7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 20. és 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés j), k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b), e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 21. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

1. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 4. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Az illetékességiterület-változásból eredő átcsatolás esetén a tulajdoni lap III. része - ideértve az egyidejűleg megszüntetett tulajdoni lapot is - önálló sorszám alatt tartalmazza a változásra történő utalást, annak dátumát, valamint az átadó és az átvevő ingatlanügyi hatóság megjelölését."

2. § Az Inyvhr. 26. § (1) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott döntés ellen benyújtott ügyészi felhívás tényének feljegyzésében fel kell tüntetni a felhívással érintett döntés ügyiratszámát és annak a bejegyzésnek a sorszámát, amellyel kapcsolatban az ügyészi felhívást benyújtották."

3. § Az Inyvhr. 50. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A (7) bekezdés b) pontja szerinti "Állami terület II." megjelölésű területek közül azokat, amelyeket a belügyminiszter határozatával a feladat- és hatáskörébe tartozó célra feleslegessé nyilvánított, és ezzel egyidejűleg a területeknek a Nemzeti Földalapba történő átadása céljából való kijelöléséről döntött, - a belügyminiszter megkeresése alapján - művelés alól kivett területként "a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó célra feleslegessé nyilvánított terület" megnevezéssel kell nyilvántartani, függetlenül attól, hogy az ingatlan a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint a tulajdonosi joggyakorló részére átadásra került.

(8b) A (7) bekezdés c) pontja szerinti "Állami terület III." megjelölésű területek közül azokat, amelyeket az igazságügyért felelős miniszter határozatával a feladat- és hatáskörébe tartozó célra feleslegessé nyilvánított, és ezzel egyidejűleg a területeknek a Nemzeti Földalapba történő átadása céljából való kijelöléséről döntött, - az igazságügyért felelős miniszter megkeresése alapján - művelés alól kivett területként "az igazságügyért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó célra feleslegessé nyilvánított terület" megnevezéssel kell nyilvántartani, függetlenül attól, hogy az ingatlan a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint a tulajdonosi joggyakorló részére átadásra került."

4. § Az Inyvhr. 65. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem szükséges vázrajzot csatolni, ha)

"b) a földrészleten található valamennyi épület elbontásra kerül."

5. § (1) Az Inyvhr. 65. § (3)-(3h) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az ingatlan-nyilvántartásban az építési engedélyhez kötött építmény építését, bővítését végleges használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételéről szóló végzés alapján lehet átvezetni.

(3a) Az ingatlan-nyilvántartásban olyan új lakóépület építését, meglévő lakóépület bővítését, amelynek az építése, bővítése egyszerű bejelentéshez kötött, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §-a szerint kiadott hatósági bizonyítvány alapján lehet átvezetni.

(3b) A bontási engedélyhez kötött építmény bontását a bontás elvégzéséről szóló végzés, a bontási engedélyhez nem kötött építmény bontását az építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány alapján lehet az ingatlannyilvántartásban átvezetni.

(3c) A 2012. december 31. után épített, építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építmény építését, bővítését a települési önkormányzat polgármesterének rendeltetést igazoló hatósági bizonyítványa alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.

(3d) Műemléken, műemléki területen vagy műemléki jelentőségű területen végzett, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerint az örökségvédelmi hatóság eljárásához kötött építést, bővítést, rendeltetésmódosítást az örökségvédelmi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.

(3e) A 2013. január 1. előtt épített, építési engedélyhez nem kötött építmény építését, bővítését az építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.

(3f) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/F. § hatálya alá tartozó rendeltetésmód-változást a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kijelölt hatóság (a továbbiakban: rendeltetésmódosítási hatóság) által kiadott végleges rendeltetésmódosítási engedély alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.

(3g) Épület fő rendeltetési jellegének, továbbá lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatását a települési önkormányzat polgármesterének rendeltetést igazoló hatósági bizonyítványa alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.

(3h) Társasházi közös tulajdonban álló épületrész vagy egyéb helyiség egyéb önálló ingatlanként történő nyilvántartásba vételéhez, amennyiben az az épületrész vagy egyéb helyiség rendeltetésmód változásával nem jár, rendeltetést igazoló hatósági bizonyítvány nem szükséges, a rendeltetésmódot az alapító okirat igazolja."

(2) Az Inyvhr. 65. §-a a következő (3i) bekezdéssel egészül ki:

"(3i) A (3)-(3e) bekezdésben meghatározott változás átvezetéséhez - az (1a) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel - az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz is szükséges. Az ingatlanügyi hatóság az épületváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetése során a záradékolt vázrajzot a térképtárából szerzi be."

6. § (1) Az Inyvhr. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Társasház bejegyzéséhez alapító okirat és az ingatlanügyi hatóság által az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint nyilvántartásba vett alaprajz szükséges. Az ingatlan alapterületének ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez az ingatlanügyi hatóság az alaprajzhoz tartozó numerikus területszámítást használja fel."

(2) Az Inyvhr. 73. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a szervezeti-működési szabályzatot vagy annak módosítását külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlanügyi hatósághoz benyújtják, azokat az eljáró hivatalnak az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz kell csatolnia."

(3) Az Inyvhr. 73. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Társasházi lakás megosztásához, illetve társasházi lakások összevonásához alaprajzon kívül az alapító okirat módosítása is szükséges."

7. § Az Inyvhr. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szövetkezeti ház bejegyzéséhez lakásszövetkezeti alapszabály és az ingatlanügyi hatóság által az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint nyilvántartásba vett alaprajz szükséges. Az ingatlan alapterületének ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez az ingatlanügyi hatóság az alaprajzhoz tartozó numerikus területszámítást használja fel."

8. § Az Inyvhr. 77. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A döntés meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóság döntése ellen - ideértve a (2) bekezdés szerinti intézkedéseket is - benyújtott jogorvoslat esetén a bíróság jogerős döntését, továbbá a felülvizsgálati eljárásban született döntést valamennyi, az ügyben érintett ingatlanügyi hatósággal közvetlenül közli."

9. § Az Inyvhr. a következő 112/D. §-sal egészül ki:

"112/D. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatással

a) a vízügyi igazgatási szerv részére - a tv. 73/A. § (5) bekezdése alapján -

aa) a vízgazdálkodási adatgyűjtésekhez,

ab) a vagyonkezelői hozzájárulás kiadásához, felülvizsgálatához, a vagyonkezelői hozzájárulásokban tett előírások teljesülésének ellenőrzéséhez, az üzemeltetői feladatokból származó kapcsolattartáshoz, valamint a vízügyi igazgatási szervek vagyonkezelésében lévő felszíni vizek, vízfolyások és csatornák, vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartásához, üzemeltetéséhez, rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges feladatellátás céljából,

ac) a vízügyi objektum azonosításához,

ad) az egységes vízügyi nyilvántartást biztosító Vízgazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: VIZIR) országos üzemeltetéséhez, illetve a VIZIR adatainak felhasználásával a vízkészletek mennyiségi és minőségi számbavételével kapcsolatos feladatellátáshoz, valamint a vízügyi hatóság által vezetett vízikönyvi nyilvántartás vízügyi objektumokhoz kapcsolódó műszaki adatigényének biztosításához,

ae) a felszíni és a felszín alatti vízkészletekkel való gazdálkodás céljából, ideértve az uniós jogi aktusból következő vízgazdálkodási feladatokat is,

af) a távlati ivóvízbázisokkal kapcsolatos, továbbá a vízbázisok, illetve a vízbázisokhoz kapcsolódó vízilétesítmények védőidom, védőterület kijelöléséhez vagy esetleges módosításához szükséges feladatokhoz,

ag) a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos - jogszabály által feladatkörébe utalt - feladatokhoz,

ah) a fenntartásában, üzemeltetésében lévő vízfolyásokon és csatornákon a mezőgazdasági célú vízszolgáltatáshoz,

ai) a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozásához, mederfenntartásához, partvédelméhez,

aj) a vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos feladatellátáshoz,

ak) az országos vízgazdálkodási stratégia és koncepció szakmai megalapozásához,

al) jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatai ellátásához,

b) a vízügyi hatóság részére - a tv. 72. § (1) bekezdés c) pontja alapján -, a hatósági eljárások végleges lezárását követően is,

ba) a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó hatósági eljárások lefolytatása,

bb) a végleges döntésének végrehajtása,

bc) a vízikönyvi nyilvántartás vezetése,

bd) a kiszabott bírságok befizetésének és a hatósági kötelezések nyomon követése,

be) az ellenőrzés, a szemle, a szakhatósági eljárás, a jogorvoslat, az ügykövetés, a kapcsolattartás és a döntés-felülvizsgálat

céljából,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére - a tv. 72. § (1) bekezdés c) pontja alapján -, a hatósági eljárások végleges lezárását követően is,

ca) a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó hatósági eljárások lefolytatása,

cb) a végleges döntésének végrehajtása,

cc) a kiszabott bírságok befizetésének és a hatósági kötelezések nyomon követése,

cd) az ellenőrzés, a szemle, a szakhatósági eljárás, a jogorvoslat, az ügykövetés, a kapcsolattartás és a döntés-felülvizsgálat

céljából

elektronikusan feldolgozható formában adatszolgáltatást teljesít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során

a) a tulajdoni lap 2. §-ban meghatározott adatai,

b) a tulajdoni lap 3. § b)-g) és k) pontjában meghatározott adatai - kivéve a kiskorúság vagy gondnokság alá helyezés ténye -,

c) a 4. § (1) bekezdés a), c), d) és h) pontjában meghatározott jogok és azok jogosultjainak adatai, valamint

d) a 4. § (2) bekezdés 1-2., 4-7., 16-17., 21., 24., 27. és 28. pontjában meghatározott jogok, valamint tények és azok jogosultjainak adatai

továbbíthatók.

(3) Az adatszolgáltatás során átadott adatok csak a jogszabályban meghatározott feladatellátáshoz használhatók fel, harmadik személy részére nem adhatók tovább."

10. § Az Inyvhr. 64. alcíme a következő 118/E. §-sal egészül ki:

"118/E. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül a vízjogi engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges tervezési munkákhoz elektronikus dokumentumként vagy elektronikusan feldolgozható formában - informatikai hálózaton keresztül - tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvet szolgáltat a vízimérnöki tervezői jogosultsággal rendelkező, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő által megbízott tervező számára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásra a 118. § (1) és (2) bekezdésében foglalt korlátozások nem vonatkoznak.

(3) Az adatszolgáltatással megszerzett adatok csak a jogszabályban meghatározott feladatellátáshoz használhatók fel, harmadik személy részére nem adhatók tovább."

11. § Az Inyvhr. 119/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megváltozott adatok tulajdoni lapokon történő feltüntetése után a tulajdoni lapokat és a külön jogszabályban meghatározott állami földmérési alaptérképi adatbázist, valamint a hozzá tartozó területjegyzéket az ingatlanügyi hatóságnál harminc napra közhírré kell tenni. Erről az érdekelteket a helyben szokásos módon és egy országos napilapban közzétett közlemény útján kell értesíteni."

12. § Az Inyvhr. a következő 133. §-sal egészül ki:

"133. § E rendeletnek az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet (a továbbiakban: Mr4.) által módosított 65. § (3)-(3i) bekezdését és 73. § (5) bekezdését az Mr4. hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, kivéve, ha a korábbi szabályozásnak megfelelő dokumentumok már rendelkezésre állnak."

13. § Az Inyvhr.

1. 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 77. § (2) bekezdésében, 77. § (4) bekezdésében, 77. § (5) bekezdésében, 77. § (6) bekezdésében, 78. §-ában, 95. § (2) bekezdésében, 111/B. §-ában, 112/A. § (4) bekezdésében, valamint 112/B. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

2. 9. § (4) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében, 29/B. § (3) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 60. § (2) bekezdésében, 61. §-ában, 62/B. § c) pontjában, 62/C. § (2) bekezdés d) pontjában, 64. § (1) bekezdésében, 65. § (1) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 65. § (4) bekezdésében, 66. § (4) bekezdésében, 67. §-ában, 76/A. § (3) bekezdésében, 77. § (3) bekezdésében, 82. §-ában, 85. § (2) bekezdésében, 93. § (3) bekezdésében, 109. § (2) bekezdésében, 109. § (3) bekezdésében, 111/B. §-ában, 113/C. § (2) bekezdésében, 118/A. §-ában, 119. § (2) bekezdésében, valamint 119/C. § (1) bekezdésében az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

3. 21/A. § (2) bekezdésében, 29/B. § (3) bekezdésében, 29/B. § (5) bekezdésében, 76/A. § (2) bekezdésében, 109. § (1) bekezdésében, valamint 118/B. § (1) bekezdésében az "A járási hivatal" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

4. 21. alcím címében a "Fellebbezés, ügyészi" szövegrész helyébe az "Ügyészi" szöveg,

5. 39/B. §-ában, valamint 119/F. § (3) bekezdésében az "a járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

6. 39/B. §-ában, 50. § (9) bekezdésében, valamint 6. számú melléklet 1.3. és 2.4. pontjában az "a járási hivatalhoz" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

7. 60. § (1) bekezdésében, 112/A. § (1) bekezdésében, 119/C. § (2) bekezdésében, valamint 119/F. § (2) bekezdésében az "a járási hivatalnál" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnál" szöveg,

8. 63. §-ában és 118/C. §-ában az "Inytv." szövegrész helyébe a "tv." szöveg,

9. 64. § (3) bekezdésében az "illetve" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg,

10. 56. alcím címében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságot" szöveg,

11. 77. § (3) bekezdésében, valamint 77. § (5) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságot" szöveg,

12. 77. § (7) bekezdésében, valamint 95. § (2) bekezdésében a "járási hivatalok" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságok" szöveg,

13. 95. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

14. 111/A. § (1) és (2) bekezdésében az "a járási hivatal elsőfokú ingatlanügyi hatóságaként működő szervezeti egysége" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

15. 118/B. § (2) bekezdésében az "a járási hivataltól" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságtól" szöveg,

16. 126. §-ában az "a járási hivatalhoz vagy a kormányhivatalhoz" szövegrészek helyébe az "az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

17. 126/A. §-ában a "(2)" szövegrész helyébe a "(3)" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az Inyvhr.

a) 4. § (2) bekezdés 10.1. pontja,

b) 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "rövidített" szövegrész,

c) 13. § (1a) bekezdésében az "illetve járási hivatalt," szövegrész,

d) 64/A. §-a,

e) 47/A. A zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályok alcíme,

f) 73. § (4) bekezdése,

g) 74. § (3) bekezdése,

h) 77. § (2) és (5) bekezdésében az "a fellebbezés," szövegrészek,

i) 99/A. §-ában az "első és másodfokú" szövegrész,

j) 102. §-a,

k) 104-106. §-a,

l) 108. §-a,

m) 66. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás alcíme,

n) 125/A. §-a,

o) 126/D. §-a.

2. A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet módosítása

15. § A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében és 10. melléklet 12.3.2. alpontjában a "kormányhivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

b) 29. § (1) és (2) bekezdésében, 70. § (5) bekezdés b) pontjában, 10. melléklet 12.12. alpontjában az "a kormányhivatalok" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságok" szöveg,

c) 32. § (2) és (6) bekezdésében, 33. §-ában, 10. melléklet 12.11. alpontjában a "kormányhivatalnak" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

d) 32. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében az "A kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

e) 48. § (3) bekezdés a) pontjában az "a kormányhivataltól" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságtól" szöveg,

f) 52. § (4) bekezdésében az "A kormányhivatali" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatósági" szöveg,

g) 53. § (2) bekezdésében a "kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságot" szöveg,

h) 56. § (1) bekezdésében, 65. § (2) bekezdés m) pont mb) alpontjában, 10. melléklet 13.2.1 alpontjában az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

i) 65. § (1) bekezdésében, 66. §-ában a "kormányhivatali" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatósági" szöveg,

j) 77. § (6) bekezdésében az "a kormányhivatalon" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságon" szöveg,

k) 13. alcímében az "A GNSS technikával végzett munkák megyei" szövegrész helyébe az "A GNSS technika alkalmazásával végzett munkák" szöveg,

l) 10. melléklet 4.2.5. alpont e) pontjában az "A járási hivatali átvételi jegyzőkönyv" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóság átvételi jegyzőkönyve" szöveg,

m) 10. melléklet 12.8.1, 12.10. és 13.2.1 alpontjában az "a kormányhivatalnak" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnak" szöveg

lép.

3. Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet módosítása

16. § Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatbázis archiválási műszaki szabályzatot az országos illetékességgel eljáró földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv és az ingatlanügyi hatóságok vezetői készítik el."

17. § Az R1.

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

b) 1. § (5) bekezdésében az "a kormányhivatalnak, vagy a járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az "A kormányhivatalok és járási hivatalok" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóságok" szöveg,

d) 2. § (3) bekezdésében a "megyei, illetve járási hivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

e) 2. § (3) bekezdésében az "a kormányhivatalok és járási hivatalok" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságok" szöveg,

f) 4. § (1) bekezdésében az "A kormányhivatal, a járási hivatal, valamint" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóság és" szöveg,

g) 4. § (2) bekezdésében az "a kormányhivatal, a járási hivatal, valamint" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság és" szöveg,

h) 6. § (1) bekezdésében az "A kormányhivatal, a járási hivatal," szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóság és" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R1. 1. § (3) bekezdés b) pontja.

4. Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

19. § Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) az alapponthálózati pontok tekintetében az Fttv. 25. § (4) bekezdése szerinti döntés alapján a megszüntetés, áthelyezés tárgyában jár el."

20. § Az R2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A térképészetért felelős miniszter a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevonásával az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat kétévente ellenőrizi. Az ellenőrzés kiterjed a terepi, az irodai, az alapponthálózat helyszínelési, karbantartási, helyreállítási, valamint a pontok pótlásával, nyilvántartásával és adatszolgáltatásával kapcsolatos, e rendeletben előírt feladatok végrehajtásának, valamint az Fttv. 26. § (4) bekezdésében foglalt, az államot megillető közérdekű használati jog bejegyzésének ellenőrzésére."

21. § Az R2.

a) 8. §-ában, 9. § (3) bekezdésében, 10. § (1), (4) és (5) bekezdésében és 13. §-ában az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében az "a kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

c) 10. § (3) és (4) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében a "kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságot" szöveg,

e) 15. §-ában, 16. § (2) bekezdésében és 21. § (2) bekezdésében az "a kormányhivatalok" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságok" szöveg,

f) 17. § (1) bekezdésében az "A kormányhivatalok" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóságok" szöveg,

g) 30. § (2) bekezdés b) pontjában az "a kormányhivataloknak" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságoknak" szöveg,

h) 30. § (3) bekezdésében az "A kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóság" szöveg

lép.

5. A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

22. § A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 3. melléklet alapján kiállított földmérő igazolvány személyazonosság igazolására alkalmas igazolvánnyal együtt, visszavonásig érvényes. A földmérő igazolvány birtokosa köteles a földmérő igazolványt annak érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor a kiállító hatóság részére leadni."

23. § (1) Az R3. 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A földmérési tevékenység gyakorlására jogosult köteles

a) a földmérő igazolványt megőrizni és tevékenysége gyakorlása során magánál tartani,

b) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését, az igazolvány adataiban bekövetkezett változást bejelenteni, illetve a megrongálódott, az elveszett vagy eltulajdonított, de később előkerült igazolványt átadni, és ezzel egyidejűleg - ha annak feltételei fennállnak - új igazolványt kérni,

c) a visszavont igazolványt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek haladéktalanul átadni.

(2) A földmérő igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el."

(2) Az R3. 1. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:

"3/B. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek vissza kell vonnia a földmérő igazolványt,

a) a földmérő halála esetén,

aa) az örökös bejelentésére,

ab) a személyiadat- és lakcímnyilvántartó hatóság tájékoztatása alapján,

b) ha a bíróság a földmérőt a foglalkozása gyakorlásától eltiltotta,

c) ha a földmérőt szakmaetikai eljárásban öt éven belül legalább háromszor elmarasztalják.

(2) Szakmaetikai vizsgálat kezdeményezésére hivatalból a szakfelügyelő jogosult (szakmaetikai panasz). A benyújtott szakmaetikai panaszt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv köteles megvizsgálni, valamint arról döntést hozni.

(3) A szakmaetikai panasznak tartalmaznia kell

a) a panaszolt nevét és a földmérő igazolványa számát,

b) az elkövetett cselekmény leírását,

c) bizonyítékokat és dokumentumokat, amelyek a szakmaetikai panaszt alátámasztják.

(4) Az a földmérő, akinek az (1) bekezdés c) pontja alapján vonták vissza a földmérő igazolványát, a visszavonástól számított egy év elteltével igényelhet ismét földmérő igazolványt."

24. § Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottságnak hét tagja van. A miniszter felkérése alapján

a) a Bizottság elnöke,

b) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv javaslatára két tag, valamint

c) a szakirányú felsőoktatási intézmények vezetőjének javaslatára két-két fő földmérési szakirányú oktató

kerül megbízásra."

25. § Az R3. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki)

"b) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetnél (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a felsőoktatási szakképzettség megszerzését követően legalább 3 év földmérési gyakorlatot szerzett, vagy"

26. § (1) Az R3. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Referencia munkának kell elfogadni:)

"a) az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában változást eredményező, legalább 30 db földmérési munkát az átvevő ingatlanügyi hatóság megnevezésével, amelynek legalább felerészben telekalakításnak kell lennie,"

(2) Az R3. 7. § (1) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(Referencia munkának kell elfogadni:)

"d) ha az ingatlanügyi hatóság igazolja az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező legalább 50 darab változási vázrajz vizsgálatában való részvételt."

27. § Az R3. 9. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az ingatlanrendező földmérő minősítés iránti kérelemhez csatolni kell:)

"g) a leckekönyv másolatát, amennyiben a kérelmező a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés e) vagy f) pontjában meghatározott szakirányú képesítéssel rendelkezik."

28. § Az R3. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A minősítő vizsgával szerzett ingatlanrendező földmérő minősítést abban az esetben lehet visszavonni, ha

a) a minősített földmérő cselekvőképtelenné válik,

b) a minősített földmérőt a közügyek gyakorlásától eltiltották,

c) a minősített földmérő az Ingatlanrendező Minősítő Bizottságot félrevezette, hamis adatokat közölt,

d) szakmaetikai okok esetén a 13. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak valamelyike megvalósul,

e) a földmérő igazolványát visszavonták."

29. § (1) Az R3. 11. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Amennyiben a földmérő az ingatlanrendező földmérő minősítés érvényességének meghosszabbítását nem kéri, abban az esetben

a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az Fttv. 28. § (8) bekezdésében foglalt névjegyzékben a minősített földmérőt a 14. § (2) bekezdés b) pontja szerinti inaktív státuszban tünteti fel az érvényesség lejártát követő 2 éves időtartamig, és

b) az Fttv. 28. § (4) bekezdésében foglalt munka végzésére nem jogosult.

(5) Az inaktív státuszban lévő földmérő által az ingatlanrendező földmérő minősítés érvényességének meghosszabbítására benyújtott kérelemre a 11. § (1) bekezdés szabályai alkalmazandók.

(6) Az a földmérő kérheti az ingatlanrendező minősítésének meghosszabbítását, aki az Fttv. 28. § (7a) bekezdése alapján a minősítés meghosszabbítására jogosult.

(7) A meghosszabbítás iránti kérelmet és a (10) bekezdésben meghatározott igazolások másolatát a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez kell benyújtani. A meghosszabbítási kérelmet a 7. mellékletben közzétett tartalommal a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján letölthető formában kell közzétenni."

(2) Az R3. 11. §-a a következő (8)-(13) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A meghosszabbítás iránti kérelem a jogosultság érvényességi ideje alatt is benyújtható. Ebben az esetben a jogosultság az érvényességi idő lejártát követően újabb öt évig lesz érvényes.

(9) A nyilvános nyilvántartásból törölt földmérők kérhetik minősítésük nyilvántartásba történő visszavezetését, inaktív státuszba való feltüntetéssel, kivéve

a) akit a 13. § (1) bekezdés b) pontja alapján felfüggesztettek,

b) akinek a minősítését a 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszavonták,

c) akit a 13. § (11) bekezdése alapján töröltek, mert két éven belül sem kérte az inaktív státuszba történő visszavezetését.

(10) A nyilvántartásba történő visszavezetési kérelmet a 7. mellékletben közzétett tartalommal a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján letölthető formában kell közzétenni.

(11) Az ingatlanrendező minősítés meghosszabbításához csatolni kell

a) a megszerzett 20 továbbképzési pontról szóló igazolásokat,

b) erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja, hogy a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll, és büntetlen előéletű,

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

(12) Amennyiben az ingatlanrendező földmérő az (1) bekezdésben meghatározott lejárt jogosultság meghosszabbítását a lejárattól számított két éven belül sem kéri, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az Fttv. alapján vezetett nyilvántartásból törli. A nyilvántartásból törölt földmérő új eljárás keretében kérheti a minősítést. Az a földmérő, akinek a minősítését a 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján vonták vissza, a visszavonástól számított egy év elteltével kérheti újra a minősítését.

(13) A felfüggesztés megállapításáról hozott döntésnek tartalmazni kell azt, hogy a felfüggesztés lejártát követően a minősített földmérő ismét aktív státuszba fog kerülni."

30. § (1) Az R3. 13. § (1) bekezdés a) pontja a következő ad)-af) alponttal egészül ki:

(Szakmaetikai okok miatt a Bizottság szakértői véleménye alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az alábbi döntést hozhatja:

írásbeli figyelmeztetésben részesíti a panaszoltat, amennyiben)

"ad) munkája során a földmérési munkával érintett tulajdonosok igazolható módon történő kiértesítését elmulasztotta,

ae) a minőségellenőrzést és tanúsítást nem a szakmai előírásoknak megfelelően végezte el,

af) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló rendeletben szabályozott kitűzési vázrajzot, vázlatot, illetve földmérési igazságügyi szakértői véleményt a területileg illetékes ingatlanügyi hatósághoz elmulasztotta benyújtani."

(2) Az R3. 13. § (1) bekezdés c) pontja a következő ce) és cf) alponttal egészül ki:

(Szakmaetikai okok miatt a Bizottság szakértői véleménye alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az alábbi döntést hozhatja:

visszavonja a minősítést a panaszolttól, ha)

"ce) a minősített földmérő cselekvőképtelenné válik,

cf) a földmérő igazolványát visszavonták."

(3) Az R3. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem kezdeményezhető szakmaetikai panasz az ingatlanügyi hatóság hatósági eljárásával kapcsolatban. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított két éven túl előterjesztett szakmaetikai panasz érdemben nem vizsgálható."

31. § Az R3. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Az ingatlanrendező földmérő névjegyzék nyilvántartását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv vezeti.

(2) A névjegyzékben az alábbi státuszok jegyezhetők be:

a) "aktív": aktív státuszú az a minősített földmérő, aki érvényes ingatlanrendezői minősítéssel rendelkezik,

b) "inaktív": inaktív státuszú az a minősített földmérő, akinek az ingatlanrendezői minősítésének az érvényessége lejárt, és nem kérte annak meghosszabbítását, valamint az a minősített földmérő, akit felfüggesztettek,

c) "törölt": törölt státuszú az a minősített földmérő, akit a (3) bekezdés szerint töröltek a nyilvántartásból.

(3) A nyilvános ingatlanrendező földmérő névjegyzékből a minősített földmérőt törölni kell

a) a minősített földmérő kérelmére,

b) a földmérő halála esetén,

c) ha a minősítő vizsgával szerzett ingatlanrendező földmérő minősítést a 10. § (6) bekezdése alapján visszavonták."

32. § (1) Az R3. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a szakirányú továbbképzéseket, konferenciákat (a továbbiakban: rendezvény) az alábbiak szerint minősíti:

a) egynapos rendezvényért, amely legalább kétórás szakmai programot tartalmaz, 1 továbbképzési pont jár,

b) egynapos rendezvényért, amely legalább négyórás szakmai programot tartalmaz, 2 továbbképzési pont jár,

c) egynapos rendezvényért, amely legalább hatórás szakmai programot tartalmaz, 3 továbbképzési pont jár,

d) egynapos rendezvényért, amely legalább nyolcórás szaktanfolyami programot tartalmaz, 4 továbbképzési pont jár,

e) többnapos rendezvények esetében minden továbbképzési napért pontszám az a), b) és c) pont szerint adható,

f) a rendezvényeken előadások tartásáért az előadónak előadásonként plusz 2 továbbképzési pont jár."

(2) Az R3. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) 2 továbbképzési pont adható annak az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérőnek, aki papíralapú vagy elektronikus szakkönyvet, tankönyvet, egyetemi jegyzetet vagy főiskolai oktatási anyagot, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, földmérési, térinformatikai vagy kataszteri tematikájú szaklapban, lektorált szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikációt írt, jelentetett meg, szerkesztett, valamint társszerzőként egy továbbképzési pont adható."

(3) Az R3. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A továbbképzési pontok megállapítását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv végzi, a rendezvények megállapított pontértékéről a hivatalos honlapokon nyilvános nyilvántartást vezetnek."

(4) Az R3. 16. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Magyar Mérnöki Kamara által az Fttv. 29/B. §-a alapján akkreditált képzések résztvevőinek ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbításához továbbképzési pont az (1) bekezdésben meghatározottak alapján adható.

(2b) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi az akkreditált rendezvények nyilvántartását, mely tartalmazza:

a) az akkreditáló szerv nevét,

b) az akkreditációs nyilvántartásba vételének számát,

c) a továbbképzés megnevezését,

d) a továbbképzés időpontját,

e) a továbbképzés helyét,

f) a továbbképzést rendező megnevezését és elérhetőségét,

g) a megállapított továbbképzési pontok számát."

(5) Az R3. 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A megyei (fővárosi) kormányhivatal évente egy alkalommal köteles megszervezni az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező dolgozóik részére az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által akkreditált rendezvényt. Több megyei (fővárosi) kormányhivatal közösen, valamint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel együttműködve is megszervezheti a rendezvényt. A szaktanfolyam témaköreinek 80%-ban egyezni kell az ingatlanrendező minősítő vizsga témaköreivel."

33. § Az R3. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok földmérési szakfelügyeleti tevékenységét.

(2) Az országos illetékességű szakfelügyeleti feladatok körébe tartozik különösen

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal földmérési szakfelügyelője által ellátandó feladatok teljesítésének ellenőrzése,

b) a Korm. r. 39. § (2) bekezdés j) pontja alapján történő adatszolgáltatás ellenőrzése,

c) a szakfelügyeleti vizsgálatról készített szöveges összefoglaló elkészítése.

(3) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a szakfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos összesítő beszámolót a tárgyévet követő év április 10-ig megküldi a térképészetért felelős miniszter, valamint a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért felelős miniszter részére.

(4) Az állami alapadatbázisokból történő hálózati adatszolgáltatás hozzáférésének és felhasználásának jogszerűség-ellenőrzését, valamint a felhasználói körben bekövetkezett változások érvényesítésének földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél történő kezdeményezését a felhasználási terület szerint illetékes kormányhivatal végzi."

34. § Az R3. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 10 évig érvényes földmérő igazolványokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a földmérő kérelme alapján köteles visszavonásig érvényes földmérő igazolványra cserélni. Az ismételt kiállítási kérelemhez kizárólag az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást kell csatolni."

35. § Az R3.

a) 4. § (5) bekezdésében az "az elnök" szövegrész helyébe az "a titkár" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "a)-e) pontjaiban" szövegrész helyébe az "a)-f) pontjaiban" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés c) pontjában az "5 évig" szövegrész helyébe a "3 évig" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az "ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) vagy a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnál" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdés b) pontjában és 7. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

f) 7. § (1) bekezdés c) pontjában az "a járási hivatalnál vagy kormányhivatalnál ingatlanügyi" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnál" szöveg,

g) 8. § (2) bekezdésében a "Bizottság titkárához" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez" szöveg,

h) 12. § (1) bekezdésében a "minősített ingatlanrendező földmérő" szövegrész helyébe a "földmérő és a minősített ingatlanrendező földmérő" szöveg,

i) 13. § (1) bekezdés b) pontjában a "2 évre" szövegrész helyébe a "3 évre" szöveg,

j) 16. § (4) bekezdés a) pontjában a "szerv által" szövegrész helyébe a "szerv vagy a Kamara által" szöveg,

k) 16. § (4) bekezdés k) pontjában az "öt évig" szövegrész helyébe a "7 évig" szöveg

lép.

36. § (1) Az R3. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R3. a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

37. § Hatályát veszti az R3.

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "papír alapú" szövegrész,

b) 11. § (3) bekezdése.

6. Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet módosítása

38. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet (a továbbiakban: AMr.) 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"9. mérési állomány: a helyszíni felmérés eredményét, a részlet- és segédpontok meghatározását tartalmazó digitális állomány;"

(2) Az AMr. 1. §-a a következő 18-21. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"18. DAT adatcsere formátum: a digitális alaptérképek készítésére vonatkozó szabályzatban meghatározott adatcsere formátum;

19. EOTR: az egységes országos térképrendszer;

20. EOV: az egységes országos vetületi rendszer;

21. hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet által meghatározott hasznos alapterület."

39. § (1) Az AMr. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységhez történő adatszolgáltatás során az ingatlanügyi hatóság a (7) és (8) bekezdésben foglaltakon túl az Fttv. 29/A. §-a alapján szolgáltatja az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 118/A. §-a szerinti földmérési földkönyvben szereplő ingatlan-nyilvántartási adatokat, a bejegyzett jogok eredeti bejegyzésének határozatszámával együtt."

(2) Az AMr. 2. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák adatszolgáltatása során - amennyiben azok rendelkezésre állnak, és a munka elvégzéséhez szükséges -, a következő adatokat, munkarészeket kell másolatban az adatigénylő földmérő vállalkozó vagy vállalkozás megbízott képviselőjének szolgáltatni a munkával érintett földrészletek és azok közvetlen környezetének tekintetében:"

(3) Az AMr. 2. § (7) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák adatszolgáltatása során - amennyiben azok rendelkezésre állnak -, a következő adatokat, munkarészeket kell másolatban az adatigénylő földmérő vállalkozó vagy vállalkozás megbízott képviselőjének szolgáltatni a munkával érintett földrészletek és azok közvetlen környezetének tekintetében:)

"i) új földrészleteket eredményező földmérési munka esetén a kiinduló helyrajzi számokat, és amennyiben szükséges, a legmagasabb alátöréseket."

(4) Az AMr. 2. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Földmérési igazságügyi szakértői vélemény, valamint felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba bejelentéséhez szükséges szakvélemény készítéséhez nyújtandó adatszolgáltatás esetén a (7) bekezdésben felsorolt adatok mellett - amennyiben rendelkezésre állnak - másolatban szolgáltatni kell:]

"h) az azonosítási, valamint az azonosító jegyzékeket és"

(5) Az AMr. 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A (7) és (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló együttes rendelet rendelkezéseire figyelemmel kell teljesíteni."

(6) Az AMr. 2. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Az adatszolgáltatás iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegének kiszámításával egy munkanapon belül elektronikus úton visszaigazolja."

40. § (1) Az AMr. 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földrészleten belüli adatok változásával összefüggő változási vázrajz fajtái:)

"c) társas- vagy szövetkezeti házban lévő önálló ingatlanok esetén az Inytv.-ben előírt alaprajz,"

(2) Az AMr. 4. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A földrészleten belüli adatok változásával összefüggő változási vázrajz fajtái:)

"f) a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló változási vázrajz."

41. § Az AMr. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A 4. § (3) bekezdés b), c) és e) pontjában felsorolt vázrajzok kivételével valamennyi vázrajz készítéséhez a terepi méréseket az Fttv. 10. § (3) bekezdés a), b), d), f) és h) pontjában rögzített alapponthálózati pontokra vagy a korábbi felmérések során meghatározott és a természetben megtalálható ötödrendű vagy felmérési alappontokra vagy magasabb rendű - megfelelően azonosított - részletpontokra támaszkodva kell végrehajtani.

(2) Grafikus eljárást kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a térképi adatbázisban tárolt objektumadatok koordinátáit csak transzformációt követően lehet a helyszínen, illetve terepen megjelölni, vagy a terepi objektumadatokat csak transzformációt követően lehet az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban ábrázolni."

42. § Az AMr. 7. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 4. §-ban meghatározott vázrajzok nem vonhatók össze, kivéve:)

"b) az önálló tulajdonú épület feltüntetéséről készített vázrajz, a földhasználati jog bejegyzéséhez készített vázrajzzal,"

43. § Az AMr. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A változási vázrajzon ábrázolni kell a szomszédos földrészletek határvonalait a változási vázrajzon mért legalább 2 cm széles sávban, valamint fel kell tüntetni a változással érintett földrészletekhez csatlakozó szomszédos földrészletek helyrajzi számát, alrészlet betűjeleket, művelési ág megírását, minőségi osztályok osztályba sorolási megnevezéseit, utcaneveket, épületeket, házszámokat."

44. § (1) Az AMr. 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A területkimutatás változás előtti része a hatályos ingatlan-nyilvántartásnak megfelelően, az előzetes változások figyelembevételével tartalmazza:"

(2) Az AMr. 12. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területkimutatás változás utáni része tartalmazza:)

"f) földrészlethatár változásával összefüggő vázrajz esetén a változással érintett földrészletet terhelő jogokat, tényeket tartalmazó vázrajzmellékletekre való hivatkozásokat, valamint"

45. § Az AMr. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a területkimutatás több különálló lapból áll, akkor azokat össze kell kapcsolni."

46. § Az AMr. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A földrészletek határvonalának megállapítását az érintett földmérési alaptérkép készítési technológiájával összhangban kell végezni."

47. § Az AMr. 21. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A mérési vázlatnak tartalmaznia kell minden méretet és adatot, amelyek a változási vázrajz rajzi részének szerkesztéséhez szükségesek. A mérési vázlatot a 10. melléklet A. és B. pontjában és a honlapon közzétett minta szerinti formában kell elkészíteni a változás jellegének megfelelő tartalommal.

(3) A mérési vázlatnak tartalmaznia kell:

1. a készítő földmérő vagy földmérési vállalkozás megnevezését, székhelyét,

2. a munka számát vagy azonosítóját,

3. a település nevét és a fekvés megjelölését,

4. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési adatszolgáltatás iktatószámát,

5. a "MÉRÉSI VÁZLAT" feliratot, a változás jellegének megnevezését, valamint a változással érintett helyrajzi számo(ka)t,

6. a méretarány-tényezőt,

7. az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataival egyezően a változás előtti állapotot,

8. a változott állapotnak megfelelő térképi állapotot,

9. a helyszínen rögzített házszámokat és utcaneveket,

10. a 17. § (2) bekezdésében meghatározott, korábbi munkarészekből átvett térképezési adatokat az adat eredetére való hivatkozással, előzmény vázrajz esetén az "A........sz. záradékolt munkából átvett méretek." feliratot,

11. a meghatározás vagy bemérés módját, mérési vonalakat, méreteket, a terepen mért részletpontokat,

12. az ellenőrző mérés adatait,

13. a részletpontok pontszámait,

14. a változás előtti és a változás utáni helyrajzi számokat,

15. a művelési ágak, alrészletek és minőségi osztályok jelölését,

16. a megszűnt határvonalakat, épületeket kettős áthúzással érvénytelenítve,

17. szükség szerint az északi irány megjelölését,

18. a 11. melléklet szerint alkalmazandó jelöléseket,

19. telekalakításhoz készített mérési vázlat esetében az "A változással érintett földrészlet új határpontjait ...............-val jelöltem meg." záradékot,

20. a készítés helyét és időpontját,

21. a készítő személy saját kezű aláírását, földmérő igazolványa számát vagy - amennyiben van - ingatlanrendező földmérő minősítésének számát,

22. amennyiben a készítőnek nincs ingatlanrendező földmérő minősítése, akkor a minőségtanúsítást végző személy saját kezű aláírását és az ingatlanrendező földmérő minősítésének azonosítóját,

23. a készítő és a minőségtanúsító bélyegzőlenyomatát."

48. § Az AMr. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Változási vázrajzok készítése során a földrészleteket terhelő, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények térképi ábrázolásának módosulását kezelni kell, és az ennek megfelelő területi változások elszámolását el kell készíteni úgy, hogy a változás előtti és változás utáni területek összege egyező legyen."

49. § (1) Az AMr. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A társasház, illetve szövetkezeti ház ingatlan-nyilvántartási bejegyzése előtt a társasház, szövetkezeti ház az Inytv. 11. § (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott önálló ingatlanokról, valamint 12. § b) és c) pontjában meghatározott egyéb önálló ingatlanokról (a továbbiakban: EÖI) elkészített szintenkénti alaprajzát vektoros formában vizsgálat és nyilvántartásba vétel céljából be kell nyújtani az ingatlanügyi hatósághoz."

(2) Az AMr. 33. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A vektoros szintenkénti alaprajzot az Inytv. 21. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a 23. melléklet szerint kell elkészíteni, minden szintre vonatkozóan, méretezés nélkül, és tartalmaznia kell a következő adatokat:]

"a) az épület külső kontúrvonalát és falazatát a falvastagságok ábrázolásával,

b) az egyes ingatlanok jogilag elkülönülő tulajdoni viszonyainak határait és az okirattal egyező azonosítóit és hasznos alapterületeit négyzetméter élességgel,"

(3) Az AMr. 33. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A vektoros szintenkénti alaprajzot az Inytv. 21. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a 23. melléklet szerint kell elkészíteni, minden szintre vonatkozóan, méretezés nélkül, és tartalmaznia kell a következő adatokat:]

"e) a nyílászárókat a nyílási irány feltüntetése nélkül és az átjárók helyeit,

f) a szintkülönbség-áthidalókat emelkedési irányuk feltüntetésével együtt,"

(4) Az AMr. 33. § (2) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A vektoros szintenkénti alaprajzot az Inytv. 21. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a 23. melléklet szerint kell elkészíteni, minden szintre vonatkozóan, méretezés nélkül, és tartalmaznia kell a következő adatokat:]

"h) a papírra kinyomtatott alaprajzon a méretarányt,

i) a papírra kinyomtatott alaprajzon a készítő nevét, szakképzettségét, jogosultsági számát, saját kezű aláírását, a készítés helyét és időpontját, valamint a munkaszámot vagy tervszámot."

(5) Az AMr. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az EÖI azonosítóit úgy kell kialakítani, hogy társasházon (szövetkezeti házon) belül egyediek legyenek."

(6) Az AMr. 33. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az EÖI-k területi adatai nem helyezhetők el az alaprajz rajzi részén, akkor külön szintenkénti területi összesítőt kell készíteni az alaprajzon a rajzi rész mellett, amelyben a szintenként eltérő, de egy EÖI-t alkotó területrészeket egész négyzetméterre kerekítve összesíteni kell."

(7) Az AMr. 33. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) EÖI területeként az ingatlan-nyilvántartásba a hasznos alapterületet kell bejegyezni. Az EÖI-n belüli szintek közötti közlekedést szolgáló szintkülönbség-áthidalók területét az EÖI hasznos alapterületébe egyszer kell beszámítani."

50. § Az AMr. 35. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vektoros szintenkénti alaprajzhoz tartozó műszaki dokumentáció tartalma:"

51. § Az AMr. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba már korábban bejegyzett EÖI-ben történő időközi és építésiengedély-köteles változás, átalakítás átvezetéséhez, valamint az EÖI-ket érintő, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok és jogilag jelentős tények ábrázolásához a 4. § (3) bekezdés c) pontjában nevesített változási vázrajzot kell készíttetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti változás esetén az alaprajzot csak a változással érintett EÖI-k vonatkozásában kell elkészíteni úgy, hogy az adott épületszinten történő beazonosíthatósága egyértelmű legyen."

52. § Az AMr. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § A vektoros szintenkénti alaprajzot az Inytv. 21. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a 23. melléklet szerint kell elkészíteni, minden szintre vonatkozóan, méretezés nélkül, és tartalmaznia kell az EÖI-n belüli helyiségek azonosító számát, funkciójának megnevezését és hasznos alapterületét négyzetdeciméter élességgel."

53. § Az AMr. 51. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az ingatlanügyi hatóság a 4. § (3) bekezdés a)-b), valamint d) és e) pontjai szerinti változási vázrajzokat vizsgálat és nyilvántartásba vétel után az "Az állami alapadat-tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos." záradékszöveggel látja el.

(3) A kitűzési vázrajzok esetében az ingatlanügyi hatóság a 47. § (3) bekezdés a)-e), g) és i)-j) pontjában foglalt előírásoknak való megfelelőséget vizsgálja, ezzel egyidejűleg a "Nyilvántartásba véve." záradékszöveggel látja el."

54. § Az AMr. 55. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A változás bejegyzéséről szóló ingatlan-nyilvántartási határozat alapján - az előzetes változás ingatlannyilvántartási térképi adatbázisban való véglegesítésével egyidejűleg - az előzetes nyilvántartás sorszámát érvényteleníteni kell, valamint a jegyzet rovatban fel kell tüntetni az ingatlan-nyilvántartási határozat számát."

55. § (1) Az AMr. 56. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott földmérési jogosultsággal rendelkező személy által tett bejelentés esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell a szakmai ténymegállapításokat, a szakértő véleményét, valamint az azt megalapozó műszaki dokumentációt."

(2) Az AMr. 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A földrészlethatárt érintő hiba kijavításáról rendelkező határozathoz a helyrajzi számozás és a területszámítás helyességéről, földrészleten belüli hibajavítás esetén állami alapadat tartalom szempontjának helyességéről szóló záradékolt változási vázrajzot kell mellékelni. A változási vázrajzot akkor is el kell készíteni, ha a hiba kijavítása területváltozással nem jár. Nem kell változási vázrajzot készíteni, ha a területszámítási hiba kiigazítása határvonalváltozással nem jár együtt."

56. § Az AMr.

1. 1. § 8. pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban együtt: járási hivatal)" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

2. 2. § (2), (3) és (6) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában, 11. § (12) bekezdésében, 21. § (5) bekezdésében, 30. § (2) és (3) bekezdésében, 35. § (5) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (1) és (7) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, 52. § (1) és (2) bekezdésében, 53. § (2) bekezdésében, 54. § (2) bekezdésében, 55. § (1), (3), (5), (7) és (11) bekezdésében, 56. § (3) és (4) bekezdésében, 58. § (2) bekezdésében, 63. § (4) bekezdésében, 64. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 31. mellékletében az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

3. 2. § (4) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, valamint 63. § (7) bekezdésében az "A járási hivatal" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

4. 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 35. § (5) bekezdés c) pontjában, 60. § (4) bekezdésében, 63. § (5) bekezdésében, 5. melléklet 2. pont g) alpontjában, 6. melléklet 3. pont c) alpontjában, 12. melléklet 3. pont f) alpontjában, 13. melléklet 3. pont f) alpontjában, 14. melléklet 4. pont e) alpontjában, 15. melléklet 4. pont e) alpontjában, 16. melléklet 4. pont f) alpontjában, 17. melléklet 4. pont d) alpontjában, 18. melléklet 4. pont d) alpontjában, 19. melléklet 4. pont e) alpontjában, 20. melléklet 4. pont e) alpontjában, 21. melléklet 4. pont e) alpontjában, 22. melléklet 4. pont d) alpontjában, 23. melléklet 3. pont f) alpontjában, 24. melléklet 4. pont e) alpontjában, 26. melléklet 4. pont e) alpontjában, 27. melléklet 3. pont c) alpontjában, valamint 28. melléklet 3. pont c) alpontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóság" szöveg,

5. 4. § (4) bekezdés e) pontjában a "földmérési igazságügyi szakértői vélemény és" szövegrész helyébe az "igazságügyi földmérő és térképész szakvélemény, valamint" szöveg,

6. 6. § (5) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 35. § (5) bekezdés b) pontjában, 56. § (5) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében, valamint 58. § (1) és (2) bekezdésében a "járási hivatali" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatósági" szöveg,

7. 6. § (5) bekezdésében az "a járási hivatalnál" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnál" szöveg,

8. 7. § (2) bekezdésében az "a járási hivatalban" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnál" szöveg,

9. 7. § (3) bekezdésében, 43. § (4) bekezdésében, 44. § (2) bekezdésében, valamint 49. § (4) bekezdésében az "a járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

10. 19. § (1) bekezdésében az "(5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésében" szöveg,

11. 24. § (1) bekezdésében az "az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal)" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

12. 9. § (2) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, valamint 60. § (4) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságnak" szöveg,

13. 26. § (8) bekezdésében az "A kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

14. 28. § (3) bekezdésében a "11. melléklet" szövegrész helyébe a "10. melléklet" szöveg,

15. 33. § (10) bekezdésében a "nettó" szövegrész helyébe a "hasznos" szöveg,

16. 40. § (3) bekezdésében, 55. § (2) bekezdésében, valamint 60. § (2) bekezdésében az "a járási hivatalhoz" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

17. 48. § (1) bekezdésében az "a kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

18. 48. § (2) bekezdésében az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóság" szöveg,

19. 48. § (2) bekezdésében az "a kormányhivatalhoz vagy a járási hivatalhoz" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

20. 49. § (1) bekezdésében az "a megyei" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei" szöveg,

21. 55. § (10) bekezdésében az "A járási hivatalhoz" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatósághoz" szöveg,

22. 60. § (4) bekezdésében a "járási hivatalok" szövegrész helyébe az "ingatlanügyi hatóságok" szöveg,

23. 63. § (7) bekezdésében az "a járási hivatalt és a kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságot" szöveg,

24. 1. melléklet 1. pont a) alpontjában az "egyéb célból, mely az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érinti" szövegrész helyébe az "ingatlan-nyilvántartási célra" szöveg,

25. 2. melléklet 1. pont a) alpontjában az "ingatlan-nyilvántartási célra" szövegrész helyébe az "egyéb célból, mely az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érinti" szöveg,

26. 20. melléklet 2. pont b) alpontjában a "szolgalommal" szövegrész helyébe a "vagyonkezelői joggal vagy jogilag jelentős ténnyel" szöveg,

27. 22. melléklet 3. pont a) és b) alpontjában az "adatokat;" szövegrész helyébe az "adatokat úgy, hogy a helyrajzi számozás sorrendje lehet nyomvonal folytonos is;" szöveg,

28. 23. melléklet 2. pont b) alpontjában a "lakásonként a lakás" szövegrész helyébe az "az EÖI-k" szöveg,

29. 30. melléklet 9. pontjában az "A járási hivatali" szövegrész helyébe az "Az ingatlanügyi hatósági" szöveg,

30. 30. melléklet 1. pont a) alpontjában a "Járási Hivatal" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg

lép.

57. § Hatályát veszti az AMr.

1. 1. § 2. és 12. pontja,

2. 2. § (10) bekezdésében az "ellenőrzött" szövegrész,

3. 2. § (11) bekezdése,

4. 7. § (10) bekezdése,

5. 12. § (2) bekezdés e) pontja,

6. 31. § (3) bekezdése,

7. 33. § (3)-(4), (7)-(8) bekezdése,

8. 34. § (1) bekezdése,

9. 35. § (3)-(4) bekezdése,

10. 50. § (1) bekezdése,

11. 55. § (6) bekezdése,

12. 1. melléklet 2. pont f) alpontjában az " , amennyiben ingatlan-nyilvántartási célú munkához kéri az adatot" szövegrész,

13. 2. melléklet 2. pont f) alpontjában az " , amennyiben ingatlan-nyilvántartási célú munkához kéri az adatot" szövegrész,

14. 5. melléklet 2. pont h) alpontjában, 26. melléklet 4. pont f) alpontjában, 27. melléklet 3. pont d) alpontjában és 28. melléklet 3. pont d) alpontjában a "járási hivatali személy" szövegrész.

58. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelethez

"3. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

A földmérő igazolvány tartalmi elemei

Első oldal:

1. FÖLDMÉRŐ IGAZOLVÁNY

2. Magyarország címere

3. Igazolvány száma

4. Születési neve, helye

5. Anyja születési neve

6. Az igazolvány visszavonásig érvényes!

Hátsó oldal:

A földmérő igazolvány tulajdonosa a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében földmérési tevékenység végzésére jogosult.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 24. § (1) és (2) bekezdése alapján a földmérő a mérés helyét bármely ingatlanon át megközelítheti, és azon földmérési jelet helyezhet el.

A földmérő igazolvány személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal együtt, visszavonásig érvényes!"

2. melléklet a 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelethez

"7. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez

Kérelem

AZ INGATLANRENDEZŐ FÖLDMÉRŐ MINŐSÍTÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ VAGY NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ VISSZAVEZETÉSÉHEZ

1. Az ingatlanrendező földmérő minősítés meghosszabbítása vagy nyilvántartásba történő visszavezetés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező

1.1. nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a minősítésének meghosszabbítását vagy nyilvántartásba történő visszavezetését kéri,

1.2. családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,

1.3. lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,

1.4. földmérő igazolványának, valamint ingatlanrendező földmérő minősítésének számát,

1.5. az Fttv. 28. § (8) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott adatok kezeléséhez, az országos névjegyzékben való közzétételhez, valamint az elektronikus kapcsolattartáshoz történő hozzájárulását,

1.6. nyilatkozatát a 2. pont szerinti dokumentumok megfelelőségéről, valamint

1.7. nyilatkozatát annak tudomásul vételéről, hogy a megjelölt adatokban történő változásról a nyilvántartást vezető részére 30 napon belül bejelentési kötelezettség terheli.

2. A kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell

2.1. a megszerzett 20 továbbképzési pontról szóló igazolást,

2.2. az erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja, hogy a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll, és büntetlen előéletű, valamint

2.3. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot."

Tartalomjegyzék