72/2014. (XII. 22.) BM rendelet

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 73. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel és a 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet módosítása

1. § (1) A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) önellenőrzés: a kibocsátott szennyvíz, valamint a benne lévő szennyező anyagok mennyiségi és minőségi mérése, az adatok elektronikus úton való rögzítése és megőrzése a kibocsátó részéről;"

(2) Az R1. 3. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó a tervet - az Fvr. 28. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint -az illetékes vízvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság) jóváhagyásra benyújtja elektronikus úton.

(4) A hatóság a terv benyújtásától számított 30 napon belül dönt annak jóváhagyásáról.

(5) A terv a szennyvízkibocsátással, közcsatornába, közös üzemi csatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket előíró, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti engedély, illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a vízvédelmi hatóság által kiadott külön engedély időbeli hatályáig alkalmazható. Az önellenőrzésre köteles kibocsátó az új tervet az engedély időbeli hatályának lejártát 60 nappal megelőzően nyújtja be."

(3) Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Amennyiben az önellenőrző laboratórium és az ellenőrzésre jogosult laboratóriumának vizsgálati eredményei eltérnek, akkor a laboratóriumok egyeztetik a vizsgálat során alkalmazott analitikai eljárásokat, vizsgálati körülményeket, a továbbra is fennmaradó vitás kérdések esetén a tervben meghatározott irányadó laboratórium mérési eredménye a meghatározó."

(4) Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az önellenőrzés során vett vízminták elemzését kizárólag olyan laboratórium végezheti, amely az MSZ EN ISO/ IEC-17025 szabványnak vagy azzal egyenértékű más megoldásnak megfelelő minőségirányítási gyakorlatot követ."

(5) Az R1. 17. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az önellenőrzésre köteles, valamint az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete I. mellékletébe tartozó tevékenységet végző kibocsátó a 4. sz. melléklet szerinti adatlapokat tölt ki, valamint - az üzemnapló adatai alapján - a jelentésköteles kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készít, amelyet elektronikus úton a tárgyévet követő év március 31-éig a hatósághoz benyújtja. A kibocsátó köteles az adatszolgáltatás teljes körűségét és a szolgáltatott adatoknak a kibocsátó egyéb nyilvántartási rendszerének, iratainak adattartalmával való egyezőségét biztosítani.

(2) A kibocsátó az adatszolgáltatás alapjául szolgáló iratok megőrzéséről köteles gondoskodni.

(3) Önellenőrzésre kötelezett kibocsátó a jóváhagyott önellenőrzési terv szerint a kibocsátott szennyvíz vizsgálatát elvégzi, amelyről a vízvédelmi hatóságnak elektronikus úton adatot szolgáltat. Jóváhagyott önellenőrzési tervvel rendelkező kibocsátó 2015. január 1. után első alkalommal, az önellenőrzési terv szerinti első adatszolgáltatással egy időben a terv tartalmáról is elektronikus úton nyilatkozik."

(6) Az R1. 17. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a vízvédelmi hatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni elektronikus úton.

(6) Ha az alapbejelentés adatai változnak - pl. az üzemeltetés körülményei, üzemeltető - akkor az engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül meg kell küldeni a VAL változásjelentést elektronikus úton.

(7) Ha az üzemeltető személye év közben változik, mindkét fél éves jelentést készít a ténylegesen általa végzett tevékenység időszakára, amelyet elektronikus úton megküld a vízvédelmi hatóságnak."

(7) Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(8) Az R1. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

2. § A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felszíni víztest állapotának védelméhez, javításához, a jó állapot, a jó ökológiai és kémiai állapot, illetve potenciál eléréséhez, az állapotot rendszeresen monitorozni, a monitorozás során összegyűjtött biológiai, fizikai-kémiai, kémiai komponensek adatait az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) felszíni vízminőségi szakrendszerébe rögzíteni és értékelni kell - az e rendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelelően - biztosítva ezzel a felszíni víztest állapota változásának nyomon követését, valamint szükség esetén a korai beavatkozás és vízvédelmi intézkedés lehetőségét."

3. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosítása

3. § A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 72/2014. (XII. 22.) BM rendelethez

Az R1. 2. melléklet 6. c) pont második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. A határértékeknek (küszöbértéknek) való megfelelés megállapításával kapcsolatos szabályok

c) Az önellenőrzést végző kibocsátók esetében a 14. §-ban foglalt eljárást követően akkor lehet az önellenőrzés adatait nem megfelelőnek minősíteni, ha]

"- vagy az osztott mintából történő analízisek eredményeinek 20% feletti eltérése a határérték alatt több mint 3 komponenst érint, nem beleszámítva az alsó méréshatár kétszeresét érintő koncentráció tartományba eső komponenseket,"

2. melléklet a 72/2014. (XII. 22.) BM rendelethez

"4. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

I. VAL-VÉL ADATLAPOK ADATTARTALMA:

A felszíni víz minőségének védelméről

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI ALAPBEJELENTŐ LAP (VAL)

Hatóság

Engedély érvényességi dátum

Engedély száma (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) - alaphatározat

Adatszolgáltatás típusa

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2 KSH statisztikai számjel

1.3 Neve

2. Telephely

2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2 A telephely megnevezése

2.3 Cím

2.4 A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Kapcsolattartó személy adatai

3.1 Név

3.2 Beosztás

3.3 Értesítési cím

3.4 Telefon

3.5 Fax-szám

3.6 E-mail

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

4.1 Benyújtott lapok száma

Az adatlapok tényleges kitöltési időpontja

Szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások adatai (VAL-ENG)

KÜJ

KTJ

A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)

1. Szennyvíz mennyiség

1.1 Engedélyezett szennyvíz összes mennyisége (m3/nap)

2. Szennyvíztisztító mű Ipari szennyvíz tisztító mű

Kommunális szennyvíztisztító telep

Tisztítást nem igénylő használt víz

Egyéb

2.1 Ipari szennyvíz tisztító mű

Engedélyezett kapacitás (m3/nap)

2.1.1 Fizikai-kémiai kezelés (m3/nap)

Fázis szétválasztás

Szűrés

Ülepítés

Zsír és olajfogó

pH beállítás

Koagulálás

Flotálás

Egyéb

2.1.2 Biológiai kezelés (m3/nap)

II. fokú

III. fokú

2.2 Kommunális szennyvíztisztító mű

Kommunális szennyvíztisztító mű agglomerációjának központi települése

Kommunális szennyvíztisztító mű agglomeráció VOR kódja

Kommunális szennyvíztisztító mű engedélyezett kapacitása (m3/nap)

2.2.1 Csak mechanikai tiszt. fokozat

2.2.2 Mech. és biológiai tiszt. fokozat

2.2.3 III. tisztítási fokozat összesen

Ebből:

2.2.3.1 Biológiai nitrogén eltávolítás

2.2.3.2 Biológiai foszfor eltávolítás

2.2.3.3 Kémiai foszfor eltávolítás

2.2.3.4 Fertőtlenítés

3.0 Adatváltozás kód

3.1 Sorszám

3.2 KAJ szám

3.3 Szennyezőanyag megnevezése

3.4 Engedélyezett koncentráció

3.4.1 Mértékegység

3.5 Engedélyezett napi mennyiség (kg/nap)

3.6 Engedély száma

3.7 Engedély típusa

Szennyvíz befogadójának adatai (VAL-VHA2)

KÜJ

KTJ

A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)

Szennyvízbevezetés helyének EOV koordinátái

EOV-X (m) , EOV-Y (m)

Pontosság

1 Kibocsátott szennyvíz befogadója

1.1 Közcsatorna, Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő megnevezése

1.1.1 Közcsatorna, Csat. Mű. Váll, egyéb átvevő KÜJ száma

1.1.2 A Csat Mű Váll. szennyvíztisztító telepének, egyéb átvevő KTJ száma

1.2 Felszíni víz (befogadók)

1.2.1 Részvízgyűjtő kódja, Részvízgyűjtő megnevezése

1.2.2 Elsődleges befogadó kódja, Elsődleges befogadó megnevezése

1.2.2.1 Elsődleges befogadó szelvényszáma (fkm)

1.2.3 Másodlagos befogadó kódja, Másodlagos befogadó megnevezése

2 Szennyvízhozam-mérés, Mérés megléte

2.1 Adatmeghatározás módja

2.2 Mérőberendezés típusa

2.3 Mérési módszer rövid leírása

A felszíni víz minőségének védelméről VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI ÉVES BEJELENTŐ LAP

(VÉL)

Tárgyév Hatóság

Adatszolgáltatás típusa

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2 KSH statisztikai számjel

1.3 Neve

2. Telephely

2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2 A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok 3.1 Benyújtott lapok száma

Az adatlapok tényleges kitöltési időpontja

Telephelyi vízhasználati adatok (VÉL-VHA1)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

1. Telephelyi adatok

1.1 Adatváltozás kód

1.2 Telephely alkalmazottainak száma

1.3 Éves üzemóra

1.4 Éves üzemnapok száma

2. Vízhasználat

2.0 Adat változás kód

2.1 Sorszám

2.2 Felhasznált víz megnevezése

2.3 Felhasznált víz típusa (m3 /nap)

2.4 Átlagos napi vízmennyiség (m3 /nap)

Beérkező víz minőségére vonatkozó adatok (VÉL-VHA 1_A)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Vizsgálják a felhasznált víz minőségét?

VHA1 sorszám

1. Felhasznált víz minősége

1.0 Adatváltozás kód

1.1 Sorszám

1.2 KAJ szám

1.3 Szennyező anyag megnevezése

Reláció

1.4 Koncentráció

1.5 Mértékegység

ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz minősége és mennyisége (VÉL-VHA1_B)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Vizsgálja a tisztítóműre bemenő, tisztítás előtti szennyvíz minőségét?

VHA1 sorszám

A meghatározás módja

1. Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz minősége

1.0 Adatváltozás kód

1.1 Sorszám

1.2 KAJ szám

1.3 Szennyező anyag megnevezése Reláció

1.4 Koncentráció

1.5 Mértékegység

2. Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz mennyisége (m3/nap)

Szennyvízkibocsátás alapadatai (VÉL-SZK1_1)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény?

Kibocsátási pont KTJ

A telephely megegyezik az EKHE/(E)PRTR létesítménnyel?

A telephelyen veszélyes anyagot kibocsátó tevékenység folyik?

Kibocsátott (telephelyről elvezetett) szennyező anyag minősége és mennyisége

Csatolmány:

A jelentésköteles kibocsátásról (az üzemnapló adatai alapján)

1.0 Adatváltozás kód

1.1 Sorszám

1.2 KAJ szám

1.3 Szennyező anyag megnevezése

1.4 Átlagkoncentráció

Reláció

1.5 Szabványszám alponttal

1.6 Mértékegység

1.7 Adatmeghatározás módja

1.8 Használt elemzési /számítási módszer

1.9 Baleset vagy üzemzavar %

1.10 Termékre vetített mennyiség (g/t)

2 EKHE hatálya alá tartozó létesítmény által kibocsátott szennyezőanyag mennyisége (kg/év)

Szennyvízkibocsátás alapadatai 2. - IPPC köteles létesítmény kibocsátása (VÉL-SZK1_2)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ

1.0 Adatváltozás kód

1.1 Sorszám

1.2 KAJ szám

1.3 Szennyező anyag megnevezése

Reláció

1.4 Átlagkoncentráció

1.5 Szabványszám alponttal

1.6 Mértékegység

1.7 Adatmeghatározás módja

1.8 Használt elemzési /számítási módszer

1.9 Baleset vagy üzemzavar %

1.10 Termékre vetített mennyiség (g/t)

2 EKHE hatálya alá tartozó létesítmény által kibocsátott szennyezőanyag mennyisége (kg/év)

Szennyvízkibocsátás alapadatai 3.- Veszélyes anyag kibocsátása (VÉL-SZK1_3)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Kibocsátási pont KTJ

1.0 Adatváltozás kód

1.1 Sorszám

1.2 Veszélyes anyagot kibocsátó technológia azonosítója

1.2.1 Technológia megnevezése

1.3 KAJ szám

1.4 Szennyező anyag megnevezése

Reláció

1.5 Átlagkoncentráció

1.6 Mértékegység

1.7 Adatmeghatározás módja

1.8 Baleset vagy üzemzavar %

1.9 Termékre vetített mennyiség (g/t)

Szennyvízkibocsátás adatai 2.-Kilépő szennyvíz (VÉL-SZK2)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ Kibocsátási pont KTJ

1 Kommunális tisztítási technológia megnevezése, kibocsátott mennyiség (m3/év)

1.1 Nincs tisztítás

1.2 Csak mechanikai tisztítás (első fok)

1.3 Mechanikai és biológiai tisztítás (másod fok)

1.4 Harmadik fokozatú tisztítás összesen

1.4.1 ebből: biológiai nitrogén eltávolítás

1.4.2 biológiai foszfor eltávolítás

1.4.3 kémiai foszfor eltávolítás

1.4.4 fertőtlenítés

1.5 Összes kibocsátott szennyvíz (m3/év)

1.6 Tisztítóműbe szállított szippantott szennyvíz

2 Ipari szennyvíz tisztító műből származó szennyezett víz mennyisége

2.1 Fizikai-kémiai kezelés (m3/nap)

Fázis szétválasztás

Szűrés

Ülepítés

Zsír és olajfogó

pH beállítás

Koagulálás

Flotálás

Egyéb, Egyéb válasz esetén a leírás

2.2 Biológiai kezelés

2.2.1 II. fokú

2.2.2 III. fokú

2.3 Adatmeghatározás módja

3 Szippantott szennyvíz elhelyezés megnevezése (befogadó csat.mű szolgáltató)

4 Tisztítást nem igénylő használt víz

Szennyvízkibocsátás adatai 3.-Iszap (VÉL-SZK3)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

1 Szennyvíziszap adatok

1.1 Éves iszapmennyiség

1.1.1 térfogata (m3/év)

1.1.2 szárazanyag tartalma (tonna/év)

1.2 A keletkezett iszap szennyező anyag tartalma

1.2.1 szerves anyag: BOI5-ben kifejezve (tonna/év)

1.2.2 nitrogén (tonna/év)

1.2.3 foszfor (tonna/év)

II. ÖNELLENŐRZÉSI ADATLAPOK ADATTARTALMA:

Önellenőrzési terv bejelentés/nyilvántartás (EMISZ ÖBNY Főlap)

Kérelem típusa

Hatóság

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2 KSH statisztikai számjel

1.3 Neve

2. Telephely

2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2 A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

2.3 Cím

3. Kapcsolattartó személy adatai

3.1 Név

3.2 Beosztás

3.3 Értesítési cím

3.4 Telefon

3.5 Fax-szám

3.6 E-mail

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

4.1 Benyújtott lapok száma

Kitöltés dátuma

Önellenőrzési terv (EMISZ-ÖBNY 1)

KÜJ

Telephely KTJ

Engedély száma

Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)

A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény?

Létesítmény KTJ

1 Ha a befogadó felszíni víz

1.1 Befogadó megnevezése (listából választva)

1.2 Befogadó megnevezése (egyéb megnevezés, ami a listában nem szerepel)

1.3 Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)

1.3.1 Kibocsátási pont EOV (X,Y) koordinátája

1.3.1.1 EOV-X (m)

1.3.1.2 EOV-Y (m)

1.3.2 Kibocsátási pont szelvényszáma (fkm)

1.3.3 Pontosság

1.4 Felszíni víz (befogadók)

1.4.1 Részvízgyűjtő kódja, Részvízgyűjtő megnevezése

1.4.2 Elsődleges befogadó kódja, Elsődleges befogadó megnevezése

1.4.3 Másodlagos befogadó kódja, Másodlagos befogadó megnevezése

2 Az engedélyben elő van -e írva a befogadó vizsgálata?

2.1 Kibocsátási pont alatti KTJ (Kpa-KTJ)

2.1.1 Kibocsátási pont alatti KTJ EOV (X,Y) koordinátája

2.1.1.1 EOV-X (m)

2.1.1.2 EOV-Y (m)

2.1.2 Pontosság

2.2 Kibocsátási pont feletti KTJ (Kpf-KTJ)

2.2.1 Kibocsátási pont feletti KTJ EOV (X,Y) koordinátája

2.2.1.1 EOV-X (m)

2.2.1.2 EOV-Y (m)

2.2.2 Pontosság

Szennyvíz befogadójának adatai (EMISZ ÖBNY-BA-1)

KÜJ

Telephely KTJ

Engedély száma

Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)

A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény?

Létesítmény KTJ

2 Ha a befogadó közcsatorna vagy üzemi csatorna

2.1 A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő neve

2.2 A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő KÜJ száma

2.3 A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő KTJ száma

2.4 A Csat. Mű. Váll., 2.4 egyéb átvevő címe

3 Engedélyezett szennyvíz mennyisége (m3/nap)

4 Mintavételt és vizsgálatot végző laboratórium azonos?

4.1 Mintavételt végző laboratórium megnevezése

4.1.1 Mintavételt végző laboratórium akkreditációs száma

4.1.2 Mintavételt végző laboratórium akkreditációjának érvényessége

4.2 Vizsgálatot végző laboratórium megnevezése

4.2.1 Vizsgálatot végző laboratórium akkreditációs száma

4.2.2 Vizsgálatot végző laboratórium akkreditációjának érvényessége

5 Vitás kérdésekben irányadó labor megnevezése

5.1 Vitás kérdésekben irányadó laboratórium akkreditációs száma

5.2 Vitás kérdésekben irányadó laboratórium akkreditációjának érvényessége

Szennyvíz befogadójának adatai (EMISZ ÖBNY-BA-2)

KÜJ

Telephely KTJ

Engedély száma

Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)

6 Rövid technológiai leírás (amiből a szennyezett víz származik)

7 Mintavételi rend (a technológia figyelembe vételével)

8 Mintavétel feltétele (ha indokolt)

9 Önellenőrzés gyakorisága, Egyéb választás esetén a gyakoriság meghatározása

10 A részletes önellenőrzési terv feltöltése (Csatolmányok menüpontban)

Vizsgálandó komponensek (EMISZ ÖBNY-K)

KÜJ

Telephely KTJ

Engedély száma

Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)

11.1 Sorszám

Kp-KTJ, Kpa-KTJ, Kpf-KTJ

11.2 Vizsgálandó komponens

11.2.1 megnevezése, megnevezés egyéb választás esetén

11.2.2 KAJ száma

11.2.3 mértékegysége

11.3 Vizsgálati módszer

11.3.1 megnevezése

11.3.2 szabványszáma, alponttal

11.3.3 alsó méréshatár (LOQ)

11.3.4 mérési bizonytalanság (%)

11.4 Komponens

11.4.1 kibocsátási határérték

11.4.1.1 mértékegysége

Önellenőrzés éves vizsgálati időpontjainak bejelentése jóváhagyott önellenőrzési terv mellett (EMISZ ÖVB Főlap)

Benyújtandó a tárgyévet megelőző év november 30-áig

Kérelem típusa Hatóság

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2 KSH statisztikai számjel

1.3 Neve

2. Telephely

2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2 A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Önellenőrzési terv adatai

3.1 Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma

3.2 Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

3.3 Önellenőrzési terv érvényessége (-ig)

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

4.1 Benyújtott lapok száma

Kitöltés dátuma

Önellenőrzés éves vizsgálati időpontjainak bejelentése jóváhagyott önellenőrzési terv mellett (EMISZ ÖVB Adatlap)

KÜJ

Telephely KTJ

1. Önellenőrzési időpontok

1.0 Sorszám

1.1 Következő év önellenőrzési mintavétel

1.1.1 dátuma

1.1.2 kezdete (óó:pp)

1.1.3 vége (óó:pp)

1.2 Időpontváltozás

1.2.1 ténye

1.2.2 oka

1.3 Új Időpont megadása a jóváhagyott tervhez képest

1.3.1 dátuma

1.3.1.1 kezdete (óó:pp)

1.3.1.2 vége (óó:pp)

1.4 Érintett mintavételi hely

1.4.1 megnevezése, Egyéb választás esetén a megnevezés

Önellenőrzés adatszolgáltatása (EMISZ ÖA Főlap)

Kérelem típusa

Hatóság

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2 KSH statisztikai számjel

1.3 Neve

2. Telephely

2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2 A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Engedély adatai

3.1 Engedély száma (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) - alaphatározat

3.2 Engedély száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

4. Önellenőrzési terv adatai

4.1 Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma

4.2 Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

4.3 Önellenőrzési terv érvényessége (-ig)

5 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

5.1 Benyújtott lapok száma

Kitöltés dátuma

Önellenőrzés adatszolgáltatása (EMISZ ÖA)

KÜJ

Telephely KTJ

A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény?

Létesítmény KTJ

1. Mintavétel

1.1 Mintavétel dátuma

1.2 Mintavétel időtartama

1.3 Mintavétel típusa

1.4 Az előző önellenőrzéstől / tárgy év január 1-től kibocsátott, mért szennyvíz mennyisége m3/nap

2. Mintavételi hely jellemzői

2.1 Mintavételi hely leírása, megnevezése

2.2 mintavételi hely KTJ (Kp-KTJ; Kpa-KTJ; Kpf-KTJ)

3 A vizsgált komponensek

3.0 Adatváltozás kód

3.1 Sorszám a vizsgálandó komponensekre

3.2 A vizsgált komponens megnevezése

3.3 A vizsgált komponenes

3.3.1 KAJ száma

3.3.2 értéke

3.3.3 mértékegysége

4 Csatolmány: A mérést végző laboratórium hivatalos aláírásával és pecséttel ellátott mérési jegyzőkönyve szkennelve

3. melléklet a 72/2014. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 1. számú melléklet I. rész A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"Szakágazat:TEÁOR besorolás:
Szennyvíz gyűjtése, kezelése3700"

2. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 1. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"Szakágazat:TEÁOR besorolás:
Feketeszén tisztítása, osztályozása0510
Barnaszén és lignit mosása0520"

3. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 2. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Építőkő, díszítőkő fejtése0811
Mészkő, gipsz, kréta bányászata0811
Kavics-, homok-, agyagbányászat0812
Egyéb bányászati szolgáltatás0990
Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék-gyártás2369"

4. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 3. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Húsfeldolgozás, -tartósítás1011
Baromfihús-feldolgozása, -tartósítása1012
Hús-, baromfihús-készítmény gyártása1013"

5. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 4. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Halfeldolgozás, -tartósítás1020"

6. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 5. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Burgonyafeldolgozás, -tartósítás1031"

7. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 6. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása1032
Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, -tartósítás1039"

8. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 7. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Nyersolaj gyártása1041
Finomított olaj gyártása1041
Margarin gyártása1042"

9. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 8. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Tejtermék gyártása1051
Jégkrém gyártása1052"

10. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 9. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Cukorgyártás1081
Keményítő, keményítőtermék gyártása1062"

11. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 10. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Desztillált szeszes ital gyártása1101
Etilalkohol gyártása1101"

12. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 11. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Sörgyártás1105"

13. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 1 2. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Malátagyártás1106"

14. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 1 3. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Üdítőital, ásványvíz gyártás1107"

15. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 14. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Gyapjúfonás1310"

16. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 15. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Textilkikészítés1330"

17. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 16. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Nyersbőr, tímáripari bőr, gyapjú gyártása1411
Szőrmecikk gyártása1420
Bőr kikészítés1511"

18. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 1 7. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Papíripari rostanyag gyártása1711"

19. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 18. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Papírgyártás1712"

20. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 19. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"Szakágazat:TEÁOR besorolás
Kokszgyártás1910"

21. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 20. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"Szakágazat:TEÁOR besorolás
Kőolaj-feldolgozás1920"

22. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 21. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"Szakágazat:TEÁOR besorolás
Színezék, pigment gyártása2012"

23. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 22. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"Szakágazat:TEÁOR besorolás
Szervetlen vegyi alapanyag gyártása2013"

24. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 23. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"Szakágazat:TEÁOR besorolás
Szénhidrogének gyártása2014"

25. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 24. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"Szakágazat:TEÁOR besorolás
Műtrágya nitrogénvegyület gyártása2015"

26. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 25. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Szerves vegyi alapanyag gyártása2014
Műanyag alapanyag gyártása2016
Mezőgazdasági vegyitermék gyártása2020
Festék bevonóanyag gyártása2030
Gyógyszeralapanyag gyártása2110
Gyógyszerkészítmények gyártása2120
Tisztítószer gyártása2041"

27. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 26. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Ragasztószer gyártás2052"

28. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 27. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Vegyi szál gyártása2060"

29. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 28. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Üveg, üvegtermék gyártása2319"

30. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 29. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Háztartási kerámia gyártása2341
Egészségügyi kerámia gyártása2342
Kerámiaszigetelő gyártása2343
Műszaki kerámia gyártása2344
Egyéb kerámiatermék gyártása2349
Tűzálló termék gyártása2320
Kerámiacsempe, -lap gyártása2331
Égetett agyag építőanyag gyártása2332"

31. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 30. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása2410
Csőgyártás2420"

32. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 31. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Vasöntés2451
Acélöntés2452"

33. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 32. Fejezet A) pontjában foglalat táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Alumíniumgyártás2442
Ólom, cink ón gyártása2443
Réz gyártása2444
Egyéb nem vas fém gyártása2445
Könnyűfémöntés2453
Egyéb nem vas fém öntés2454"

34. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 33. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Fémfelület kezelése2561
Fémmegmunkálás2562"

35. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 34. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Melegvízellátás3530
Uszodai szennyvízkezelés3700
Uszoda működtetése9311
Strandszolgáltatás9329
Gyógyfürdő9604"

36. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 35. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

"TEÁOR besorolás
Szakágazat:
Hulladék ártalmatlanítása3821"

37. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 36. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Elhullott állatok és állati hulladékok ártalmatlanítása3822"

38. Az R2. 1. számú melléklet III. rész 37. Fejezet A) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[A) Alkalmazási terület]

Szakágazat:TEÁOR besorolás
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés3900"

Tartalomjegyzék