat 23.7
(1) a)
Tvb1Munkabiztonság(1) b)
Vidékfejlesztés
Vfc1Mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók vidékfejlesztési programokban való
részvételével kapcsolatos tanácsadás
(1) c)
Vfc2Tevékenység diverzifikálás(1) c)

"

2. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez

"2. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Képzési projekt terv

Az ÚMVP Képző szervezet neve:
a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
ügyfél-azonosító száma:
..........évre tervezett képzések
Sorszáma
a képzési
projektben1
KódszámaMegnevezéseIdőpontja
(hónap)
HelyszíneTervezett költsége (ft/fő)
15 fő résztvevő
esetén
25 fő résztvevő
esetén

1 A képzéseket a projektben tervezett kezdési időpontjuk sorrendjében folyamatosan számozni kell 1-től kezdődően, amelyhez / jellel a tárgyév utolsó két számjegyét kell hozzátenni (pl. 2009-ben az 5. képzés sorszáma: 5/09).

A táblázat sorainak száma igény szerint bővíthető."

3. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Jelenléti ív
(naponként a képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az oktató
aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)
A képzést szervező ÚMVP Képző Szervezet neve:
A képzés megnevezése:
A képzés sorszáma a képzési projektben:
A képzés helye, időpontja:......................,.......év.........hó.........nap
Az oktatást végzők:
.......órától...........óráigOktató neveOktató aláírása
A képzésen résztvevők:
Ügyfél neveÜgyfél ügyfél-azonosító
száma
Részt vevő személy neveRészt vevő személy
aláírása
(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)"

"

4. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez

"4. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Az elszámolható kiadások felső határértéke

ABCD
1.MegnevezésSzakképesítést nem adó képzés
(an1-an21 és b1-b11/2)
OKJ szerinti képzés (ao1-ao223) és
80 órás Növényvédelmi Tanfolyam
(h2)
Mezőgazdasági vontatóvezető
képzés (h1)
2.elméleti óra (tartalmazza
a szakképesítést nem adó
képzések esetén az oktatási
segédlet költségeit is)
1100 Ft/fő/óra500 Ft/fő/óra800 Ft/fő/óra
3.gyakorlati óra1300 Ft/fő/óra600 Ft/fő/óra5000 Ft/fő/óra**
1000 Ft/fő/óra***
4.szervezési költség5000 Ft/fő5000 Ft/fő5000 Ft/fő
5.vizsgaköltség18 000 Ft/fő*30 000 Ft/fő12 000 Ft/fő

* Csak az an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei c. képzésnél számolható el a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kibocsátott vizsgaigazolásnak a képzést szolgáltató Képző Szervezet részére történő bemutatása esetén. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által a vizsgáról kibocsátott visszaigazolás másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

** Vezetési gyakorlatra vonatkozóan.

*** Vezetési gyakorlaton kívüli, egyéb gyakorlati képzésre vonatkozóan."

5. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez

"5. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem adattartalma

- a felnőttképzési szerződés száma,

- a támogatási célterület megjelölése,

- a képzés kódja, megnevezése,

- ügyfél-kategória (mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó),

- mezőgazdasági termelő esetén a mezőgazdasági tevékenység megnevezése, erdőgazdálkodó esetén nyilvántartási száma,

- a felnőttképzési szerződés megkötésének, és hatálybalépésének dátuma,

- a képző szervezet neve, ügyfél-azonosító száma,

- a képzés kezdete, vége,

- a képzésen részt vevő személy neve,

- az elméleti és a gyakorlati óraszám (a képzési szervezetnél, illetve a nem a képzési szervezetnél eltöltött gyakorlati óraszám),

- a képzés díja,

- az elszámolni kívánt bizonylat adatai (bizonylat azonosítója, típusa, a kiállító adószáma, a fizetés módja, nettó értéke, a teljesítés időpontja, a pénzügyi teljesítés időpontja),

- a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítója, a szolgáltatásazonosító,

- az elszámolni kívánt nettó kiadás és az áfa kulcs."

Tartalomjegyzék