304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § (4) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 3. § (4) bekezdés b)-d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nagykovácsi 307 és 919/1 helyrajzi számok alatt nyilvántartott, természetben a Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 2. szám alatt található ingatlanon megvalósuló Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése beruházással, valamint a Nagykovácsi 0139/2, 0156, 0154 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanokon megvalósuló beruházással (a továbbiakban együtt: beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházások megvalósításához, használatbavételéhez közvetlenül szükségesek, abban az esetben is, ha azok az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon kívül más ingatlant is érintenek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[2]

2. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[4]

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(4) A beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(5)[5]

(6) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő harmadik nap.

4. § A beruházások tekintetében az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az egymástól 600 méter távolságon belül elhelyezkedő, jellemzően azonos használók által igénybevett építmények esetében - az érintett építményekre együttesen vonatkozóan - csak a legmagasabb értéket eredményező hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez[8]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[9]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.A "Nagykovácsi
Kastélypark
Komplexum
fejlesztése" projekt
komplex kivitelezési
munkái.
Nagykovácsi 307 és 919/1
helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, természetben a
Nagykovácsi Kossuth Lajos
utca 2. szám alatti ingatlan,
valamint a Nagykovácsi
0139/2, 0156, 0154 helyrajzi
szám alatt található ingatlan
általános építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
5.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
6.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.vízügyi és vízvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
8.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
9.földvédelmi, telekalakítási,
földmérési, ingatlan- nyilvántartási
hatósági eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
10.talajvédelmi hatósági eljárásokPest Vármegyei
Kormányhivatal
11.tűzvédelmi használati előírások és a
tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli
eltérési engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárásai,
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.tűzvédelmi létesítési előírások alóli
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2015.03.12.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 169. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 169. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 169. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. §-a (ld. 66. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 63. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 169. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék