239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szombathelyen megvalósuló, a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány a Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. § A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §[2]

4. §[3]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[4] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez[5]

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[6]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.Nyugat-
magyarországi
utánpótlás-
nevelési centrum
A Szombathely
közigazgatási területén
fekvő, 0975/5 és 4066
helyrajzi számon
nyilvántartott
földrészlet, illetve az
ezekből a
földrészletekből
telekalakítási eljárás
végleges befejezését
követően kialakított
földrészletek
általános építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági engedélyezési eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
5.útügyi hatósági engedélyezési eljárásokVas Vármegyei
Kormányhivatal
6.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárásokVas Vármegyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
9.földvédelmi, telekalakítási, földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Vas Vármegyei
Kormányhivatal
10.talajvédelmi hatósági eljárásokVas Vármegyei
Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi engedélyezési
eljárásai, tűzvédelmi használati előírások és
a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési engedélyezési
eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 158. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 158. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 39. § 7. pontja. Hatálytalan 2022.12.16.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 63. §-a (ld. 61. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 57. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 158. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék