395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)-i) és r) pontjában,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 6. § b)-d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest II. kerület 13204/10, 13204/11, 13204/12, 13204/14, 13204/15, 13204/5, 13204/6, valamint 13211 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület, Lövőház utca - Fény utca - Kisrókus utca - Marczibányi tér és Margit körút, valamint a Budapest II. kerület 13200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan által határolt "Millenáris" elnevezésű ingatlan területén (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló

a) új kulturális központ,

b) park, valamint

c) mélygarázs

kialakítására irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)[2] Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához, működésének megkezdéséhez és használatbavételéhez, valamint a Beruházással érintett ingatlanokon álló közterületi szobrok bontásához és azok azonos helyen vagy más ingatlanokon való felállításához szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[3]

2. §[4] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

(2) A Beruházásokkal érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és külön is előterjeszthető.

(3)[5] A Beruházásokkal érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 63. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti tudományos vagy műszaki célú kutatása, feltárása, valamint az Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az R. 63. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az arra jogosult által elvégezhető. Az építőipari kivitelezési tevékenység idején helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a kivitelezés közben előkerülő műemléki értékek dokumentálását arra jogosulttal el kell végeztetni.

4/A. §[6] (1)[7] Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a Beruházásokkal érintett, 1. § (1) bekezdése szerinti telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben a településrendezési tervnek megfelelő telekalakítás, illetve a telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(2)[8] A Beruházások megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele a településrendezési tervnek megfelelő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

5. §[9] Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

6. § A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

e)[10] az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 14/A. §-a szerinti szakértői vélemény kikérésének nincs helye,

f)[11] a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének nincs helye.

7. § (1)[12]

(2)[13] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §[14] A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) és (2) bekezdését, 4/A. §-t, 6. § e) és f) pontját és 1. mellékletet a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11. §[15] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[16] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[17]

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[18]
ABCD
1.A Beruházások
megnevezése
A Beruházások
azonosítója
A Beruházások
megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.A Millenáris
területén az új
kulturális
központ, park,
valamint
mélygarázs
kialakítása
Budapest II. kerület
13204/5, 13204/6,
13204/10,
13201/11,
13204/12,
13204/14,
13204/15 helyrajzi
szám alatt
nyilvántartott,
természetben a
Budapest II.
kerület, Margit
körút -
Kis Rókus utca -
Fény utca,
valamint a 13200/1
helyrajzi szám alatt
nyilvántartott
ingatlan által
határolt ingatlanok
a) építésügyi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások,
Budapest Főváros
Kormány hivatala
b) örökségvédelmi hatósági
engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások,
c) fakivágási engedélyezési
eljárások
3.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei Kormányhivatal
4.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.gépi működtetési közlekedési
berendezések engedélyezési
eljárásai
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.felvonó, mozgólépcső, emelők
létesítésére, áthelyezésére, főbb
műszaki adatainak
megváltoztatásával járó
átalakítására,
használatbavételére,
elbontására irányuló hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormány hivatala
7.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormány hivatala
8.vízügyi és vízvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
9.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
10.telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
11.talajvédelmi hatósági eljárásokPest Vármegyei Kormányhivatal
12.tűzvédelmi használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési
engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárásai;
a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
13.tűzvédelmi létesítési előírások
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14.bányahatósági engedélyekPest Vármegyei Kormányhivatal
15.azok a 2-14. sorban nem
szereplő további hatósági
engedélyezési eljárások,
amelyek a Beruházások
megvalósításához,
működésének megkezdéséhez
és használatbavételéhez
közvetlenül szükségesek
az adott ügyfajtára vonatkozó
jogszabály szerint kijelölt hatóság

2. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.07.14.

[2] Megállapította a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.07.14.

[3] Hatályon kívül helyezte a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 71. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 67. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[5] Módosította a 69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. § a)-b) pontja. Hatályos 2018.04.10.

[6] Beiktatta a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.07.14.

[7] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70. § a) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[8] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70. § a) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[9] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70. § b) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[10] Beiktatta a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.07.14.

[11] Módosítani rendelte a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70. § b) pontja. A módosítás nem hajtható végre, mert a "terv"-re cserélni kívánt "eszközök" szó nem található a 6. § f) pontjában.

[12] Hatályon kívül helyezte a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 71. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

[13] Beiktatta a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.07.14.

[14] Beiktatta a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.07.14.

[15] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[16] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 67. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[17] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 71. § (1) bekezdése (ld. 69. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[18] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 67. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 71. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2020.03.01.

Tartalomjegyzék