263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

az Európai Bizottság első "NER300" finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 3. § (6) bekezdés b)-d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az EU-FIRE EGS Hungary Kft. által megvalósításra kerülő, az Európai Bizottság első "NER300" finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekt megvalósítását célzó beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

(2)[1]

(3)[2]

2. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Békés Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[4]

(2)[5]

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(5)[6]

(6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben:

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

Az 1. § (1) bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági ügyek:

1. bányafelügyeleti engedélyezési eljárás,

2. bányaszolgalmi jog alapítás,

3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás,

4. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás,

5. vízjogi engedélyezési eljárás,

6. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások[7]

7. általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. útügyi hatósági engedélyezési eljárás,

10. katasztrófavédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

11. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyezési eljárása,

12. földvédelmi engedélyezési eljárás,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló eljárások,

14. erdővédelmi engedélyezésre irányuló eljárások,

15. környezetegészségügyi és népegészségügyi engedélyezésre irányuló eljárások,

16. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

17. földmérési hatósági eljárások,

18. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

19. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás,

20. tűzvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

21. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárása,

22. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi és munkavédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások,

23. kutatási zárójelentés jóváhagyására irányuló eljárás,

24. geotermikus védőidom kijelölésére irányuló eljárás,

25. bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyezési eljárása,

26. azok az 1-25. pontban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,

27. az 1-26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 59. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 161. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 96. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[7] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 86. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék