38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3., a 4., a 8., a 9., a 11., a 12., a 14., a 17., a 21., a 24., a 26. és a 28. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 19. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában,

a 13. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 15. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a 16. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 18. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 19. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 19. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 20. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában,

a 22. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 23. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 25. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában,

a 27. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és v) pontjában,

a 29. és a 30. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Műemléki védelem alatt álló temetőben, temetőrészen, illetve műemlék sírjel, síremlék, sírépítmény vagy azok védett csoportja, együttese esetében a rendelkezési jog (5) bekezdés szerinti megszűnésétől számított 15 napon belül a temető üzemeltetője erről értesítést küld a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett közhiteles nyilvántartásnak (a továbbiakban: Forster Központ)."

(2) Az R1. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1), a (3) és a (4) bekezdés szerinti esetekben a temető üzemeltetője a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül értesítést küld a Forster Központ részére."

(3) Az R1. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Műemléki védelem alatt álló temető részeként vagy síremlékcsoport elemeként, illetve egyedi műemléki védelem alatt álló sírjel, síremlék, sírépítmény nem bontható el. A műemléki védelem a sírhely fölötti rendelkezési jog jogszabályban meghatározott megváltását nem érinti. A temetési hely újraváltásáról szóló hirdetményben vagy értesítésben a temető üzemeltetőjének fel kell hívnia a sírhely felett rendelkezni jogosult figyelmét a műemléki védelemre."

(4) Az R1. 21. § (2) bekezdésében a "hat hónap" szövegrész helyébe az "egy év" szöveg lép.

2. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A kulturális örökség fogalomkörébe tartozó elemek az örökségvédelmi bírság (a továbbiakban: bírság) megállapításának szempontjából I., II., III. és IV. kategóriába tartoznak.

(2) A kategóriába sorolás során figyelemmel kell lenni a kulturális örökséghez tartozó elemek korára, ritkaságára, a kulturális örökség egészén, valamint az érintett társadalmi (etnikai, kulturális, vallási) közösségen belüli történeti, művészeti, gazdasági és funkcionális jelentőségére.

(3) A műemléket a bírság szempontjából

a) I. kategóriába kell sorolni, ha a műemlék a (2) bekezdésben foglaltak tekintetében eszmei jelentősége és egyedisége révén országos szinten kiemelkedő műemléki jelentőséggel bír vagy jelentős gazdasági-fejlesztési potenciállal is rendelkezik,

b) II. kategóriába kell sorolni, ha a műemlék nem tartozik az I. kategóriába.

(4) A nyilvántartott műemléki érték a III. kategóriába tartozik."

(2) Az R2. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A védett műemléki érték kategóriáját, illetve bírságkategóriáját a Kövt. 71. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közhiteles nyilvántartás tartalmazza. Az I. és II. kategóriába nem sorolt műemlékek 2015. december 31-ig a III. bírságkategóriába tartoznak."

(3) Az R2. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az 1. § (3) bekezdése szerint a műemlékvédelem fogalomkörében a bírságot e rendeletben foglaltak figyelembevételével a védett műemléki érték értékleltárba felvett elemei vonatkozásában, a kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása, a jogszerűtlen vagy szakszerűtlen tevékenység esetén e magatartás elkövetőjével szemben kell megállapítani."

(4) Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A bírság összege a kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése előtt védetté nyilvánított elemei közül a régészeti lelőhelyek és kulturális javak vonatkozásában

a) az I. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig,

b) a II. kategória esetén 10 ezertől 125 millió forintig,

c) a III. kategória esetén 10 ezertől 25 millió forintig,

d) a IV. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig

terjedhet.

(2) A bírság összege a műemlékvédelem tárgyai tekintetében

a) az I. kategória esetén 300 ezertől 250 millió forintig,

b) a II. kategória esetén 175 ezertől 125 millió forintig,

c) a III. kategória esetén 50 ezertől 25 millió forintig

terjedhet."

(5) Az R2. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A valamely kategóriába besorolt egyes örökségi elemek számított értéke eltérhet műszaki, biztosítási vagy forgalmi (piaci) értéküktől.

(3) A bírság megfizetése nem mentesít a bírsággal sújtott tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetve a kulturális örökség elemeinek megóvása érdekében a megfelelő intézkedés megtételére, a védettségi állapot vagy környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól."

(6) Az R2. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bírság alapját

a) a kulturális örökség eleme történeti, eszmei jelentősége és egyedisége,

b) az eredeti állapot hiteles helyreállításának lehetősége, időbeni és pénzügyi mértéke,

c) az okozott kár nagysága, valamint

d) a műemléki védelem alatt álló építmény esetén a beavatkozás készültségi fokának megfelelő számított értéke figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az a kötelezettet a további, az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat sértő magatartástól visszatartsa."

(7) Az R2. 5/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2b)-(2f) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés d) pontja szerinti számított építményértéket - a (2b) és (2c) bekezdés kivételével - az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír. rendelet) mellékletei alapján kell meghatározni.

(2b) A műemlékvédelem sajátos tárgyai esetében a (2) bekezdés d) pontja szerint számított építményértéket vagy történeti kert esetén értéket az 1. melléklet szerint kell meghatározni.

(2c) A műemlék képző- vagy iparművészeti, illetve más különleges alkotórésze vagy tartozéka esetében a műemlékvédelem adott területén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő bevonásával kell meghatározni a (2) bekezdés d) pontja szerinti számított építményértéket.

(2d) A (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak megállapításához az eljáró hatóság a műemléki érték és a régészeti örökség védelmével kapcsolatos eljárásában a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Hivatal) Műemléki Tanácsadó Testületének véleményét kikérheti.

(2e) A védett műemléki értéken a (2) bekezdés d) pontja szerint számított építményértéket

a) az I. kategóriában legfeljebb 1,7-szeres,

b) a II. kategóriában legfeljebb 1,5-szörös,

c) a III. kategóriában legfeljebb 1,2-szeres

értékkel kell szorozni.

(2f) A bírság alapját a (2) bekezdés d) pontja szerinti számított építményértéknek a (2e) bekezdés szerinti szorzott értéke adja, ha az nagyobb, mint a 4. §-ban meghatározott minimális bírságösszeg. A minimális bírságösszegnél kisebb korrigált érték esetén a minimális bírságösszeget kell alapul venni."

(8) Az R2. 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Régészeti lelőhelyek esetén a bírságalap meghatározásakor - a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túl - figyelembe kell venni a jogsértő tevékenységgel érintett területnek a lelőhely kiterjedéséhez viszonyított nagyságát is."

(9) Az R2. 5/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Védett műemléki értéken

a) építési engedélyhez kötött, de örökségvédelmi engedélyhez nem kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén építésügyi bírságot kell kiszabni, és annak összegét az Épbír. rendelet szerint kell megállapítani;

b) építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez is kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén örökségvédelmi bírságot kell kiszabni, és annak összegét e rendelet szerint kell megállapítani;

c) építési engedélyhez nem kötött, de örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén örökségvédelmi bírságot kell kiszabni e rendelet szabályai szerint.

(5) Azt a személyt vagy szervezetet, aki vagy amely neki felróható okból szakértői jogosultsághoz kötött tevékenységet szakértői jogosultság nélkül, nyilvántartási jelölés nélkül végzett, 500 ezer forint örökségvédelmi bírsággal kell sújtani."

(10) Az R2. 5/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/C. § (1) Az 5/A-5/B. § alapján meghatározott bírság összege kérelemre méltányosságból

a) a kötelezett természetes személy szociális körülményeire figyelemmel annak legfeljebb 10%-áig mérsékelhető, vagy

b) részletfizetéssel is teljesíthető, a kiszabástól számított legfeljebb tizenkét hónapon belüli megfizetéssel.

(2) Ha a bírsággal kötelezett a műemlékvédelem területén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő, akkor a bírság összegére vonatkozó számítást az Épbír. rendelet 3. § (8) bekezdése rendelkezései szerint kell elvégezni azzal, hogy szakszerűtlen vagy jogszerűtlen tevékenységet az építési tevékenységen kívül, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben kijelölt kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) engedélyéhez vagy hatósági nyilatkozatához kötött tevékenységek körében is megvalósított."

(11) Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az R2. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7. § (1) A bírságot a régészeti örökség és műemlékek esetében illetékes örökségvédelmi hatóság, a kulturális javak vonatkozásában a Hivatal Műtárgyfelügyeleti Irodája (a továbbiakban együtt: hatóság) állapítja meg.

(2) A hatóság által kiszabott bírságot az azt megállapító jogerős határozatban előírt határidőn belül készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - ha a feltételei fennállnak - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

(3) A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett köteles a bírságot megállapító hatóság részére igazolni.

7/A. § (1) A hatóság a befizetési határidő lejártáig meg nem fizetett bírság esetében a lejárattól számított tizenöt napon belül határozatban elrendeli a végrehajtást az illetékes állami adóhatóság megkeresésével és erről tájékoztatja a felügyeleti szervet.

(2) A hatóság a részletfizetésről szóló határozatban meghatározott bármely közbenső fizetési határidő elmulasztása esetén felszólítja a kötelezettet a részlet nyolc napon belüli megfizetésére. A felszólítás ellenére meg nem fizetett részlet határidejének elmulasztása, vagy az utolsó fizetési határidő lejártáig meg nem fizetett bírság lejáratától számított tizenöt napon belül elrendeli a végrehajtást az illetékes állami adóhatóság megkeresésével és erről tájékoztatja a felügyeleti szervet."

(12) Az R2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sorában az "építményt régészeti lelőhelyen" szövegrészek helyébe az "építményt nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg, valamint a "műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon" szövegrészek helyébe a "műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén" szöveg lép.

4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sorában a "távhővezetéket régészeti lelőhelyen" szövegrészek helyébe a "távhővezetéket nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg, valamint a "műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon" szövegrészek helyébe a "műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén" szöveg lép.

5. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklet 3. sorában a "(műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek)" szövegrész helyébe a "(régészeti örökség, műemlékvédelem)" szöveg lép.

6. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § A nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintő és örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet megvalósító, engedély nélkül vagy attól eltérően végzett építési és bontási tevékenység esetén az építésügyi bírság mértékét az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet mérlegelési szempontrendszere szerint, annak megfelelő módon és mértékben kell megállapítani."

7. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó tevékenységek,

b) az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy az örökségvédelmi engedélyhez szükséges terv,

c) a 9. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével a nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, a műemléki jelentőségű területet érintő építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek építészeti-műszaki dokumentációjának

véleményezésére."

(2) Hatályát veszti az R3.

a) 1. § (1a) bekezdése,

b) 2/A. §-a,

c) 3/A. §-a,

d) 5/A. §-a,

e) 6. § (2) bekezdése,

f) 9. § (2a) bekezdése,

g) 9. § (4) bekezdés c)-f) pontja,

h) 11/A. §-a,

i) 13. § (3) bekezdése,

j) 15. § (2) bekezdés c) pontja.

8. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 8/B. § (2) bekezdés h) pont ha) alpontjában a "régészeti lelőhelyen" szövegrész helyébe a "nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg,

b) 8/B. § (2) bekezdés h) pont hb) alpontjában a "vagy műemléket" szövegrész helyébe a "vagy nyilvántartott műemléki értéket, műemléket" szöveg,

c) 8/D. § (1) bekezdés d) pontjában a "régészeti lelőhelyen" szövegrész helyébe a "nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg,

d) 3. mellékletében foglalt táblázat A:10. mezőjében és D:10. mezőjében az "út régészeti lelőhelyen" szövegrész helyébe az "út nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg, valamint a "műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon" szövegrész helyébe a "műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén" szöveg,

e) 5. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 6. sorában a "hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen" szövegrészek helyébe a "hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg, valamint a "műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon" szövegrészek helyébe a "műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén" szöveg,

f) 5. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 5. sorában a "hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen" szövegrészek helyébe a "hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg, valamint a "műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon" szövegrészek helyébe a "műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén" szöveg,

g) 5. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat 4. sorában a "hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen" szövegrészek helyébe a "hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg, valamint a "műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon" szövegrészek helyébe a "műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén" szöveg

lép.

9. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 2. mellékletében foglalt táblázat A:11. mezőjében és D:11. mezőjében a "létesítményt régészeti lelőhelyen" szövegrész helyébe a "létesítményt nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg, valamint a "műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon" szövegrész helyébe a "műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén" szöveg,

b) 3. mellékletében foglalt táblázat A:14. mezőjében az "eljárás régészeti lelőhelyet" szövegrész helyébe az "eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet" szöveg, valamint a "műemléki területet vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érint" szövegrész helyébe a "műemléki területet vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkét érint" szöveg

lép.

10. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Kormány a nyilvántartott műemléki értékkel és a műemlékkel kapcsolatos másodfokú építésügyi hatóságként az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi hivatal építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat is ellátó önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét jelöli ki."

(2) Az R4. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A nyilvántartott műemléki érték és a műemlék tekintetében, a műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen

a) az első fokú építésfelügyeleti hatóságként az építésfelügyeleti hatósági feladatokat az 1. melléklet II. részében felsorolt járási (fővárosi kerületi) hivatal építésfelügyeleti feladatkörében az 1. § (3) bekezdése szerinti hatásköre vonatkozásában meghatározott illetékességi területén,

b) a másodfokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat a másodfokú építésfelügyeleti hatóság látja el."

(3) Az R4.

a) 1. § (3) bekezdésében a "műemlékekkel" szövegrész helyébe a "nyilvántartott műemléki értékkel, a műemlékkel" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "a (4) bekezdésben foglalt kivétellel" szövegrész helyébe az "a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R4.

a) 1. § (5) bekezdésében a " , valamint a műemlékvédelem területén a külön jogszabályban meghatározott másodfokú feladatok ellátására az építmények, építési tevékenységek tekintetében" szövegrész, valamint az "és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági" szövegrész,

b) 3. §

ba) (1) bekezdés a) pontjában az "- a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -" szövegrész,

bb) (2) bekezdése,

bc) (4) bekezdésében a "(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó" szövegrész.

11. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sorában a "régészeti lelőhelyen" szövegrészek helyébe a "nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg, valamint a "műemléki területen megvalósuló, vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő" szövegrészek helyébe a "műemléki területen megvalósuló vagy nyilvántartott műemléki értéket vagy műemlék telkét érintő" szöveg lép.

12. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sorában a "régészeti lelőhelyen" szövegrészek helyébe a "nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg, valamint a "műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetben műemléket érintő módon" szövegrészek helyébe a "műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő módon" szöveg lép.

13. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Szervizkönyvet kell vezetni a tömegtartózkodásra szolgáló építményre, az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti I. bírságkategóriába sorolt műemlék építményre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építményre, valamint a honvédelmi és katonai célú építményre vonatkozóan. Egyéb esetben a szervizkönyv vezetéséről az építmény tulajdonosa dönt."

(2) Az R5. 34. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén a műemlék tulajdonosa jókarbantartási kötelezettségének teljesítése az (5) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a védettséget megalapozó műemléki érték sértetlen fennmaradásának és érvényesülésének biztosítására is kiterjed."

(3) Az R5. 34. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén az (5) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében elvégzett, a (6) bekezdés szerinti felülvizsgálat kiterjed a műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek történő megfelelésre is."

(4) Az R5. a következő 43. §-sal egészül ki:

"43. § A 2015. március 1. napját követően megkezdett építési tevékenység I. bírságkategóriába sorolt műemlék építményre vonatkozó szervizkönyvét az építmény tulajdonosa, vagyonkezelője vagy az általa megbízott és a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti műemléki épületdiagnosztika szakterületen jogosultággal rendelkező személy az építési napló lezárásának, illetve legkésőbb a használatbavételi engedély megszerzésének vagy a használatbavétel tudomásulvételének a napján nyitja meg. A szervizkönyv tartalmáért a szervizkönyvet megnyitó felel."

(5) Az R5.

a) 1. melléklet II. alcím 8.1. alpontjában az "építéstörténeti kutatási dokumentáció" szövegrész helyébe az "építéstörténeti tudományos dokumentáció" szöveg,

b) 1. melléklet II. alcím 8.6.5. alpontjában a "kert-történeti kutatási dokumentációkon" szövegrész helyébe a "kerttörténeti tudományos dokumentáción, régészeti módszerekkel történő kutatásról szóló kutatási dokumentáción" szöveg

lép.

14. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

14. § A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 7. sorában a "nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyen" szövegrész helyébe a "nyilvántartásban szereplő nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg, valamint a "vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység" szövegrész helyébe a "vagy nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintő tevékenység" szöveg lép.

15. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

16. A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora.

17. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében a "régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és a műemlékeket tartalmazó, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett adatbázisban szereplő - a NÉBIH részére átadott - EOV vetületű vektoros térképfedvényen lehatárolt régészeti lelőhelyen, műemlék területén és műemléki területen" szövegrész helyébe a "nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és a műemlékeket tartalmazó, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett adatbázisban szereplő - a NÉBIH részére átadott - EOV vetületű vektoros térképfedvényen lehatárolt nyilvántartott régészeti lelőhelyen, nyilvántartott műemléki érték, műemlék területén és műemléki területen" szöveg lép.

18. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) a következő 12/A. alcímmel egészül ki:

"12/A. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műemléki Tanácsadó Testületének szakértői véleménye

14/A. § (1) Nyilvántartott műemléki érték, műemlék építmény esetén az építési, az összevont és a fennmaradási engedélyezési eljárásban - ha építészeti-műszaki tervtanácsi véleményezésre vagy településképi véleményezési eljárásra a 14. § (1) bekezdése szerint nem került sor - az építésügyi hatóság tizenöt napos határidő kitűzésével kikérheti a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műemléki Tanácsadó Testületének szakértői véleményét.

(2) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti véleményt a döntése meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében jogszabályon alapuló bizonyítékként veszi figyelembe."

(2) Az R7. 17. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építési engedély iránti kérelemmel egy időben)

"d) nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetén az örökségvédelmi engedélyre"

(irányuló kérelem is előterjeszthető.)

(3) Az R7. 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása során, helyszíni szemle megtartása mellett vizsgálja, hogy)

"b) az építési tevékenységgel érintett telek kialakítása az új építmény építése vagy meglévő építmény bővítése esetén - kivéve az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában - az Étv. 23-24. §-ában, a településrendezési tervekben és a jogszabályokban meghatározottak szerint megtörtént-e, a telek rendezett-e,"

(4) Az R7. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Műemlék, nyilvántartott műemléki érték esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl az építésügyi hatóság vizsgálja, hogy a tervezett építési tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e."

(5) Az R7. 19. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz:)

"d) figyelmeztetést arra, hogy nyilvántartott műemléki értéken, műemléken az egyes, építési engedély nélkül végezhető tevékenységekhez - külön jogszabályban meghatározott esetekben - az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentése vagy az örökségvédelmi hatóság engedélye is szükséges,"

(6) Az R7. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Műemlék, nyilvántartott műemléki érték esetén a jogerős és végrehajtható építési engedélytől, a hozzá tartozó jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során

a) építési engedélyhez vagy

b) örökségvédelmi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez

kötött építési tevékenységgel eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet."

(7) Az R7. 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Műemlék, nyilvántartott műemléki érték esetén a (4) bekezdésben foglaltakon túl az építésügyi hatóság vizsgálja, hogy a tervezett építési tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e."

(8) Az R7. 42. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fennmaradási engedély iránti kérelemben)

"b) nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetén az örökségvédelmi engedélyre,"

(irányuló kérelem is előterjeszthető.)

(9) Az R7. 58. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint műemléken, nyilvántartott műemléki értéken azt, hogy az építmény műszaki állapota nem veszélyezteti-e a védett műemléki értékeket."

(10) Az R7. 72. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv)

"a) a műemléken, nyilvántartott műemléki értéken és más, jogszabállyal védett építményen vagy területen történő építési tevékenység esetén, vagy"

(11) Az R7. 2. és 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(12) Az R7.

a) 60. § (6) bekezdés b) pontjában a "műemléki" szövegrész helyébe a "nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy műemléki" szöveg,

b) 1. melléklet 1. pontjában az "A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az" szövegrész helyébe az "Az" szöveg,

c) 6. mellékletében foglalt táblázat A:37. mezőjében a "műemléki jelentőségű területen vagy világörökségi területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló új épület építése vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítése vagy átalakítása esetén." szövegrész helyébe a "műemléki jelentőségű területen vagy világörökségi területen új épület építése vagy meglévő épület bővítése vagy átalakítása, bontása esetén." szöveg,

d) 6. mellékletében foglalt táblázat C:37. mezőjében az "a) építési, b) összevont (építési engedélyezési szakaszában), c) fennmaradási engedélyezési eljárás" szövegrész helyébe az "a) építési, b) bontási, c) összevont (elvi építési keretengedélyezési szakaszában), d) az engedély hatályának meghosszabbítási, e) használatbavételi, f) fennmaradási engedélyezési eljárás" szöveg

lép.

(13) Hatályát veszti az R7.

a) 1. melléklet 7. pontjában a " , kivéve műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását" szövegrész,

b) 2. melléklet 7. pontjában a " , kivéve a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület bontását" szövegrész,

c) 2. melléklet 10. pontjában a " , kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen áll" szövegrész,

d) 2. melléklet 11. pontjában a "- kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen áll" szövegrész,

e) 2. melléklet 12. pontjában a "- kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen van -" szövegrész.

19. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az Üzemeltető hozzáférést biztosít a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ számára a Nyilvántartás alkalmazásaihoz, amennyiben azok használata a műemléki értékkel vagy régészeti lelőhellyel kapcsolatos."

20. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 22. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezését követően - határidő megjelölésével - bekérheti a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műemléki Tanácsadó Testületének szakértői véleményét."

(2) Az R8. 32. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítás)

"a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,"

(3) Az R8. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a (3) bekezdés szerint 2013. december 31-ig elfogadott településrendezési eszközök, továbbá a (2) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint módosított településrendezési eszközök - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével - 2018. december 31-ig alkalmazhatók."

(4) Az R8.

a) 23. § (1) bekezdésében az "- a műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével -" szövegrész helyébe a "- a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket érintő vagy műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével -" szöveg,

b) 9. mellékletében foglalt táblázat C:13. mezőjében az "országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete" szövegrész helyébe a "nyilvántartott vagy védetté nyilvánított műemléki érték, műemléki terület, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhely és védőövezete" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R8. 9. mellékletében foglalt táblázat C:12. mezőjében a " , történeti települési terület" szövegrész.

21. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

21. § A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § f) pontjában az "ingatlan műemléki védelem alatt áll" szövegrész helyébe az "ingatlan nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék" szöveg lép.

22. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara főtitkára folytatja le

a) a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki,

b) a felelős műszaki vezetői építési szakterület műemléki

részszakterülethez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését."

(2) Az R9. 13. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Műemlékek területén gyakorlott címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész tervező, felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr kérheti, aki rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel és igazolja műemléki védelem alatt álló építmény vonatkozásában az alábbi tevékenységek körében három tevékenység elvégzését:)

"d) építésügyi műszaki szakvélemény készítése."

(3) Az R9. VII. FEJEZETE a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § Műemlék épület esetén az energetikai tanúsítónak az R1. szerinti energetikai minőségtanúsítvány javaslattételének kidolgozásához szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterület jogosultsággal bíró szakértőt kell bevonnia."

(4) Az R9. a következő 48-50. §-sal egészül ki:

"48. § A felelős műszaki vezetői "AM" kategória szakterületen jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlót az MV-É-M részszakterületre hivatalból át kell sorolni a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül. A területi mérnöki kamara legkésőbb 2015. április 1-jéig átadja az arra illetékes területi építész kamarának a nyilvántartásában lévő "AM" szakterületi jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakmagyakorló teljes iratanyagát. A területi mérnöki kamara által átadott "AM" jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlót külön kérelem és igazgatási díj megfizetése nélkül az illetékes területi építész kamara MV-É-M névjegyzéki jelöléssel nyilvántartásba veszi.

49. § (1) Az az építésügyi műszaki szakértő, aki a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti építésügyi műszaki szakértő építészet szakterület műemlékvédelem részszakterületen 2013. december 31-én szakmagyakorlási engedéllyel rendelkezett, az az illetékes építész kamaránál 2015. december 31-ig díjfizetés nélkül kezdeményezheti jogosultságának visszaállítását.

(2) A 6. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti továbbképzési időszak a jogosultság visszaállításának napjával kezdődik.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 6. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti beszámolót nem kell teljesíteni.

50. § Műemlék építmény esetén a 2015. április 1. előtt megkötött szerződéssel rendelkező MV-É szakterületen jogosult felelős műszaki vezető MV-É-M részszakterületre történő átsorolásáig jogosult műemléken felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére."

(5) Az R9. 1. és 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(6) Az R9.

a) 5. § (2) bekezdésében a "fokon a kérelmező" szövegrész helyébe a "fokon - a (8) bekezdésben foglaltak kivételével - a kérelmező" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a "3. § (5) bekezdés b)-d) pontja" szövegrész helyébe a "3. § (5) bekezdés c)-d) pontja" szöveg,

c) 13. § (8) bekezdésében a "tervező, felelős" szövegrész helyébe a "tervező, belsőépítész tervező, építésügyi műszaki szakértő, felelős" szöveg,

d) 27. § (1) bekezdés a) pontjában az "1. § (3), (4) és (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "1. § (3) és (6) bekezdésében" szöveg,

e) 30. § (5) bekezdésében az "1. § (3), (4) és (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "1. § (4) bekezdésében" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az R9. 30. § (5) bekezdésében az "és az eseti engedéllyel rendelkezőt" szövegrész.

23. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. § E rendelet alkalmazásában:

1. dokumentálás: műemléki értéket érintő beavatkozások folyamatának és eredményének, az azok során megfigyelhető jelenségeknek, valamint a műemléki érték állapotának tárgyszerű, pontos szöveges és képi rögzítése és magyarázata;

2. esztétikai helyreállítás: a restaurálás körébe tartozó azon kutatáson alapuló, konzerváló kezelésen túlmutató, a kulturális örökség védett elemei eredeti értékeinek, illetve ezek érvényesülése szempontjából a legkedvezőbb állapotának helyreállítását biztosító hozzátételek, kiegészítések vagy egyéb beavatkozások összessége, amelyek célja az értékek zavartalan megjelenésének biztosításával az értelmezhetővé, bemutathatóvá tétele;

3. építéstörténeti tudományos dokumentáció: a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 9. melléklet II. rész D. pontjában meghatározottak összessége; többszintű megismerési folyamat eredménye, a műemléki érték engedélyhez nem kötött tudományos vizsgálatára, leltárba vételére, elemzésére, dokumentálására, a hozzá kapcsolódó források és szakirodalmi megállapítások feltárására, a műemléki érték történeti összefüggésbe helyezésére, valamint azon információk összegyűjtésére terjed ki, amelyek alapján meghatározhatók a műemléki érték megőrzését és érvényre juttatását biztosító beavatkozások és korlátozó tényezők;

4. épületdiagnosztika: olyan roncsolásmentes vagy fizikai beavatkozással járó vizsgálat, különösen a faldiagnosztika, amely a tartószerkezetek műszaki állapotának - elsősorban a nedvesség és sószennyezés, a szilárdság - és anyagszerkezeti tulajdonságainak felderítésére, elemzésére és értékelésére szolgál;

5. épületkutatás: az építéstörténeti tudományos dokumentáció módszereivel nem megismerhető, fizikai beavatkozással is járó komplex vizsgálat: az épületszerkezetek feltárása és elemzése, különösen a falkutatás; célja az építési periódusok és azok egymáshoz való viszonyának, a kutatott műemlék rejtett értékeinek megismerése és datálása, a kutatott műemlék használatának, funkciójának tisztázása, tudományos igényű dokumentálása; a kutatás irányulhat falazat, padló, födém vagy egyéb épületszerkezet feltárására is;

6. értékleltár: az Övr. 10. mellékletében előírt, a műemléki értékek tételes meghatározását tartalmazó dokumentum;

7. értékvizsgálat: a műemléki érték dokumentálása szakterületen jogosult szakértő által készített olyan szakvizsgálat, amely szemrevételezés útján feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő műemléki értéket, amely védelemre érdemes lehet, megfelelő alátámasztással meghatározza az érték korát, valamint dokumentálja a védelemre javasolt műemléki érték jellemzőit;

8. értékvizsgálati dokumentáció: értékvizsgálat alapján készített dokumentáció, amely az Övr. 10. melléklet összefoglaló pontjai szerint tartalmazza a műemléki értékről szemrevételezéssel készített szöveges leírást és helyszíni fotókat;

9. konzerválás: a restaurálás körébe tartozó azon beavatkozások összessége, amelyek célja a kulturális örökség védett elemei eredeti anyagának változatlan állapotú megőrzését biztosító kezelése: a károsodási folyamatok megszüntetése, illetve lassítása, az állapot stabilizálása, az alkotó anyagok szilárdítása, a szerkezet megerősítése, a tárgyhoz nem tartozó, az elváltozást, a károsodási folyamatot előidéző dolgok, szennyeződések eltávolítása;

10. megelőző konzerválás: a műemlék alkotórészét, tartozékát, berendezési tárgyát vagy a műemléket közvetlenül nem érintő beavatkozás, amelynek célja a károsodás elkerülése, illetve a károsodáshoz, lebomláshoz vezető folyamatok okainak megszüntetése, hatásuk mérséklése vagy lassítása;

11. műemléki inventarizáció: olyan, szemrevételezésen alapuló vizsgálati módszerrel elvégzett tudományos feltáró munka, amely egy-egy meghatározott földrajzi terület műemléki értékeinek megállapítását, dokumentálását, az állami műemléki értékkataszter fejlesztését szolgálja;

12. műemléki revízió: olyan, szemrevételezésen alapuló vizsgálati módszerrel elvégzett tudományos munka, amely egy-egy meghatározott földrajzi terület műemlékeinek monitoringozását szolgálja, a védett műemléki érték fennállásának, veszélyeztetettségének, állapotának elemzésére és dokumentálására terjed ki a műemlékek közhiteles, hatósági nyilvántartásának naprakészen tartása érdekében;

13. orgonahangszer-helyreállítás: a műemléki értéket megtestesítő orgonahangszer felépítménye (szekrény vagy ház) és a hozzá tartozó szerkezet együttesére vagy részeire vonatkozó műemléki helyreállítás;

14. restaurálás: a műemlék alkotórészét, képző- és iparművészeti alkotást jelentő tartozékát, berendezési tárgyát közvetlenül érintő azon beavatkozások - állapotfelmérés, kutatás, konzerválás, esztétikai helyreállítás - összessége, amelyek célja, hogy elősegítsék a kulturális örökség védett elemei értékeinek felismerését, megértését, megbecsülését és az értéket adó jellegzetességeinek fennmaradását;

15. restaurálási dokumentáció: a restaurálást hitelesítő dokumentáció, amely szöveges és ábrázolásos formában igazolja a beavatkozások szükségességét, bemutatja a folyamatukat, megkülönböztetve az eredeti részeket és a későbbi kiegészítéseket, részletezve minden olyan elemet, melyet a restaurálás hozzátett, megváltoztatott vagy eltávolított;

16. restaurátori állapotfelmérés: olyan állapotfelmérés, amely meghatározza a kezelendő kulturális örökség védett elemei alkotóanyagainak állapotát, tanulmányozza és elkülöníti a természetes folyamatok, a véletlen, a használat és a szándékos beavatkozások okozta anyagi romlásokat és esztétikai változásokat, vizsgálja az ellenálló képesség és szilárdság növelésének lehetőségeit;

17. restaurátori kutatás: műemléken, annak alkotórészeként vagy tartozékaként védett képző- és iparművészeti alkotásokon, berendezési tárgyakon végzett, tudományos alapokon nyugvó roncsolásos jellegű restaurátori beavatkozás (mintavétel, szondázó feltárás), amelynek célja a kulturális javak alkotó anyagainak, állapotának és bomlási folyamatának meghatározása, történeti rétegeinek megismerése, a története során keletkezett elváltozások, vagy azon végrehajtott változtatások esztétikai következményeinek tanulmányozása, kiértékelése, többszintű vizsgálati folyamat, restaurálási beavatkozást alapoz meg, vagy történeti adatgyűjtésre, megismerésre irányul;

18. restaurátori kutatási dokumentáció: a restaurátori kutatást hitelesítő dokumentáció, amely szöveges és ábrázolt formában rögzíti a kutatás során feltárt adatokat, igazolja a kutatás szükségességét, leírja a kutatás folyamatát és bemutatja a feltárt kultúrtörténeti és egyéb adatokat, tényeket megkülönböztetve az eredeti részeket és a későbbi kiegészítéseket;

19. vonalhálós alakhű műemlékfelmérés: alakhű építészeti felmérési módszert alkalmazó dokumentálás, amely az épülettől független (de az épület adottságához alkalmazkodó) geodéziai kitűzési hálózat felhasználásával, m=1:20, vagy m=1:50 léptékű ábrázolással pontosan rögzíti az épület geometriai jellemzőit és műszaki állapotának adatait (különösen a falszövet jellegzetességeit, repedéseket, falelválásokat, különböző korú vakolatmaradványok, festésrétegek felületi elhelyezkedését)."

(2) Az R10. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóságként a kulturális örökség védelméért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki."

(3) Az R10. a 4. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"A szakértői jogosultsághoz kötött tevékenységek"

(4) Az R10. 4. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen

műemléki érték dokumentálása szakterületen)

"aa) a műemléki érték dokumentálása: inventarizáció, műemléki revízió, vonalhálós alakhű műemlékfelmérés, értékleltár, építéstörténeti tudományos dokumentáció, értékvizsgálat, védetté nyilvánítási dokumentáció önálló elkészítése,"

(5) Az R10. 4. § (2) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen

műemléki restaurátor szakterületen)

"ca) a védett műemléki érték fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó restaurátori állapotfelmérése, kutatása,

cb) a védett műemléki értéken végzett konzerválás vagy megelőző konzerválás,"

(6) Az R10. 4. § (2) bekezdés c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki:

(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen

műemléki restaurátor szakterületen)

"ce) restaurátori kutatási vagy restaurálási dokumentáció összeállítása;"

(7) Az R10. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen)

"d) történeti kertek szakterületen a történeti kert, történeti táj esetében

da) inventarizáció, revízió,

db) kertépítészeti felmérés, értékleltár,

dc) történeti kert kerttörténeti tudományos dokumentáció,

dd) kezelési- és helyreállítási terv,

de) értékvizsgálat, védetté nyilvánítási dokumentáció önálló elkészítése, valamint

df) a védett történeti kertet érintő pályázatok előkészítéséhez szaktanulmányok készítése, pályázatok műemlékvédelmi szempontból történő elbírálása és minősítése,

dg) közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés, engedélyhez kötött tevékenység - megvalósítás során történő, jogkövetkezménnyel járó - véleményezése,

dh) a védett történeti kertet érintő tevékenység tervezési programjának összeállításában való részvétel a tervezéssel kapcsolatos műemlékvédelmi szakkérdések tekintetében,

di) a történeti kert régészeti módszerekkel történő kutatása;"

(8) Az R10. 4. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen)

"f) orgonahangszer-helyreállítási szakterületen műemlék épületben elhelyezett, vagy műemléki értéket megtestesítő orgonahangszer

fa) szerkezetének elhelyezése, bontása, helyreállítása, átalakítása, karbantartása (szabályozása, hangolása, megbontással járó tisztítása), valamint e tevékenységekre vonatkozó dokumentáció készítése,

fb) házát érintő tevékenységek, különösen elhelyezése, bontása, helyreállítása, átalakítása restaurálása, valamint e tevékenységek örökségvédelmi engedélyezése iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció készítése,

fc) építéstörténeti tudományos dokumentációjának elkészítése, hangszertörténeti szempontú véleményezése, valamint pályázatok elbírálása, az orgonát érintő inventarizációban, védetté nyilvánítási dokumentáció elkészítésében, közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés."

(9) Az R10. az 5. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"A szakértői jogosultságot igénylő tevékenység végzésének feltételei"

(10) Az R10. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott területeken vagy szakterületeken a 4. §-ban meghatározott szakértői tevékenység folytatására irányuló szándékot a miniszternek kell bejelenteni."

(11) Az R10. 5. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Műemlék alkotórészét, tartozékát képező, műemlékként és egyúttal kulturális javakként is védett tárgyakat érintő, a 4. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott tevékenység esetén alkalmazandók a 4. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott tevékenységekre vonatkozó rendelkezések.

(5) A műemléki érték dokumentálása, a műemléki épületkutatás és a történeti kertek szakterületeken állami műemlékvédelmi és -helyreállítási intézmény kutatói munkakörében szerzett legalább 10 év szakirányú szakmai gyakorlat, a kérelmezett szakterület vonatkozásában a szükséges jogosultság megszerzésekor mentesít a 7. § (1), (2) és (4) bekezdésében előírt szakképzettség teljesítése, valamint a 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott igazolás, valamint a 9. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott iratok benyújtása alól.

(6) A 4. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában meghatározott tevékenység elvégzéséhez régészeti területen szakértői jogosultsággal rendelkező régészt kell bevonni.

(7) A szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen műemlék építmények műszaki szakértői részszakterületen jogosultsággal rendelkező személy a műemléki érték dokumentálása és a műemléki épületdiagnosztika szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzésekor mentesül a 8. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 8. § (6) bekezdésében előírt számítási módszer alapján megszerzett szakmai gyakorlat igazolása alól."

(12) Az R10. 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Műemléki terület műemléki épületdiagnosztika szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség és okleveles építőmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök vagy okleveles építészmérnök, okleveles faipari mérnök, okleveles geológus szakképzettség szükséges.

(6) Műemléki terület orgonahangszer-helyreállítás szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez

a) a 4. § (2) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti tevékenység esetén

aa) hangszerész - orgonaépítő és -javító vagy

ab) hangszerkészítő és -javító (orgona) szakképesítés,

b) a 4. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontja szerinti tevékenység esetén mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség és restaurátorművész vagy okleveles restaurátorművész szakképzettség szükséges, a 4. § (2) bekezdés c) pont ca)-cc) alpontja szerinti tevékenységek esetén a tevékenységnek megfelelő szakiránnyal,

c) a 4. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti tevékenység esetén mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség és felsőfokú orgonaművészi, felsőfokú orgonatanári, felsőfokú egyházzenészi végzettség szükséges."

(13) Az R10. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Műemléki terület orgonahangszer-helyreállítás szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez

a) a 4. § (2) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti tevékenység esetén orgonaépítéssel és -helyreállítással foglalkozó munkáltatónál eltöltött örökségvédelmi területen legalább 5 éves, szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszonyban megszerzett,

b) a 4. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontja szerinti tevékenység esetén a 8. § (4) bekezdése alapján számított,

c) a 4. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti tevékenység esetén

ca) legalább 5 év szakirányú tevékenységgel megszerzett, és

cb) az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott számítási módszer alapján megszerzett legalább 40 pont

szakmai gyakorlat szükséges."

(14) Az R10. a 9. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"A szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés és a nyilvántartás szabályai"

(15) Az R10. 9. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejelentéshez csatolni kell:

szakmai gyakorlat igazolását az alábbiak szerint)

"cc) a pontszámítás alapját képező tevékenységről a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Központ), a Magyar Nemzeti Múzeum, a Lechner Lajos Tudásközpont (a továbbiakban: LLTK), vagy az építésügyi, illetve az örökségvédelmi hatóság számára benyújtott dokumentáció megnevezését és leltári számát, iktatószámát vagy egyéb iratazonosító számát azzal, hogy az LLTK által véleményezett dokumentációk közül nem vehető számításba az, amelyről a véleményezés során az LLTK megállapította, hogy a tartalma nem felel meg az Övr.-ben foglalt követelményeknek, vagy amelyhez kapcsolódó tevékenységet az építésügyi, illetve az örökségvédelmi hatóság az ezen követelményeknek meg nem felelő dokumentáció miatt nem engedélyezett."

(16) Az R10. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § Ha a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok nem támasztják alá egyértelműen az 1. mellékletben meghatározott pontszámok elérését, a miniszter a Központ mint szakértő szervezet véleményét kikérheti."

(17) Az R10. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12/A. § A műemléki érték védelmével kapcsolatos műemléki területen a miniszter, ha az örökségvédelmi, az örökségvédelmi felügyeleti vagy az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy valamely védett műemléki érték a szakértőnek felróható okból

a) súlyosan veszélyeztetetté válik, 5 évre megtiltja a szakértői tevékenység folytatását,

b) helyreállíthatatlanul sérült vagy elpusztult, a szakértőt vagy szakértő szervezetet törli a nyilvántartásból."

(18) Az R10. a 13. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Záró rendelkezések"

(19) Az R10. a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § Az a szakértő, aki 2015. január 1. előtt orgonahangszer-helyreállítás szakterületen névjegyzékbe került, orgonahangszer-helyreállítás szakterületen jogosult szakértőnek minősül."

(20) Az R10. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(21) Az R10.

a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "műemléki érték dokumentálása szakterületen" szövegrész helyébe a "műemléki érték dokumentálása szakterületen (kivéve az orgonahangszer- helyreállítási szakterület és a történeti kertek szakterület vonatkozásában meghatározott tevékenységek)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a "műemléki restaurátor szakterületen" szövegrész helyébe a "műemléki restaurátor szakterületen (kivéve az orgonahangszer- helyreállítási szakterület vonatkozásában meghatározott tevékenységek)" szöveg,

c) 8. § (6) bekezdésében a "faldiagnosztika" szöveg helyébe az "épületdiagnosztika" szöveg,

d) 10. § (1) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

e) 10. § (3) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

f) 12. § (1) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

g) 12. § (2) bekezdésében az "Az eljáró hatóság" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

h) 12. § (3) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

i) 12. § (4) bekezdésében a "hatóságnak" szövegrész helyébe a "miniszternek" szöveg, a "hatóság" szövegrészek helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

(22) Hatályát veszti az R10. 13. § (3) bekezdése.

24. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

24. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat A:6. és D:6. mezőjében a "régészeti lelőhelyet" szövegrész helyébe a "nyilvántartott régészeti lelőhelyet" szöveg lép.

25. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e rendeletben meghatározottak szerint - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 4. § (3) bekezdésében foglalt kivételekkel -építésügyi vizsgát tesz és építésügyi szakmai továbbképzést teljesít]

"b) a műemlékkel és a műemléki érték védelmével kapcsolatos ügyekben döntéshozói és döntés-előkészítői feladatokat ellátó kormánytisztviselő, és"

(2) Az R11. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az építésügyi vizsgáztatással és az építésügyi szakmai továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának szakmai irányítását és felügyeletét az építésügyért, valamint a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. A szakmai továbbképzés irányítása tekintetében az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az irányítási jogkört a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(3) A miniszter a műemlékvédelemmel kapcsolatos továbbképzési program fejlesztése érdekében gondoskodik az építésügyi vizsga során elért vizsgaeredmény adatok rendszeres elemzéséről és statisztikai kiértékeléséről."

(3) Az R11. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az 1. melléklet D) pontja szerinti témakörökre épülő építésügyi szakmai továbbképzés programtulajdonosa a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Forster Központ). A szakmai továbbképzési program nyilvántartásba vételének elvégzéséről a Forster Központ gondoskodik."

(4) Az R11. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Munkakörhöz kapcsolódó szakmai továbbképzés esetén a miniszter gondoskodik arról, hogy a szakmai továbbképzés lebonyolításához egységes belső továbbképzési program álljon rendelkezésre. Az építésügyet vagy a kulturális örökségvédelmet érintő szabályozási környezet, vagy a szervezeti rendszer átalakítása esetén a miniszter a szakmai továbbképzési programban nem szereplő szakmai továbbképzést is elrendelhet.

(4) A szakmai továbbképzés tematikáját az 1. melléklet tartalmazza, amelyből

a) az 1. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti köztisztviselőnek az 1. melléklet A)-C) pontjában,

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztisztviselőnek az 1. melléklet D) pontjában,

c) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti köztisztviselőnek az 1. melléklet D) pont 1-4. alpontjában

foglalt témakörökből kell szakmai továbbképzést teljesítenie."

(5) Az R11. 2. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A (4) bekezdés b)-c) pontja szerinti szakmai továbbképzést a miniszter szakmai irányítása mellett a Forster Központ szervezi."

(6) Az R11. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A szakmai továbbképzést szervező a szakmai továbbképzés teljesítésére a (2) és (3) bekezdésben meghatározott, a miniszter által kidolgozott továbbképzési program alapján - a következő évre vonatkozóan, minden év október 31-ig - éves továbbképzési tervet készít, amelyet a miniszter minden év december 31-ig jóváhagy."

(7) Az R11. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 2. melléklet D) pontja szerinti témakörökre épülő építésügyi vizsga programtulajdonosa a Forster Központ, amely gondoskodik a program nyilvántartásba vételének elvégzéséről."

(8) Az R11. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés:

"(3) Az építésügyi vizsgát

a) a 4. § (4) bekezdése szerinti esetben

aa) az első fokú hatóság köztisztviselője részére a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala,

ab) a másodfokú hatóság köztisztviselője részére a miniszter az LLTK bevonásával,

b) a 4. § (4a) bekezdése szerinti esetben a miniszter szakmai irányítása mellett a Forster Központ az LLTK bevonásával (a továbbiakban együtt: vizsgaszervező) szervezi."

(9) Az R11. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti köztisztviselőnek a 2. melléklet A)-C) pontjában foglalt témakörökből kell vizsgát tenni.

(4a) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztisztviselőnek a 2. melléklet D) pontjában foglalt témakörökből kell vizsgát tennie. Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti köztisztviselőnek a 2. melléklet D) pont 1-4. alpontjában foglalt témakörökből kell vizsgát tennie."

(10) Az R11. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az LLTK - a (4) bekezdés szerinti építésügyi vizsgára vonatkozóan - a miniszter szakmai irányítása és felügyelete mellett gondoskodik

a) az építésügyi vizsgaszabályzat elkészítéséről,

b) az építésügyi vizsga követelményeihez igazodó felkészítő tananyag elkészítéséről,

c) a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató készítéséről,

d) az ellenőrző kérdések összeállításáról és azok közzétételéről,

e) a vizsgakérdések összeállításáról,

f) a vizsgafelkészítők és vizsgák elektronikus meghirdetéséről,

g) a vizsgafelkészítők és vizsgák megvalósításáról, valamint

h) a vizsgafelkészítők és vizsgák eredményeinek vizsgaszervező rendszerben való elektronikus kezeléséről.

(5a) A Forster Központ a miniszter szakmai irányítása és felügyelete mellett, felsőoktatási intézmény vagy más szervezet bevonásával együtt gondoskodik a (4a) bekezdés szerinti építésügyi vizsgára vonatkozóan

a) az építésügyi vizsgaszabályzat elkészítéséről,

b) az építésügyi vizsga követelményeihez igazodó felkészítő elektronikus tananyag és ellenőrző kérdések elkészítéséről és közzétételéről,

c) a vizsgafelkészítőn nyilvántartásba vett oktató biztosításáról,

d) az elektronikus vizsgakérdések összeállításáról,

e) a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató készítéséről,

f) a vizsgafelkészítők és vizsgák elektronikus meghirdetéséről,

g) a vizsgafelkészítők és vizsgák megvalósításáról, valamint

h) a vizsgafelkészítők és vizsgák eredményeinek vizsgaszervező rendszerben való elektronikus kezeléséről."

(11) Az R11. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 4. § (4) bekezdése szerinti építésügyi vizsgát 3 tagú Építésügyi Vizsgabizottság (a továbbiakban: bizottság) bírálja el. A bizottság két tagja a vizsgaszervező képviselője, egy tagja a vizsgaszervező által felkért (3) bekezdés szerinti oktató, vagy a miniszter által kijelölt személy lehet."

(12) Az R11. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az építésügyi vizsga formája elektronikus teszt. Az építésügyi vizsga megoldására 240 perc áll rendelkezésre, amelyből a 2. melléklet B) és C) pontja szerinti témakör 60-60 percet vesz igénybe.

(1a) A 4. § (4a) bekezdése szerinti építésügyi vizsga formája elektronikus teszt. Az építésügyi vizsga megoldására 120 perc áll rendelkezésre."

(13) Az R11. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(14) Az R11. a 7. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(15) Az R11.

a) 2. § (5) bekezdésében a "80" szövegrész helyébe a "96" szöveg,

b) 2. § (6) bekezdésében a "bekezdés szerinti" szövegrész helyébe a "bekezdés a) pontja szerinti" szöveg,

c) 2. § (6) bekezdés b) pontjában a "Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg

lép.

(16) Hatályát veszti az R11.

a) 1. melléklet A) rész 14., 20-22. pontja,

b) 2. melléklet A) rész 18., 21., 28. pontja.

26. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

26. § A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 11. § (1) bekezdés h) pontjában az "a vízjogi üzemeltetési engedélyezés kivételével, ha az eljárás régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul" szövegrész helyébe az "a vízjogi üzemeltetési, valamint a fúrt kút engedélyezés kivételével, ha az eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjában a "régészeti lelőhelyen" szövegrész helyébe a "nyilvántartott régészeti lelőhelyen" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontjában a "műemléki területen megvalósuló, vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység" szövegrész helyébe a "műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő tevékenység" szöveg

lép.

27. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 8/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) A Testület tizenegy tagból áll, amelynek

a) egy tagját a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, vagy a műemlékvédelmi szakirányú továbbképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,

b) egy tagját a művészettörténet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,

c) egy tagját az okleveles restaurátorművész osztatlan képzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,

d) egy tagját a Magyar Építész Kamara, vagy a Magyar Építőművészek Szövetsége,

e) egy tagját az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, valamint

f) három tagját a miniszter

javaslata alapján a műemléki területen szakértői jogosultsággal vagy kimagasló elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek közül két évre a Központ elnöke kéri fel, további három tagját az ugyanezen feltételeknek megfelelő szakemberek közül két évre a Központ elnöke kéri fel. A Testület elnökét a Központ elnöke nevezi ki."

(2) Az R12.

a) 6. §-ában a "foglaltak érdekében" szövegrész helyébe a "foglaltak érvényesítése érdekében" szöveg,

b) 6. § b) pontjában a "jogi rendelkezésekkel összhangban" szövegrész helyébe a "jogi tárgyú jogszabályokkal összhangban" szöveg,

c) 6. § c) pontjában a "klasszifikációját" szövegrész helyébe az "osztályozását" szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében a "nyolctagú" szövegrész helyébe a "kilenctagú" szöveg, a "kéri fel" szövegrész helyébe a "kéri fel, további egy tagját 2 évre a Központ elnöke kéri fel." szöveg,

e) 8/A. § (2) bekezdés c) pontjában a "három" szövegrész helyébe a "két" szöveg,

f) 8/A. § (2) bekezdés f) pontjában az "Intézet" szövegrész helyébe az "Intézet, valamint" szöveg,

g) 8/A. § (2) bekezdésében a "kéri fel" szövegrész helyébe a "kéri fel, további egy tagját az ugyanezen feltételeknek megfelelő régész szakemberek közül 2 évre a Központ elnöke kéri fel." szöveg,

h) 8/B. § (1) bekezdésében a "hatósági eljárás során segíti a Központ munkáját" szövegrész helyébe a "hatósági eljárás során véleményével segíti az örökségvédelmi és építésügyi hatóság munkáját" szöveg,

i) 8/B. § (3) bekezdésében a "Testület üléseire" szövegrész helyébe a "Testület az üléseire" szöveg

lép.

28. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

28. § A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 2. mellékletében foglalt I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok című táblázat A:6. mezőjében az "amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel." szövegrész helyébe az "amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel." szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok című táblázat D:6. mezőjében az "amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve," szövegrész helyébe az "amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel," szöveg, valamint az "amelyre az ingatlannyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve," szövegrész helyébe az "amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel," szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat A:7. mezőjében az "amelyre az ingatlannyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel." szövegrész helyébe az "amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel." szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat D:7. mezőjében az "amelyre az ingatlannyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve," szövegrész helyébe az "amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel," szöveg, valamint az "amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve," szövegrész helyébe az "amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel," szöveg,

e) 2. mellékletében foglalt III. A földhivatal termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat A:7. mezőjében az "amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel." szövegrész helyébe az "amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel." szöveg,

f) 2. mellékletében foglalt III. A földhivatal termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat D:7. mezőjében az "amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve," szövegrész helyébe a "amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel," szöveg, valamint az "amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve," szövegrész helyébe az "amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel," szöveg,

g) 2. mellékletében foglalt IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat A:6. mezőjében az "amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként -régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel." szövegrész helyébe az "amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel." szöveg,

h) 2. mellékletében foglalt IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat D:6. mezőjében az "amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként -vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve," szövegrész helyébe a "amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel," szöveg, valamint az "amelyre az ingatlannyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve," szövegrész helyébe az "amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel," szöveg,

i) 4. mellékletében foglalt táblázat A:7.1. mezőjében az "amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet jogi jelleg ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett adatbázisában szerepel." szövegrész helyébe az "amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó adatbázisában szerepel." szöveg,

j) 4. mellékletében foglalt táblázat D:7.1. mezőjében "Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként -vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala " szöveg,

k) 4. mellékletében foglalt táblázat A:7.2. mezőjében az "amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként -műemlék, illetve műemléki terület jogi jelleg ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisban szerepel." szövegrész helyébe az "amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel." szöveg,

l) 4. mellékletében foglalt táblázat D:7.2. mezőjében a "Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szövegrész helyébe az "az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala" szöveg

lép.

29. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "összefüggő" szövegrész helyébe a "összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt" szöveg lép.

30. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletében foglalt táblázat B:2-B:14 mezőjében a "127/2, 130, 131, 136, 144, 0225, 324/1, 327/2, 327/4, 329, 335, 341, 346/2, 346/4, 348/1, 327/6, 342/5, 342/6, 0215, 0223/1, 128, 135, 137/1, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 327/7, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338/1, 339/2, 340, 343,344/1, 347, 1229/1" szövegrész helyébe a "126, 127/2, 128,130, 131, 132, 133, 135, 136, 137/1,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, , 324/1, 327/2, 327/4, 327/6, 327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3,331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,338/1, 339/2, 340, 341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2, 346/4, 347, 348/1, 0215, 0223/1, 1229/1, 0202/1, 0213, 0216, 0217/1,0224, 0225" szöveg,

b) 1. mellékletében fogalt táblázat D:2 mezőjében a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Sopron Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg,

c) 1. mellékletében fogalt táblázat E:2 mezőjében a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat B:8 mezőjében a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szövegrész helyébe a "Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala" szöveg

lép.

31. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelethez

A műemlékvédelem sajátos tárgyai érték számításának alapjául szolgáló értékek

1. Sírjel, síremlék, sírépítmény esetében a bírság számítási módszere

ABC
1.A szabálytalan tevékenységgel
érintett védett műemléki érték
A számított építményérték
számításakor figyelembe
veendő méret és/vagy
mértékegysége
Egységár
ezer forint /
mértékegység
2.nemeskő sírjel, síremléka felület területe/m2160
3.öntöttvas, kovácsoltvas sírjel,
síremlék vagy annak kerítése,
tartozéka
a befoglaló felület területe/m2120
4.egyéb sírjel, síremléka felület területe/m280
5.sírépítmény (pl. sírbolt,
sírkápolna)
a külső felület területe/m2150

2. Egyedileg védett műemléki értékű kert, műemlék történeti kert esetében a bírság számítás módszere

ABC
1.A szabálytalan tevékenységgel
érintett védett műemléki érték
A számított építményérték
számításakor figyelembe
veendő méret és/vagy
mértékegysége
Egységár
ezer forint /
mértékegység
2.kertnettó alapterület /m210

3. Az értékleltárban szereplő fák vonatkozásában a bírságszámítás alapja a 4 éves szabadgyökerű faiskolai szabványfa átlagos faiskolai ára, melyet meg kell szorozni a 3.1., 3.2. és a 3.3. pontban foglalt táblázat C oszlopa szerinti szorzószámmal, a B oszlopban szereplő mértékegység, illetve jellemző figyelembevételével.

3.1. Az értékleltárban szereplő fa kora szerinti számítási alap

ABC
1A szabálytalan tevékenységgel
érintett védett műemléki érték
A fa kora (év)Szorzószám
2.Az értékleltárban szereplő fa50-60400
3.70-80900
4.90-1001100
5.1101200
6.1201700
7.1302100
8.1402200
9.1502300
11.1602400
11.1702500
12.1802700
13.1902800
14.200 éves vagy idősebb egyed3000

3.2. A fa fajtájának típusától függő együttható

ABC
1.A szabálytalan tevékenységgel
érintett védett műemléki érték
A fa fajtájának típusaSzorzószám
2.Műemléki szempontból értékes
fa
gyorsan növő honos fafaj (pl.
nyár)
1
3.lassan növő honos fafaj (pl.
tölgy, bükk, dió)
1,4
4.különleges, egzóta fafaj2

3.3. A fa állapotától függő együttható

ABC
1.A szabálytalan tevékenységgel
érintett védett műemléki érték
A lombkorona állapotaSzorzószám
2.Műemléki szempontból értékes
fa
egészséges1,0
3.csonkult0,7
4.erősen csonkult0,4

"

2. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Az R6. 1. melléklet 1.2. pontja a következő 1.2.5. ponttal egészül ki:

(A dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel:)

"1.2.5. az ajánlattételt befolyásoló, az építési beruházás során elvégzendő régészeti feladatellátás követelményeit, előzetes régészeti dokumentációt vagy örökségvédelmi hatástanulmányt, ha a beruházás előkészítése során készült."

3. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

1. Az R7. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A bruttó 300,0 m3 térfogatot vagy a rendezett terepcsatlakozástól mért 4,0 m épületmagasságot meg nem haladó egyszintes építmény bontása, kivéve a lakást tartalmazó, a zártsorú vagy ikres beépítésű épületet."

2. Az R7. 8. melléklet III. rész 5. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Nyilvántartott műemléki érték, műemléki védelem alatt álló építmény átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása esetén az építészeti műszaki dokumentációnak - az 1-4. pontban meghatározottakon túl - alábbiakat kell tartalmaznia:"

3. Az R7. 8. melléklet III. rész 5.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Műemléki védelem alatt álló építmény átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása esetén az építészeti műszaki dokumentációnak - az 1-4. pontban meghatározottakon túl - alábbiakat kell tartalmaznia:)

"5.4. nyilvántartott műemléki érték, műemlék épületszerkezetének nedvesedése vagy sók által okozott károk elhárítása esetén faldiagnosztikai szakvéleményt, amely tartalmazza az előzetes adatgyűjtés eredményeit, a helyszíni szemle megállapításait, a faldiagnosztikai minták vizsgálatainak ismertetését, a kár-okok teljes körű bemutatását, elemzését, a nedvesség és sószennyezés elleni védelmi technikák alkalmazhatóságának elemzését, fotó- és rajzi dokumentációt,"

4. Az R7. 8. melléklet III. rész 6.2.3. és 6.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:)

"6.2.3. helyi védelem alá tartozó építmény, illetve egyedi tájértékké minősített építmény elbontása vagy nyilvántartott műemléki érték, műemlék részleges bontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetéről,

6.2.4. nyilvántartott műemléki érték, műemlék részleges bontásához a beavatkozással érintett részre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott tartalmú építéstörténeti kutatási dokumentációt,"

5. Az R7. 8. melléklet III. rész 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.3. Bontás tudomásulvételéhez szükséges dokumentáció a 6.2.1-6.2.3. pontban foglaltakat, továbbá műemléki környezetben álló építmény esetén a meglévő (a változtatás előtti) állapotra vonatkozó fotódokumentációt és az érintett műemlék környezetének fényképi ábrázolását tartalmazza."

6. Az R7. 8. melléklet III. rész 7.3. pontja a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.3. Műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, történeti tájban épült építmény esetén fotódokumentáció is szükséges."

4. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

1. Az R9. 1. melléklet I. pont 2. részében foglalt táblázat 2-4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(ABCDEF
1.Szakma-
gyakorlási
terület
meg-
nevezése
Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szakterület/
rész-
szakterület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott
szakterületi jogosultsággal lehet
végezni
Képesítési
minimum
követelmény
és az ezzel
egyenértékű
szak-
képzettség
Szakmai
gyak. idő)
"
2.Építészeti
tervezési
terület
ÉAz általános építmények teljes
körű építészeti tervezése,
beleértve a helyi vagy műemléki
védelem alatt álló építménnyel
kapcsolatos, valamint jogszabállyal
védetté nyilvánított területen
(világörökség, műemléki
jelentőségű területen, műemléki
környezetben, tájvédelem vagy
helyi védelem alatt álló területen)
új építmény létesítésével és
meglévő építmény tömegét
megváltoztató átalakítását.
A tervezésbe szakági műszaki
tervezési területen jogosultsággal
rendelkező tervezőt kell bevonni
az Épkiv. 22. § (3) bekezdés
b) pontja, 22. § (4) bekezdés
a)-c) pontjában meghatározott
méretet, jellemzőt meghaladó
esetben.
Telepítési tanulmányterv
(településrendezési eszköz
készítése vagy módosítása esetén
településtervező, szükség szerint
szakági településtervező
bevonásával), továbbá beépítési
terv és örökségvédelmi
hatástanulmány készítése.
A saját tervezésű építmény teljes
körű belsőépítészeti tervezése.
okleveles
építész-
mérnök
2 év
3.Belsőépítészeti
tervezési szakterület
Építmények teljes körű
belsőépítészeti tervezése.
Külön jogszabály szerinti
belsőépítészeti terv készítése.
okleveles
építész
tervező
művész,
okleveles
belsőépítész
környezet-
tervező
művész
2 év
4.Kertépítészeti
műtárgy tervezési
szakterület
ÉKMTartószerkezeti szakági tervező
bevonásával 4,5 m-nél magasabb
kerti építmény, 1,0 m-nél
magasabb támfal, úszómedence
szerkezete, 2,0 m-nél magasabb
tömör kerítés, 45 foknál
meredekebb terep rendezése.
táj- és
kertépítészeti
szakon
végzett
okleveles
kertész-
mérnök,
okleveles
tájépítész
mérnök,
okleveles
tájépítész
2 év
"

2. Az R9. 1. melléklet II. pont 2. részében foglalt táblázat a következő 24. sorral egészül ki:

(ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szak-
terület/
rész-
szak-
terület
jelölése
Szakterület/
rész-
szakterület
korábbi
(mérnök/
építész)
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott
szakterületi jogosultsággal lehet
végezni
Képesítési minimum
követelmény és az ezzel
egyenértékű szakképzettség)
"
24.Szakági építésügyi
műszaki szakértői
szakterület
műemlék
építmények
műszaki szakértői
részszakterület
SZÉS5SZÉSZ5Műemlék építmények történeti
épületszerkezetei, építőanyagai
esetében a javító, konzerváló és
fenntartó technológiák,
anyaghasználat, szerkezeti megoldás
az adott műemléken való
alkalmazhatóságának
szakvéleményezése.
okleveles építészmérnök és
műemlékvédelmi szakmérnök
"

3. Az R9. 1. melléklet IV. pont 1. részben foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

(ABCDE
1.Szakterület/
részszakterület
megnevezése
Szak-
terület/
rész-
szak-
terület
jelölése
Feladatok, amelyeket az adott
szakterületi jogosultsággal lehet
végezni
Képesítési minimum
követelmény és az ezzel
egyenértékű
szakképzettség
Szakmai
gyakorlati idő)
"
4.Építési szakterület
műemléki
részszakterülete
MV-É-MAz építési szakterület (MV-É)
szerinti építési-szerelési munkák
felelős műszaki vezetése műemlék
építmény esetén.
okleveles építészmérnök5 év
műemléken
műszaki
szakértő
irányítása
mellett
"

4. Az R9. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Korlátozott szakterület (tervezői
fokozat) megnevezése, jelölése
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)
"
2.E2 jelű építész tervezői fokozata) Építmények építészeti tervezése terepszint fölött legfeljebb öt szint
magasságig és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig.
b) Meglévő építmény bővítése maximum 2000 m összes szintterület nagyságig.
c) Bontási, felújítási, korszerűsítési és helyreállítási tervek, korlátozás nélkül.
Az É2 jelű tervezői fokozat tevékenységi köre nem terjed ki a helyi vagy
műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal
védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen,
műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új
építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató
átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek készítésére.
"

5. Az R9. 2. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
1.Szakterület
megnevezése
Jelölése a
névjegyzékben
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet
végezni)
"
3."B" kategóriaMV-Ép/BAz építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására,
helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására
irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni
vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése:
a) legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz)
távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig,
b) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
ba) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét
befolyásoló olyan mértékű teherváltozás - írásos szakértői
véleménnyel igazoltan - nem következik be, mely a tartószerkezet
megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé,
továbbá
bb) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű
égéstermék-elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve
bc) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett
építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti
változtatásával, építési munkák esetében korlátozás nélkül.
"

5. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelethez

1. Régészeti területre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

Egy tevékenységtípusba tartozik a 2-6., a 7-8. és a 9-11. sor szerinti tevékenység. A szakértői jogosultság megszerzéséhez legalább két tevékenységtípusból kell pontot gyűjteni.

AB
1.TevékenységPontszám
2.1 önállóan vezetett, nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárás10 pont
3.1 önállóan vezetett megelőző régészeti feltárás6 pont
4.1 önállóan vezetett, legalább 10 napos régészeti feltárás4 pont
5.régész munkatársként 1 alkalommal való részvétel nagyberuházáshoz kapcsolódó
régészeti feltáráson
4 pont
6.régész munkatársként 1 alkalommal való részvétel legalább 10 napos időtartamú
régészeti feltáráson
3 pont
7.önállóan vezetett 1 régészeti terepbejárás2 pont
8.régész munkatársként való részvétel 1 régészeti terepbejáráson1 pont
9.tudományos fokozat megszerzése régészeti tárgyú doktori értekezéssel5 pont
10.régészeti szakmai tevékenységért kapott állami kitüntetés, díj, elismerés3 pont
11.tudományos szaklapban megjelent öt cikk vagy három tanulmány vagy egy monográfia4 pont

2. Műemléki területen a műemléki érték dokumentálása szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

Egy tevékenységtípusból legfeljebb 15 pont vehető figyelembe. Egy tevékenységtípusba tartozik a 2-3., a 3-5., a 6-7., a 8-9. és a 10-13. sor szerinti tevékenység.

AB
1.TevékenységPontszám
2.1 db védetté nyilvánítási vagy értékvizsgálati dokumentáció önálló elkészítése3 pont
3.1 db védetté nyilvánítási vagy értékvizsgálati dokumentáció elkészítése munkatársként2 pont
4.egy teljes építmény vonalhálós alakhű műemlékfelmérésének önálló elkészítése5 pont
5.egy teljes építmény vonalhálós alakhű műemlékfelmérésének elkészítése munkatársként3 pont
6.önállóan elkészített, legalább 40 objektumra kiterjedő műemléki revízió5 pont
7.40 objektumra kiterjedő műemléki revízióban munkatársként való részvétel3 pont
8.egy település vagy 50 épületre kiterjedő településrész inventarizációjának önálló
elkészítése
4 pont
9.egy település vagy 50 épületre kiterjedő településrész inventarizációjának elkészítése
munkatársként
3 pont
10.egy teljes műemlékre vonatkozó építéstörténeti tudományos dokumentáció önálló
elkészítése
9 pont
11.egy teljes műemlékre vonatkozó építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítése
munkatársként
5 pont
12.egy műemléket érintő tervezett tevékenységéhez kötődő építéstörténeti tudományos
dokumentációjának önálló elkészítése
6 pont
13.egy műemléket érintő tervezett tevékenységéhez kötődő építéstörténeti tudományos
dokumentációjának elkészítése munkatársként
3 pont
14.műemlékvédelmi intézményben kutatóként teljesített tíz hónap munkaviszony vagy
gyakornoki státusz (hosszabb munkaviszony vagy gyakornoki státusz esetén legfeljebb
9 pontig vehető figyelembe)
3 pont
15.műemlék-helyreállításban való közreműködésre tekintettel az építésügyért felelős
miniszter által adományozott építészeti díj
4 pont
16.tudományos fokozat megszerzése műemlékvédelmi tárgyú doktori értekezéssel5 pont

3. Műemléki területen műemléki épületkutatás szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

AB
1.TevékenységPontszám
2.1 db 1850 előtti műemlék teljes körű, önálló épületkutatása7 pont
3.1 db 1850 előtti műemlék tervezett tevékenységéhez kötődő, önálló épületkutatása5 pont
4.1 db 1850 utáni műemlék teljes körű, önálló épületkutatása5 pont
5.1 db 1850 utáni műemlék tervezett tevékenységéhez kötődő, önálló épületkutatása4 pont
6.1 db műemlék teljes körű épületkutatásában való részvétel munkatársként2 pont
7.1 db műemlék tervezett tevékenységéhez kötődő épületkutatásában való részvétel
munkatársként (legfeljebb 10 pontig vehető figyelembe)
2 pont

4. Műemléki területen műemléki restaurátori szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

AB
1.TevékenységPontszám
2.műemlék alkotórészeként védett képző- vagy iparművészeti alkotásokon önállóan, vagy
vezetőként elvégzett restaurátori kutatási, és restaurálási munka
6 pont
3.műemlék alkotórészeként védett képző- vagy iparművészeti alkotásokon munkatársként
elvégzett restaurátori kutatási, és restaurálási munka
4 pont
4.1 db restaurátori kutatási dokumentáció vagy restaurálási dokumentáció önálló
elkészítése (legfeljebb 12 pontig vehető figyelembe)
4 pont
5.1 db restaurátori kutatási dokumentáció vagy restaurálási dokumentáció elkészítésében
munkatársként való részvétel (legfeljebb 12 pontig vehető figyelembe)
3 pont

5. Műemléki területen történeti kertek szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

Egy tevékenységtípusból legfeljebb 15 pont vehető figyelembe. Egy tevékenységtípusba tartozik a 2-3., a 3-5., a 6-7., a 8-9., a 10., a 11. és a 12-13. sor szerinti tevékenység.

AB
1.TevékenységPontszám
2.1 db történeti kert védetté nyilvánítási dokumentációjának önálló elkészítése3 pont
3.1 db történeti kert védetté nyilvánítási dokumentációjának elkészítésében való
közreműködés munkatársként
1 pont
4.1 db védett történeti kert vagy egyéb, műemléki védelem alatt álló kert önálló
kertépítészeti felmérése
5 pont
5.1 db védett történeti kert vagy egyéb, műemléki védelem alatt álló kert kertépítészeti
felmérésében való közreműködés munkatársként
2 pont
6.történeti kertek inventarizációjának önálló elkészítése egy teljes településen vagy 100
ingatlanra kiterjedő településrészen
4 pont
7.történeti kertek inventarizációjának elkészítése munkatársként egy teljes településen
vagy 100 ingatlanra kiterjedő településrészen
2 pont
8.1 történeti kert kerttörténeti tudományos dokumentációjának önálló elkészítése5 pont
9.1 történeti kert kerttörténeti tudományos dokumentációjának elkészítésében való
közreműködés munkatársként
2 pont
10.műemlékvédelmi intézményben történeti kertek szakterületen teljesített tíz hónap
munkaviszony vagy gyakornoki státusz (hosszabb munkaviszony vagy gyakornoki
státusz esetén legfeljebb 9 pontig vehető figyelembe)
3 pont
11.tudományos fokozat megszerzése tájépítészeti tárgyú doktori értekezéssel5 pont
12.1 védett történeti kert vagy egyéb műemléki védelem alatt álló kert kezelési- és
helyreállítási tervének önálló elkészítése
5 pont
13.1 védett történeti kert vagy egyéb műemléki védelem alatt álló kert kezelési- és
helyreállítási tervének elkészítésében való közreműködés munkatársként
2 pont

6. Műemléki területen műemléki épületdiagnosztika szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

AB
1.TevékenységPontszám
2.1 db műemléki védelem alatt álló épület épületdiagnosztikai - nedvesség- és sótartalom
vizsgálati, anyagtani, vagy statikai, vagy faanyagvédelmi - szakvéleményének önálló
elkészítése
5 pont
3.1 db műemléki védelem alatt álló épület épületdiagnosztikai - nedvesség- és sótartalom
vizsgálati, anyagtani, vagy statikai, vagy faanyagvédelmi - szakvéleményének
munkatársként való elkészítése
2 pont
4.tartószerkezet rekonstrukciós szakmérnöki képesítés7 pont

7. Műemléki területen orgonahangszer-helyreállítási szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására

AB
1.TevékenységPontszám
2.műemlék épületben orgona elhelyezése, helyreállítása, átalakítása engedélyezése iránti
kérelem mellékletét képező építéstörténeti tudományos dokumentáció önálló elkészítése
8 pont
3.műemlék épületben orgona elhelyezése, helyreállítása, átalakítása engedélyezése iránti
kérelem mellékletét képező építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítésében
való közreműködés munkatársként
5 pont
4.50 db orgona inventarizációjának elkészítése munkatársként3 pont
5.műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés5 pont
6.tudományos fokozat megszerzése orgonatörténeti tárgyú doktori értekezéssel5 pont
7.külföldi felsőfokú oktatási intézményben megszerzett orgonaszakértői végzettség (MA
vagy posztgraduális diploma)
8 pont
8.3 db, tudományos szaklapban megjelent, orgonatörténeti tárgyú publikáció5 pont

"

6. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

"

7. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

"

Tartalomjegyzék