99/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 20. és 28. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19., 29., 32. és 33. pontjában, valamint a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (1) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 120-120/A. §-a.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Get. vhr.) a következő 20/A. §-sal és 20/B. §-sal egészül ki:

"20/A. § (1) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kérelmezőnek rendelkeznie kell:

a) 1 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött üzleti tervvel, amely a kérelmező egyéb tevékenységeitől elkülönítve tartalmazza a földgáz-kereskedelmi tevékenységet, a hozzá kapcsolódó költségeket és pénzforgalmat, és

b) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai rendszerrel.

(2) A korlátozott földgáz kereskedelmi-engedély iránti kérelemhez az 5. számú melléklet VI/A. Fejezetében meghatározott iratokat kell csatolni.

(3) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyesre a földgázkereskedőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 20. § (1)-(2) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdés a) pontjában, a 22-26/B. §-ban, a 126. § (1) bekezdésében és a 131. §-ban foglaltak kivételével.

20/B. § (1) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kérelmező gazdasági társaság az engedélykérelemben köteles megjelölni kézbesítési megbízottjának nevét és címét. A kézbesítési megbízottal kötött megbízási szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

(2) A kézbesítési megbízott magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság lehet.

(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy az engedélyes engedélyköteles tevékenységével összefüggésben keletkezett, az engedélyes részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa.

(4) A kézbesítési megbízott e tevékenységért a megbízóval szemben a polgári jog szabályai szerint felel. Az engedélyes részére szóló iratnak a kézbesítési megbízottal történő közlése esetén vélelmezni kell, hogy annak tartalma a kézbesítési megbízottnak történő kézbesítést követő tizenötödik napon az engedélyes számára ismertté vált."

(2) A Get. vhr. a következő 98/A. §-sal egészül ki:

"98/A. § (1) Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely a GET 85. § (1) bekezdése szerinti új infrastruktúrát kíván létrehozni, és az új infrastruktúra kapacitásait az új infrastruktúra használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését megelőzően kívánja értékesíteni, az új infrastruktúra használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését megelőzően előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárást köteles lefolytatni.

(2) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás lefolytatásának kötelezettsége nem vonatkozik a GET 85. § (7) bekezdésében meghatározott beruházásokra.

(3) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás során a kapacitáslekötés és az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés szabályait a GET70/A. §-ában meghatározottak kivételével nem kell alkalmazni.

(4) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárásban megvásárolt kapacitások az új infrastruktúra üzemeltetése megkezdésének napjától lekötött kapacitásnak minősülnek, felhasználásukra, továbbértékesítésükre, elszámolásukra, a hozzáférésre és a rendszerhasználati díjak megfizetésére a vonatkozó jogszabályok, valamint az ÜKSZ rendelkezései irányadók.

(5) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás csak az eljárásra vonatkozó szabályzat Hivatal általi jóváhagyását követően kezdhető meg. A szabályzat elbírálásánál a Hivatal elsősorban a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a hozzá kapcsolódó európai uniós előírásokban foglaltak alapján hagyja jóvá.

(6) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárást a Hivatal által jóváhagyott szabályzat és a jóváhagyó határozatban előírtak alapján kell lefolytatni.

(7) A Hivatal jogosult az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárással összefüggésben az infrastruktúra fejlesztőjétől - az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével - adatokat, információkat kérni. A Hivatal az eljárás átláthatósága érdekében az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével meghatározhatja a közzétételre kerülő adatok körét."

(3) A Get. vhr. 116. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az SZB-ben megfigyelőként, tanácskozási joggal részt vesz a földgázszállítási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező, szállítási rendszerirányítónak nem minősülő földgázipari vállalkozás egy választott képviselője."

(4) A Get. vhr. 156. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ésa§akövetkező (2) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A határkeresztező földgázszállító vezetéken az Európai Bizottság által elfogadott, a Földgázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által kidolgozott üzemi és kereskedelmi szabályzat hatálybalépését követő gázév kezdetéig csak az adott gázévet követő gázévre vonatkozóan köthető le kapacitás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést nem kell alkalmazni azokra az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárásokra, amelyek lefolytatása a 98/A. § alapján kötelező."

(5) A Get. vhr. 161. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"161. § (1) Az egyensúlyozó platformon forgalmazott termékeket - beleértve a másodlagos kapacitás-kereskedelmet is - az egyensúlyozó platform szabályzata tartalmazza. A szabályozást úgy kell kialakítani, hogy a gázforgalmazás előkészítését, de legalább a gáznapi egyensúlyozást és annak gáznapot követő elszámolásához szükséges fizikai termékek kereskedelmét lehetővé tegye a földgázszállító rendszer fizikai korlátainak figyelembevétele mellett.

(2) Az egyensúlyozó platformon minden szereplő csak olyan tranzakcióra adhat be ajánlatot, illetve köthet le, amelyet az egyensúlyozó platform szabályzata lehetővé tesz.

(3) A szállítási rendszerirányító köteles a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani az egyensúlyozó platform üzemeltetési feltétel rendszerét és a forgalmazott termékeket tartalmazó, az egyensúlyozó platform szabályzatát, amelynek tartalmaznia kell:

a) az elektronikus alapon működő egyensúlyozó platform részletes működési szabályait,

b) a földgázszállító adatforgalmi és informatikai rendszerével való kapcsolat rendszerét,

c) az egyensúlyozó platformot működtető szállítási rendszerirányító, az elszámolást biztosító vállalkozás és a szállítási rendszerüzemeltető ÜKSZ-re épülő együttműködésének szabályait,

d) az egyensúlyozó platform tagsági kategóriáit, a tagságra vonatkozó előírásokat, feltételeket, felelősségi szabályokat és az ügyleti biztosítékok rendszerét,

e) az egyensúlyozó platformhoz történő csatlakozásra vonatkozó műszaki, informatikai előírásokat,

f) a csatlakozás pénzügyi és egyéb feltételeit tagsági kategóriánként,

g) a forgalmazott termékek körét, a termékekre vonatkozó részletes szabályokat és a rájuk vonatkozó szabványosított szerződéseket,

h) az egyes termékekre vonatkozó ajánlati és ügyletkötési rendjét,

i) az ügyletek elszámolásának alapelveit,

j) a jogviták rendezésének szabályait,

k) az egyensúlyozó platform működési zavara esetén alkalmazandó eljárásokat,

l) az egyensúlyozó platform zavartalan működése biztosításának személyi és tárgyi feltételeit,

m) az etikai szabályokat,

n) az adatbiztonsági előírásokat és a titoktartással kapcsolatos szabályokat,

o) a megkötött ügyletek adatai rögzítésének és a kereskedés folyamatos felügyeletének részletes szabályait,

p) az elszámolást biztosító vállalkozás által nyújtott szolgáltatások díját és fizetési feltételeit,

q) egyéb, az egyensúlyozó platform működését meghatározó szabályokat.

(4) A rendszerhasználó az egyensúlyozó platformon csak hatályos tagsági szerződés alapján köthet ügyleteket.

(5) Az egyensúlyozó platformot működtető szállítási rendszerirányító köteles a tagsági viszony létrejöttével egyidejűleg a tag részére a kereskedést lehetővé tévő részletes technikai-működési segédletet biztosítani.

(6) Az egyensúlyozó platform szabályzatát a szállítási rendszerirányító és az elszámolást végző vállalkozás a Hivatal jóváhagyását követően köteles a honlapján közzétenni."

(6) A Get. vhr. a következő 161/A. §-sal egészül ki:

"161/A. § (1) Az érintett felek megállapodhatnak abban, hogy a GET 91/A. § (2) és (7) bekezdése szerinti szerződéskötési kötelezettségüket az elszámolást végző szervezet kiválasztására, a napi földgáz és kereskedelmi piachoz való hozzáférésre és az ügyletek lebonyolítására vonatkozó szerződés, illetve az ügyletek pénzügyi elszámolására vonatkozó szerződés módosításával teljesítik. A szerződések módosításának határideje az egyensúlyozó platform üzletszabályzata hatálybalépésének napja.

(2) A GET 143. § (4) bekezdésében foglalt ügyletkötések feltétele, hogy a piaci szereplő kiegyensúlyozó platformi tagsági jogviszonnyal rendelkezzen."

(7) A Get. vhr. 162. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendszerhasználó jogosult a nominálásuktól elkülönített módon a szállítási rendszerüzemeltető számára az ÜKSZ-ben, illetve az egyensúlyozó platform szabályzatában meghatározott módon a hidraulikai egyensúlyozáshoz szükséges rugalmassági eszközöket felajánlani az egyensúlyozó platformon."

(8) A Get. vhr. 163. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"163. § Korlátozás esetében a rendszerhasználó azon szabad rendelkezésű forrásait, amelyeket nem korlátozott felhasználóik ellátására nem használtak fel, a GET 97/C. § (3) bekezdésével és az egyensúlyozó platform szabályzatával összhangban köteles az egyensúlyozó platformon felajánlani."

(9) A Get. vhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A Get. vhr.

1. 131. § (1a) bekezdésében az "a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac" szövegrészek helyébe az "az egyensúlyozó platform" szöveg,

2. 5/A. § d) pontjában az "a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacról" szövegrész helyébe az "az egyensúlyozó platformról" szöveg, 108. § (1) bekezdés c) pontjában az "a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról" szövegrész helyébe az "az egyensúlyozó platformról" szöveg,

3. 31. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdés" szövegrész helyébe a "30. § (2) bekezdése" szöveg,

4. 73. § (1) bekezdésében a "szerződéssel" szövegrész helyébe a "kapacitáslekötési szerződéssel" szöveg,

5. 82. § (2) bekezdésében a "83. § (1) bekezdés" szövegrész helyébe a "83. § (2) bekezdése" szöveg,

6. 85. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "tagadható meg" szövegrész helyébe a "tagadható meg vagy függeszthető fel" szöveg,

7. 100. § b) pont bf) alpontjában, 104. § (1) bekezdés f) pontjában, 109. § (3) bekezdésében, 162. § (1) bekezdésében az "a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon" szövegrész helyébe az "az egyensúlyozó platformon" szöveg, 162. § (8) bekezdésében a "napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon" szövegrész helyébe az "az egyensúlyozó platformon" szöveg,

8. 162. § (1) bekezdésében az "a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piaci szabályzatban" szövegrész helyébe az "az egyensúlyozó platform szabályzatában" szöveg,

9. 162. § (5) bekezdésében az "a napi piacon" szövegrész helyébe az "az egyensúlyozó platformon" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a Get. vhr.

a) 157-157/C. §-a,

b) 162. § (9) bekezdése, valamint

c) 14. számú melléklet I. pont g) alpontja.

3. A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 6. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A minisztert a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról szóló határozatának előkészítése során javaslattételi jogkörrel a Földgázellátási Válsághelyzet Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) segíti.

(1a) A miniszter a Hivatalnak az 5. § (2) bekezdése szerinti, vagy az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. § d) pontjával összhangban tett és - ez utóbbi esetben - indokolt kezdeményezését követően összehívja a Bizottságot."

(2) Az R1. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés d) pontjában szereplő, a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményező körülmény fennállása vonatkozásában - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó felhasználó kérelmére -a hivatásos katasztrófavédelmi szerv felhasználó telephelye szerint illetékes helyi szerve hatósági bizonyítványt ad ki. A felhasználó a hatósági bizonyítvány egy eredeti példányát köteles minden év május 31-ig a földgázkereskedőhöz, földgázkereskedő hiányában minden év június 30-ig a vele jogviszonyban álló földgázelosztó vagy a szállítási rendszerüzemeltető részére eljuttatni."

(3) Az R1. 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A felhasználó a korlátozási besorolástól való eltérést alátámasztó indok fennállását az egyedi kérelemhez mellékelt,

a) helyrehozhatatlan technológiai károkozás lehetősége esetén az adott vállalkozás műszaki felügyeletét ellátó hatóság felhasználó telephelye szerint illetékes helyi szerve által, vagy

b) környezetszennyezés, illetve környezetveszélyeztetés lehetősége esetén a környezetvédelmi hatóság felhasználó telephelye szerint illetékes helyi szerve által

kiadott, egy évnél nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja."

6. § Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A minisztert a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról szóló határozatának előkészítése során javaslattételi jogkörrel a Földgázellátási Válsághelyzet Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) segíti."

7. § Hatályát veszti az R1. 10. § (8) bekezdésében az "a 6. § (6) bekezdése és" szövegrész.

4. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

8. § A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletnek a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a) 2. §-a által megállapított 24/B. § (4) bekezdésében a "6. mellékletben" szövegrész a "7. számú mellékletben" szöveggel,

b) 1. mellékletével megállapított 6. számú mellékletében a "6. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez" szövegrész a "7. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez" szöveggel

lép hatályba.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § és a 7. § 2013. október 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 99/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

A Get. vhr. 5. számú melléklete a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:

"VI/A. FEJEZET

KORLÁTOZOTT FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ENGEDÉLY

A Hivatalhoz benyújtott korlátozott földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

1. a korlátozott földgáz-kereskedelmi tevékenységre vonatkozó 1 évre szóló üzleti tervet;

2. a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről;

3. a kérelmezőnek a GET-ben,e rendeletben, más jogszabályban, az ÜKSZ-ben, valamint az üzletszabályzatában előírt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását;

4. az egyensúlyozási tevékenység, a szállítási rendszerüzemeltető adatforgalmi és informatikai rendszeréhez való hozzáférés, és a gáznapon belüli kiegyensúlyozó kereskedelem biztosítására a szállítási rendszerirányítási tevékenységet ellátó szállítási rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodást vagy a megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, amennyiben a megállapodás az engedélykérelem benyújtáskor még nem került megkötésre;

5. nyilatkozatokat a GET114. § (7) bekezdés c) pontjában foglaltakról;

6. a kérelmező képviselőjének telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét, a kézbesítési megbízottjának címét, telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét, valamint a kézbesítési megbízásra kötött szerződést;

7. az igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére történő befizetésének pénzintézeti igazolását;

8. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmező tudomásul veszi és magára kötelezőnek elfogadja az ÜKSZ-ben előírt rendelkezéseket;

9. hatósági igazolást arról, hogy a kérelmező az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban ténylegesen és jogszerűen földgáz-kereskedelmi tevékenységet folytat."

Tartalomjegyzék