266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet

a Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), c), d) és e) pontjában,

az 1. § (3) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Wuppermann Hungary Kft. által a Gönyű község közigazgatási területén fekvő, az ingatlan nyilvántartás szerinti 098/2 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő tűzihorganyzó és acélszeletelő üzem létesítését eredményező beruházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. § (1)[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt (a továbbiakban: főispán) jelöli ki.

(2)[3] A főispán az (1) bekezdés szerinti koordinációs feladatainak ellátása során együttműködik a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztésért felelős miniszteri biztossal (a továbbiakban: miniszteri biztos), és minden hónap ötödik napjáig a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó főispánok felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó főispánok által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 3-6. mellékletében foglalt - kitöltött - táblázatok megküldésével tájékoztatja a miniszteri biztost a kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos intézkedéseiről és a kiemelt jelentőségű ügyek állásáról.

3. §[4]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[5] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelethez[6]

A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[7]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Tűzihorganyzó és
acélszeletelő
üzem létesítése
A Wuppermann Hungary Kft.
által Gönyű község
közigazgatási területén fekvő,
az ingatlan-
nyilvántartás
szerinti 098/2 helyrajzi számú
földrészlet, illetve az ebből a
földrészletből telekalakítási
eljárások végleges
befejezését követően
kialakított földrészletek
építésügyi hatósági engedélyezési
és tudomásulvételi eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági eljárások,
régészeti feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
5.természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
6.útügyi hatósági engedélyezési
eljárás
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
7.vízügyi és vízvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
9.ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági eljárásGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
11.földvédelmi hatósági eljárásGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
12.földmérési hatósági eljárásGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
13.hírközlési hatósági engedélyezési
eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
14.szénhidrogén vezetékkel, valamint
annak üzemben tartásához
szükséges létesítményekkel
kapcsolatos engedélyezésre
irányuló hatósági eljárások
Veszprém Vármegyei
Kormányhivatal
15.bányahatósági engedélyezési
eljárás
Veszprém Vármegyei
Kormányhivatal
16.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
17.vasúti hatósági engedélyezési
eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
18.tűzvédelmi használati előírások és
a tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli
eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.tűzvédelmi létesítési előírások alóli
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
20.a jogszabályban rögzített
egészségügyi hatósági eljárások
illetékes járási hivatal
21.veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésre
vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság

2. melléklet a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 163. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 60. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 60. § c) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 163. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 65. §-a (ld. 63. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 60. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 163. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék