22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a), d), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § j), l), o) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), j) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a 41. § tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL, A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSRÓL ÉS A SZABÁLYSÉRTÉSI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE

1. Hatásköri kérdések

1. §[1]

2. §[2] Ha a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 40. § (2) bekezdése szerinti hatósághoz történő áttételre kerül sor, az áttételről mindazokat értesíteni kell, akiket az áttétel időpontjáig megtett eljárási cselekményekről értesítettek. Az áttétel megalapozottságát indokolni kell.

2. Ügyészi felhívással kapcsolatos intézkedés

3. § Ha a szabálysértési hatóság az ügyészi felhívással nem ért egyet, erről az ügyészt, indokai kifejtésével nyolc napon belül értesíti.

3. Szabálysértési eljárás

4. § (1) A feljelentésnek a Szabs. tv.-ben foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) károkozás esetén - amennyiben ismert - a károkozó és a károsult megnevezését, a kár jellegét, hozzávetőleges mértékét, a biztosítást igazoló okirat számát, a biztosító megnevezését, biztosítási fedezet hiányában annak tényét,

b)[3] a lefoglalás érdekében visszatartott, valamint a Szabs. tv. 75. § (1a) bekezdése alapján ideiglenesen elvett dolog megnevezését, azonosító adatait és jegyeit, illetve a dolog megőrzésével megbízott személy nevét és az őrzés helyét,

c) lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés esetén a lőfegyvertartási engedély számát, az engedélyt kiállító hatóság megnevezését, a fegyver fajtáját, kategóriáját, gyártóját, típusát, gyártási számát, kaliberjelét, illetve a lőszer darabszámát és azonosítási adatait,

d) az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett szabálysértés esetén a jármű forgalmi rendszámát, a vezetésre jogosító okmány számát, típusát, kategóriáját, a jármű üzemben tartójának nevét és címét,

e)[4] okmány elvétele vagy a szabálysértési hatóságnál történt leadása esetén annak tényét, idejét és az átvételi elismervény sorszámát,

f) kitiltás szabályainak megszegése esetén a kitiltást elrendelő határozat számát, az elrendelő hatóság megnevezését, a kitiltásra vonatkozó adatokat,

g) a helyszínen alkalmazott intézkedéseket, eljárási cselekményeket,

h) az eljárás alá vont személy nyilatkozatát a szabálysértés elkövetésének körülményeiről, illetve saját felelősségéről.

(2) Ha az eljárás alá vont személy a személyi, családi körülményeire, valamint anyagi, jövedelmi viszonyaira, munkahelyére nézve nem nyilatkozik úgy ezt a tényt a meghallgatásáról felvett jegyzőkönyvben, illetve az ügy irataiban rögzíteni kell.

(3) A szabálysértési eljárás megindulását követően ellenőrizni kell, hogy fennállnak-e a Szabs. tv. 23. § alkalmazásának feltételei.

(4) Az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett szabálysértés esetén ellenőrizni kell, hogy az eljárás alá vont személy nem áll-e járművezetéstől eltiltás hatálya alatt.

(5)[5] Ha a Szabs. tv. 224. §-a szerint minősülő szabálysértést sebességtúllépésével, mobiltelefon szabálytalan használatával, vagy a bukósisak használatára vonatkozó szabályok megszegésével és a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet alkalmazó más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el, a gépjármű üzemben tartójának az eljárás megindítását követő nyolc napon belül az 1. és 2. mellékletben meghatározott tartalmú tájékoztató levelet és válasznyomtatványt kell megküldeni.

(6)[6] Az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett szabálysértés miatt indult szabálysértési eljárás során, a járművezetéstől eltiltás intézkedést megelőzően a szabálysértési hatóságnál leadott vezetői engedélyt a szabálysértési hatóság öt napon belül - az elvétel okának megjelölésével - megküldi az engedélyt kiállító hatóságnak.

5. § (1) A szabálysértési hatóság indokolt esetben jogosult megkeresni a meghallgatni kívánt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes szabálysértési hatóságot a meghallgatás foganatosítása érdekében azzal, hogy a megkeresett hatóság a meghallgatásról készült jegyzőkönyvet a megkereső szerv részére az általa megjelölt határidőben küldje meg.

(2) Megkeresés esetén a megkeresett szabálysértési hatóság haladéktalanul köteles a megkeresésben foglaltakat teljesíteni, különös figyelemmel az adott szabálysértési ügyben rendelkezésre álló határidőre.

(3) Ha a meghallgatás iránti megkeresés több szabálysértési hatóságot érint, a megkeresni kívánt szabálysértési hatóságokat párhuzamosan is meg lehet keresni.

(4) A megkeresett szabálysértési hatóság

a) a meghallgatás iránt soron kívül intézkedik,

b) az eljárás alá vont személyt, a sértettet, a képviselőt a tanú, a szakértő meghallgatásának helyéről és időpontjáról az intézkedéssel egyidejűleg értesíti,

c) a meghallgatás elháríthatatlan akadálya esetén a késedelemről a megkereső szabálysértési hatóságot haladéktalanul értesíti.

(5) Az eljárás alá vont személy, a sértett, illetve a tanú vallomása között felmerült lényegi ellentétek tisztázását - amennyiben az szükséges - meghallgatáson kell megkísérelni.

6. § A jogkövetkezmények alkalmazásakor a hatóságokkal való együttműködésnek tekinthető különösen a szabálysértés elkövetésének az elkövetés körülményeire és a felelősség vállalására kiterjedő beismerése, valamint a bizonyítási eljárás gyors és eredményes lefolytatásának elősegítése.

7. § (1) A járművezetéstől eltiltást elrendelő határozatnak tartalmaznia kell

a)[7] az eltiltás tartamát a vezetői engedély elvételétől, illetve leadásától eltelt idő beszámítására történő utalással együtt,

b) a közlekedési ágazat meghatározását,

c) meghatározott járműkategóriára, illetve járműfajtára vonatkozó eltiltás esetén a járműkategóriát, illetve a járműfajtát,

d) az eltiltással érintett jármű vezetésére jogosító okmány számát,

e) utánképzési kötelezettség esetén az erre vonatkozó tájékoztatást.

(2) A járművezetéstől eltiltást elrendelő határozatot a jogerőre emelkedéstől számított nyolc napon belül meg kell küldeni

a) közúti járművezetéstől történő eltiltás esetén a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz, illetve

b) nem közúti jármű vezetésétől történő eltiltás esetén az engedélyt kiállító hatósághoz.

8. § (1) Több eljárás alá vont személlyel szemben ugyanabban az ügyben egy határozatban kell rendelkezni.

(2)[8] A határozatnak tartalmaznia kell a pénzbírság megfizetésének módját és az egyes fizetési módok esetén a befizető által a fizetéssel egyidejűleg kötelezően megadandó adatok körét.

9. § (1) A szabálysértési hatóság a jogerős határozat egy példányával - a szükséges intézkedések megtétele céljából - értesíti:

a)[9] a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - ha a pénzbírság, a helyszíni bírság nem került befizetésre - a szabálysértési hatóság székhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságot,

b) az engedélyhez kötött tevékenységgel összefüggő szabálysértés elkövetése esetén az engedélyező hatóságot,

c) ha olyan dolgot kell elkobozni, amelynek a birtoklása engedélyhez kötött, az engedély kiadására jogosult hatóságot, valamint

d) a nem magyar állampolgárságú személyt érintő közúti közlekedési baleset esetén a kárrendezés érdekében a Magyar Biztosítók Szövetségét.

(2)[10] Közérdekű munka kiszabása esetén a jogerős határozat egy példányát az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnek kell megküldeni.

10. § (1) A Szabs. tv. 102. §-a szerinti meghallgatás nélkül hozott határozat visszavonásáról, valamint a meghallgatás eredményeként megállapított ténynek megfelelő új döntésről egy határozatban kell rendelkezni.

(2) A szabálysértési hatóság - hatásköre hiányának megállapítása esetén - a Szabs. tv. 102. §-a szerinti meghallgatás nélkül hozott határozata visszavonásával egyidejűleg intézkedik az ügy áttételéről.

10/A. §[11] (1) A szabálysértési hatóság - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az eljárás alá vont személyt a meghallgatásra történő idézésével egyidejűleg tájékoztatja a képviselethez, a fordító, tolmács igénybevételéhez való jogáról, valamint a Szabs. tv. 73. § (11) bekezdés b)-e) pontja szerinti jogokról.

(2) A képviselethez való jogra vonatkozó tájékoztatásban ki kell térni arra, hogy a képviselő meghatalmazásának a Szabs. tv. 53. § (3) bekezdése szerinti megvonását követően az eljárás során bármikor adható a képviseletre vonatkozó újabb meghatalmazás, és az újabb meghatalmazás hatálybalépését megelőző eljárási cselekményeket nem kell megismételni.

(3) A tájékoztatást egyszerűen, közérthető módon - szükség esetén a Szabs. tv. 73. § (12) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - kell megfogalmazni.

(4) A Szabs. tv. 101. §-a szerinti helyszíni idézés esetén a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személy meghallgatása kezdetén, a Szabs. tv. 126/A. §-a szerinti bíróság elé állítás esetén az előállítást végrehajtó helyszíni bírság kiszabására jogosult személy a tárgyalás előtt az (1) bekezdés szerint tájékoztatja az eljárás alá vont személyt.

10/B. §[12] (1) Ha a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személyt nem hallgatja meg, - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a 10/A. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a szabálysértési hatóság érdemi határozatának az eljárás alá vont személy részére történő kézbesítésével egyidejűleg, írásban kell megtenni.

(2) Ha a meghallgatásra a rendőrség Szabs. tv. 117. §-a szerinti előkészítő eljárásában nem kerül sor, a tájékoztatást írásban, az előkészítő eljárás iratainak bíróságra történő megküldésével egyidejűleg kell az eljárás alá vont személy részére megadni.

(3)[13]

10/C. §[14] (1) A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés elkövetésén tetten ért fiatalkorút az előkészítő eljárás lefolytatásra jogosult szervhez történő előállításakor, de legkésőbb az eljárás alá vont személyként történő meghallgatásakor haladéktalanul írásban, az általa értett nyelven egyszerűen, közérthető módon - szükség esetén a Szabs. tv. 73. § (12) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - tájékoztatni kell

a) az előkészítő, valamint a bírósági eljárás során, illetve a jelenlétében lefolytatandó eljárási cselekményeken törvényes képviselője, jogi képviselője vagy képviselője jelenlétének jogáról, melynek érdekében azok időpontjáról és helyszínéről értesítik,

b) a tárgyaláson való jelenléte jogáról,

c) az előállítás, a szabálysértési őrizet és a szabálysértési elzárás esetén alkalmazandó különleges bánásmódhoz való jogáról, különösen a fogvatartás során a felnőtt korúaktól való elkülönítésre vonatkozóan,

d) szabálysértési őrizetbe vétele esetén

da) a kirendelt ügyvéd eljárása során felmerült költségek megfizetése alóli mentesség jogáról,

db) orvosi vizsgálata képviselője általi kezdeményezésének jogáról,

dc) az orvosi vizsgálathoz és egészségügyi ellátáshoz való jogáról,

e) az a)-d) pontban foglalt jogai megsértése esetén biztosított, a Szabs. tv. szerinti panaszjogról.

(2) A törvényes képviselővel kapcsolatos (1) bekezdés a) pontja és d) pont db) alpontja szerinti jogokról, a fiatalkorú eljárás alá vont személyt akkor kell tájékoztatni, ha van törvényes képviselője.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatót a fiatalkorú eljárás alá vont személlyel egyidejűleg a jelen lévő képviselőjének - ide nem értve a jogi képviselőt - is át kell adni.

(4) A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés elkövetésén tetten ért fiatalkorú esetében a 10/A. § szerinti tájékoztatást az (1) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg kell teljesíteni.

4. Végrehajtás

11. § (1)[15] A pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó szabálysértési hatóság, valamint a bíróság, továbbá a rendbírságot kiszabó előkészítő eljárást lefolytató szerv a határozatához - elektronikus és hirdetményi kézbesítés esetét kivéve - mellékeli a meghatározott fizetési számlára történő készpénz-átutalási megbízást (a továbbiakban: csekkszelvény). A csekkszelvény tartalmazza[16]

a) szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság esetén

aa) a határozat egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát,

ab) a pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó hatóság megnevezését,

ac) a pénzbírság, a szabálysértési költség és a rendbírság megfizetésére szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és

ad) a pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság összegét;

b) bíróság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság esetén

ba) az aa) és ad) pontban meghatározott adatokat,

bb) a pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot kiszabó bíróság megnevezését és

bc) a megfizetésére szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot;

c) az előkészítő eljárást lefolytató szerv által kiszabott rendbírság esetén az a) pont aa) alpontjában meghatározott, valamint az a) pont ab)-ad) alpontjában a rendbírsággal összefüggésben meghatározott adatokat.

(1a)[17] Az általános szabálysértési hatóság a bíróság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság végrehajtására folytatott eljárás során a felhíváshoz kitöltött csekkszelvényt mellékel, kivéve, ha a felhívást elektronikus vagy hirdetményi úton kézbesíti. A csekkszelvény tartalmazza[18]

a) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,

b) a bírósági határozat egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát,

c) a pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság megfizetésére szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és

d) a pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság összegét.

(2)[19] A pénzbírságból, szabálysértési költségből, rendbírságból származó bevételt a szabálysértési bírság befizetését kezelő szerv központosított beszedési számlán kezeli és arról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

(3)[20]

(4)[21] A szabálysértési hatóság, részletfizetés engedélyezése esetén - az elektronikus és a hirdetményi kézbesítés esetét kivéve - valamennyi részlet befizetéséhez szükséges, az egyes részletek meghatározását tartalmazó csekkszelvényt biztosít az elkövető részére.

(5)[22] A bíróság és az általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában az (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bc) alpontjában, valamint az (1a) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szervei által kezelt központosított beszedési számla adatai alapján kell megadni.

11/A. §[23] (1)[24]

(2)[25] A bíróság a Szabs. tv. 141. § (2f) és (2j) bekezdése szerinti adattovábbítást az általa használt informatikai rendszer igénybevételével automatizált informatikai megoldással teljesíti a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv) által használt informatikai rendszer felé.

(3)[26] A központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott helyszíni bírság kiszabására jogosult a Szabs. tv. 141. § (2i) bekezdése szerinti adattovábbítási kötelezettségének elektronikus formában a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére meghatározott adatszolgáltatási határidőn belül a szabálysértési eljárások feldolgozását támogató folyamatvezérelt ügykezelési és ügyintézési rendszer - a NOVA ESZNYER -, vagy az ahhoz kialakított interfészes kapcsolat útján tesz eleget.

12. § A szabálysértési költség megfizetésére adott halasztás határidejének vagy bármely részlet megfizetésének az elmulasztásakor a szabálysértési hatóság a szabálysértési költség végrehajtása érdekében az adók módjára történő végrehajtás iránt intézkedik.

13. § A Szabs. tv. 144/A. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott intézmény akkor vehető fel az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásába kijelölt foglalkoztatóként, ha az elkövető foglalkoztatását, az ezzel járó - jogszabályban meghatározott - értesítési, hatóságokkal történő együttműködési, valamint ellenőrzési kötelezettségeket nyilatkozatban vállalja.

14. §[27] (1) Az elkövető köteles a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, szakvélemény készítésére jogosult orvosnál vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyen foglalkoztathatósági szakvéleményt beszerezni és azt az állami foglalkoztatási szervnek legkésőbb a jelentkezését követő 15 munkanapon belül leadni.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv az elkövetőt a büntetésként kiszabott közérdekű munkára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatja arról, hogy mely szabálysértési hatóság köteles a szakvélemény díját megtéríteni. Az elkövető a tájékoztatót köteles az (1) bekezdés szerinti foglalkoztathatósági szakvéleményezésre magával vinni és a foglalkoztathatósági szakvélemény díjának állam által történő megtérítése érdekében a vizsgálatot végző részére bemutatni.

15. § (1)[28]

(2) Az állami foglalkoztatási szerv a munkahely kijelölésénél lehetőség szerint figyelembe veszi az elkövetőnek a munkavégzésre vonatkozó igényét.

4/A. Perújítás[29]

16. §[30] A bíróság a perújítás elrendeléséről szóló végzésében tájékoztatja az elkövetőt arról, hogy a perújításról való tudomásszerzést követő nyolc napon belül kérheti a tárgyalás tartását, és arról, hogy erre irányuló kérelem hiányában - ha a bíróság tárgyalás tartását nem tartja szükségesnek - a perújítás során tárgyalás tartása nélkül jár el.

17. §[31]

II. FEJEZET

A HELYSZÍNI BÍRSÁG VÉGREHAJTÁSÁRÓL, A HELYSZÍNI BÍRSÁG NYOMTATVÁNYRÓL

18. § (1) Ha a jogszabály helyszíni bírság kiszabását lehetővé teszi és a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a helyszíni bírság kiszabása mellett dönt, ezt közli az eljárás alá vont személlyel, egyben tájékoztatja a jogkövetkezményekről.

(2) Közúti közlekedési szabálysértés miatt kiszabott helyszíni bírság esetén, ha a jogszabály közúti közlekedési előéleti pontot rendel a szabálysértéshez, úgy a helyszíni bírságot kiszabó személy erről is tájékoztatja az eljárás alá vontat, illetve rögzíti a meghatározott pontszámot a helyszíni bírságolás kiszabásáról szóló nyomtatványon.

(3) Ha az eljárás alá vont személy a helyszíni bírság kiszabását aláírásával igazoltan nem veszi tudomásul, a helyszíni bírság kiszabására jogosult a helyszíni bírságolás alkalmazásától eláll és közli az eljárás alá vont személlyel, hogy feljelentést tesz.

19. §[32]

20. §[33] (1) A helyszíni bírságoláshoz a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a 4. melléklet szerinti nyomtatványt használja.

(2) A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy három példányban (eredeti, másodlat és tőpéldány) tölti ki a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatványt.

(3) A nyomtatvány kitöltése előtt a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványból meg kell állapítani az eljárás alá vont személy személyi adatait.

(4) A helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány minden olyan rovatát ki kell tölteni, amely az adott szabálysértés elkövetése tekintetében értelmezhető.

(5) A helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány és a csekkszelvény sorszámmal ellátott okirat.

20/A. §[34] Ha a jogszabályban meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés esetén a közlekedési előéleti pontszám az átadott helyszíni bírság nyomtatványon nem szerepel, arról a kiszabó szerv az elkövetőt utólag tájékoztatja.

21. § (1) A helyszíni bírság kiszabásának tudomásul vétele, illetve gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírságolás esetén tájékoztatást kell adni a helyszíni bírság végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről.

(2)[35] A fiatalkorú eljárás alá vont személyt a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány kitöltése előtt tájékoztatni kell, hogy vele szemben csak akkor szabható ki helyszíni bírság, ha annak megfizetését vállalja, továbbá arról, hogy nem szabható ki helyszíni bírság a törvényes képviselője jelenléte nélkül.

22. § (1)[36] A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a kitöltött nyomtatvány másodlati példányát a csekkszelvénnyel együtt az eljárás alá vont személynek átadja. Az átadott csekkszelvény tartalmazza a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány sorszámát, a helyszíni bírság kiszabására jogosult megnevezését, a központosított beszedési számla számát, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és a helyszíni bírság összegét.

(2)[37] A kitöltött nyomtatvány eredeti példányát a helyszíni bírság kiszabására jogosult két évig megőrzi.

(3)[38]

(4)[39] A helyszíni bírságból származó bevételt a helyszíni bírság befizetését kezelő szerv központosított beszedési számlán kezeli és arról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

(5)[40]

(6)[41]

(7) A nyomtatvány tőpéldányát a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv két évig megőrzi.

22/A. §[42] (1) Az általános szabálysértési hatóság a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés c)-i) pontjában meghatározottak által kiszabott helyszíni bírság végrehajtására folytatott eljárás során - az elektronikus és a hirdetményi kézbesítés esetét kivéve - a felhívásához kitöltött csekkszelvényt mellékel. A csekkszelvény tartalmazza[43]

a) a végrehajtást foganatosító szabálysértési hatóság megnevezését, az ügy számát,

b) a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány sorszámát,

c) a helyszíni bírság megfizetésére szolgáló számlaszámot, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és

d) a helyszíni bírság összegét.

(2)[44] Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szervei által kezelt központosított beszedési számla adatai alapján kell megadni.

23. § (1) Ha a helyszíni bírság készpénz-helyettesítő fizetési eszköz alkalmazásával történő megfizetésének feltételei fennállnak, a helyszíni bírság kiszabására jogosult tájékoztatja erről az eljárás alá vont személyt.

(2) Ha az eljárás alá vont személy a helyszíni bírságot a helyszínen készpénz-helyettesítő fizetési eszköz alkalmazásával kívánja megfizetni, a helyszíni bírság kiszabására jogosult

a) nem ad át csekkszelvényt,

b)[45] a POS-terminál által nyomtatott bizonylat másodlati példányát a sikeres befizetés után átadja az eljárás alá vont személynek, eredeti példányát pedig csatolja a kitöltött helyszíni bírság nyomtatvány eredeti példányához.

(3) Ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz alkalmazásával történő fizetés bármilyen okból nem sikerült vagy nem lehetséges, a további eljárásra a csekkszelvénnyel történő fizetés szabályai az irányadók.

(4) E § alkalmazásában POS-terminál: olyan mobil készülék, melynek segítségével a bankkártyás fizetés a helyszínen lebonyolítható.

24. § (1) A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírságról szóló tájékoztatást a gépjármű szélvédőjére, amennyiben az nem lehetséges, egyéb helyen jól látható módon kell elhelyezni.

(2) A tájékoztatás tartalmazza:

a) a helyszíni bírságot kiszabó szerv megnevezését, székhelyét és telefonszámát,

b) az intézkedés időpontját és helyét, a gépjármű rendszámát,

c) a jogszabályi alap megjelölését, valamint a jogsértő cselekmény rövid leírását, továbbá

d) a helyszíni bírság kiszabására jogosult személy azonosító számát és aláírását.

III. FEJEZET

A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS SORÁN LEFOGLALT ÉS ELKOBZOTT DOLOGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

5. A lefoglalás

24/A. §[46] (1) A Szabs. tv. 75. § (1a) bekezdése alapján a lefoglalás érdekében a birtokostól ideiglenesen elvett dologról átvételi elismervényt kell adni a birtokosnak, amelyben fel kell tüntetni legalább

a) azon szerv megnevezését, amelynek nevében a helyszíni bírság kiszabására jogosult személy eljár,

b) az ideiglenesen elvett dolog birtokosának nevét, elérhetőségét,

c)[47] az ideiglenesen elvett dolog megnevezését, azonosító adatait, ismertetőjegyeit, mennyiségét és - ha az a szabálysértési ügy szempontjából releváns - a becsült forgalmi értékét, valamint

d) az arról történő tájékoztatást, hogy az intézkedés ellen a lefoglalásról szóló határozat ellen benyújtható panasz, illetve az érdemi határozattal szemben benyújtható jogorvoslat keretében élhet jogorvoslattal.

(2) Az ideiglenes elvett dolgot az elvételtől számított három munkanapon belül át kell adni a szabálysértési vagy előkészítő eljárás lefolytatására jogosult hatóságnak. A gyorsan romló, bomló, tárolhatatlan dolog átadására az ideiglenes elvételt követően haladéktalanul intézkedni kell.

(3) A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv az ideiglenesen elvett dolgot a szabálysértési vagy előkészítő eljárás lefolytatására jogosult hatóság részére történő átadásig a 28. § (1) bekezdésében meghatározott módon őrzi.

25. § (1) A lefoglalást, ha azt az előkészítő eljárást végző szerv rendelte el, az előkészítő eljárást végző szerv, egyéb esetben a lefoglalást elrendelő szabálysértési hatóság, illetve a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy hajtja végre (a továbbiakban együtt: lefoglalást végrehajtó szerv).

(2) Ha a dolog biztonságos megőrzése indokolja, a dolog elvehető annak birtokosától.

(3) Ha jogszabály valamely szervnek, illetve személynek szabálysértéssel összefüggésben valamely dologgal kapcsolatban visszatartási jogot biztosít, úgy a dolog visszatartására e fejezet rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

(4) A lefoglalással kapcsolatban felmerült költségeket a lefoglalást végrehajtó szerv előlegezi.

(5) Ha a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatával elrendeli valamely dolog elkobzását, az elkobzás végrehajtása iránt az elkobzás tárgyát képező, lefoglalt dolog lefoglalását végrehajtó szerv intézkedik.

26. § (1) Ha a nem magyar állampolgárságú eljárás alá vont személy esetén az előre láthatólag kiszabásra kerülő pénzbírság és szabálysértési költség fedezéséhez szükséges összeg letétbe helyezésére nem került sor, a szükséges vagyontárgy lefoglalására a határozat meghozataláig kerülhet sor.

(2) Nem magyar állampolgárságú személy által letétbe helyezett összeget vagy a lefoglalt vagyontárgyat három példányban készült elismervénnyel kell átvenni, amelynek egy-egy eredeti példányát az eljárás alá vont személy és a pénzkezelést végző vagy a bűnjelkezelő részére át kell adni. A harmadik példány az eljárási iratok részét képezi.

(3) A letétbe helyezett összegnek, valamint a lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt összegnek a határozatban megállapított pénzbírság és szabálysértési költség összegének levonása után megmaradt részét - ha az elkövető a megjelölt magyarországi címen tartózkodik - átvételi elismervényen részére át kell adni. Ha Magyarország területét elhagyta, az általa megadott számlára kell az átutalást teljesíteni.

6. A lefoglalt dolog kezelése

27. § (1) A dolog lefoglalásáról szóló határozatnak a Szabs. tv. 96. § (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

a) a lefoglalást végrehajtó szerv megnevezését,

b) a szabálysértés megjelölését,

c) a szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá vont személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét,

d) a szabálysértési eljárás ügyszámát,

e) a lefoglalást elszenvedő személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét,

f) a lefoglalás helyét és időpontját,

g)[48] a lefoglalt dolog megnevezését, mennyiségét, valamint értékét, ha az a szabálysértési ügy szempontjából releváns,

h) a lefoglalt dolog ismertetőjeleit,

i) az azonosításra alkalmas jel (pl. pecsét, ólomzár) alkalmazását,

j)[49] a lefoglalt dologra vonatkozó elismervény átadásának tényét, ideértve az ideiglenesen elvett dologról átadott átvételi elismervény tényét is,

k) azt a tényt, hogy a dolgot a lefoglalást végrehajtó szerv elszállítja-e vagy birtokban hagyja, valamint

l) a lefoglalást elszenvedő személy lefoglalás elleni panasz kérdésében tett nyilatkozatát.

(2)[50] A lefoglalást végrehajtó szerv elismervényt ad a lefoglalt dologról, ha a lefoglalás birtokban hagyás mellett történt. Az elismervényen fel kell tüntetni a lefoglalt dolog őrzési helyét is.

(3) A lefoglalt dologról a lefoglalást végrehajtó szervnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdés e), g), h), i) pontjaiban meghatározott adatokat.

(4) A lefoglalást végrehajtó szerv a lefoglalt dolog értékét a lefoglalás alkalmával megállapítja. Ha erre a lefoglaláskor nincs lehetőség, a lefoglalt dolog értékének megállapítása iránt a lefoglalást követően haladéktalanul intézkedni kell.

(5) A lefoglalt dolgot állagsérelem nélkül, azonosításra alkalmas jellel (így különösen lefoglalt dologcímke, pecsét, ólomzár) kell ellátni.

7. A lefoglalt dolog őrzése

28. § (1) A lefoglalt dolog őrzéséről a lefoglalást végrehajtó szerv gondoskodik. A lefoglalt dolog tárolását biztonságosan és úgy kell végezni, hogy az változatlan állapotban megmaradjon, az azonosság biztosított és könnyen megállapítható legyen.

(2) Ha a lefoglalt dolog használatához a lefoglalást elszenvedő személynek különös méltánylást érdemlő érdeke fűződik, vagy a lefoglalt dolog elszállítása, raktározása körülményes, az azonosság megfelelő biztosítása mellett a lefoglalást elszenvedő személy birtokában hagyható a rendelkezési jog megtiltása mellett. Ilyen esetben a lefoglalást elszenvedő személy a lefoglalt dolgot csak annak állagsérelme nélkül használhatja.

(3) A lefoglalást elszenvedő személynek a lefoglalt dolog használata is megtiltható, ebben az esetben a lefoglalt dolgot változatlan állapotban kell megőriznie. A lefoglalást elszenvedő személyt erre a 27. § (2) bekezdés szerinti elismervényen figyelmeztetni kell. Ha a lefoglalást elszenvedő személy nem tesz eleget a figyelmeztetésben foglaltaknak, a lefoglalást végrehajtó szerv haladéktalanul intézkedik a lefoglalt dolog biztonságos őrzése iránt.

(4) A nem közösségi árut és jövedéki terméket lefoglalás után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vámszervének kell átadni, illetve, amennyiben a lefoglalást a NAV vámszerve végezte, őrzéséről a NAV vámszerve köteles gondoskodni.

8. A lefoglalás megszüntetése

29. § (1) A lefoglalás megszüntetéséről a lefoglalás elrendelője gondoskodik. A bíróság által lefoglalt dolog kivételével az ügyész is megszüntetheti a lefoglalást.

(2) Nem adható vissza az a lefoglalt dolog, amelynek birtokban tartását jogszabály feltételhez köti, ha a feltétel nem áll fenn, illetve amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy veszélyezteti a közbiztonságot.

(3) Ha a lefoglalt dolog átvételére jogosult személy a lefoglalást megszüntető határozatban megadott határidőn belül a lefoglalt dolgot nem veszi át, a lefoglalást végrehajtó szerv a dolog értékesítése vagy megsemmisítése iránt intézkedik. A Szabs. tv. által meghatározott elévülési idő elteltét megelőző időben jelentkező jogosult a lefoglalt dolog értékesítése esetén - a tárolás és az értékesítés során felmerült indokolt költségek levonása után - az értékesítésből befolyt ellenértékre, megsemmisítés esetén - a tárolás és a megsemmisítés indokolt költségeinek levonása után - a lefoglalt dolog lefoglaláskori értékére tarthat igényt.

(4) Ha a lefoglalt dolog átvételére jogosult személy Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, a lefoglalást megszüntető határozatban a lefoglalt dolog átvételére legalább harminc napot kell biztosítani.

(5) A lefoglalt nem közösségi árut, jövedéki terméket kiadni csak a NAV vámszerve által lefolytatott vám-, illetve jövedéki igazgatási eljárást követően lehet.

9. A lefoglalt dolog értékesítése

30. § A lefoglalt dolog értékesítése során az elkobzott dolog értékesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt ellenértéket annak a szervnek a számláján kell elkülönítetten kezelni, amelynek a költségvetésében a lefoglalást végrehajtó szerv szerepel.

10. Az elkobzott dolog értékesítése, közérdekű felhasználása, illetve megsemmisítése

31. § (1) Az elkobzott dolog csak az elkobzást elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően értékesíthető, illetve semmisíthető meg. Az elkobzott dolognak csak az elkobzást elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően rendelhető el közérdekű felhasználása.

(2) Az elkobzást elrendelő határozat jogerőre emelkedése után az elkobzást foganatosító hatóság megvizsgálja, hogy az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló törvényben meghatározott közérdekű felhasználás feltételei fennállnak-e. A feltételek hiánya esetén a közérdekű felhasználásra nem kerülhet sor.

(3)[51] Az elkobzott dolgot az annak tárolási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságnak kell értékesítésre átadni.

(4)[52]

(5) Nem magyar állampolgárságú személy által az előreláthatólag kiszabásra kerülő pénzbírság, illetve eljárási költség fedezeteként letétbe helyezett összegből, illetve a Szabs. tv. alapján tőle lefoglalt vagyontárgyak értékesítéséből a tartozás kiegyenlítése után fennmaradt összeget - ha a nem magyar állampolgárságú személy már nem tartózkodik Magyarország területén - az általa megadott bankszámlára kell befizetni.

(6) Az elkobzott dolog szállításával, tárolásával, értékesítésével, illetve megsemmisítésével kapcsolatban felmerülő kiadásokról annak a szervnek a költségvetésében kell gondoskodni, amelynek szervezetében az elkobzást végrehajtó szerv működik. Az elkobzott dolog értékesítéséből befolyt ellenértéket ehhez a szervhez kell átutalni.

(7) Ha az elkobzott dolog értékesítése nem lehetséges, az elkobzást végrehajtó szerv az elkobzást elrendelő szerv előzetes hozzájárulásával az elkobzott dolgot - jegyzőkönyv felvétele mellett - megsemmisíti.

(8) A megsemmisítési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

a) az elkobzott dolognak a 27. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartás szerinti nyilvántartási számát,

b) a megsemmisítés helyét és idejét,

c) a megsemmisítésnél jelen levők nevét,

d) a megsemmisítés kezdő és befejező időpontját,

e) az elkobzott dolog megnevezését,

f) az elkobzásról rendelkező jogerős határozat számát,

g) a megsemmisítés módját és körülményeit, valamint

h) a jelenlévők aláírását.

(9) Ha az elkobzást végrehajtó szerv az elkobzott dolog értékesítését vagy megsemmisítését követően azt állapítja meg, hogy az elkobzás alaptalanul történt, a 29. § (3) és (4) bekezdésben meghatározott jogosult részére visszafizetést rendel el. Értékesítés esetén a ténylegesen befolyt ellenértéket, megsemmisítés esetén a dolog lefoglaláskori értékét kell megtéríteni. A visszatérítendő összeget az elkobzás alaptalanságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követően a megtérítés időpontjáig minden naptári nap után, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részét kitevő kamattal növelten kell az elkobzást végrehajtó szervnek visszafizetnie. A 29. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott jogosult ezt meghaladó igényét a polgári jog szabályai szerint érvényesítheti. A visszafizetés annak a szervnek a feladata, amelynek költségvetésében az elkobzást végrehajtó szerv szerepel.

IV. FEJEZET

SZABÁLYSÉRTÉSI STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

32. § E fejezet alkalmazásában:

1. szabálysértési statisztikai adat: a szabálysértési statisztikai adatlapon szereplő,

a) a szabálysértés miatt eljáró hatóságokkal,

b) a szabálysértési ügyekben eljáró járásbíróságokkal és törvényszékekkel,

c) a helyszíni bírság kiszabására jogosult szervekkel és személyekkel,

d) a szabálysértési elzárást, a meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárást, illetve a nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézetekkel,

e) a szabálysértéssel,

f) a szabálysértési eljárással,

g) a szabálysértési eljárás során hozott döntéssel,

h) a szabálysértés miatt kirótt jogkövetkezménnyel, illetve

i) az eljárás alá vont személlyel

összefüggő személyazonosításra nem alkalmas tény, valamint az e tényből levont következtetés.

2.[53] szabálysértési statisztikai adatgyűjtők:

a) a szabálysértés miatt eljáró hatóságok,

b) a szabálysértési ügyekben eljáró járásbíróságok és törvényszékek,

c) a helyszíni bírság kiszabására jogosult szervek és személyek,

d) a szabálysértési elzárást, a felfüggesztett szabálysértési elzárást, a meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárást, illetve a nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézetek,

e) a közérdekű munka végrehajtásában közreműködő állami foglalkoztatási szerv a 3. melléklet 4. pont a) alpontjában meghatározott adatok tekintetében.

f)[54] a központi bírságkezelő szerv a pénzbírság- vagy a helyszínibírság-befizetések Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti ellenőrzése során a 3. melléklet 4. pont c) alpontjában meghatározott adatok tekintetében.

33. § (1)[55] A szabálysértési statisztikai adatgyűjtők - az (1a) és (1b) bekezdésben foglaltak kivételével - minden szabálysértési ügyben folyamatosan gyűjtik a 3. mellékletben meghatározott szabálysértési statisztikai adatokat.

(1a)[56] A 32. § 2. pont e) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a hatáskörébe tartozó szabálysértési statisztikai adatokat a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére történő adatközlést követően haladéktalanul szolgáltatja a szabálysértési statisztikai rendszerbe.

(1b)[57] A 32. § 2. pont f) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a hatáskörébe tartozó szabálysértési statisztikai adatokat a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére történő adatközlést követően haladéktalanul - automatizált informatikai megoldással - szolgáltatja a szabálysértési statisztikai rendszerbe.

(2)[58] A szabálysértési statisztikai adatgyűjtők kizárólag a hatáskörükbe tartozó, az eljárásuk során keletkező szabálysértési statisztikai adatokat gyűjtik, illetve szolgáltatják.

34. § (1) A szabálysértési statisztikai adatgyűjtők a szabálysértési statisztikai adatokat a szabálysértési statisztikai adatok gyűjtésére és rögzítésére szolgáló és arra alkalmas egyedi informatikai alkalmazással rögzítik.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt számítógépi program rendelkezésére állásáról a szabálysértési statisztikai adatgyűjtők saját hivatali szervezetükben gondoskodnak.

35. §[59] A szabálysértési statisztikai adatokat

a) a 32. § 2. pont a) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a szabálysértési eljárás befejezését követően haladéktalanul, egy automatizált,

b) a 32. § 2. pont b)-d) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a szabálysértési eljárás befejezését követően haladéktalanul,

c) a 32. § 2. pont e) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére történő adatközlését követően haladéktalanul,

d) a 32. § 2. pont f) alpontjában meghatározott szabálysértési statisztikai adatgyűjtő a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére történő adatközlését követően haladéktalanul, egy automatizált,

dokumentált adatátadást megvalósító informatikai alkalmazással megküldi a szabálysértési nyilvántartó szervnek, amely azt a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium rendelkezésére bocsátja.

36. § (1) A szabálysértési szabályozásért felelős miniszter gondoskodik a szabálysértési statisztikai adatok feldolgozásáról.

(2) A szabálysértési szabályozásért felelős miniszter gondoskodik arról, hogy minden év

a) augusztus 1. napjáig a tárgyév első félévére,

b) március 1. napjáig a tárgyévet megelőző évre

vonatkozó szabálysértési statisztikai adatok feldolgozott összessége közzétételre kerüljön.

(3) A közzététel a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján történő megjelentetéssel, valamint az érintett szabálysértési adatgyűjtőknek történő közvetlen megküldéssel történik.

37. §[60] A szabálysértési szabályozásért felelős miniszter gondoskodik arról, hogy összesítések, leválogatások, kimutatások és elemzések készüljenek a szabálysértési statisztikai adatokból és azok hozzáférhetőek legyenek, illetve azokat térítésmentesen az azt kérelmező rendelkezésére bocsássák.

38. § A szabálysértési statisztikai adatokat a szabálysértési nyilvántartó szerv, a szabálysértési statisztikai adatokból készített adatfeldolgozásokat, összesítéseket, leválogatásokat, kimutatásokat és elemzéseket, valamint az egyéb adatösszesítéseket szabálysértési szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium tárolja és megőrzi.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.

40. §[61] A Szabs. tv. 144/A. § (5) bekezdés a)-c) pontjában foglalt szervek, szervezetek a székhelyük szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnek a rendelet hatálybalépésétől számított hatvan napon belül, majd folyamatosan bejelentik a közérdekű munka végzésére alkalmas, a Szabs. tv. 144/A. § (2) bekezdés a)-i) pontjában foglalt adatokat.

41. §[62] A 4. § (5) bekezdése a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

41/A. §[63] (1)[64] A 10/A. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint a 10/B. § és a 10/C. § a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) A 10/A. § (2) bekezdése a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló, 2013. október 22-i 2013/48/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(3)[65] A 10/C. § a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/800 európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 5. cikkének való megfelelést szolgálja.

42. §[66] (1) A 33. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a szabálysértési statisztikai adatgyűjtők - a szabálysértési ügyekben eljáró bíróságok kivételével - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról szóló 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Mód. r.) hatálybalépését követő 30. naptól teljesítik. A szabálysértési ügyekben eljáró bíróságok e kötelezettségüket 2014. május 15. napjától teljesítik.

(2) A Szabs. tv. alapján 2012. április 15-től a Mód. r. hatálybalépését követő 30. napig lefolytatott ügyekben a szabálysértési statisztikai adatgyűjtők - a szabálysértési ügyekben eljáró bíróságok kivételével - a Mód. r. hatálybalépését követő 90. napig teljesítik a 33. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget azzal, hogy a kifogás alapján indult ügyekben az első fokon eljárt szabálysértési hatóság, az elzárásra történő átváltoztatásra irányuló ügyekben a végrehajtásért felelős szabálysértési hatóság teljesíti az adatgyűjtést.

(3)[67] A szabálysértési statisztikai adatgyűjtők

a) a 3. melléklet 2. pont d) alpont IV. pontjában és

b) a 3. melléklet 3. pont a) alpont II. pontjában

meghatározott adatokat az egyes miniszteri rendeleteknek a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításával, a szabálysértési statisztikai adatszolgáltatással és a szabálysértési jogsegéllyel összefüggő módosításáról szóló 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet hatálybalépését követő 30. naptól gyűjtik.

43. §[68] A 2018. február 28. napon már legyártott helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatványok (a továbbiakban: régi nyomtatványok) 2018. december 31. napjáig abban az esetben használhatóak fel, ha a helyszíni bírság nyomtatvány 2018. március 1-jén módosított adattartalmának ismertetése egyéb úton biztosított, valamint a régi nyomtatványokhoz tartozó készpénz-átutalási megbízáson a központi bírságkezelő szerv által 2018. január 1-jétől elfogadott számlaszám szerepel.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelethez[69]

Címzett neve:................................................................................................................................................................................................. .
Lakcíme:........................................................................................................................................................................................................
TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL
Magyarországon elkövetett közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési szabálysértésről
A....................................................................................................................................................................................................................
címe: ............................................................................................................................................................................................................ ,
mint az ügyben eljáró szerv 20... év ............................... hó.................................................................. napján megállapította, hogy
a ......................................rendszámú, ..................................................................................... típusú járművel .............................................
................................................... időpontban ................................................................................................................................................
helyen közúti közlekedés-biztonságot veszélyeztetően közlekedtek.
A gépjárművel 20... év ...............................hó ..............napján ..............órakor ............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... (esemény leírása).
Ezzel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 224. §-ában meghatározott, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértését
követte el, tekintettel arra, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben
meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegte.
A fent említett jármű üzembentartójaként.......................................................................................................................................
(név, megnevezés) szerepel a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási
adatállományában.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:
A jogsértés elkövetésének megállapításához használt eszköz megjelölése:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Az eszköz azonosítószáma: ..........................................................................................................................................................
A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja:...................................................................................................................................
Az eszköz használatának eredménye:............................................................................................................................................
E cselekmény elkövetése miatt........................................................................................... forint összegű pénzbírság szabható ki.
Amennyiben az Ön által üzemben tartott járművel a fenti időpontban és helyen nem Ön követte el a szabálysértést,
a kézhezvételtől számított ...... napon* belül a mellékelt válasznyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével
a szabálysértéshez használt jármű vezetőjét köteles megnevezni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 60. § értelmében a tanúvallomást megtagadhatja az, aki az eljárás alá vont személy hozzátartozója,
illetve magát vagy hozzátartozóját szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos
kérdésben.
Tájékoztatom, hogy a nyilatkozata a szabálysértési eljárásban tartalmilag okirati bizonyítéknak minősül.
Amennyiben a szabálysértés elkövetését a hatóság bizonyítja az alkalmazott joghátrányról határozatothoz.
A bírságot a megküldött határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül, a határozatban megjelölt
bankszámlára kell megfizetni.
Ha a határozatban kiszabott bírságot a teljesítési határidőig nem fizeti meg, az összeg végrehajtása érdekében
intézkedésre kerül sor.
Amennyiben az ügyben meghallgatás mellőzésével történő, elmarasztalást tartalmazó határozat meghozatalára
kerül sor, a határozattal szemben nincs helye kifogás benyújtásának, azonban a határozat kézbesítésétől számított
nyolc napon belül az eljárás alá vont személy a szabálysértési hatóságtól meghallgatást kérhet. A kérelem
a végrehajtásra halasztó hatályú. Ha az arra jogosult nem nyújt be meghallgatási kérelmet, a határozat az átvételtől
számított 9. napon jogerőre emelkedik. Az eljárás alá vont személy a kérelmet a meghallgatás megkezdéséig
visszavonhatja, ebben az esetben úgy kell tekinteni, mintha nem terjesztett volna elő kérelmet. Ha az eljárás alá vont
személy a meghallgatáson nem jelenik meg és magát alapos okkal, előzetesen, illetve az akadály felmerülésekor
haladéktalanul nem menti ki, úgy kell tekinteni, mint aki a kérelmét visszavonta.
Az elkésett, vagy nem a jogosult által előterjesztett meghallgatási kérelmet a szabálysértési hatóság elutasítja.
Az elutasítással szemben nincs helye jogorvoslatnak.
A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a www.njt.hu honlapon magyar nyelven ingyenesen elérhető.
* Az eljáró szabálysértési hatóság állapítja meg.

2. melléklet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelethez[70]

Válasznyomtatvány
[kérem nyomtatott nagybetűkkel kitölteni]
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(eljáró hatóság neve, címe)
Ügyszám:
Határozat azonosító:
NYILATKOZAT
a jármű vezetőjének adatairól
Alulírott..........................................................................................................................................................................................
[név, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) megnevezése],
....................................................................................................................................... (születési hely, idő vagy a szervezet
cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma).....................................................................................................................................
................................. .(lakcím, vagy székhely címe) szám alatti lakos vagy a szervezet képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem.
Tájékoztatom a szabálysértési hatóságot, hogy a................................................ forgalmi rendszámú gépjárművel a tájékoztatóban
megjelölt időpontban és helyen az alábbi személy közlekedett:
Név:................................................................................................................................................................................................
állampolgárság:.............................................................................................................................................................................. .
anyja neve: .....................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje:......................................................................................................................................................................
lakóhelye, tartózkodási helye:.........................................................................................................................................................
vezetői engedélye száma: ...............................................................................................................................................................
Tájékoztatom a szabálysértési hatóságot, hogy a kért adatszolgáltatásnak az alábbi okból nem tudok eleget tenni.:
- a jármű ...................... év.................. hónap ................ napjától nincs a tulajdonomban/használatomban vagy
a szervezet tulajdonában, használatában (Melléklem az adásvételi szerződés/kölcsönadási szerződés másolatát,
illetve kölcsönvevő személy adatait) **
- a járművet...........év.................hónap.......napján eltulajdonították, ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem *
- egyéb ok *:
Kelt,....................................................., 20... év...................................................hó....................napján.
.................................................
(aláírás, cégszerű aláírás)
A *-gal jelölt helyen a megfelelő rész kitöltendő.

3. melléklet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelethez[71]

A szabálysértési statisztikai adatgyűjtők az alábbi statisztikai adatokra kötelesek teljesíteni a szabálysértési statisztikai adatgyűjtési kötelezettségüket:

1. Feljelentéssel kapcsolatos adatok:

a) a feljelentés elutasításának ténye

b) a feljelentés elutasításának oka

c) a feljelentés elutasításáról szóló határozat kelte

2. Eljárással kapcsolatos adatok:

a) eljárás megindításának alapja:

I. feljelentés

II. magánindítvány

b) az eljárás alá vont személy:

I. katona/nem katona

II. nagykorú/fiatalkorú

III. állampolgárság: magyar, EGT állampolgár vagy harmadik országbeli állampolgár

c) ügyintézés időtartamára vonatkozó adatok: az iktatástól az első ügydöntő határozat meghozataláig eltelt idő

d) az eljárás felfüggesztése:

I. ismeretlen elkövetővel szemben indult eljárásokban: az eljárás felfüggesztésének időpontja

II. ismeretlen elkövetővel szemben felfüggesztett eljárás továbbfolytatása esetén: a továbbfolytatás időpontja

III. ismert elkövetővel szemben indult eljárásokban: a felfüggesztés oka és időpontja

IV. közvetítői eljárásra utalás esetén:

1. a közvetítői eljárás alapját szabálysértési elzárással sújtható szabálysértés képezte, vagy

2. a közvetítői eljárás alapját fiatalkorú által elkövetett, szabálysértési elzárással sújtható szabálysértés képezte, vagy

3. a közvetítői eljárás alapját fiatalkorú által elkövetett, szabálysértési elzárással nem sújtható szabálysértés képezte, továbbá

4. a közvetítői eljárásra utalás időpontja, és

5. a közvetítői eljárást elrendelő szerv típusa, székhelye, és

6. a közvetítői eljárás eredményességének ténye

e) az eljárás megszüntetése:

I. ismeretlen elkövetővel szemben indult eljárásokban: a megszüntetés időpontja, a megszüntetés oka

II. ismert elkövetővel szemben indult eljárásokban: az eljárás megszüntetésének időpontja és oka

f) kényszerintézkedések:

I. lefoglalás esetén: a lefoglaló határozat kelte

II. rendbírság kiszabása esetén: a rendbírság összege, a rendbírsággal érintett személy eljárásjogi helyzete, a kiszabó határozat kelte

III. eljárási esemény kapcsán elrendelt elővezetés esetén: az elrendelés időpontja, az elővezetéssel érintett személy eljárásjogi helyzete

IV. elzárás végrehajtása kapcsán elrendelt elővezetés esetén: az elővezetés ténye, az elrendelésének időpontja

V. ruházat/csomag/jármű átvizsgálása esetén: az érintett személy eljárásjogi helyzete

g) érdemi döntés meghozatalának módja:

I. meghallgatás alapján lefolytatott/meghallgatás nélküli eljárásban

II. tárgyaláson/tárgyalás nélkül

III. bíróság elé állítás esetén: a bíróság elé állítás időpontja, kezdeményezője

h) jogorvoslatok:

I. panasz esetén: a panasz ténye, a panaszolt döntés típusa, a panasz elbírálásának időpontja, a panasz elbírálásának eredményeként a panasznak helyt adott/ügyészhez továbbította

II. kifogás esetén: a kifogás benyújtásának időpontja, a kifogás eredménye, bírósági elbírálás esetén megszüntető, hatályban tartó vagy megváltoztató döntés ténye

III. fellebbezés esetén: a fellebbezés ténye és hatása az első fokon eljárt bíróság határozatára

IV. perújítás esetén: a perújítási eljárás kezdeményezője, a perújítási eljárás indításának alapja, a perújítás hatása a megtámadott döntésre nézve

V. helyszíni bírság felülvizsgálata esetén: a felülvizsgálat oka, eredménye, az eljáró szerv megnevezése, a felülvizsgálat eredményeként hozott döntés időpontja

i) szabálysértéssel okozott kár:

I. ténye

II. összege

III. az eljárás alá vont személy megtérítette-e az eljárás során

IV. a kár egyéb módon megtérült-e

j) ismeretlen elkövetővel szemben indult eljárások esetén továbbá: az eljáró szerv megnevezése, az eljárás megindításának időpontja, a szabálysértés megnevezése, a szabálysértés elkövetésének helye, ideje

3. Szankciók:

a) elzárás esetén:

I. az elzárás büntetés kiszabására ismételt elkövetés miatt került-e sor

II. az elzárás büntetés végrehajtása felfüggesztésének ténye, a döntés időpontja, a felfüggesztett elzárás foganatosítása elrendelésének ideje és oka

b) elkobzás esetén: az elkobzás felelősségre vonás mellett történt-e

4. Végrehajtás:

a) közérdekű munka esetén:

I. a közérdekű munkára történő jelentkezés ténye

II. a közérdekű munka megkezdésének ténye

III. a közérdekű munka befejezésének ténye és időpontja

b) elzárásra történt átváltoztatás mellőzése esetén:

I. ténye

II. időpontja

III. az alapeljárás hatályon kívül helyezése és új eljárásra utasítás ténye

c) pénzbírság/helyszíni bírság esetén a befizetés módja:

I. készpénzátutalási megbízás (sárga csekk)

II. belföldi postai átutalás (rózsaszín csekk)

III. banki átutalás

IV. POS terminál a helyszínen

V. Elektronikus Fizetési és Elszámoló Rendszer (EFER)

d) részletfizetéssel kapcsolatos adatok: részletfizetést engedélyező határozat ténye

5. Egyéb adatok:

a) magánindítvány előterjesztésének ténye

b) szabálysértési költség viselése:

I. állam által viselt szabálysértési költség összege

II. elkövető által viselt szabálysértési költség összege

c) költségmentesség engedélyezésének ténye

d) helyszíni idézés ténye

e) a helyszíni bírság:

I. kiszabására jelenlévő vagy távollévő személlyel szemben került-e sor

II. kiszabásának időpontja

III. távollévővel szemben kiszabott helyszíni bírság esetén, ha a bírság megfizetésre került: a bírság összege, az elkövetett szabálysértés megnevezése, az elkövetés helye és időpontja

f) ügyészi felhívás esetén:

I. az ügyészi felhívás ténye

II. a felhívás időpontja

III. a felhívás eredménye

4. melléklet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelethez[72]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 47/2020. (XII. 28.) BM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2021.01.05.

[2] Módosította a 47/2020. (XII. 28.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.01.05.

[3] Módosította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 18. § 1. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[4] Módosította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 18. § 2. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[5] Módosította a 40/2015. (VII. 10.) BM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2015.07.11.

[6] Beiktatta a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[7] Megállapította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[8] Megállapította a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 11. § - a. Hatályos 2013.12.31.

[9] Módosította a 13/2024. (II. 29.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[10] Módosította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 18. § 3. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[11] Megállapította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[12] Beiktatta a 35/2014. (IV. 29.) BM rendelet 3. § - a. Hatályos 2014.05.07.

[13] Hatályon kívül helyezte a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 20. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[14] Beiktatta a 28/2019. (VII. 9.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.07.17.

[15] Megállapította a 60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[16] A nyitó szöveget módosította a 4/2022. (III. 25.) BM rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2022.03.26.

[17] Beiktatta a 60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[18] A nyitó szöveget módosította a 4/2022. (III. 25.) BM rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2022.03.26.

[19] Módosította a 21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2017.08.31.

[20] Hatályon kívül helyezte a 21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2017.08.31.

[21] Módosította a 4/2022. (III. 25.) BM rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2022.03.26.

[22] Módosította a 26/2020. (VII. 15.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[23] Megállapította a 11/2017. (VI. 2.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.06.03.

[24] Hatályon kívül helyezte a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2018.01.01.

[25] Megállapította a 26/2020. (VII. 15.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[26] Beiktatta a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[27] Megállapította a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 12. § - a. Hatályos 2013.12.31.

[28] Hatályon kívül helyezte a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[29] Az alcímet beiktatta a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[30] Megállapította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 20. § c) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 35/2023. (VIII. 31.) BM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2023.09.01.

[33] Megállapította a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.03.01.

[34] Megállapította a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[35] Megállapította a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 16. § - a. Hatályos 2013.12.31.

[36] Módosította a 24/2020. (VII. 13.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.07.21.

[37] Megállapította a 24/2020. (VII. 13.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.07.21.

[38] Hatályon kívül helyezte a 24/2020. (VII. 13.) BM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2020.07.21.

[39] Módosította a 21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2017.08.31.

[40] Hatályon kívül helyezte a 21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2017.08.31.

[41] Hatályon kívül helyezte a 35/2023. (VIII. 31.) BM rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2023.09.01.

[42] Beiktatta a 60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[43] A nyitó szöveget módosította a 4/2022. (III. 25.) BM rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2022.03.26.

[44] Módosította a 26/2020. (VII. 15.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.07.16.

[45] Módosította a 24/2020. (VII. 13.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.07.21.

[46] Beiktatta a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 12. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[47] Megállapította a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 18. §-a. Hatályos 2021.08.01.

[48] Megállapította a 26/2019. (VI. 27.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.06.28.

[49] Módosította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 18. § 5. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[50] Megállapította a 60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 11. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[51] Megállapította a 14/2020. (V. 20.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.05.21.

[52] Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (V. 20.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2020.05.21.

[53] Megállapította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[54] Megállapította a 11/2017. (VI. 2.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.06.03.

[55] Módosította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 18. § 7. pontja. Hatályos 2016.03.01.

[56] Beiktatta a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[57] Beiktatta a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.03.01.

[58] Módosította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 18. § 8. pontja. Hatályos 2016.01.01.

[59] Megállapította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.03.01.

[60] Módosította az 50/2012. (X. 11.) BM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.10.12.

[61] Módosította a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.31.

[62] Módosította a 40/2015. (VII. 10.) BM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2015.07.11.

[63] Megállapította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 16. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[64] Módosította a 28/2019. (VII. 9.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019.07.17.

[65] Beiktatta a 28/2019. (VII. 9.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.07.17.

[66] Beiktatta a 80/2013. (XII. 23.) BM rendelet 18. § - a. Hatályos 2013.12.31.

[67] Beiktatta a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 17. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[68] Módosította a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.06.30.

[69] Beiktatta a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.06.15.

[70] Beiktatta a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.06.15.

[71] Megállapította a 81/2015. (XII. 23.) BM rendelet 19. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[72] Megállapította a 35/2023. (VIII. 31.) BM rendelet 2. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

Tartalomjegyzék