35/2014. (IV. 29.) BM rendelet

az egyes belügyminiszteri rendeleteknek a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában és a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró legfőbb ügyész véleményének kikérésével -, valamint

a 2. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A fogvatartott]

"a) büntetőeljárási és szabálysértési eljárási jogait gyakorolhatja, a fogva tartás alapjául szolgáló ügyben eljáró jogi képviselőjével, valamint nem magyar állampolgár fogvatartott esetén állama konzuli képviselőjével kapcsolatot tarthat,"

(2) Az R1. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A magyar nyelv nem tudása miatt a fogvatartottat nem érheti hátrány. A fogvatartás során a fogvatartott mind szóban, mind írásban anyanyelvét, nemzetiségi nyelvét, vagy - ha a magyar nyelvet nem ismeri - az általa ismert más nyelvet használhatja."

(3) Az R1. 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A fogvatartásért felelős szervnek a fogvatartott részére az anyanyelvén, nemzetiségi nyelven, vagy az általa ismert más nyelven a fogvatartás rendjére, a fogvatartással összefüggő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó jogszabályi rendelkezések lényegi elemeiről, valamint a fogda napirendjéről tájékoztatást kell adnia."

(4) Az R1. 2. §-a a következő (9a)-(9f) bekezdésekkel egészül ki:

"(9a) A bűnügyi és a szabálysértési őrizetes, valamint az előzetesen letartóztatott részére a befogadásakor írásban, az általa értett nyelven egyszerűen, közérthető módon kell a tájékoztatást megadni

a) a büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során őt megillető védelemhez való jogáról,

b) a büntetőeljárás során a személyes költségmentesség kérelmezéséhez való jogáról és annak feltételeiről,

c) a gyanúsítás, illetve a vádemelés, továbbá a szabálysértési eljárás folytatásának alapjául szolgáló cselekmény lényegének, valamint ezek változásának a megismeréséhez való jogáról,

d) az anyanyelvhasználat jogáról,

e) a vallomástétel megtagadásának jogáról,

f) az ellene folyamatban lévő büntető- vagy szabálysértési ügy irataiba való betekintés jogáról,

g) a konzuli hatóságok, továbbá az őrizetes vagy az előzetesen letartóztatott személy által megjelölt hozzátartozó vagy az általa megjelölt más személy értesítéséhez való jogáról,

h) az egészségügyi ellátáshoz való jogáról,

i) az őrizetnek az elrendeléséről szóló határozat szerinti, illetve törvényben meghatározott lehetséges végső tartamáról, az őrizet meghosszabbításáról, az őrizet elrendelését és a meghosszabbítását tartalmazó határozatokkal szembeni jogorvoslatról, továbbá az előzetes letartóztatásnak az elrendeléséről szóló határozat szerinti, illetve törvényben meghatározott lehetséges végső tartamáról, az előzetes letartóztatás meghosszabbításáról, felülvizsgálatáról, valamint az e határozatokkal szembeni jogorvoslatról, illetve a szabadlábra helyezési kérelem benyújtásához való jogáról,

j) előzetesen letartóztatott esetében a büntetés-végrehajtási ügyben a panaszjogról és a jogorvoslati lehetőségekről, valamint a büntetés-végrehajtási ügy irataiba való betekintés jogáról,

k) a kapcsolattartás formáiról,

l) a rendőrségi fogdában betartandó magatartási szabályokról, a fegyelmi felelősségről és a fegyelmi eljárás rendjéről,

m) a biztonsági intézkedésekről,

n) a kártérítési felelősség rendjéről.

(9b) Az európai elfogatóparancs alapján őrizetbe vett személy részére a befogadásakor írásban, az általa értett nyelven egyszerűen, közérthető módon kell a (9a) bekezdés a), d), g)-n) pontjaiban foglaltakon túl tájékoztatást adni az elfogatóparancs tartalmáról, az egyszerűsített átadáshoz történő hozzájárulás lehetőségéről és jogkövetkezményeiről, valamint a hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményeiről.

(9c) A (9a) és (9b) bekezdésben meghatározott jogokról szóló írásbeli tájékoztatót a bűnügyi és a szabálysértési őrizetes, valamint az előzetesen letartóztatott magánál tarthatja.

(9d) A tájékoztatás megtörténtét és annak tudomásul vételét írásban kell rögzíteni. Ha a bűnügyi és a szabálysértési őrizetes, valamint az előzetesen letartóztatott írni, olvasni nem tud, a tájékoztatást szóban - két tanú jelenlétében - kell elvégezni, és annak megtörténtét írásban kell rögzíteni.

(9e) Ha a tájékoztatás időpontjában az írásbeli tájékoztató a bűnügyi és a szabálysértési őrizetes, valamint az előzetesen letartóztatott által értett nyelven nem áll rendelkezésre, a tájékoztató lefordítása és átadása érdekében haladéktalanul intézkedni kell.

(9f) Ha az előzetesen letartóztatott a (9a) bekezdés a)-h), l)-n) pontjában szereplő jogokról a tájékoztatást az őrizetbe vétele során már megkapta, az e jogokra vonatkozó tájékoztatást nem kell megismételni."

2. § Az R1. a következő 39. §-sal egészül ki:

"39. § A 2. § (1) bekezdés a) pontja és a 2. § (8)-(9f) bekezdése a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

3. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. alcíme a következő 10/A. §-sal és 10/B. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A szabálysértési hatóság - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az eljárás alá vont személyt a meghallgatásra történő idézésével egyidejűleg tájékoztatja a képviselethez, az anyanyelv használatához, valamint a fordító, tolmács igénybevételéhez való jogáról, továbbá arról, hogy az eljárás során a vallomástételt megtagadhatja és jogosult megismerni a szabálysértési eljárás alapját képező cselekményt. A tájékoztatást egyszerűen, közérthető módon kell megfogalmazni. A meghallgatás kezdetén közölni kell az eljárás alá vont személlyel, hogy mely cselekmény miatt indult vele szemben szabálysértési eljárás.

(2) A Szabs. tv. 101. §-a szerinti helyszíni idézés esetén a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személy meghallgatása kezdetén, a Szabs. tv. 126/A. §-a szerinti bíróság elé állítás esetén az előállítást végrehajtó helyszíni bírság kiszabására jogosult személy a tárgyalás előtt az (1) bekezdés szerint tájékoztatja az eljárás alá vont személyt.

10/B. § (1) Ha a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személyt nem hallgatja meg, - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a 10/A. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a szabálysértési hatóság érdemi határozatának az eljárás alá vont személy részére történő kézbesítésével egyidejűleg, írásban kell megtenni.

(2) Ha a meghallgatásra a rendőrség Szabs. tv. 117. §-a szerinti előkészítő eljárásában nem kerül sor, a tájékoztatást írásban, az előkészítő eljárás iratainak bíróságra történő megküldésével egyidejűleg kell az eljárás alá vont személy részére megadni.

(3) Ha a szabálysértési őrizetbe vett eljárás alá vont személy Szabs. tv. 124. §-a szerinti bíróság elé állítása előtt a rendőrségi fogdába történő befogadására nem kerül sor, a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: fogdarendelet) 2. § (9a) bekezdése szerinti tájékoztatást az őrizetbe vétellel egyidejűleg, a fogdarendelet 2. § (9c), (9d) és (9e) bekezdésében meghatározottak szerint kell megadni."

4. § Az R2. a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § A 10/A. § és a 10/B. § a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék