354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet

a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e), f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet határozza meg a belső piaci információs rendszer (a továbbiakban: IMI-rendszer) hazai működése és az abban való részvétel, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 32. §-a szerinti központi kapcsolattartón keresztül történő adatszolgáltatás iránti megkeresések és adatszolgáltatás részletes szabályait.

(2) A Szolgtv. 51. §-a szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó követelményt előíró jogszabály előkészítése és megalkotása során az e rendelet 3. alcímében foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. E rendelet 3. alcíme alkalmazásában szakminiszter az a miniszter, akinek a bejelentési kötelezettség alá tartozó követelmény vagy a más EGT-állam által bejelentett követelménnyel érintett szolgáltatási tevékenység a jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozik.

2. §[1] Az IMI-koordinátorok és a hatóságok a közvetlenül az IMI-rendszerben való részvétellel és az IMI-rendszer használatával összefüggő ügyekben egymással, az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, valamint az Európai Bizottsággal elektronikus úton, az IMI-rendszeren belül vagy - ha az IMI-rendszeren belül erre nincs mód - erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen keresztül tartanak kapcsolatot.

3. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Szolgtv. IV. fejezetében meghatározott igazgatási együttműködésre és a Szolgtv. 51. §-ában meghatározott bejelentési eljárásra; kivéve, ha a bejelentés az e rendelet 23. §-a alapján történik,

b)[2] a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben foglalt, az európai uniós jog hatálya alá tartozó elismerési eljárásra, európai szakmai kártyára, bejelentési eljárásra, riasztási eljárásra,

c) a Bizottság 2001. december 7-i ajánlása a "SOLVIT" - belső piaci problémamegoldó hálózat alkalmazásának alapelveiről szóló bizottsági ajánlás I. és II. fejezete szerinti eljárásokra,

d) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (4) bekezdése szerinti információcserére.

e)[3] a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/60/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében és 7. cikkében meghatározott feladatok ellátására.

f)[4] a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelve 4. cikkében foglalt feladatok végrehajtására,

g)[5] a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/67/EU irányelve 6. cikkében, 7. cikkében, 10. cikk (3) bekezdésében és a 14-18. cikkében meghatározott feladatok végrehajtására.

h)[6] az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott eljárásokra,

i)[7] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 56. cikkében, 60-66. cikkében és 70. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatok végrehajtására,

j)[8] az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (4) bekezdésében, 15. és 19. cikkében foglalt feladatok végrehajtására.

k)[9] a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására.

l)[10] a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK határozat végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 2006/22/EK irányelve 8. cikkében meghatározott feladatok ellátására,

m)[11] a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020. július 15-i 2020/1057 irányelve 1. cikk (14) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására,

n)[12] a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1071/2009/EK rendelete 18. cikk (8) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására.

4. § E rendelet alkalmazásában

a) hatóság: a Szolgtv. 40. § (1) bekezdésével és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: IMI rendelet) 5. cikk f) pontjával összhangban a 3. § szerinti eljárások tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság és annak felügyeleti szerve vagy köztestület, továbbá az állami adóhatóság, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat, valamint az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben országos illetékességgel eljáró hatóság és az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, amelyeket az IMI-rendszerben regisztráltak.

b) riasztás: a Szolgtv. 47. §-a szerinti értesítés.

c)[13] uniós szerv, hivatal és ügynökség: az IMI rendelet 5. cikk g) pontja szerinti IMI-szereplő, amelyet az IMI-rendszerben regisztráltak.

2. A belső piaci információs rendszer hazai működése

IMI-koordinátorok kijelölése

5. § A Kormány az IMI rendelet 6. cikke szerinti IMI-koordinátorként

a)[14] mint nemzeti IMI-koordinátor az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős minisztert,

b) mint delegált IMI-koordinátor az irányításuk és felügyeletük alá tartozó hatóságok, a törvényességi felügyeletük alá tartozó, 3. § szerinti eljárások tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező köztestületek, továbbá a jogszabály-előkészítési feladatkörükbe tartozó hatósági eljárásokban eljáró, adott jogterület felügyeletét ellátó egyéb hatóságok vagy szervek tekintetében a minisztereket jelöli ki.

A nemzeti IMI-koordinátor

6. § (1) A nemzeti IMI-koordinátor

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint nemzeti IMI-koordinátorra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri az IMI-rendszer megfelelő működését, és ezzel összefüggésben kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal,

c) javaslatot tesz a delegált IMI-koordinátornak az IMI-rendszerbe még nem regisztrált hatóság regisztrálására, illetve szükség esetén maga is regisztrálhatja a hatóságot,

d)[15] figyelemmel kíséri az IMI-rendszerben a hatóságok, uniós szervek, hivatalok és ügynökségek regisztrációját, továbbá a más EGT-államból érkező megkeresések, valamint a hatóságok, uniós szervek, hivatalok és ügynökségek által más EGT-államokba küldött megkeresések teljesítését, és - ha szükséges - a megkeresések megfelelő teljesítése érdekében kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező IMI-koordinátornál vagy más EGT-állam nemzeti IMI-koordinátoránál a szükséges intézkedések megtételét, továbbá

e) az IMI-rendszer megfelelő alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és naprakészen tartása érdekében gondoskodik a delegált IMI-koordinátorok felhasználóinak rendszeres képzéséről, és segítséget nyújt a hatóságok felhasználóinak képzéséhez

f)[16] közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága, az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek és az általa koordinált hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben a vita rendezése érdekében,

g) ellátja a regisztrálással és a riasztási mechanizmussal összefüggő, az e rendelet 2. alcímében meghatározott feladatokat.

(2) A nemzeti IMI-koordinátor az (1) bekezdésben meghatározott feladatok közül egyet vagy többet jogterületi IMI-koordinátor útján is elláthat.

A delegált IMI-koordinátor

7. § A delegált IMI-koordinátor

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint delegált IMI-koordinátorra és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását a szervezetén belül,

b) felügyeli az általa koordinált hatóságokhoz más EGT-államból érkező megkeresések határidőben való teljesítését, és szükség esetén a megkeresések megfelelő teljesítése érdekében - ha felügyeleti eljárás keretében arra maga nem jogosult - kezdeményezi a hatóság felügyeleti szervénél a megfelelő intézkedések megtételét,

c)[17] közvetít a más EGT-állam illetékes hatósága, az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek és az általa koordinált hatóság között felmerülő, egy adott megkeresés teljesítésével összefüggő vitás kérdésben a vita rendezése érdekében,

d) ellátja a regisztrálással és a riasztási mechanizmussal összefüggő, az e rendelet 2. alcímében meghatározott feladatokat,

e) az IMI-rendszer megfelelő alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és naprakészen tartása érdekében gondoskodik az általa koordinált hatóságok felhasználóinak rendszeres képzéséről.

8. § Az IMI-rendszerben valamennyi IMI-koordinátor köteles az általa koordinált hatóságok által küldött és fogadott megkeresések figyelemmel kísérésére és áttekintő adatainak megismerésére. Az IMI-rendszerben a személyes adatokhoz az IMI-koordinátor csak akkor fér hozzá, ha hatóságként jár el az ügyben.

A hatóság

9. § (1) A hatóság - az IMI-rendszerben a megkeresések intézésén túlmenően -

a) gondoskodik az IMI-rendszerben a rá mint hatóságra és felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI-rendszer alkalmazását szervezetén belül,

b)[18] együttműködik az IMI-koordinátorokkal, az uniós szervekkel, hivatalokkal, ügynökségekkel és az Európai Bizottsággal az IMI-rendszer megfelelő működése érdekében, ennek keretében részükre az IMI-rendszer alkalmazásáról - az általuk igényeltek szerint, a szükséges körben - adatot szolgáltat, és jelez bármilyen, az IMI-rendszer alkalmazásával összefüggésben felmerült problémát,

c) rögzíti a Szolgtv. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásokat, azok általános tartalmát és elektronikus elérhetőségét az IMI-rendszerben, továbbá

d) naprakészen tartja az általa vezetett nyilvántartásokat.

(2) A hatóság egy más EGT-államból érkező megkeresést akkor utasíthat vissza, ha a megkeresés megválaszolására magyar hatóságnak nincsen joghatósága, nincs olyan hatóság, amely a megkeresés megválaszolására hatáskörrel rendelkezne, vagy a megkeresés megtagadásának van helye, és előzetesen konzultált a delegált IMI-koordinátorával. A megkeresés visszautasítását indokolni kell.

Az IMI-koordinátorok és a hatóságok regisztrációja

10. § (1) A delegált IMI-koordinátort az IMI-rendszerben a nemzeti IMI-koordinátor regisztrálja.

(2) A hatóságot az IMI-rendszerben - az (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével - hivatalból vagy a hatóság kérelme alapján az a delegált IMI-koordinátor regisztrálja,

a) amelynek a hatóság az irányítása és felügyelete alá tartozik,

b) amelynek a köztestület esetén a törvényességi felügyelete alá tartozik, vagy

c) - az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó esetben - amelynek az adott szerv eljárása a jogszabály-előkészítési feladatkörébe tartozik.

(3) Az IMI-rendszerben az IMI-koordinátorok az e kormányrendeletben meghatározottak szerint rendelkeznek regisztrálói jogosultsággal. Az IMI-koordinátor regisztrálja az IMI-koordinátor vagy hatóság elsőként kijelölt felhasználóját, a további regisztrációra az elsőként kijelölt felhasználó jogosult.

(4) A nemzeti IMI-koordinátor valamennyi hatóság és koordinátor regisztrálására rendelkezik jogosultsággal.

(5) Ha a nemzeti IMI-koordinátor feladatai ellátása során azt észleli, hogy az IMI-rendszeren keresztül

a) olyan megkeresés érkezett, amelynek a megválaszolására, vagy

b) olyan riasztás érkezett, amelynek tekintetében az eljárásra

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság még nincsen az IMI-rendszerben regisztrálva, haladéktalanul felhívja az adott hatóság delegált IMI-koordinátorát a hatóság regisztrálására.

(6) A hatóság az IMI-koordinátor felhívására köteles a regisztráláshoz szükséges adatokat - ha a felhívásra az IMI-rendszeren keresztül kerül sor, az adatoknak az IMI-rendszerben való rögzítése útján - rendelkezésre bocsátani.

Az IMI-rendszer felhasználói

11. § Az IMI-koordinátor és az IMI-rendszerben regisztrált hatóság jelöli ki szervezetén belül az IMI-rendszer használatára jogosult természetes személyt vagy személyeket, meghatározva az egyes felhasználók felhasználói jogosultságát, és - az első felhasználó kivételével - regisztrálja a felhasználókat.

Riasztási mechanizmus

12. § (1) Ha a Szolgtv. 47. §-a szerint feltételek fennállnak, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az IMI-rendszerben haladéktalanul kezdeményezi a riasztás küldését.

(2) A hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor, ha megállapítja, hogy a riasztás megküldésének feltételei valóban fennállnak, a riasztásnak az IMI-rendszerben való jóváhagyásával haladéktalanul intézkedik a riasztásnak a többi érintett EGT-állam riasztás fogadására kijelölt riasztáskoordinátorként regisztrált szervéhez való továbbításáról. Ha a delegált IMI-koordinátor nem ért egyet a riasztás megküldésével, erről indokai megjelölésével tájékoztatja a riasztást kezdeményező hatóságot és annak felügyeleti szervét.

(3) Ha a riasztás küldését kezdeményező hatóság utóbb megállapítja, hogy a riasztást tévesen küldték ki, mert annak feltételei eredetileg sem álltak fenn, az IMI-rendszerben haladéktalanul kezdeményezi a riasztás visszavonását.

13. § (1) A másik EGT-államból beérkező riasztást a jogterületi IMI-koordinátor fogadja, és haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátornak és a riasztással összefüggésben eljárásra jogosult hatóságnak.

(2) A riasztással összefüggésben eljárásra jogosult hatóság a riasztásban foglaltak alapján ellenőrzi, hogy a riasztásban megjelölt veszélyhelyzet fennáll-e, és adott esetben megteszi a veszélyhelyzet elhárításához szükséges intézkedéseket.

14. § A kapott vagy küldött riasztással összefüggésben eljárásra jogosult hatóság és a riasztással összefüggésben hatáskörrel rendelkező delegált IMI-koordinátor a riasztás megküldése után az IMI-rendszeren keresztül a riasztást megkapó valamennyi hatóságot, valamint más EGT-állambeli illetékes hatóságot és IMI-koordinátort tájékoztatja minden, a riasztás megküldése után a tudomására jutott olyan jelentős tényről vagy körülményről, amely a riasztással összefüggésben megteendő intézkedéseket befolyásolhatja.

Az információs segítségnyújtó szolgálat

15. § A nemzeti IMI-koordinátor bármely regisztrált felhasználó számára telefonon, elektronikus levél útján és interneten keresztül elérhető információs segítségnyújtó szolgálatot működtet. Ennek keretében

a) tájékoztatást ad az IMI-rendszer használatának szabályairól és technikai részleteiről, megválaszolja az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseket,

b) segítséget nyújt a felhasználók számára az IMI-rendszer használata során felmerülő technikai problémák megoldásában,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri az IMI-rendszer számítógépes alkalmazásának és felhasználói felületének alakulását, nyilvántartja az alkalmazás során felmerülő technikai problémákat, és gyűjti a felhasználóktól érkező, a rendszer vagy a felhasználói felület fejlesztésére irányuló javaslatokat, és ezekről rendszeres időközönként tájékoztatja az Európai Bizottságot, és

d) kapcsolatot tart az Európai Bizottság nemzeti IMI-koordinátorokat segítő ügyfélszolgálatával.

Központi kapcsolattartó

16. § (1)[19] A Kormány a Szolgtv. 32. §-a szerinti központi kapcsolattartóként az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A központi kapcsolattartó az őt megkereső, illetve részére adatot szolgáltató hatóságokkal és egyéb szervekkel elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített elektronikus levélcímen keresztül tart kapcsolatot.

17. § (1) A Szolgtv. 15. § (2) bekezdése szerinti megkeresés esetében a központi kapcsolattartó

a) haladéktalanul megadja a kért tájékoztatást, ha a megkeresés megválaszolásához szükséges információk rendelkezésére állnak, vagy

b) a megkeresés megválaszolása érdekében haladéktalanul megkeresi a megkeresésben megjelölt EGT-államnak a megkeresés megválaszolására jogosult központi kapcsolattartóját.

(2) A más EGT-államok központi kapcsolattartójától a megkeresésre adott választ a központi kapcsolattartó haladéktalanul továbbítja a megkereső szervnek.

(3) A központi kapcsolattartó az egyes szolgáltatási tevékenységek tekintetében más EGT-államban alkalmazandó követelményekre és a kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatra vonatkozó, a más EGT-államok központi kapcsolattartóitól beérkező válaszokat nyilvántartja.

18. § (1) A központi kapcsolattartó a más EGT-államból érkezett, a Szolgtv. 32. §-a szerinti megkeresés megválaszolása érdekében adatközlés iránt megkeresi

a) az adott szolgáltatási tevékenység tekintetében a jogszabály-előkészítésért felelős minisztert, vagy

b) - ha a megkeresés a Szolgtv. 33. §-a szerinti törvénnyel kötelező szabályok elfogadására feljogosított köztestület vagy egyéb szerv által elfogadott követelményeket érint - az érintett köztestület vagy egyéb szerv törvényességi felügyeletét ellátó minisztert

[az a) és b) pontban megjelöltek továbbiakban együtt: adatközlő szerv].

(2) Az adatközlő szerv az adatközlés iránti megkeresés beérkezésétől számított 7 munkanapon belül tájékoztatást ad a Szolgtv. 32. §-ában foglalt követelményeket előíró jogszabályban vagy - az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben - jogszabály alapján szabályzatban előírt rendelkezésekről és a vonatkozó jogalkalmazási gyakorlatról. Az adatközlő szerv az adott követelményre vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat tekintetében a tájékoztatás megadása előtt egyeztet az adott szabályozás alkalmazásáért felelős hatósággal vagy egyéb hatósági jogkör gyakorlására feljogosított szervvel.

(3) Az adatközlő szerv a tájékoztatást - ha az nem jár aránytalan nehézséggel vagy késedelemmel - angol nyelven is megküldi a központi kapcsolattartó számára.

(4) Ha a megkeresés megválaszolása nem az adatközlő szerv feladatkörébe tartozik, ezt haladéktalanul jelzi a központi kapcsolattartónak, megjelölve a megkeresés megválaszolására jogosult szervet.

(5) Amennyiben a központi kapcsolattartó úgy ítéli meg, hogy az adatközlő szerv által adott tájékoztatás nem alkalmas a megkeresés kielégítő megválaszolására, a tájékoztatás kiegészítésére hívhat fel. Az adatközlő szerv a felhívásnak 3 munkanapon belül köteles eleget tenni.

(6) A központi kapcsolattartó a hozzá beérkezett tájékoztatást továbbítja a megkereső más EGT-állambeli hatóságnak.

3. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése

19. § (1)[20] A 3. alcím szerinti bejelentést és észrevételt - a szakminiszter által meghatározott tartalommal - az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által működtetett Szolgáltatási Notifikációs Központ (a továbbiakban: Központ) az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) az IMI-rendszeren keresztül küldi meg.

(2) A bejelentésre vonatkozóan a Bizottság által elfogadott határozatot és a más EGT-állambeli tervezetet a Központ az IMI-rendszeren keresztül haladéktalanul továbbítja a szakminiszternek. Amennyiben a továbbítás az IMI-rendszeren keresztül nem lehetséges, a Központ a szakminiszterrel elektronikus levél útján tart kapcsolatot.

(3) A Központ és az érintett miniszterek az e rendelet 3. alcímében meghatározott eljárás során egymással az IMI-rendszeren keresztül vagy - amennyiben az IMI-rendszeren keresztül nem lehetséges - elektronikus levél útján tartanak kapcsolatot.

(4) A 3. alcím végrehajtása érdekében a szakminiszterek kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki, amiről értesítik a Központot. A szakminiszter által kijelölt kapcsolattartó személyt a Központ regisztrálja az IMI-rendszerben a 3. alcímben meghatározott eljárás IMI-rendszeren keresztüli teljesítésének érdekében.

A korlátozó követelményt tartalmazó tervezet bejelentése

20. § (1) Ha a tervezet a Szolgtv. 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó követelményt, a Szolgtv. 52. §-a szerinti korlátozó követelményt vagy mindkettőt tartalmaz, a szakminiszter a tervezet kihirdetését megelőzően köteles intézkedni - a tervezetnek a Bizottságnak történő bejelentése céljából - a bejelentéshez szükséges adatoknak és a tervezet szövegének az IMI-rendszerben történő rögzítéséről, valamint azoknak a Központ részére jóváhagyás végett történő megküldéséről.

(2) A bejelentési kötelezettség a Központ jóváhagyását követően a bejelentésnek az IMI-rendszerben a Központ által történő továbbításával teljesül.

(3) A tervezet kihirdetésére a (2) bekezdésben említett bejelentést követően kerülhet csak sor.

21. § (1) Ha a bejelentett tervezetre vonatkozóan a Bizottság a bejelentés kézhezvételétől számított három hónapon belül olyan határozatot hoz, amelyben az abban foglalt korlátozó követelmény megszüntetésére szólít fel, a Bizottság határozatának megfelelően módosított illetőleg átdolgozott jogszabályt a Kormány döntését, illetve a szakminiszter általi aláírást követően haladéktalanul meg kell küldeni a Bizottságnak.

(2)[21] Ha a szakminiszter nem ért egyet a Bizottság határozatában jelzett indokolással, - az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyetértése esetén és bevonásával - a Központon keresztül egyeztetést kezdeményezhet a Bizottsággal a kifogásolt korlátozó követelmény elfogadtatása céljából.

22. § (1) A tervezetnek a bejelentést követő olyan módosítása esetén, amely további korlátozó követelményekkel egészíti azt ki, illetve a már meglévő korlátozó követelmények szigorításával jár, a módosított tervezet tekintetében a 20. § és a 21. § megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

(2) Ha a Kormány által előterjesztett törvényjavaslatot a módosító indítványok az (1) bekezdés szerint érintik, a Kormány a módosító indítványokról történt szavazást követően az ismételt bejelentés érdekében - ha a bejelentés másként nem biztosítható - a törvényjavaslatot visszavonja.

Bejelentés a műszaki tartalmú jogszabálytervezetekre vonatkozó eljárás szerint

23. § Ha a Szolgtv. 52. §-a szerinti korlátozó követelményt tartalmazó tervezet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés f) pontja értelmében vett műszaki tartalmú jogszabály tervezetének minősül, az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettséget a tervezetnek a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti eljárásban történő bejelentésével kell teljesíteni azzal, hogy ebben az esetben a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt formanyomtatványt - annak 7. pontja helyett - az 1. mellékletben foglalt kiegészítéssel kell alkalmazni.

Más EGT-államok által bejelentett jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek észrevételezése

24. § (1) A más EGT-állam által a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése vagy 39. cikk (5) bekezdése alapján a Bizottságnak az IMI-rendszeren keresztül bejelentett jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezést, illetve ezek tervezetét (a továbbiakban együtt: más EGT-állambeli tervezet) a Központ az IMI-rendszeren keresztül haladéktalanul megküldi a szakminiszternek, aki az abban foglalt követelmény szempontjából a bejelentés kézhezvételétől számított három hónapon belül az IMI-rendszeren keresztül észrevételt tehet.

(2) Az észrevételezésbe a szakminiszter köteles bevonni a más EGT-állambeli tervezetben foglalt szabályozással érintett szolgáltatási tevékenység tekintetében szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságokat és az érintett országos szakmai, illetve érdekképviseleti szervezeteket.

(3) A más EGT-állambeli tervezetre vonatkozó információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérés esetén az érintett tervezetre vonatkozó információk megismerésére csak az jogosult, akinek ez az észrevételezés ellátása érdekében indokolt. A megismerés indokoltságáról a szakminiszter dönt. Az információk bizalmas kezelésének kötelezettsége nem érinti a független szakértők bevonásának lehetőségét.

(4)[22] Ha a más EGT-állambeli tervezetben foglalt követelmény több szakminiszter feladatkörébe tartozik, és az érintett szakminiszterek álláspontja eltér egymástól, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter haladéktalanul egyeztet az érintett szakminiszterekkel az egységes álláspont kialakítása érdekében.

(5) A más EGT-állambeli tervezetben foglalt (1) bekezdés szerinti követelményt az európai uniós jogi követelményekkel való összeegyeztethetőség szempontjából kifogásoló, valamennyi érintett egyetértését bíró észrevételt az érintett szakminiszterek elektronikus úton továbbítják a Központnak, amely azt az IMI-rendszeren keresztül megküldi a Bizottságnak.

Hivatkozás a jogszabályban a bejelentés megtörténtére

25. § A korlátozó követelményt tartalmazó jogszabályban, annak záró rendelkezései között hivatkozni kell a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése, illetve 39. cikk (5) bekezdése szerinti bejelentés megtörténtére. A hivatkozás formáját a 2. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § d) pontja 2013. október 25-én lép hatályba.

27. § (1) Az IMI-koordinátorok és az IMI-rendszerben regisztrált hatóságok szervezeti és működési szabályzatukban vagy külön utasításban meghatározzák az IMI-rendszer használatának szabályait.

(2) A hatóságok - a hozzárendelt delegált IMI-koordinátoruk útján - minden év június 15-éig tájékoztatják a nemzeti IMI-koordinátort az általuk vezetett, a Szolgtv. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartások köréről, általános tartalmáról és elektronikus elérhetőségéről.

28. §[23] Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek és

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról szóló, 2009. október 2-i 2009/739/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja, továbbá

c) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek és

d) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

29. §[24]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelethez

A 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatvány 7. pontjának kiegészítése

7. Más uniós jogi aktus szerinti bejelentés:

a) Más uniós jogi aktus megnevezése:

b) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó jogszabály bejelentése egyben a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentés követelményének is megfelel (HL L 376. szám, 2006. december 27., 36. oldal).

c) A termékre vonatkozó jogszabály bejelentése egyben a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentés követelményének is megfelel (HL L 376. szám, 2006. december 27., 36. oldal).

Amennyiben a b) vagy c) pont megjelölésre kerül, a bejelentésnek tartalmaznia kell a követelmény megjelölését, amelyek az alábbiak lehetnek:

a) mennyiségi vagy területi korlátozás, különösen a népesség alapján vagy a szolgáltatók közötti legkisebb földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozás,

b) a szolgáltató kötelezettsége meghatározott jogi formában való működésre,

c) a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmény,

d) egyéb, a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben szabályozott kérdésekre vonatkozó, vagy más uniós jogi aktusban meghatározott követelményektől eltérő olyan követelmény, amely az érintett szolgáltatási tevékenység nyújtásához való jogosultságot - a tevékenység sajátos természete alapján - bizonyos szolgáltatók számára tartja fenn,

e) a tagállam területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom,

f) az alkalmazottak minimális számát előíró követelmény,

g) rögzített legalacsonyabb és/vagy legmagasabb díjtétel, amelynek a szolgáltatónak meg kell felelnie,

h) a szolgáltató azon kötelezettsége, hogy szolgáltatásával együtt egyéb meghatározott szolgáltatásokat is nyújtson.

2. melléklet a 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelethez

Hivatkozás a jogszabálytervezetnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történt előzetes bejelentésére

A (rendelet (vagy) törvény) tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (15. cikk (7) bekezdése (vagy) 39. cikk (5) bekezdése (vagy) 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése) szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2018.12.21.

[2] Megállapította a 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[3] Beiktatta a 335/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.12.18.

[4] Megállapította a 174/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.08.16.

[5] Beiktatta a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[6] Beiktatta a 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.12.21.

[7] Beiktatta a 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.12.21.

[8] Beiktatta a 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.12.21.

[9] Beiktatta a 174/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.08.16.

[10] Beiktatta a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.02.02.

[11] Beiktatta a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.02.02.

[12] Beiktatta a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2022.02.02.

[13] Beiktatta a 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2018.12.21.

[14] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[15] Megállapította a 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2018.12.21.

[16] Megállapította a 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2018.12.21.

[17] Megállapította a 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2018.12.21.

[18] Megállapította a 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2018.12.21.

[19] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[20] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[21] Megállapította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[22] Módosította a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[23] Megállapította a 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2018.12.21.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék