Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

8/2014. (IV. 29.) HM rendelet

a Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében és üzemeltetésében lévő, közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő honvédségi járműveinek vezetésére, a járművezetői képzésre, az ezt követő vizsgáztatásra és a vezetői engedélyek kiadására, valamint a honvédségi járművek közúton ideiglenes jelleggel történő mozgására terjed ki.

2. § A rendelet alkalmazásában:

a) honvédségi jármű: a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, kifejezetten katonai célra gyártott vagy átalakított, közúti forgalomba nem helyezett, kizárólag a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetei által üzemeltetett, legfeljebb kilenc személy szállítására alkalmas páncélozott kerekes jármű, amely a rendeltetésszerű használata során alapvetően közutat nem vesz igénybe, azon csak ideiglenesen, békeidőszakban kizárólag oszlop menetben közlekedik,

b) oszlop menet: a honvédségi járművek meghatározott rendben történő tervszerű, szervezett mozgása.

2. A honvédségi jármű vezetésének feltételei

3. § (1) Honvédségi járművet az vezethet, aki rendelkezik érvényes "C" kategóriájú, vagy a honvédségi jármű vezetésére jogosító érvényes "H" vezetői engedéllyel (a továbbiakban: "H" vezetői engedély).

(2) "H" vezetői engedélyt az kaphat, aki:

a) legalább két éve rendelkezik érvényes "B" kategóriájú, kezdő vezetői engedélynek nem minősülő vezetői engedéllyel, és

b) eredményes vizsgát tett az MH által szervezett "H" járművezetői képzés végén.

3. A honvédségi járművek vezetőinek képzése és vizsgáztatása

4. § (1) A honvédségi járművek vezetőinek a vizsgára történő felkészítését a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) által kijelölt katonai szervezetek hajtják végre.

(2) A vizsgára bocsátáshoz szükséges elméleti és gyakorlati képzési, és a képzéssel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, a feladatok végrehajtását részletesen a HVKF határozza meg a "C" kategóriájú vezetői engedély megszerzéséhez szükséges szabályok figyelembevételével.

(3)[1] A HVKF a képzés tanterveit, valamint a képzést követő vizsgák tárgyait, követelményeit és a vizsgáztatás módját a közlekedésért felelős miniszter egyetértésével határozza meg.

5. § (1) Honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzőnek az nevezhető ki, aki a kiképzésre a HVKF által kijelölt katonai szervezetnél felkészült, és eredményes vizsgát tett.

(2) Elméleti honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzői képzésre az iskolázható be, aki rendelkezik "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel, vagy legalább két éve e rendelet hatálya alá tartozó honvédségi járműre érvényes vezetői engedéllyel.

(3) Gyakorlati honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzői képzésre az iskolázható be, aki

a) "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy legalább két éve e rendelet hatálya alá tartozó honvédségi jármű vezetésére jogosult,

b) legalább 2. osztályú fokozattal rendelkezik az oktatott járműtípusra, és

c) e rendelet hatálya alá tartozó jármű oktatásából eredményes vizsgát tett.

(4) Az MH-nál folytatott honvédségi járművezetői tanfolyam honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzőit a HVKF által kijelölt szerv parancsnoka vagy vezetője nevezi ki.

(5) A honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzőket a HVKF által kijelölt szerv honvédségi gép- és harcjárművezető kiképzői igazolvánnyal látja el.

6. § (1) A honvédségi járművezetői vizsgát a HVKF által kijelölt katonai szervezetnél, a vizsgát szervező parancsnok által kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.

(2) A vizsga elméleti és gyakorlati vizsgákból áll.

(3) Az elméleti vizsgát írásban kell letenni.

(4) A vizsgabizottság elnökének az a személy nevezhető ki, aki rendelkezik

a) felsőfokú végzettséggel, és

b) "C" járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel, vagy "H" vezetői engedéllyel.

(5) A vizsgabizottság tagjának az a személy nevezhető ki, aki rendelkezik "C" járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel, vagy "H" vezetői engedéllyel.

(6) Az eredményes vizsga végrehajtását követően az MH üzemeltetésében lévő járművekre korlátozott érvényű "H" vezetői engedélyt a HVKF által kijelölt szerv állítja ki és tartja nyilván.

(7) A "H" vezetői engedély az előlapján magyar, a hátlapján angol nyelven tartalmazza:

a) a kiállító szervezet megnevezését,

b) a "VEZETŐI ENGEDÉLY" feliratot,

c) a jogosult nevét, rendfokozatát,

d) a jogosult "H" járművezetői tanfolyamon és az azt követő vizsgán történő eredményes részvételének igazolását,

e) a vizsgajegyzőkönyv számát,

f) a jogosult "B" járműkategóriára érvényes vezetői engedélyének számát,

g) a jogosult által a "H" vezetői engedély alapján vezethető, az MH katonai szervezetei által üzemeltetett páncélozott kerekes jármű típusát,

h) a kiállítás dátumát, és

i) a kiadmányozó aláírását és hivatalos pecsétjét.

7. § A képzés és a vizsga végrehajtásához szükséges anyagi és technikai feltételeket az MH biztosítja.

4. A honvédségi járművek mozgása közúton

8. § (1) A meghatározott össztömeget, tengelyterhelés és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. § (2) bekezdésének megfelelő honvédségi járművek közúti kísérését és annak előírt személyi és tárgyi feltételeit az NFM rendelet 4. melléklete alapján kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti méretet meg nem haladó 1-3 db honvédségi jármű közúti kíséretéhez előfutó gépjármű beállítása szükséges.

(3) Az (1) bekezdés szerinti méretet meg nem haladó 4 db, vagy annál több honvédségi járműből álló közúti menetoszlop kíséréséhez elő- és utófutó gépjármű beállítása szükséges.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 27/2016. (XII. 23.) HM rendelet 13. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék