69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. alcím, valamint a 2-4. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az intézményi térítési díj összegéről a lakosságot a szociális ágazati portálon történő közzététel útján kell tájékoztatni."

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a honlapján közzé kell tenni."

2. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. § (2)-(4) bekezdése.

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tny. 45. § (2) bekezdésének alkalmazása során az együttélésnek az 1996. június 19-ét megelőző idejét az élettársak nemétől függetlenül figyelembe kell venni."

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Cst. 37. § (1) bekezdésének alkalmazásában a gyám családi pótlékra való jogosultságának feltételei fennállnak, ha a gyámrendelő határozatban foglaltak szerint a gyám a gyámrendelés tényleges időpontját megelőzően a gyermekről saját háztartásában gondoskodott, feltéve, hogy erre az időtartamra vonatkozóan más személy nem részesült családi pótlékban."

5. § Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában az " , a hivatásos nevelőszülő" szövegrész.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-ában a "cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság" szövegrész helyébe a "cselekvőképességet érintő gondnokság" szöveg lép.

7. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. § A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"5. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § 2. pontjában meghatározott személyi kör;"

9. § A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés g) pontjában a "kárfelelősségre" szövegrész helyébe a "kártérítésre és sérelemdíjra" szöveg lép.

6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel kérik, az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell a 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást és

a) a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről, vagy

b) a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást."

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az Szt. 43. § a) pontja szerinti hozzátartozójának ápolására tekintettel kiemelt ápolási díjat igénylő személy az (1) bekezdés a) pontja szerinti irattal nem rendelkezik, a rehabilitációs szakigazgatási szervtől kérheti az ápolt személy komplex minősítésének elvégzését, azzal, hogy ha az ápolt személy a komplex minősítés megkezdését megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, a komplex minősítése keretében a rehabilitálhatóság vizsgálatát nem kell elvégezni.

(1b) Ha az ügyfél az (1a) bekezdés szerinti eljárás megindítását igazolja, az eljáró hatóság felfüggeszti a kiemelt ápolási díj megállapítására irányuló eljárást a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány benyújtásáig."

11. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a következő 64. §-sal egészül ki:

"64. § A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról szóló 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel megállapított 25/A. § (1)-(1b) bekezdését azokban a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítására irányuló ügyekben is alkalmazni kell, amelyek 2014. március 15-én folyamatban vannak."

12. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében, 21. § (2) és (5) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében a "közüzemi" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási" szöveg,

b) 51. § (3) bekezdés b) pontjában a "közüzemi szolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatás" szöveg

lép.

13. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 3. számú melléklete a 2. melléklet,

b) 4. számú melléklete a 3. melléklet,

c) 9. számú melléklete a 4. melléklet

szerint módosul.

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Helyettes szülőnél, gyermekvédelmi nevelőszülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat a helyettes szülő, a gyermekvédelmi nevelőszülő, a gyermekek átmeneti otthona vagy a gyermekotthon fizeti meg."

15. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közleményként" szövegrész helyébe a "honlapján" szöveg,

b) 5. mellékletében foglalt második táblázathoz fűzött lábjegyzetben a "[Csjt. 104. § (1) bek.]" szövegrész helyébe a "[Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:238. § (1) bekezdése]" szöveg,

c) 5. melléklet "Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez" rész II. Jövedelmi adatok pontjában a "nevelőszülők" szövegrész helyébe a "gyermekvédelmi nevelőszülők" szöveg

lép.

8. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pontjában a "gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény" szöveg lép.

9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

17. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Kizárólag ellátási érdekből az ideiglenes hatályú működési engedélyek 2014. december 31-éig meghosszabbított hatállyal is bejegyezhetők a szolgáltatói nyilvántartásba, és az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya 2014. december 31-éig meghosszabbítható, ha a fenntartó a kérelméhez csatolja a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az európai uniós forrás (TIOP 3.4.1/B-11/1., TIOP 3.4.2.-11/1.) felhasználására vonatkozó megkötött támogatási szerződés másolatát."

18. § Hatályát veszti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pont 3.1.28.5. alpontjában a "hivatásos" szövegrész.

10. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet II. pontjában foglalt táblázat 1. alpontja az "elhelyezési ügyintéző" sort követően a következő sorral egészül ki:

(MegnevezésFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ)
"
közvetítő*****
"

2. melléklet a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 5. pont 5.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1.2. "Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek" számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki

5.1.2.1. húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

5.1.2.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

5.1.2.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

5.1.2.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt."

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 5. pont 5.3.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.6. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra."

3. melléklet a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

1.A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontja a következő 1.2.5. és 1.2.6. alponttal
egészül ki:
"1.2.5. Az 1.2.1.5. alpont szerinti jogcímen igényelt kiemelt ápolási díj igénylése esetén kérjük, jelölje,
□ ha rendelkezik a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos, az ápolt személy tekintetében elvégzett komplex
minősítés eredményéről kiállított szakhatósági állásfoglalásával, bizottsági állásfoglalásával, határozatával vagy
hatósági bizonyítványával és azt a kérelemhez csatolta.
1.2.6. Ha az 1.2.5. alpont szerinti irattal rendelkezik, de azt nem csatolta a kérelemhez, kérjük, adja meg annak
a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a megnevezését és címét, amelyik az ápolt személy komplex minősítésének
eredményéről szóló iratot kiállította: ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... "
2.A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.1.8. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
"2.1.8. Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő
neve: ............................................................................................................................................................................... "
3.A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 4. pont 4.1.2. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 42. § (1) bekezdése
értelmében]
"4.1.2. rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj,
az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti
bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék,
a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy
legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti
táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék,
a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, a nemzeti
helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által
folyósított egyéb azonos típusú ellátás."
4.A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 4. pont 4.4.1. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A kiemelt ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell)
"4.4.1. a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását,
határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy vonatkozásában elvégzett komplex minősítés
eredményéről, vagy"

4. melléklet a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 5. pont 5.2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.2.4. Közeli hozzátartozónak számít:

5.2.4.1. a házastárs, az élettárs;

5.2.4.2. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

5.2.4.3. az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével -, aki

5.2.4.3.1. húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,

5.2.4.3.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

5.2.4.3.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

5.2.4.3.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt."

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 2. pont 2.1.1. alpontjában az "átmeneti vagy tartós nevelésbe" szövegrész helyébe a "nevelésbe" szöveg lép.

Tartalomjegyzék