303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 9. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e), f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

[A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"5a. európai uniós ügyek koordinációjáért,"

(felelős tagja.)

2. § Az R. 6. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében segíti a miniszterelnök tevékenységét, e tekintetben)

"a) ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért,"

3. § (1) Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § (1) A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében előkészíti az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati koordinációhoz kapcsolódó jogszabályokat.

(2) A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek keretében

a) javaslatot tesz a Kormány Európa-politikájának fő irányaira, valamint irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését,

b) összehangolja a Kormány európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat, ennek keretében

ba) koordinálja a Kormánynak az európai uniós intézmények kormányzati részvétellel működő döntéshozó, döntés-előkészítő eljárásaiban képviselendő tárgyalási álláspontjait, biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját, részt vesz azok kialakításában és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében,

bb) összehangolja az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében,

bc) képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülésein - a külgazdasági és külügyminiszter elsőhelyi felelősségébe tartozó kérdések kivételével -, részt vesz az Európai Unió európaügyi minisztereinek találkozóin, közreműködik az Európai Tanács munkájában és ellátja üléseinek előkészítését, valamint a külgazdasági és külügyminiszter elsőhelyi felelőssége mellett képviselőt jelöl a Külügyek Tanácsának ülésein résztvevő delegációba,

c) képviselőt jelöl a tanácsi formációk ülésein résztvevő delegációkba,

d) a jogharmonizációs feladatok kivételével összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és az uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai intézkedéseket,

e) gondoskodik az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszer működtetéséről,

f) részt vesz az uniós tagságból fakadó kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzésében,

g) összehangolja a Kormány és az Országgyűlés európai uniós ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat,

h) egyetértési jogkört gyakorol a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a továbbiakban: Állandó Képviselet) működésére vonatkozó szabályok meghatározása tekintetében, és ellátja az Állandó Képviselet szakmai irányítását."

(2) Az R. 11/A. § (2) bekezdése a következő i)-j) ponttal egészül ki:

(A miniszter az európai uniós ügyek koordinációjáért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek keretében)

"i) javaslatot tesz az Állandó Képviselet vezetőjének és az Állandó Képviseleten működő nagykövetek kinevezésére és felmentésére,

j) kifogással élhet az Állandó Képviseletre nem diplomataként, szakdiplomataként tartós külszolgálatra kihelyezni tervezett személy kihelyezése tekintetében."

4. § (1) Az R. 82. § (8) bekezdés c) pont ce) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében)

"ce) ellátja az Európai Unió egységes belső piacának hatékony működéséhez szükséges belső piaci koordinációval kapcsolatos feladatokat, működteti a belső piaci problémamegoldó központot (SOLVIT), valamint a belső piaci információs rendszert és a Szolgáltatási Notifikációs Központot,"

(2) Az R. 82. § (8) bekezdés c) pontja a következő cf) alponttal egészül ki:

(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében)

"cf) - a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása mellett - ellátja a Kormány képviseletét az Európai Unió jogának megsértése miatt indult eljárásoknak az Európai Unió Bírósága előtti eljárást megelőző szakaszaiban (ideértve a kötelezettségszegési eljárás megindítása előtti szakaszban az Európai Bizottsággal történő egyeztetést is), koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti és benyújtja a beadványokat,"

5. § (1) Az R. 89. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti)

"e) a humanitárius segítségnyújtásra"

(vonatkozó jogszabályokat.)

(2) Az R. 89. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"a) felel a kül-, biztonság- és védelempolitikáért, e tekintetben

aa) javaslatot készít a Kormány kül-, biztonság és védelempolitikai tevékenységére és irányítja az ebből eredő kormányzati feladatok előkészítését, koordinálja és ellenőrzi annak végrehajtását,

ab) kidolgozza az európai uniós külkapcsolatok, különösen a közös kül- és biztonságpolitika - ennek keretében a szomszédságpolitika - általános kérdéseivel kapcsolatos magyar álláspontot, és közreműködik az európai uniós külpolitika és szomszédságpolitika megvalósításában,

ac) ellátja az európai uniós bővítési folyamattal összefüggő feladatok kormányzati szintű koordinációját,

ad) előkészíti és képviseli az Európai Unió bővítésével kapcsolatban az uniós intézményekben képviselendő magyar álláspontot, ennek keretében részt vesz az Európai Unió illetékes munkacsoportjainak munkájában,

ae) képviseli a Kormányt az Európai Unió Külügyek Tanácsa ülésein,

af) tájékoztatja a Kormányt a nemzetközi és biztonságpolitikai helyzetről, valamint Magyarország nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról,

ag) előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését,

ah) felel az Állandó Képviselet funkcionális működtetéséért a Miniszterelnökséget vezető miniszter szakmai irányítása mellett."

(3) Az R. 89. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"ce) - az Állandó Képviselet kivételével - javaslatot tesz a magyar külképviseletek vezetőinek kinevezésére és felmentésére, kinevezi és felmenti a főkonzulokat, kinevezi a tiszteletbeli konzuli képviselet vezetőjét és dönt a kinevezés visszavonásáról, kinevezi és felmenti a diplomáciai és konzuli személyzetet,"

(4) Az R. 89. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"e) felel a külföldre utazásról, valamint a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban meghatározott egyes feladatok, továbbá az ehhez kapcsolódó egyes európai uniós feladatok ellátásáért, e tekintetben

ea) ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevelek vonatkozásában, valamint a magánútlevelek tekintetében a konzuli szolgálat, mint útlevélhatóság által hatáskörébe utalt feladatokat,

eb) megállapítja a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyeknek Magyarország területére történő be- és kiutazására, tartózkodására, valamint munkavállalására vonatkozó szabályokat,

ec) irányítja az általa vezetett minisztérium és a külképviseletek vízumkiadási tevékenységét, és gondoskodik a vízumdíjak beszedéséről,

ed) kialakítja ez európai uniós vízumpolitikával kapcsolatos magyar álláspontot és képviseli azt az EU illetékes fórumain, valamint

ee) közreműködik az Európai Unió vízumrendészeti és konzuli tárgyú jogalkotásában, ennek érdekében - feladatkörében - eljár az EU illetékes munkacsoportjaiban, illetve a Vízum Munkacsoportban ellátja a Kormány képviseletét,"

(5) Az R. 89. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"g) felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért,"

(6) Az R. 89. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"j) koordinálja és irányítja a nemzetközi humanitárius segítségnyújtást,"

(7) Az R. 89. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)

"k) kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat."

6. § (1) Az R. a következő 136/A. §-sal egészül ki:

"136/A. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 4. § 5a. pontja, valamint 11/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a)-h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatásköréből a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően -a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja.

(2) A Mód.r.-rel megállapított 82. § (8) bekezdés c) pont ce) alpontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatásköréből az igazságügyi miniszterhez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - az Igazságügyi Minisztérium a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja."

(2) Az R. 136/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Állandó Képviselet diplomata, szakdiplomata kormánytisztviselői kormányzati szolgálati jogviszonya esetében a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja."

7. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak 3/98. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi kulturális programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott határozata kihirdetéséről szóló 194/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. §-ában az "az európai integrációs ügyekért" szövegrész helyébe az "az európai uniós ügyek koordinációjáért" szöveg lép.

9. § Az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről szóló 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében és 4. § (3) bekezdésében az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az európai integrációs ügyekért" szövegrész helyébe az "az európai uniós ügyek koordinációjáért",

b) 3. § (7) bekezdésében az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe az "az európai uniós ügyek koordinációjáért",

c) 3. § (8) bekezdésben az "A kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe az "Az európai uniós ügyek koordinációjáért",

d) 6. § (4) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében az "az európai integrációs ügyekért" szövegrész helyébe az "az európai uniós ügyek koordinációjáért"

szöveg lép.

10. § Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet 3. § (1), (4), (5) és (6) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. §-ában és 17. §-ában az "az igazságügyért" szövegrész helyébe az "az európai uniós ügyek koordinációjáért" szöveg lép.

11. § A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet

a) 5. § a) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében az "az európai integrációs ügyekért" szövegrész helyébe az "az igazságügyért",

b) 21. § (2) bekezdésében az "az európai integrációs ügyekért felelős miniszter és az igazságügyért" szövegrész helyébe az "az igazságügyért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért",

c) 24. § (4) bekezdésében az "az európai integrációs ügyekért felelős miniszter - az igazságügyért felelős miniszter bevonásával -" szövegrész helyébe az "az igazságügyért felelős miniszter - az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter bevonásával -"

szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az R. 85. § 1. pontja és 87. §-a.

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése, 5. § (3) bekezdése és 6. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

14. § (1) A rendelet 1. §-a, 3. §-a, illetve 4. § (1) bekezdése alapján átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány ellenérték nélkül, szükség estén a vagyonkezelői jog megváltoztatásával kerül átadásra a Miniszterelnökség, illetve az Igazságügyi Minisztérium részére.

(2) A rendelet 1. §-a, 3. §-a, illetve 4. § (1) bekezdése szerinti feladatok átvételéről, illetve a jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és forrásátcsoportosításról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a Miniszterelnökségnek és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, illetve az Igazságügyi Minisztériumnak és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak átadás-átvételi megállapodást kell kötni.

(3) A rendelet hatálybalépésétől 2015. január 1-ig terjedő időszakban az Állandó Képviseletre diplomata, szakdiplomata tartós külszolgálatra való kihelyezéséhez, illetve a kihelyezés visszavonásához a Miniszterelnökséget vezető miniszter előzetes egyetértése szükséges.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontjába foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

1(A
A központi államigazgatási szerv neve
B
A miniszter hatásköre )
8a.Nemzeti Kommunikációs Hivatalirányítás

Tartalomjegyzék