259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Apollo Tyres Hungary Kft. által Gyöngyöshalász község közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 0105/16, 0105/17, 0105/18, 0106, 0107/1, 0107/3, 0107/4, 0110/2, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, gumiabroncsgyár és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[3]

(2)[4]

(3)[5]

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez[8]

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalász területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[9]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt beruházásként
gumiabroncsgyár és az
ahhoz kapcsolódó
építmények,
infrastrukturális
fejlesztések
megvalósítása
Gyöngyöshalász község
külterületén fekvő, az
ingatlan-
nyilvántartás szerint
0105/10, 0105/11,
0105/12, 0105/13,
0105/14, 0105/15,
0105/16, 0105/17,
0105/18, 0106,
0107/1, 0107/3,
0107/4, 0110/2,
0111/7, 0111/8,
0111/9, 0111/10,
0111/11, 0111/12,
0111/13 helyrajzi számú
földrészletek,
valamint az ezen
földrészletekből a
telekalakítási eljárások
végleges befejezését
követően kialakított
földrészletek
építésügyi hatósági
engedélyezési és tudomásulvételi
eljárások
Heves Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági
eljárások, régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Heves Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Heves Vármegyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Heves Vármegyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági engedélyezési
eljárás
Heves Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízügyi és vízvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Kormányhivatal
9.ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárás
Heves Vármegyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági eljárásHeves Vármegyei
Kormányhivatal
11.földvédelmi hatósági eljárásHeves Vármegyei
Kormányhivatal
12.földmérési hatósági eljárásHeves Vármegyei
Kormányhivatal
13.hírközlési hatósági engedélyezési
eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
14.szénhidrogén vezetékkel,
valamint annak üzemben
tartásához szükséges
létesítményekkel kapcsolatos
engedélyezésre irányuló hatósági
eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Kormányhivatal
15.bányahatósági engedélyezési
eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
16.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Heves Vármegyei
Kormányhivatal
17.vasúti hatósági engedélyezési
eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
18.tűzvédelmi használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési
engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárásai;
a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési előírások
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.a jogszabályban rögzített
közegészségügyi hatósági
eljárások
illetékes járási hivatal
21.veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság

2. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 95. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 64. §-a (ld. 62. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 58. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 160. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék