94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 6. § a) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Tv. 5/B. § (1) bekezdése alapján indult eljárásokban az OTH az eljárás megindításától számított 90 napon belül dönt."

2. § A Kr. a következő 17/E. §-sal egészül ki:

"17/E. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 6. § (4) bekezdését a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Módr8. által módosított 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak, valamint az ahhoz kapcsolódó szakmakódoknak a Módr8. hatálybalépésekor érvényes finanszírozási szerződéseknek 2013. július 1-jétől kell megfelelniük."

3. § A Kr. 2. számú melléklet "B) Krónikus fekvőbeteg-szakellátás" része a következő 20. ponttal egészül ki:

"20. gyermek palliatív ellátás"

4. § (1) A Kr. 2. számú melléklet "B) Krónikus fekvőbeteg-szakellátás" részében

a) a "11. gerincsérültek rehabilitációja" szövegrész helyébe a "11. gerincvelősérültek rehabilitációja" szöveg,

b) a "18. kórházi szakápolás" szövegrész helyébe a "18. szakápolás" szöveg,

c) a "19. hospice" szövegrész helyébe a "19. felnőtt hospice ellátás" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Kr.

a) 2. számú melléklet "A) Aktív fekvőbeteg szakellátás" részében a "11. invazív kardiológia" szövegrész,

b) 3. számú mellékletében a "35. fejfájás szakrendelés" szövegrész, és

c) 3. számú mellékletében az "59. reumatológiai rehabilitáció" szövegrész.

5. § (1) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 70. pontjában

a) az "Országos tisztifőorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés." szövegrész helyébe az "Országos tisztifőorvos: általános orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan, vagy belgyógyászat, vagy csecsemő-és gyermekgyógyászat, vagy gasztroenterológia, vagy háziorvostan, vagy kardiológia, vagy klinikai onkológia, vagy neurológia, vagy pszichiátria, vagy reumatológia, vagy szülészet-nőgyógyászat, vagy tüdőgyógyászat szakorvosi, valamint egészségügyi menedzser képesítés." szöveg,

b) a "Helyettes országos tisztifőorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés." szövegrész helyébe a "Helyettes országos tisztifőorvos: általános orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés." szöveg

lép.

(2) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a "tisztifőorvosként olyan közszolgálati tisztviselők foglalkoztathatók" szövegrész helyébe a "tisztifőorvosként - ide nem értve az országos tisztifőorvost - olyan közszolgálati tisztviselők foglalkoztathatók" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti

a) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 14/A. §-a, és

b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök