177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a gyöngyöshalászi ipari telephely kialakításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

(4)[2] A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1)[3]

(2)[4]

(3)[5]

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[6] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[7] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez[8]

A gyöngyöshalászi ipari telephely kialakításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró
hatóság
2.Gyöngyöshalászi
ipari telephely
kialakítása
Gyöngyöshalász község
külterületén fekvő, az
ingatlan
nyilvántartás szerint
0105/2, 0105/10,
0105/11, 0105/12,
0105/13, 0105/14,
0105/15, 0105/16,
0105/17, 0105/18,
0106, 0107/1, 0107/3,
0107/4, 0110, 0111/7,
0111/8, 0111/9,
0111/10, 0111/11,
0111/12, 0111/13
helyrajzi számú
földrészletek,
valamint az ezen
földrészletekből a
telekalakítási eljárások
végleges befejezését
követően kialakított
földrészletek
építésügyi hatósági engedélyezési
és tudomásulvételi eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
Heves Megyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági engedélyezési
eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
7.vízjogi engedélyezési eljárásilletékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági eljárásHeves Megyei
Kormányhivatal
11.földvédelmi hatósági eljárásHeves Megyei
Kormányhivatal
12.földmérési hatósági eljárásHeves Megyei
Kormányhivatal
13.hírközlési hatósági engedélyezési
eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
14.szénhidrogén vezetékkel, valamint
annak üzemben tartásához
szükséges létesítményekkel
kapcsolatos engedélyezésre
irányuló hatósági eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
15.bányahatósági engedélyezési
eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
16.talajvédelmi hatósági engedélyezési
eljárás
Heves Megyei
Kormányhivatal
17.vasúti hatósági engedélyezési
eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
18.tűzvédelmi használati előírások és a
tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli
eltérési engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.tűzvédelmi létesítési előírások alóli
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
22.a jogszabályban rögzített
egészségügyi hatósági eljárások
illetékes járási hivatal

2. melléklet a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 146. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 146. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 146. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 86. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[6] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 198. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[7] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. §-a (ld. 57. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 146. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék