270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Fertőd 323/1 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló, a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási programmal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. § A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. §[2]

4. §[3]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §[4] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez[5]

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[6]
ABCD
1.Beruházás megnevezéseBeruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.A fertődi Porpáczy Aladár
Középiskola elhelyezéséhez
szükséges új iskola és
tornaterem megvalósítására
irányuló beruházás
Fertőd 323/1
helyrajzi számon
nyilvántartott
földrészlet
általános építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások, régészeti
feltárásokkal kapcsolatos eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
4.környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
5.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
6.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
7.vízügyi és vízvédelmi hatósági
eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
9.földvédelmi, telekalakítási,
földmérési, ingatlan- nyilvántartási
hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
10.talajvédelmi hatósági eljárásokGyőr-Moson-Sopron
Vármegyei Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.tűzvédelmi használati előírások és
a tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli
eltérési engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
13.jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
14.tűzvédelmi létesítési előírások alóli
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 167. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 167. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 39. § 8. pontja. Hatálytalan 2022.12.16.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 67. §-a (ld. 65. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[6] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 62. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 167. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék