257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 66. §-ának (8) bekezdésében és a 85. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] E rendelet hatálya a szociálpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter ágazati irányító jogkörébe tartozó[2]

a) gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi), valamint a szociális feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél,

b) a nem intézményi keretek között szociális, gyermekjóléti szakfeladat ellátására közalkalmazottként

foglalkoztatott személy (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(2)[3] E rendelet hatálya kiterjed a javítóintézetekben foglalkoztatott közalkalmazottakra.

(3)[4] E rendelet alkalmazásában

a)[5] szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szervezet;

b)[6] gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége;

c) integrált intézmény: integrált szervezeti formában működő szociális intézmény;

d) közös igazgatású intézmény: közös igazgatású, több önálló intézményegységből álló gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény;

e)[7]

f)[8]

[A Törvény 20/A. §-ához][9]

1/A. §

(1)[10] A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása

a) azon munkakör esetében, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdése szerinti "A"-"E" fizetési osztályba történő besorolással tölthető be,

b)[11] a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, kisgyermeknevelő, a III.A. pontja szerinti élelmezésvezető és a 2/a. számú melléklet II.1. pontja szerinti kisgyermeknevelő munkakör esetében.

(2)[12]

(3)[13] A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat

a) intézményvezető esetén

aa) a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője,

ab) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézménynél a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve,

b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója

látja el (a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője).

(4) A pályázati felhívásnak - a Törvény 20/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően - tartalmaznia kell

a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,

b) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és megszűnésének időpontját,

c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat.

(5)[14]

(6)[15]

(7) A pályázathoz csatolni kell

a) a pályázó szakmai életrajzát,

b)[16]

c)[17]

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

e) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

(8) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.

(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.

(10) A bizottság tagjai között kell lennie

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,

b)[18]

c)[19] magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

(11) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.

(13)[20] A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

(14)[21]

(15)[22]

2. §[23]

[A Törvény 22. §-ának (4) bekezdéséhez][24]

2/A. §[25]

A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I-II. pontja, valamint a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

2/B. §[26]

[A törvény 23. §-ának (2)-(3) bekezdéséhez]

3. §[27]

(1) Magasabb vezetőnek minősül

a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az intézményvezető helyettese,

b)[28]

c)[29]

(2) Vezetőnek minősül

a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese,

b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője,

c)[30] az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető ápoló, a vezető szakápoló, a vezető pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.

d)[31]

(3)[32] A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

3/A. §[33]

A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

4. §[34]

(1) A Gyvt. szerinti gyermekotthont működtető intézmény vezetőjévé, a gyermekotthon vezetőjévé, a nevelőszülői hálózatot működtető intézmény vezetőjévé, a nevelőszülői hálózat szakmai vezetőjévé, valamint a javítóintézet igazgatójává és otthonvezetőjévé az a személy nevezhető ki, aki

a) hozzájárul a pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez és az ehhez szükséges személyes adatainak a kezeléséhez, és

b) a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kap.

(2) A pszichológiai alkalmasság vizsgálata során az (1) bekezdés szerinti vezetőnek az 1. mellékletben meghatározott pszichológiai feltételeknek, valamint a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen jóváhagyott és az általuk vezetett minisztériumok honlapján közzétett vezetői kompetenciáknak kell megfelelnie. A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által együttesen jóváhagyott pszichológiai alkalmasságvizsgálati szakmai protokoll alapján kell elvégezni.

(3) A pszichológiai alkalmasságot

a) személyiségtesztek,

b) intelligenciatesztek,

c) papíralapú vagy műszeres figyelemvizsgálatok,

d) kompetenciavizsgálatok,

e) az a)-d) pontban meghatározott vizsgálatok kombinációjának, valamint

f) - ha a vizsgált személy pszichológiai állapota indokolja - kiegészítő vizsgálatok

elvégzésével és a vizsgálat eredményeinek komplex kiértékelésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti.

(4) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium végzi.

(5) A pszichológiai alkalmassági feltételeket az (1) bekezdés szerinti vezetőnek a tudomására kell hozni, és azok fennállását - a (6) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzésével kétévente ellenőrizni kell.

(6) A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot, ha

a) az előző vizsgálat során a vizsgálatot végző két évnél korábbi időpontot javasol, a vizsgálatban meghatározott időpontban,

b) a munkáltatói jogkör gyakorlója azt kezdeményezi, soron kívül

kell elvégezni.

[A törvény 39. §-ának (4) bekezdéséhez]

5. §

(1) A munkáltató a közalkalmazott számára

a) szociális tanácsadó, valamint

b) gyermekvédelmi tanácsadó

címet adományozhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományozásának feltétele, hogy a közalkalmazott

a)[35] az "E"-"J" fizetési osztályok valamelyikébe tartozik, és

b) legalább tízéves szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelem területén eltöltött közalkalmazotti, az 1992. július 1-jét megelőző foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, illetve

c) tartósan magas színvonalú tevékenységet végez.

(3)[36]

(4) A címpótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.

6. §[37]

(A törvény 55. §-ához)

7. §

(1)[38] A teljes napi munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelőnek.

(2) A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen eltölteni

a)[39] a gyógymasszőrnek, a konduktornak, a gyógytornásznak, a logopédusnak, a pszichológusnak, a gyógypedagógusnak és a fejlesztő pedagógusnak;

b) az ellátottak oktatását vagy foglalkoztatását nem órarend szerint végző foglalkoztatás-szervezőnek vagy munkavezetőnek [1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet].

(3) Ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésére hosszabb időtartamot nem rendel el, a teljes napi munkaidőből legalább 6 órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében

a) hajléktalanok ellátását végző bentlakásos intézményben ápoló munkakörben,

b) pszichiátriai betegek otthonában ápoló munkakörben,

c) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában vagy rehabilitációs intézményében ápoló munkakörben,

d)[40] nappali melegedőben szociális munkatárs, segítő vagy fogyatékos személyek nappali intézményében gondozó vagy terápiás munkatárs munkakörben,

e)[41] bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző speciális csoportban kisgyermeknevelő munkakörben

foglalkoztatják.

(4)[42] A nappali melegedőben foglalkoztatott utcai szolgálatot ellátó szociális munkatársnak - ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésre hosszabb időtartamot nem rendel el - legalább két órát kell a munkahelyen eltöltenie.

(5)[43] A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatottak az (1) bekezdés, a (2) bekezdés a) pontja, illetve a (3) bekezdés e) pontja szerinti, munkahelyen eltöltendő munkaidején felüli időtartam tekintetében a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, továbbá gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés rendelhető el.

7/A. §[44]

(1) A heti teljes munkaidőből 30 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva, illetve más személy vizsgálatát végezve eltölteni

a) a gyermekotthonban, az utógondozó otthonban a nevelőnek, a pszichológusnak,

b) a javítóintézetben a nevelőnek, a pszichológusnak, az utógondozónak, a szakoktatónak,

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a pszichológusnak és a gyógypedagógusnak.

(2) A heti teljes munkaidőből 24 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva eltölteni a gyermekotthoni gyógypedagógusnak, fejlesztő pedagógusnak, a javítóintézeti gyógypedagógusnak.

(3)[45] A heti teljes munkaidőből a Gyvt. 15. § (11) bekezdése szerinti kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, valamint a javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyre vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11) és (12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri leírásban vagy írásbeli vezetői rendelkezésben határozza meg.

(4)[46] A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben az örökbefogadási tanácsadónak és a gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozójának a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkáltató székhelyén, telephelyén, illetve az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben tartózkodnia.

[A törvény 57. §-ának (3) bekezdéséhez]

8. §

Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult

a)[47] a bölcsődei, mini bölcsődei és a 0-3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni kisgyermeknevelői, bölcsődei, mini bölcsődei intézményvezetői, vezetői és szaktanácsadói,

b) a konduktori,

c)[48] a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző fejlesztőpedagógusi, foglalkoztatás-szervezői,

d)[49] a gyermekvédelmi szakellátási intézmény intézményvezetője, intézményvezető-helyettese, a nevelőszülői hálózat vezetője, a gyermekvédelmi szakellátási intézmény önálló szakmai egységének vezetője, az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője,

e)[50] a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott munkakörben,

f)[51] a bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus, pedagógus

g)[52] a bölcsődében, mini bölcsődében a 2/a. számú melléklet II. pontjában meghatározott munkakörben

munkát végző közalkalmazott.

[A törvény 61-63. §-ához és 85. § (2) bekezdés a) pontjához][53]

9. §

(1)[54] A közalkalmazottak által betölthető munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)[55] Ha a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, akkor az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzetséggel, amelyet a Törvény 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.

(3)[56] A Törvény 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni az alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítványt.

(4)[57] Ha a közalkalmazott a "B"-"E" fizetési osztályba kerül besorolásra, a pótlékok nélküli illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél.

(5)[58] A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a javítóintézetben és a bölcsődében, mini bölcsődében dolgozó, Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személyek munkaköreinek megnevezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

9/A. §[59]

(1)[60] A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy munka- és pihenőidejére, valamint előmeneteli rendszerére a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Púétv. vhr.) 29. §-ában, 30. §-ában, 36. §-ában, V. Fejezetében, 88. § (1) és (2) bekezdésében, 88/A. §-ában, 91. §-ában, 95/A. §-ában, valamint 95/B. §-ában foglaltakat - a 9/B-9/H. §-ban foglalt eltérésekkel - alkalmazni kell.

(2) A Púétv. vhr. 29. §-ának, 30. §-ának és 36. §-ának, V. Fejezetének, 88. § (1) és (2) bekezdésének, 88/A. §-ának, 91. §-ának, 95/A. §-ának, valamint 95/B. §-ának alkalmazása során[61]

a) köznevelési intézmény alatt a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményt,

b) köznevelési intézmény igazgatója, vezetője alatt a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény vezetőjét,

c) köznevelési intézmény fenntartója alatt a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény fenntartóját

kell érteni.

(3) Ahol a Púétv. vhr.

a) neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt említ, azon a gyermekvédelmi szakellátást vagy javítóintézeti nevelést nyújtó intézmény esetén a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőt,

b) az iskola helyi tantervét és pedagógiai programját, az óvoda, a kollégium pedagógiai programját említi, ott a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény szakmai programját

kell érteni.

9/B. §[62]

(1) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetén a Púétv. vhr. 30. § (1) bekezdése szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végző Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött heti munkaideje nem lehet több

a) a gyermekotthoni, utógondozó otthoni, javítóintézeti nevelő, pszichológus, javítóintézeti utógondozó, szakoktató, területi gyermekvédelmi szakszolgálati pszichológus, gyógypedagógus esetén huszonnégy óránál,

b) gyermekotthoni gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, javítóintézeti gyógypedagógus esetén tizenkilenc óránál,

c) nevelőszülői tanácsadó, területi gyermekvédelmi szakszolgálati családgondozó, örökbefogadási tanácsadó esetén harminckét óránál.

(2) A Púétv. vhr. 30. § (1) bekezdése szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végző, Mesterpedagógus fokozatba besorolt

a) bölcsődei kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, pszichológus, szaktanácsadó, továbbá

b) kisgyermeknevelő

tekintetében a kötött munkaidőből számítandó munkaidő-kedvezmény napi hat órás kötött munkaidő esetén heti hat óra, napi hét órás kötött munkaidő esetén heti hét óra.

(3) A Púétv. vhr. 30. § (1) bekezdése szerinti szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végző Mesterpedagógus fokozatba besorolt nevelőszülői hálózat szakmai vezetője, gyermekotthon vezető, javítóintézeti otthonvezető esetében a munkaidő-kedvezmény nyolc óra.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt úgy kell biztosítani, hogy a pedagógust hetenként legalább egy munkanapra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében.

(5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában nem vesz részt, a kötött munkaidőnek gyermekvédelmi szakellátást vagy javítóintézeti nevelést nyújtó intézmény esetén a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal le nem kötött részében, bölcsőde esetén a teljes munkaidő kötött munkaidőn belüli részében heti két órában

a) fejlesztő támogató tevékenységet végez, amelynek keretében

aa) ellátja a pedagógus szakmai segítését,

ab) ellátja a gyakornok mentorálását,

ac) képzések lebonyolításában vesz részt;

b) fejlesztő innovátori tevékenységet lát el, amelynek keretében részt vesz a gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani fejlesztésekben, kutatásokban, intézményi dokumentumok elemzésében és készítésében, belső képzések szervezésében és megtartásában,

c) intézményvezetői tevékenységként intézményvezetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadási feladatokat és fejlesztéseket végez.

(6) A területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál az örökbefogadás elősegítésével, utánkövetésével, az örökbe fogadni szándékozó alkalmasságával foglalkozó

a) örökbefogadási tanácsadó a teljes munkaidő kötött munkaidőn belüli részében heti öt órában,

b) pszichológus a kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal le nem kötött részében heti három órában

rögzíti a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer örökbefogadási alrendszerében a Gyvt. 141/E. §-ában meghatározott adatot, véleményt, javaslatot.

9/C. §[63]

A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben a Púétv. vhr. 39. § (2) bekezdés d) pont

a) da) alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gyermekvédelemmel összefüggő szakmai, módszertani fejlesztésekben, kutatásokban való részvétel vállalható,

b) db) alpontja nem alkalmazható.

9/D. §[64]

Kutatótanár fokozatba az összes Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak legfeljebb egy százaléka sorolható be.

9/E. §[65]

(1) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben a Púétv. vhr. 42. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül szakmai gyakorlatnak kell tekinteni az alábbi foglalkoztatási jogviszonyok keretében

a) a család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén alapfokozathoz vagy mesterfokozathoz kötött szakmai munkakörben, vezető beosztásban,

b) a szociális képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, terepkoordinátori tevékenységgel összefüggő munkakörben,

c) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter igazolása alapján közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony keretében a gyermek- és ifjúságvédelem országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy

d) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter igazolása alapján kormányzati szolgálati jogviszony keretében a gyermekek napközbeni ellátása vagy az örökbefogadás országos irányításával összefüggő munkakörben

eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét is.

(2) A bölcsődében, mini bölcsődében fennálló foglalkoztatási jogviszonya alatt pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges alap- vagy mesterfokozatot szerző, korábban középfokú végzettsége alapján besorolt személyt, ha az (1) bekezdés szerinti munkakörben

a) legalább két év szakmai gyakorlatot szerzett, Pedagógus I. fokozatba,

b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlat esetén Gyakornok fokozatba

kell sorolni.

(3) Ha a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy korábbi munkáltatója a besoroláskor szakmai gyakorlatként vette figyelembe az (1) bekezdésben szereplő időt, és a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy ezt követően nem a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben létesít foglalkoztatási jogviszonyt, a korábban figyelembe vett szakmai gyakorlat időtartama emiatt utóbb nem csökkenthető.

9/F. §[66]

(1) A pedagóguskompetenciák adott munkakörre való értelmezését

a) a bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és az örökbefogadási tanácsadó munkakör esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter,

b) az örökbefogadási tanácsadó munkakör kivételével a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és javítóintézetben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetén a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter

hagyja jóvá és a Szociális Ágazati Portálon, valamint az Oktatási Hivatal honlapján közzéteszi.

(2) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pedagógusértékelési eszközeit a munkaköri feladataik sajátosságára figyelemmel kell kidolgozni.

(3) Az óra, a foglalkozás látogatása a minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat elérésére irányuló minősítési eljárás esetén a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus munkaköri feladatai ellátásának értékelését foglalja magában.

9/G. §[67]

(1) A Púétv. vhr. 56. § (4) bekezdésétől eltérően, a Gyvt. hatálya alá tartozó, egyházi jogi személy által fenntartott intézmény pedagógusának minősítése esetén az egyetértés jogát az adott egyházi jogi személy miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézménye gyakorolja, feltéve, hogy van ilyen kijelölt intézmény.

(2) A minősítő bizottság tagja a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott gyakornok vagy pedagógus esetében a Púétv. vhr. 56. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt tag helyett az intézmény vezetője vagy az általa megbízott, a minősítő vizsgán vagy a minősítési eljárásban részt vevőnél magasabb fokozatba besorolt, azonos munkakörben foglalkoztatott alkalmazott.

9/H. §[68]

(1) Ha a gyakornok munkakörével azonos pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, a Púétv. vhr. 86. § (2) bekezdésében meghatározott feltétellel rendelkező mentor nem jelölhető ki, a mentori feladatokat a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény vezetője vagy döntése alapján a gyakornok közvetlen szakmai felettese látja el.

(2) A mentor a Púétv. vhr. 87. § (1) bekezdésében foglaltakon túl segíti a gyakornokot

a) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény szakmai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában, és

b) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben az adott pedagógus munkakörhöz tartozó feladatok módszertanilag összetartozó egysége felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, a felhasználható szakmai segédleteknek a megválasztásában.

[69]

10. §[70]

(1) A

a)[71] gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekvédelmi ügyintéző, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre,

b) javítóintézetben a gyermekfelügyelő munkakörre,

c)[72] bölcsődében, mini bölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre,

d) gyermekek átmeneti otthonában a gyermekfelügyelő munkakörre

e)[73] Biztos Kezdet Gyerekházban a vezetői és a nem vezetői munkakörre

f)[74] nevelőszülői hálózatban a gyermekvédelmi ügyintéző munkakörre

meghatározott képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.

(2)[75] A képesítési előírás alól a felmentést a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre,

a) gyermekvédelmi ügyintéző munkakörben legfeljebb hat évre,

b) az a) pont alá nem tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt munkakörökben legfeljebb négy évre

adhatja meg.

11. §[76]

[A törvény 66. §-ának (4) bekezdéséhez]

12. §[77]

Az illetménynövekedésre jogosító szak-, illetve szakmai képesítéseket - a 13. §-ban foglaltak kivételével - a 3. számú melléklet tartalmazza.

13. §[78]

A 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatottat illetménynövekedés illeti meg, ha a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett[79]

a) a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógiai tanári (gyógypedagógiai terapeuta), konduktori, gyógytestnevelő, felsőoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett, a nevelő és oktató munkához kapcsolódó bármilyen szakképzettséggel, vagy számviteli, pénzügyi, jogi, közgazdasági, pszichológus vagy a b) pontban felsorolt további

b)[80] pedagógiai, pedagógia szakos előadói, szociálpedagógus, szociálpedagógiai, nevelőtanári, szociális munkás, általános szociális munkás, diakónus vagy

c) óvodapedagógusi, tanítói, tanári, pszichopedagógus vagy

d) - a pszichológusi feladatok ellátásához a pszichológusi szakképzettség mellett -tanítói, tanári

szakképzettséggel rendelkezik.

[A törvény 70. §-ának (3) bekezdéséhez]

14. §[81]

A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka nem lehet kevesebb a 4. számú mellékletben meghatározott összegnél.

[A törvény 75. §-ának (1) bekezdéséhez]

15. §[82]

(1) A közalkalmazottat munkahelyi pótlék illeti meg a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2)[83] A pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a

a) az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, vezető ápoló, gondozó, szakápoló, vezető szakápoló;

b) a hajléktalan személyek nappali melegedőjében foglalkoztatott szociális munkatárs;

c) a bentlakásos szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott;

d) a bentlakásos szociális intézményekben

da) a diétás nővér, a dietetikus, a mozgásterapeuta, a gyógytornász, a foglalkoztatás szervező, a szabadidő-szervező, a szociális munkatárs, a terápiás munkatárs, a fejlesztő pedagógus, és lakóotthon esetében a segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek,

db) az ellátottak gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző;

e) támogatott lakhatás szolgáltatásban az esetfelelős

esetében.

(3)[84] Az alaptevékenységen túl ellátott feladatok elvégzéséért a pótlékalap 200%-ával megegyező módszertani pótlék illeti meg a külön jogszabály szerint kijelölt módszertani feladatokat ellátó

a) szociális intézmény intézményvezetőjét, illetve konzorcium esetén a gesztor intézmény és a konzorciumi tag intézmény intézményvezetőjét,

b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjét, valamint módszertani feladatokat ellátó osztályvezetőjét.

(4)[85]

(5)[86] A pótlékalap legalább 250%-ával megegyező mértékű speciális otthoni pótlék illeti meg

a) a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint a javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónőt, továbbá

b) a javítóintézetben foglalkoztatott utógondozót.

(6)[87] A bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőket, a gyógypedagógust és a konduktort gyógypedagógiai pótlék illeti meg. A pótlék mértéke

a) egy sajátos nevelési igényű gyermek, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén a (6g) bekezdésben foglalt számítási alap 4,6%-a,

b) két sajátos nevelési igényű gyermek, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén az a) pont szerinti összeg 150%-a,

c) három sajátos nevelési igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén az a) pont szerinti összeg 200%-a.

(6a)[88] A (6) bekezdés szerinti gyógypedagógiai pótlék összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.

(6b)[89] A gyermekvédelmi szakellátási intézményben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi pótlék adható. A pótlékot a fenntartó engedélyezi, a pótlék mértéke nem haladhatja meg a pótlékalap 100%-át.

(6c)[90] A különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában foglalkoztatott nevelőt, kisgyermeknevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust különleges otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 125%-a.

(6d)[91] A többcélú gyermekvédelmi intézményben köznevelési feladatot ellátó intézményegységben dolgozó pedagógust gyermekvédelmi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.

(6e)[92] A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott gyermekvédelmi gyámot gyermekvédelmi gyámi pótlék illeti meg, amelynek mértéke legalább a pótlékalap 185%-a.

(6f)[93]

(6g)[94] A pótlék számítási alapja 440 000 Ft.

(7)[95] A kollektív szerződés a (2)-(6e) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű pótlékot is megállapíthat.

(8)[96] A kollektív szerződés a (2)-(6e) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25-100%-a közötti mértékben.

(9)[97] A (2)-(6e) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.

(10)[98] Helyettesítési pótlék illeti meg a bölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte miatt egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az egy órára eső illetmény 30%-a. Helyettesítési pótlék kizárólag akkor illeti meg a bölcsődei csoportban a kisgyermeknevelőt, ha az általa ellátandó gyermekek számított létszáma - a másik kisgyermeknevelő távollétekor - meghaladja a bölcsődei nevelési évben az adott bölcsődei csoportba felvehető gyermekek létszámának 50%-át.

15/A. §[99]

(1) A közalkalmazottat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2)[100] Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat.

(3) A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

15/B. §[101]

(1)[102] A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott

a) középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza,

b) pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a pedagógus fokozata és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6/b. számú melléklet tartalmazza,

c) bölcsődei dajkát a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6/a. számú melléklet tartalmazza.

(1a)[103] A bölcsődei pótlék összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.

(2) A bölcsődei pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(3)[104] A bölcsődei pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazottnak a 6. és 6/a. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása annak a tárgyévnek az első napján történik, amelyben a Törvény 65. § (1) bekezdése szerint magasabb fizetési fokozatba lép.

15/C. §[105]

(1) Egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg

a)[106] a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, vezető ápoló, vezető szakápoló),

b) a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),

c) a javítóintézetben a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló), és

d)[107] az otthoni szakápolásra vagy szakápolásra egészségügyi engedéllyel rendelkező bentlakásos szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott

közalkalmazottat.

(2) Az egészségügyi kiegészítő pótlék - a foglalkoztatott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján meghatározott - összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az egészségügyi kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) Az egészségügyi kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 7. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

16. §

(1) Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)[108] Ha a magasabb vezetői kinevezés - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény alapján - 2011. január 1-jétől kezdődő magasabb vezetői megbízássá alakult át, a magasabb vezető tekintetében a vezetői pótlékra vonatkozó rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a határozott időtartamra történő megbízásra vonatkozó rendelkezést a 2001. május 1-jét követően adott magasabb vezetői beosztásokra adott megbízás esetében kell alkalmazni.

(4)[109] A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 18. § (2)-(3) bekezdése alapján - az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően - megállapított pótlékok tekintetében a Kr.-nek az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)[110] A Kr. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján - az R. hatálybalépését megelőzően megállapított - gyógypedagógiai pótlék mellett az e rendelet szerinti speciális otthoni pótlék, különleges otthoni pótlék nem folyósítható.

(6)[111] A Kr. 15. § (12) bekezdés alapján - az R. hatálybalépését megelőzően megállapított - pótlék mellett az e rendelet szerinti különleges szakértelmet igénylő munka után járó pótlék nem folyósítható.

(7)[112] A 2013. szeptember 1-jén a 8. § f) pontjában meghatározott munkát végző közalkalmazott pótszabadságának számítása során a 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakban munkával töltött időt is figyelembe kell venni.

17. §[113]

(1) A gyermekvédelmi gyám a hivatásos gyámi és a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat - azok megszűnéséig - a gyermekvédelmi gyámi munkakör keretében látja el.

(2) A gyermekvédelmi gyámi pótlékkal együtt a 15. § (6f) bekezdésében meghatározott pótlék nem folyósítható.

(3) Ha a közalkalmazott nem gyermekvédelmi gyámi munkakörben, hanem gyámi, gondozói tanácsadói vagy hivatásos gyámi munkakörben látja el a gyámi, illetve a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat, a 2013. december 31-ig átmeneti vagy tartós nevelésbe vett és általa ellátott gyermekek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig jogosult a 15. § (6f) bekezdésében meghatározott pótlékra.

(4) A gyermekotthonban elhelyezett gyermekek gyámságának ellátását végző gyermekotthon vezetőjét az általa ellátott valamennyi gyermek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig gyámi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a. Nem illeti meg gyámi pótlék a hivatásos gyámot és a gyermekvédelmi gyámot.

(5)[114]

18. §[115]

(1) Az egészségügyi kiegészítő pótléknak az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. mellékletével megállapított összegére vonatkozó rendelkezéseket 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 2018. január 1-jén hatályos 7. számú melléklet szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint az R1. 6. melléklete szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék összegének különbözetét - a 2018. január hónapban történt foglalkoztatásra tekintettel - 2018. március hónapban kell kifizetni. Ha a foglalkoztatás nem egész hónapban történik, a különbözetet időarányosan kell kifizetni.

19. §[116]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § (1) és (3) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékot első alkalommal 2020. január hónapra tekintettel, 2020. február hónapban kell kifizetni.

20. §[117]

(1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított 5. és 6. számú mellékletet a 2016. január 1-jétől 2016. június 30-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. Az ágazati, valamint a kiegészítő pótlék a közalkalmazott részére a 2016. január-június hónapokra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2016. augusztus hónapban kell kifizetni.

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2016. január 1-jét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően létesül, vagy 2015. december 31-ét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

21. §[118]

(1) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 5. számú mellékletét a 2017. január 1-jétől 2017. február 16-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. A szociális ágazati összevont pótlék a közalkalmazott 2017. január hónapra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2017. március hónapban kell kifizetni.

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

22. §[119]

(1) A 2017. december 31-én intézményvezető-helyettesi megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében intézményvezető-helyettesi megbízása fennállásáig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.

(2) A 2017. december 31-én intézményvezetői megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében 2020. december 31-éig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.

23. §[120]

(1) Az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 5. számú mellékletet a 2019. január 1-jétől az R2. hatálybalépésig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. január-október hónapokra a közalkalmazottnak járó szociális ágazati összevont pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. január 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

(2) Az R2.-vel módosított 7. számú melléklet I. pontját a 2019. július 1-jétől az R2. hatálybalépésig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. július-október hónapokra a közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. július 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

24. §[121]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel megállapított 5. és 6/a. számú melléklete szerinti pótlékra a közalkalmazott 2020. január 1-jétől jogosult. A 2020. január hónapra járó illetménykülönbözetet 2020. március hónapban kell kifizetni a közalkalmazott részére.

25. §[122]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. mellékletével módosított 7. számú mellékletet a 2020. január 1-jétől az R3. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R3. hatálybalépésekor is fennáll. A 2020. január-május hónapokra a közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét a 2020. június hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2020. január 1-jét követően, de az R3. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

26. §[123]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 7. számú melléklet I. részét a 2022. január 1-jétől az R. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R. hatálybalépésekor is fennáll. A 2022. január-december hónapokra járó kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét a 2023. március hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2022. január 1-jét követően, de az R. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

27. §[124]

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 364/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R4.) megállapított 5. számú mellékletet 2023. január 1-jétől az R4. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R4. hatálybalépésekor is fennáll. A 2023. január 1-jétől járó szociális ágazati összevont pótlék ki nem fizetett részét legkésőbb a 2023. szeptember hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2023. január 1-jét követően, de az R4. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

(2) Az R4.-gyel megállapított 7. számú melléklet I. részét a 2023. július 1-jétől az R4. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R4. hatálybalépésekor is fennáll. A 2023. július 1-jétől járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét legkésőbb a 2023. szeptember hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2023. július 1-jét követően, de az R4. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

28. §[125]

E rendeletnek a tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelettel módosított 9/A. § (1) és (2) bekezdését első alkalommal a 2024. januári illetményre és munkabérre, illetve az ezekre biztosított központi költségvetési támogatásokra kell alkalmazni.

29. §[126]

(1) A gyermekvédelmiintézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról szóló 40/2024. (II. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4. §-ban foglaltakat a Módr. hatálybalépésének napján folyamatban lévő pályázati eljárások esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a pályázó a 4. § (1) bekezdése szerinti hozzájárulását a pályázati határidő lejártát követően, de legkésőbb a kinevezését megelőzően is megteheti.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Módr. hatálybalépésének napján a Módr.-rel megállapított 4. § (1) bekezdése szerinti vezetői megbízásban állók pszichológiai alkalmasságát a 4. § szerinti vizsgálat útján ellenőrizheti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez[127]

A pszichológiai alkalmasság feltételei

1. A személyiség egészével kapcsolatos elvárások

1.1. Kiegyensúlyozott pszichés állapot

1.2. Életkornak megfelelő érettség

1.3. Átlag feletti érzelmi-indulati kontroll

1.4. Átlag feletti érzelmi intelligencia

1.5. Átlagos pszichés terhelhetőség, stresszel való megküzdési képesség

1.6. Átlagos alkalmazkodási képesség

1.7. Átlagos teljesítménymotiváció

2. Kognitív képességekkel kapcsolatos elvárások

2.1. Átlagos intellektuális képességek

2.2. Átlagos figyelmi képességek

3. Társas készségekkel kapcsolatos elvárások

3.1. Átlag feletti szóbeli kommunikációs készségek

3.2. Átlagos írásbeli kommunikációs készségek

4. Társadalmi normáknak való megfelelés

4.1. Átlag feletti felelősségtudat

4.2. Szabálykövető, fegyelmezett magatartás, amelynek keretében elvárt a vizsgálatok során való együttműködés, azok szabályainak betartása, a tesztek értékelhető kitöltése

4.3. Élettörténete mentes a kóros függőségektől (például játékszenvedély, alkoholfüggőség, drogfüggőség)

4.4. Élettörténete mentes öngyilkossági kísérlettől, öngyilkosságra utaló magatartástól

4.5. Élettörténete mentes a szexuális devianciáktól

2. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen[128]

[129]
MegnevezésFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
1.Szociális szolgáltatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
gondozását, szociális segítését
közvetlenül szolgáló, felsőfokú
végzettséghez kötött munkakörök
orvos***
szociális munkatárs*****
vezető ápoló, vezető szakápoló, ápoló,
szakápoló
*****
foglalkoztatás-szervező***
fejlesztő pedagógus*****
mozgásterapeuta, gyógytornász***
terápiás munkatárs*****
asszisztens*****
segítő*****
esetfelelős*****
2.Szociális szolgáltatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
gondozását, szociális segítését
közvetlenül szolgáló, felsőfokú
végzettséghez nem kötött munkakörök
ápoló, szakápoló***
gondozó****
segítő, falu- és tanyagondnok*****
terápiás munkatárs*
asszisztens***
egyéb ágazati munkakörök
foglalkoztatás-
szervező, szabadidő-szervező
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ

II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen[130]

[131]
MegnevezésFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
1.Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés
keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését,
ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai
végzettséghez kötött munkakörök
orvos***
pszichiáter***
pszichológus***
pszichológiai tanácsadó*****
családgondozó*****
gyógypedagógus*****
gyógytornász**
konduktor**
növendékügyi előadó*****
fejlesztőpedagógus*****
helyettes szülői tanácsadó*****
gyermekvédelmi gyám*****
jogász***
szaktanácsadó*****
szakgondozó**
kisgyermeknevelő*****
gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó*****
nevelő*****
elhelyezési ügyintéző*****
közvetítő*****
családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó*****
Biztos Kezdet Gyerekház vezetői munkakör*****
Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör*****
óvodai és iskolai szociális segítő*****
fogyatékosságügyi tanácsadó*****
[132]
2.Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében
az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális
segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem
kötött munkakörök
a)asszisztens/szakasszisztens
asszisztens***
szakasszisztens**
gyermekvédelmi asszisztens**
b)kisgyermeknevelő***
szakgondozó*
gondozó**
segédgondozó**
javítóintézeti ápoló****
c)egyéb ágazati munkakörök
szaktanácsadó*
gyermekgondozó***
gyermekfelügyelő***
gyermekvédelmi ügyintéző**
tejkonyhavezető***
gépkocsivezető***
javítóintézeti rendész**
egyéb kisegítő munkakörök***
bölcsődei dajka****
Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör*****
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ

III. Nem ágazatspecifikus munkakörök[133]

[134]
MegnevezésFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
A.Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő
(szakértői/szaktanácsadói) munkakörök
jogász, szociológus, munkavédelmi
szakmérnök stb.
***
főkönyvelő, humánpolitikai szervező,
informatikus, könyvtáros, revizor (belső
ellenőr), statisztikus stb.
****
élelmezésvezető*
B.Egyetemi, főiskolai végzettséget nem
igénylő munkakörök
1.Ügyintézői munkakörök
általános titkár, titkárnő**
bér- és társadalombiztosítási humán
erőgazdálkodási, pénzügyi, statisztikai,
számviteli ügyintéző
***
szociális ügyintéző***
egyéb ügyintéző****
2.Irodai és ügyviteli munkakörök
anyagnyilvántartó, bérelszámoló***
könyvelő****
adminisztrátor, gondnok, gyors- és
gépíró, iratkezelő
****
leltározó, leltárellenőr, nyilvántartó
pénztáros
***
telefon-, telex- és telefaxkezelő*
egyéb irodai és ügyviteli munkakörök****
3.Szolgáltató munkakörök
élelmezésvezető***
diétás nővér, dietetikus*****
technikus*
szakmunkás****
fűtő, kazánfűtő***
raktáros, raktárkezelő***
4.kisegítő munkakörök
különösen: betanított munkás, konyhai
kisegítő, takarító, éjjeliőr, hivatalsegéd,
kézbesítő, őr/telepőr, portás,
segédmunkás
***
gépkocsivezető***
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ

IV.[135]

V.[136]

Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez

1. Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.

Ezen belül

- "F" fizetési osztályba kell sorolni: a főiskolai végzettség és szakképzettség feltételéhez kötött munkakört (szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, óvónő stb.),

- "F"-től "J"-ig terjedően: a megfelelő fizetési osztályba kell sorolni azt a munkakört, amely egyetemi vagy főiskolai végzettséggel is betölthető pl. a szociális munkás munkakör betölthető főiskolai, valamint egyetemi szintű szociális munkás végzettséggel egyaránt,

- "G" fizetési osztályba: főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakörök tartoznak, így szakvizsgát tett pedagógus, valamint alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítvány megszerzése,[137]

- "H" fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. szociális munkás, pedagógus, pszichológus, jogász, gyógypedagógus stb.,

- "I" fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör, így pedagógus, szociális munkás, pszichológus, valamint alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítvány megszerzése,[138]

- "J" fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és tudományos fokozathoz kötött munkakör tartozik pl. pedagógus, szociális munkás stb.

2. A felső-, közép- és alapfokú szakképesítést igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felső-, közép- és alapfokú szakmai képesítést igénylő feladatot kell ellátni.

- "A" fizetési osztályba kell sorolni: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaköröket, valamint az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező falu- és tanyagondnok;[139]

- "B" fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakört, pl. 2/1975. (II. 1.) EüM rendelet szerinti képzésben szerzett általános ápoló és általános asszisztensi végzettséghez kötött munkakört;

- "C" fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakört, például:

- az 1975 előtti - szakosított képzést is tartalmazó - képzés szerint szerzett általános betegápoló, csecsemő- és gyermekgondozói, pszichiátriai ápolói végzettséggel rendelkezőket,

- az 1975 utáni alapképesítésre épülő első fokú szakosító képzés keretében szerzett csecsemő- és gyermekgondozói, gyermek idegápolói és gondozói, öregek napközi otthoni és házi szociális gondozói, pszichiátriai ápolói és gondozói, szociális otthoni ápolói, szociális otthoni gondozói szakképesítést igénylő munkakört, továbbá

- "D" fizetési osztályba kell sorolni: a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkaköröket, valamint a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. pedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő stb.;

- "E" fizetési osztályba kell sorolni: az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező, mentálhigiénés asszisztens, csecsemő- és kisgyermekgondozó, vezetési-szervezési ismeretet nyújtó képesítéssel rendelkezőket.

Megjegyzés:

Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni.

2/a. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez[140]

A Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személy által betölthető pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a bölcsődében, mini bölcsődében és a javítóintézetben[141]

I. Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

SorszámMunkakör megnevezése
1.nevelő
2.fejlesztőpedagógus
3.gyógypedagógus
4.pszichológus
5.nevelőszülői tanácsadó
6.javítóintézeti utógondozó
7.szakoktató
8.nevelőszülői hálózat szakmai vezetője
9.gyermekotthon vezető
10.otthonvezető javítóintézetben
11.gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója
12.örökbefogadási tanácsadó

II. Pedagógus munkakörök a bölcsődében, mini bölcsődében[142]

[143]
SorszámMunkakör megnevezése
1.kisgyermeknevelő
2.gyógypedagógus
3.pszichológus
4.szaktanácsadó
5.konduktor

3. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez[144]

A Kjt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján illetménynövekedésre jogosító szakképesítések, szakmai képesítések

[145]
MunkakörTöbbletképesítés
gyógypedagóguslátás-, hallás-, értelmi- és mozgássérült szakirányú pszichopedagógusi végzettség
szakgondozóegészségügyi főiskola bármely szakán szerzett végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint a gyógypedagógiai asszisztens
kisgyermeknevelőegészségügyi főiskola bármely szakán szerzett végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint a gyógypedagógiai asszisztens
helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadófelsőfokú szociális vagy pedagógus szakképzettség
bentlakásos szociális intézményben ápoló, gondozófelsőfokú szociális szakképzettség vagy vezetői, szervezői végzettség vagy egészségügyi felsőfokú szakképzettség
alapellátásban szociális gondozó, ápoló, gondozó1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének végén a kiegészítő szabályok között megjelenített egészségügyi szakképesítés
a 2. számú melléklet és a 2/a. számú melléklet I. pontja szerinti bármely munkaköramennyiben a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a további képesítés megszerzésére, és az - a 2/a. számú melléklet I. pontja szerinti munkakörök kivételével - nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást; vagy a további szakképesítés hasznosítását a munkáltató foglalkozási feltételként a közalkalmazott kinevezésében (kinevezés-módosításában, átsorolásában) előírja

4. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez[146]

A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

I. Magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

[147]
Beosztás megnevezéseVezetői pótlék
mértéke
(a pótlékalap
%-ában)
1.A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmény intézményvezetője
a)bentlakásos szociális intézmény intézményvezetője (ide nem értve a lakóotthon
intézményvezetőjét)
250%
b)szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője250%
c)szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény vezetője250%
d)szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény intézményvezetője200%
e)lakóotthon intézményvezetője200%
2.A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese100%
3.Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője250%
4.Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese150%

II. Vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

[148]
Beosztás megnevezéseVezetői pótlék
mértéke
(a pótlékalap
%-ában)
1.Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott150%
2.A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott100%

III.[149]

5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez[150]

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

ABCDEFGHIJK
1.Közalkalmazotti
jogviszonyban
töltött idő
Fizetési osztály
2.ABCDEFGHIJ
3.0-1 év
között
20 00026 00026 00026 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
4.1-2 év
között
20 00026 00026 00026 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
5.2-3 év
között
20 00026 00026 00026 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
6.3-4 év
között
21 00026 00027 00027 00033 00080 00080 00091 00091 00091 000
7.4-5 év
között
21 00026 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
8.5-6 év
között
21 00026 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
9.6-7 év
között
21 00027 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
10.7-8 év
között
21 00027 00027 00027 00037 00091 00091 000112 000112 000112 000
11.8-9 év
között
21 00027 00027 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
12.9-10 év
között
22 00027 00028 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
13.10-11 év
között
22 00027 00028 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
14.11-12 év
között
22 00027 00028 00030 00041 00099 00099 000124 000124 000124 000
15.12-13 év
között
22 00028 00028 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
16.13-14 év
között
22 00028 00028 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
17.14-15 év
között
22 00028 00028 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
18.15-16 év
között
23 00028 00029 00035 00046 000108 000108 000141 000141 000141 000
19.16-17 év
között
23 00028 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
20.17-18 év
között
23 00028 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
21.18-19 év
között
24 00029 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
22.19-20 év
között
24 00029 00029 00039 00050 000116 000116 000163 000163 000163 000
23.20-21 év
között
24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
24.21-22 év
között
24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
25.22-23 év
között
24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
26.23-24 év
között
24 00032 00032 00043 00054 000136 000136 000174 000174 000174 000
27.24-25 év
között
27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
28.25-26 év
között
27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
29.26-27 év
között
27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
30.27-28 év
között
27 00035 00035 00048 00059 000158 000158 000184 000184 000184 000
31.28-29 év
között
30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
32.29-30 év
között
30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
33.30-31 év
között
30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
34.31-32 év
között
30 00041 00041 00054 00065 000170 000170 000194 000194 000194 000
35.32-33 év
között
34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000219 000
36.33-34 év
között
34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000219 000
37.34-35 év
között
34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000219 000
38.35-36 év
között
34 00046 00046 00060 00071 000179 000179 000219 000219 000219 000
39.36-37 év
között
37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000234 000
40.37-38 év
között
37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000234 000
41.38-39 év
között
37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000234 000
42.39-40 év
között
37 00052 00052 00067 00073 000183 000183 000234 000234 000234 000
43.40-41 év
között
40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000259 000259 000
44.41-42 év
között
40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000259 000259 000
45.42-43 év
között
40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000259 000255 284
46.43-44 év
között
40 00058 00058 00073 00075 000190 000190 000259 000259 000255 284
47.44-45 év
között
43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000283 000279 284
48.45-46 év
között
43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000283 000268 469
49.46-47 év
között
43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000283 000268 469
50.47-48 év
között
43 00064 00064 00080 00082 000209 000209 000283 000283 000268 469
51.48 év felett46 00070 00070 00086 00088 000227 000227 000307 058307 058281 712

6. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez[151]

Bölcsődei pótlék mértéke a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők, szaktanácsadók vonatkozásában

ABCDE
1.Fizetési
fokozat
Közalkalmazotti jogviszonyban töltött időFizetési osztály szerint a bölcsődei pótlék mértéke
a 15. § (6g) bekezdésében foglalt számítási alap százalékában
2.CDE
3.10-3 év között17,73%18,41%22,27%
4.23-6 év között18,18%18,86%24,09%
5.36-9 év között18,64%20,45%26,36%
6.49-12 év között19,32%20,91%27,73%
7.512-15 év között20,00%23,50%30,91%
8.615-18 év között20,91%26,70%34,09%
9.718-21 év között22,73%29,80%37,73%
10.821-24 év között23,18%30,80%40,00%
11.924-27 év között25,00%33,80%43,18%
12.1027-30 év között27,95%37,80%50,45%
13.1130-33 év között31,59%42,60%52,27%
14.1233-36 év között33,18%44,10%55,91%
15.1336-39 év között37,27%47,40%60,00%
16.1439-42 év között41,36%50,68%63,86%
17.1542-45 év között45,45%59,10%70,23%
18.1645-48 év között48,86%63,20%75,00%
19.1748 év felett61,14%72,50%86,36%

6/a. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez[152]

Bölcsődei pótlék mértéke a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák vonatkozásában

ABCDEF
1.Fizetési
fokozat
Közalkalmazotti jogviszonyban töltött időFizetési osztály szerint a bölcsődei pótlék mértéke
a 15. § (6g) bekezdésében foglalt számítási alap százalékában
2.ABCD
3.10-3 év között14,00%15,00%15,91%16,59%
4.23-6 év között15,00%15,45%16,14%17,05%
5.36-9 év között16,00%15,68%16,59%18,41%
6.49-12 év között17,00%16,14%17,05%20,00%
7.512-15 év között18,00%16,36%17,27%22,95%
8.615-18 év között19,00%16,59%17,73%26,14%
9.718-21 év között20,00%18,86%20,00%29,32%
10.821-24 év között21,00%19,77%20,45%30,23%
11.924-27 év között22,00%20,91%22,05%32,95%
12.1027-30 év között23,00%24,09%25,68%37,27%
13.1130-33 év között24,00%27,27%29,32%42,05%
14.1233-36 év között25,00%28,64%30,45%43,64%
15.1336-39 év között26,00%30,91%33,41%46,82%
16.1439-42 év között27,00%34,32%37,27%50,23%
17.1542-45 év között28,00%37,73%41,14%58,64%
18.1645-48 év között29,00%40,00%43,41%62,73%
19.1748 év felett30,00%41,36%46,82%65,91%

6/b. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez[153]

Bölcsődei pótlék mértéke a bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők, szaktanácsadók vonatkozásában

AB
1Pedagógus fokozatBölcsődei pótlék mértéke a 15. § (6g) bekezdésében foglalt számítási alap százalékában
2Gyakornok24%
3Pedagógus I.17 év vagy annál kevesebb közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
esetén 28%
18-32 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén 29%
33 év vagy több közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén 37%
4Pedagógus II.17 év vagy annál kevesebb közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
esetén 28%
18-32 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén 29%
33 év vagy több közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén 37%
5Mesterpedagógus17 év vagy annál kevesebb közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
esetén 28%
18-32 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén 29%
33 év vagy több közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő esetén 37%

7. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez[154]

Az egészségügyi kiegészítő pótlék összege

I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)[155]

ABCDEFGHIJK
1.Közalkalmazotti
jogviszonyban
töltött idő
Fizetési osztály
2.ABCDEFGHIJ
3.0-1 év
között
36 914-30 15340 22560 085105 420120 529116 245127 158163 251
4.1-2 év
között
36 914-30 15340 22560 085105 420120 529116 245127 158163 251
5.2-3 év
között
36 914-30 15340 22560 085105 420120 529116 245127 158163 251
6.3-4 év
között
39 379-34 18945 94071 837122 208138 996139 748152 341191 792
7.4-5 év
között
39 379-34 18945 94067 837111 208127 996118 748131 341170 792
8.5-6 év
között
39 379-34 18945 94067 837111 208127 996118 748131 341170 792
9.6-7 év
között
42 847-39 22552 65679 589127 996146 463142 251156 522199 331
10.7-8 év
között
42 847-39 22552 65679 589127 996146 463142 251156 522199 331
11.8-9 év
között
42 847-39 22549 65675 589119 996138 463130 251144 522187 331
12.9-10 év
között
45 3134 22743 26156 37187 341136 785156 930153 754169 704215 871
13.10-11 év
között
45 3134 22743 26156 37187 341136 785156 930153 754169 704215 871
14.11-12 év
között
45 3134 22743 26156 37187 341136 785156 930153 754169 704215 871
15.12-13 év
között
48 7808 42748 29858 08594 093144 573166 397160 259177 887227 410
16.13-14 év
között
48 7808 42748 29858 08594 093144 573166 397160 259177 887227 410
17.14-15 év
között
48 7808 42748 29858 08594 093144 573166 397160 259177 887227 410
18.15-16 év
között
51 24813 62852 33464 801105 845161 361184 864183 762203 069255 950
19.16-17 év
között
51 24813 62852 33460 801101 845153 361176 864161 762181 069233 950
20.17-18 év
között
51 24813 62852 33460 801101 845153 361176 864161 762181 069233 950
21.18-19 év
között
53 71517 82857 37167 516113 596170 149195 331185 265206 250262 491
22.19-20 év
között
53 71517 82857 37167 516113 596170 149195 331185 265206 250262 491
23.20-21 év
között
53 71514 82854 37163 516109 596150 149175 331174 265195 250251 491
24.21-22 év
között
57 18220 03059 40770 232121 348166 937193 798197 768220 433280 032
25.22-23 év
között
57 18220 03059 40770 232121 348166 937193 798197 768220 433280 032
26.23-24 év
között
57 18220 03059 40770 232121 348166 937193 798197 768220 433280 032
27.24-25 év
között
57 64822 23061 44471 947128 100161 725190 265211 272235 615298 572
28.25-26 év
között
57 64822 23061 44471 947128 100161 725190 265211 272235 615298 572
29.26-27 év
között
57 64822 23061 44471 947128 100161 725190 265211 272235 615298 572
30.27-28 év
között
61 11427 42966 48078 662139 851178 514208 732234 775260 797327 111
31.28-29 év
között
58 11421 42960 48072 662133 851166 514196 732224 775250 797317 111
32.29-30 év
között
58 11421 42960 48072 662133 851166 514196 732224 775250 797317 111
33.30-31 év
között
61 58226 62965 51679 378145 603183 301215 198248 280275 980345 651
34.31-32 év
között
61 58226 62965 51679 378145 603183 301215 198248 280275 980345 651
35.32-33 év
között
57 58221 62960 51673 378139 603174 301206 198223 280250 980320 651
36.33-34 év
között
61 04926 83165 55280 093151 354191 089224 665246 784276 161349 191
37.34-35 év
között
61 04926 83165 55280 093151 354191 089224 665246 784276 161349 191
38.35-36 év
között
61 04926 83165 55280 093151 354191 089224 665246 784276 161349 191
39.36-37 év
között
61 51626 03164 58979 807161 106203 877239 134255 287286 343362 731
40.37-38 év
között
61 51626 03164 58979 807161 106203 877239 134255 287286 343362 731
41.38-39 év
között
61 51626 03164 58979 807161 106203 877239 134255 287286 343362 731
42.39-40 év
között
64 98431 23069 62686 523172 858220 665257 601278 790311 526391 270
43.40-41 év
között
61 98425 23063 62680 523170 858213 665250 601253 790286 526366 270
44.41-42 év
között
61 98425 23063 62680 523170 858213 665250 601253 790286 526366 270
45.42-43 év
között
65 45130 43268 66287 238182 609230 455269 068277 293311 708394 810
46.43-44 év
között
65 45130 43268 66287 238182 609230 455269 068277 293311 708394 810
47.44-45 év
között
62 45124 43262 66280 238175 609211 455250 068253 293287 708370 810
48.45-46 év
között
65 95129 70367 76087 055187 617228 645268 996277 479313 643400 234
49.46-47 év
között
65 95129 70367 76087 055187 617228 645268 996277 479313 643400 234
50.47-48 év
között
65 95129 70367 76087 055187 617228 645268 996277 479313 643400 234
51.48 év felett66 49329 04666 91887 971193 882228 250270 401278 310316 296406 510

II. Orvosok egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

SorszámKözalkalmazotti jogviszonyban
töltött idő
Fizetési osztály
HIJ
1.0-1 év között20 820220 320232 820
2.1-2 év között20 820220 320232 820
3.2-3 év között20 820220 320232 820
4.3-4 év között27 320226 720242 120
5.4-5 év között12 270211 670227 070
6.5-6 év között12 270211 670227 070
7.6-7 év között18 770219 870238 670
8.7-8 év között18 770219 870238 670
9.8-9 év között10 170211 270230 070
10.9-10 év között16 570220 470241 570
11.10-11 év között16 570220 470241 570
12.11-12 év között16 570220 470241 570
13.12-13 év között10 349218 349240 449
14.13-14 év között10 349218 349240 449
15.14-15 év között10 349218 349240 449
16.15-16 év között18 149229 049252 049
17.16-17 év között2 134213 034236 034
18.17-18 év között2 134213 034236 034
19.18-19 év között11 834223 634245 334
20.19-20 év között11 834223 634245 334
21.20-21 év között3 361215 161236 861
22.21-22 év között13 061225 861246 461
23.22-23 év között13 061225 861246 461
24.23-24 év között13 061225 861246 461
25.24-25 év között12 193223 793245 593
26.25-26 év között12 193223 793245 593
27.26-27 év között12 193223 793245 593
28.27-28 év között21 893232 293255 293
29.28-29 év között3 707214 108237 107
30.29-30 év között3 707214 108237 107
31.30-31 év között12 108222 608246 708
32.31-32 év között12 108222 608246 708
33.32-33 év között-204 422228 522
34.33-34 év között2 422213 022238 222
35.34-35 év között2 422213 022238 222
36.35-36 év között2 422213 022238 222
37.36-37 év között-204 737230 837
38.37-38 év között-204 737230 837
39.38-39 év között-204 737230 837
40.39-40 év között1 037214 637241 637
41.40-41 év között-196 451223 452
42.41-42 év között-196 451223 452
43.42-43 év között-206 436234 268
44.43-44 év között-206 436234 268
45.44-45 év között-188 251216 082
46.45-46 év között-198 191226 897
47.46-47 év között-198 191226 897
48.47-48 év között-198 191226 897
49.48 év felett-189 945219 527

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.09.01.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[3] Módosította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[4] Beiktatta a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[5] Módosította a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.04.15.

[6] Módosította a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.12.13.

[7] Hatályon kívül helyezte a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.04.15.

[8] Hatályon kívül helyezte a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2011.04.15.

[9] Beiktatta a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.09.01.

[10] Megállapította a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[11] Megállapította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.07.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[13] Megállapította a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.31.

[15] Hatályon kívül helyezte az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2011.04.15.

[17] Hatályon kívül helyezte a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2011.04.15.

[18] Hatályon kívül helyezte a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[19] Módosította a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[20] Módosította a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[23] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[24] Beiktatta a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.09.01.

[25] Módosította a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[27] Megállapította a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2011.04.15.

[28] Hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[30] Megállapította a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § d) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[32] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 27. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[33] Módosította a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[34] Beiktatta a 40/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[35] Módosította a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.09.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § f) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[38] Módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[39] Megállapította a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[40] Megállapította a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[41] Módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[42] Módosította a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[43] Módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[44] Beiktatta a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.12.13.

[45] Módosította a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2016.06.09.

[46] Megállapította a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[47] Módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[48] Módosította a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[49] Módosította az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése b) pontja, illetve 5. § a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[50] Megállapította a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[51] Módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[52] Beiktatta a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[53] A címet módosította a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[54] Megállapította a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[55] Beiktatta a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.04.15.

[56] Beiktatta a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[57] Beiktatta a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[58] Módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[59] Beiktatta a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 133. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[60] Módosította a 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[61] A nyitó szövegrészt módosította a 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2024.01.19.

[62] Beiktatta a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 133. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[63] Beiktatta a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 133. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[64] Beiktatta a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 133. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[65] Beiktatta a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 133. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[66] Beiktatta a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 133. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[67] Beiktatta a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 133. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[68] Beiktatta a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 133. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[69] Az "[A törvény 61. §-ának (4) bekezdéséhez]" címet hatályon kívül helyezte a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[70] Megállapította a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2013.09.01.

[71] Megállapította a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[72] Módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[73] Beiktatta a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[74] Beiktatta a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[75] Megállapította a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[76] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.12.30.

[77] Megállapította a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2012.12.13.

[78] Beiktatta a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2012.12.13.

[79] A nyitó szövegrészt módosította a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[80] Módosította a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.07.28.

[81] Megállapította a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[82] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2001/8. száma. Megjelent 2001.01.01.

[83] Megállapította a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[84] Megállapította a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2014.01.01.

[86] Megállapította a 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[87] Megállapította a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[88] Megállapította a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[89] Módosította a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[90] Megállapította a 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[91] Beiktatta a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[92] Beiktatta az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[93] Hatályon kívül helyezte az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.01.01.

[94] Beiktatta a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[95] Módosította az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[96] Módosította az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[97] Módosította az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2015.01.01.

[98] Megállapította a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[99] Megállapította a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2016.12.01.

[100] Megállapította a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[101] Beiktatta a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[102] Megállapította a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[103] Beiktatta a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[104] Megállapította a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[105] Beiktatta a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[106] Módosította a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[107] Módosította a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2019.01.01.

[108] Beiktatta a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2011.04.15.

[109] Beiktatta a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2012.12.13.

[110] Beiktatta a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2012.12.13.

[111] Beiktatta a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 28. §-a. Hatályos 2012.12.13.

[112] Beiktatta a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2013.09.01.

[113] Beiktatta az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2014.01.01.

[114] Hatályon kívül helyezte a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[115] Beiktatta a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.02.01.

[116] Megállapította a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[117] Beiktatta a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[118] Beiktatta a 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.02.17.

[119] Beiktatta a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[120] Beiktatta a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.11.22.

[121] Beiktatta a 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.02.20.

[122] Beiktatta a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.07.03.

[123] Beiktatta az 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[124] Beiktatta a 364/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.04.

[125] Beiktatta a 3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.19.

[126] Beiktatta a 40/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[127] Beiktatta a 40/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 3. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2024.03.01.

[128] Megállapította a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2018.01.01.

[129] Megállapította a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.01.01.

[130] Megállapította a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.01.01.

[131] Módosította a 744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[132] Módosította a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a (lásd: 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[133] Megállapította a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[134] Megállapította a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2019.01.01.

[135] Hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § i) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[136] Hatályon kívül helyezte a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[137] Megállapította a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2018.01.01.

[138] Megállapította a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2018.01.01.

[139] Módosította a 10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2021.01.23.

[140] Beiktatta a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2016.01.01.

[141] A mellékletcímet módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[142] Az alcímet módosította a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[143] Módosította a 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 19. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2021.07.01.

[144] Megállapította a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[145] Módosította a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § e) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[146] Megállapította a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.04.15.

[147] Módosította a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[148] Módosította a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[149] Hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § j) pontja. Hatálytalan 2016.09.01.

[150] Megállapította a 364/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet). Hatályos 2023.08.04.

[151] Megállapította a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[152] Megállapította a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[153] Beiktatta a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[154] Beiktatta a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

[155] Megállapította a 364/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2023.08.04.

Tartalomjegyzék