393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,

az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0115/8, 0115/9, 0115/14, 0115/104, 0156/5, 41581, 41594/1, 41594/2, 41593, 41595, 41596, 63122, 63148, 056/1, 65191, 65192, 65193, 65196, 65197, 01010, 05, 07/1, 07/2, 012/1, 012/2, 012/3, 62064/8, 62398, 62399, 62214/2, 64172, 41735/3, 41735/4, 41735/5, 41735/6, 41943/2, 42029, 42092, 46213/2 helyrajzi számú földrészleteken megvalósítandó cement-, mész- és mészhidrát üzemek, valamint bányák, továbbá mindezekhez kapcsolódó egyéb létesítmények kialakításával, üzemeltetésével, illetve újraindításával kapcsolatos beruházásokkal függnek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat - ideértve az (1) bekezdésben felsorolt földrészleteken túlmenően más, egyéb ingatlanokat érintő eljárásokat is -, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. §[2] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[3]

(2)[4]

(3)[5]

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[7]

A HCM 1890 Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[8]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások
Eljáró hatóság
2.Kiemelt beruházásként
cement, mész,
mészhidrát gyártó üzem,
illetve agyagbánya,
kőbánya, távolsági
szalagpálya és az
ezekhez tartozó
építmények és
berendezések
Miskolc megyei jogú város
közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan
nyilvántartás
szerinti 0115/8, 0115/9,
0115/14, 0115/104, 0156/5,
41581, 41594/1, 41594/2,
41593, 41595, 41596, 63122,
63148, 056/1, 65191, 65192,
65193, 65196, 65197, 01010,
05, 07/1, 07/2, 012/1, 012/2,
012/3, 62064/8, 62398, 62399,
62214/2, 64172,
41735/3, 41735/4,
41735/5, 41735/6,
41943/2, 42029, 42092,
46213/2 helyrajzi számú
földrészleteken kialakított
gyárüzem, bányák és
szalagpálya
építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
3.örökségvédelmi hatósági
eljárások, régészeti
feltárásokkal kapcsolatos
eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
5.természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
6.útügyi hatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
7.emisszió-kereskedelmi
rendszer hatósági
engedélyezési eljárás
energiapolitikáért
felelős miniszter
8.vízügyi és vízvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
10.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
11.telekalakítási hatósági
eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
12.földvédelmi hatósági eljárásBorsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
13.földmérési hatósági eljárásBorsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
14.hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
15.szénhidrogén vezetékkel,
valamint annak üzemben
tartásához szükséges
létesítményekkel
kapcsolatos engedélyezésre
irányuló hatósági eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
16.bányahatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
17.talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás
Borsod-Abaúj-
Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
18.élelmiszerlánc felügyeleti
eljárás
illetékes járási hivatal
19.vasúti és szalagpálya
hatósági engedélyezési
eljárás
közlekedésért felelős
miniszter
20.tűzvédelmi használati
előírások és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos követelmények
alóli eltérési engedélyezési
eljárások; beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárásai;
a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
22.a jogszabályban rögzített
közegészségügyi hatósági
eljárások
illetékes járási hivatal
23.veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésre
vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság

2. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 172. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 65. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 172. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 172. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 103. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 68. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 69. §-a (ld. 67. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[8] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 65. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 172. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék