101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével - Szilvásváradi Lovasközpont kialakításával - függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4)[2] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. §[3]

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[5] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez[6]

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Fejlesztésével összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt beruházásként az
Állami Ménesgazdaság
Szilvásvárad fejlesztése
során létrehozandó
Szilvásváradi Lovasközpont
építményei
Szilvásvárad község
területén fekvő, az
ingatlan-
nyilvántartás
szerinti
448/4, 455,
438/1, 441/3,
447/2, 457/1,
590/1, 441/1,
452/2, 453,
454/1, 454/2 helyrajzi
számú földrészletek, illetve
az ezekből telekalakítási
eljárások végleges
befejezését követően
kialakított földrészletek
építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi
hatósági eljárások, régészeti
feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyezési eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési eljárásilletékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
9.ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási
hatósági eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
11.földmérési
hatósági eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
12.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
13.szénhidrogén
vezetékkel, valamint annak
üzemben tartásához
szükséges létesítményekkel
kapcsolatos engedélyezésre
irányuló hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
14.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
15.talajvédelmi
hatósági engedélyezési eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
16.vasúti hatósági
engedélyezési eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
17.tűzvédelmi használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
18.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
használatbavételi
engedélyezési eljárásai
19.a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.tűzvédelmi létesítési előírások
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.a jogszabályban
rögzített egészségügyi
hatósági eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási Hivatala

2. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 134. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 79. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 134. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 186. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[5] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 56. §-a (ld. 54. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 134. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék