150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet

a "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. §[2]

3. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §[5] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez[6]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

ABCD
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.A "Miskolci Egyetem hazai és
nemzetközi
versenyképességének
komplex megújítása" projekt
komplex kivitelezési munkái.
Miskolc megyei jogú város
közigazgatási területén a
Miskolci Egyetem
a) A/4 épület
homlokzatának cseréje,
irodák és laboratóriumok
felújítása, gépészeti-
elektromos korszerűsítés,
enyhe hajlásszögű tető
építése;
b) A/1, A/2, A/3, A/5, C/1,
C/2, B/1 és CTFK
épületeiben irodák és
laboratóriumok felújítása,
valamint nyílászárók
cseréje az AFK épületben.
általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
5.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
6.vízjogi hatósági eljárásokilletékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
7.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
8.földvédelmi, telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
9.talajvédelmi hatósági
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
11.tűzvédelmi használati
előírások és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos követelmények
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
13.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 140. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 140. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 189. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[5] Megállapította a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 57. §-a (ld. 55. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 140. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék