59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja gödöllői uszoda beruházási program keretében a Gödöllő közigazgatási területén fekvő, 5880 helyrajzi számú ingatlan területén megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. §[2] (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban a beruházással érintett, Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számú telket - a (2) bekezdés figyelembevételével - rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdés szerinti ingatlan tekintetében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

3. § Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1)[3] Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)-d), f), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően - az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával - minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

8. §[8] A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2018. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 2. §-t a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez[9]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[10]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Eljáró hatóság
2.Gödöllői
uszoda
beruházás
Gödöllő
5880 helyrajzi
számú
ingatlan
általános építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
5.műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.vízjogi hatósági eljárásokilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
7.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
8.földvédelmi, telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
9.talajvédelmi hatósági eljárásokPest Vármegyei
Kormányhivatal
10.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
11.tűzvédelmi használati előírások és
a tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli
eltérési engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
13.tűzvédelmi létesítési előírások
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

2. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez[11]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 132. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 33/2018. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.03.06.

[3] Módosította az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 183. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Beiktatta a 33/2018. (III. 5.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.03.06.

[9] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 55. §-a (ld. 53. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[10] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 50. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 132. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék