13/2010. (X. 5.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] A rendelet hatálya Magyarország területén közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton közlekedő, a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, a lánctalpas, továbbá a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó járműre és járműszerelvényre (a továbbiakban együtt: jármű), azok tulajdonosára (üzemben tartójára), valamint a járművek vezetőjére terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában megengedett össztömeget, illetve megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, valamint túlméretes járműnek minősülnek azok a járművek, amelyek meghaladják a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R.) 5-7. §-ában foglalt értékeket.

(3) E rendelet alkalmazásában jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés z/2. pontjában meghatározott, "Korlátozott forgalmú övezet (zóna)" közúti jelzőtáblával megjelölt közlekedési korlátozás.

2. § (1)[2] Az R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott útkímélő tengelyre (tengelycsoportra) vonatkozó, az R. 6. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 6. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, 6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában és 7. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában engedélyezett értékeket a díjszámítás tekintetében akkor lehet figyelembe venni, ha azt a magyar hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátott jármű esetében a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal a jármű forgalmi engedélyébe tett bejegyzéssel megállapította, és e bejegyzésből egyértelműen kitűnik, hogy az érték útkímélő tengelyre vagy tengelycsoportra vonatkozik.

(2)[3] Külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátott jármű esetében a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal az (1) bekezdés szerinti esetekben a tengely (tengelycsoport) útkímélő jellegének megállapítása érdekében az ezt igazoló iratokat bekérheti.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott járművek közlekedéséhez közútkezelői hozzájárulás szükséges.

(2) A közútkezelői hozzájárulást

a) országos közút esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - amennyiben nem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos közút kezelője - az érintett közútkezelő előzetes hozzájárulásával,

b) helyi közút esetén annak kezelője, vagy

c) közforgalom elől el nem zárt magánút esetén annak tulajdonosa

adja meg.

(3) Ha a jármű közlekedése több útkezelő által kezelt utat érint, a közútkezelői hozzájárulást országos közutat

a) érintő közlekedés esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt., vagy

b) nem érintő közlekedés esetén az indulás helye szerinti út kezelője vagy tulajdonosa

az érintett útkezelő előzetes hozzájárulása alapján adja meg.

(4)[4] E rendelet alkalmazásában - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja alapján - a főváros közigazgatási területén a helyi közutak tekintetében a Fővárosi Önkormányzat minősül útkezelőnek.

(5) A közútkezelői hozzájárulás a vasút vagy a közmű (más létesítmény) kezelőjének egyetértésével vagy feltételekkel adható meg, ha a közútkezelői hozzájárulásban kijelölni tervezett útvonal

a) vasúti átjárón vezet keresztül, és a jármű 22 méternél hosszabb, 4 méternél magasabb vagy tengelyterhelése a külön jogszabályban meghatározott értékeket meghaladja, vagy

b) az út területén, az alatt vagy felett más létesítményt érint.

(6)[5] Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges a közútkezelő hozzájárulása az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szélességű, mezőgazdasági rendeltetésű, irattal, gépkönyvvel vagy üzemeltetői nyilatkozattal (amely tartalmazza a vontatmány 5. melléklet szerinti besorolását és azonosítóját, mint például: gyártmánya, típusa, alvázszáma, motorszáma, kódszáma) ellátott erőgépekre és vontatmányukra, amelyek útvonalengedély nélkül vehetnek részt a közúti forgalomban. Az ilyen járművek felsorolását és biztonságos közlekedésükhöz szükséges feltételeket az országos és helyi közutakon, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánúton az 5. melléklet határozza meg.

4. § (1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a lánctalpas jármű esetében a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt az erre a célra rendszeresített, 1. melléklet szerinti nyomtatványon a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelőhöz kell - papír alapon vagy elektronikus úton - benyújtani. A jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelőhöz - az általa meghatározott formában - kell a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt benyújtani.

(2) A közútkezelői hozzájárulás igénylésével egyidejűleg a közútkezelői hozzájárulás kiadásának költségeivel arányban álló eljárási díjat kell a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő részére fizetni. A fizetendő eljárási díj - közútkezelői hozzájárulásonként - az alapdíj és a 2. mellékletben meghatározott szorzószámok szorzata. Az alapdíj 1000 Ft + ÁFA.

(3) A közútkezelői hozzájárulás kiadásához szükséges vizsgálat bonyolultságától függően az annak kiadására jogosult útkezelő a közútkezelői hozzájárulás kiadását az útvonal előzetes bejárásához és egyéb feltételekhez kötheti, amelyeket a közútkezelői hozzájárulásban határoz meg.

(4)[6] Ha a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes vagy a lánctalpas jármű üzemben tartója a szükséges közútkezelői hozzájárulással nem rendelkezik, a határátkelőhelyen a megyei adó- és vámigazgatóság, vagy a határrendészeti kirendeltség, illetve ennek hiányában a rendőrkapitányság a jármű be- vagy kiléptetését a közútkezelői hozzájárulás beszerzéséig megtagadja.

(5) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármű közlekedéséhez kiadott közútkezelői hozzájárulás - külön díjfizetés nélkül - magában foglalja a jármű útvonala által érintett, jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás alóli felmentést is.

5. § (1) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a közútkezelői hozzájárulásban a jármű üzemben tartója részére meghatározza azt az útvonalat, amelyen a jármű közlekedhet és azokat a feltételeket, amelyek a jármű közlekedése során biztosítják a közút és tartozékainak védelmét, valamint a közúti közlekedés biztonságának megóvását.

(2) A közútkezelői hozzájárulás lehet eseti vagy határozott időre szóló.

(3) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a biztonságos közlekedés, valamint az utak védelme érdekében a jármű közlekedéséhez - a kérelmező költségére - rendőri kíséretet, szakkíséretet vagy egyéb kíséretet is megjelölhet. Szakkíséretet vagy egyéb kíséretet csak a 4. mellékletben megjelölt személyi és tárgyi feltételek biztosításával lehet ellátni.

(4) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt elutasíthatja, illetve az érintett útkezelő a meghatározott előzetes hozzájárulást megtagadhatja, ha

a) a megengedett össztömeget, a megengedett legnagyobb tengelyterhelést túllépő vagy a túlméretet okozó szállítmány megbontható vagy más közlekedési eszközzel is továbbítható, vagy

b) az út a teherbírása és állapota alapján - figyelemmel az alatta elhelyezett nyomvonal jellegű létesítményekre és a közút feletti, illetve melletti szabad tér méretére, továbbá az utat övező növényzetre is - nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy méretet meghaladó vagy lánctalpas jármű azon közlekedjék.

(5) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a honlapján közzéteszi az (1) bekezdésben szereplő feltételekre és a (3) bekezdésben szereplő kíséretre vonatkozó előírásait.

6. § (1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművek közlekedése esetén díjat (a továbbiakban: túlsúlydíj) kell fizetni. A díjfizetés elmulasztása miatt - külön jogszabály szerint - fizetendő közigazgatási bírság nem mentesít a 4. § (2) bekezdése szerinti eljárási díj és a túlsúlydíj megfizetésére vonatkozó kötelezettség alól.

(2) A fizetendő túlsúlydíj összege a 3. melléklet szerinti díjtételek (Ft/km) és a távolság (km) szorzata növelve a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékével. Közútkezelői hozzájárulás igénylése esetén az abban meghatározott távolság, a közútkezelői hozzájárulás igénylésének elmulasztása esetén a ténylegesen megtett távolság alapján kell a díjat megállapítani.

(3) A túlsúlydíjat - a közútkezelői hozzájárulásban előírt módon és időpontig - a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő számlájára kell befizetni. A beszedett túlsúlydíj a közforgalom elől el nem zárt magánút esetén annak tulajdonosát, helyi közút esetén annak kezelőjét, a koncessziós szerződés alapján működtetett közút tekintetében a koncessziós társaságot az adott úton megtett távolság arányában illeti meg, melynek szétosztásáról a közútkezelői hozzájárulást kiadó útkezelő gondoskodik.

(4)[7] A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az általa a tárgynegyedévben beszedett, a fentiek szerint szétosztásra nem került túlsúlydíjból származó tényleges bevételeket negyedévente a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napjáig a "Közúthálózat fenntartás és működtetés" fejezeti kezelésű előirányzat javára köteles átutalni.

(5) Jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén a díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott érvényességi idő és a jármű össztömegének alapul vételével kell meghatározni, növelve a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékével. Jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén a díj közvetlenül illeti meg a hozzájárulás kiadóját.

(6) A jármű üzemben tartója jogosult a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármű közlekedéséért járó díjat évente egy összegben megfizetni vagy a díjjal kapcsolatban utólagosan a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelővel elszámolni a hozzájárulásban meghatározott időpontban és feltételek szerint.

7. § (1) Nem kell a 6. § (1) bekezdés szerinti díjat és a 4. § (2) bekezdése szerinti eljárási díjat fizetni

a) a közforgalmú személyszállító jármű után,

b) a kommunális feladatot ellátó jármű után,

c) a katasztrófa elhárításában, megelőzésében, valamint ezzel összefüggésben a tűzoltásban és a műszaki mentésben alkalmazott, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett (ideértve a járműnek és a személyi állománynak a feladatra történő felkészítését is) jármű után,

d)[8] a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést legfeljebb 10%-kal meghaladó, Magyarország területén közúti-vasúti vagy közúti-vízi kombinált forgalomban - a kombi terminál vagy belvízi RO-RO kikötő (illetve előre bejelentett alkalmi rakodóhely) és a fel-, illetőleg lerakodás helye között - a közúton legfeljebb 70 kilométer távolságon belül közlekedő járművek után,

e) az út kezelését (üzemeltetését és fenntartását) végző olyan járművek után, amelyek esetében a közútkezelői hozzájárulást igénylő útkezelő azonos a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelővel, és

f) a főváros közigazgatási területének kivételével a szilárd burkolattal nem rendelkező közutakon közlekedő túlméretes járművek után.

(2) E rendelet alkalmazásában kommunális feladatot ellátó jármű az a gépjármű, amely - műszaki felépítésénél fogva - csak a mentőszolgálatban, a tűzoltószolgálatban, halottszállításra, úttisztításra, valamint kommunális hulladékszállításra használható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díjmentesség - az (1) bekezdés a)-b) és f) pontjában meghatározottak kivételével - nem érinti a közútkezelői hozzájárulás beszerzése iránti kötelezettséget. Közútkezelői hozzájárulás nélküli közlekedés esetén a jármű üzemben tartója a díjmentességre utólagosan nem jogosult.

(4) A díjfizetési kötelezettség alól indokolt esetben

a) országos közút esetén a közlekedésért felelős miniszter,

b) helyi közút esetén az illetékes helyi önkormányzat, vagy

c) közforgalom elől el nem zárt magánút esetén annak tulajdonosa

felmentést adhat.

8. § (1) A járművek össztömegét, tengelyterhelését és méretét a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott ellenőrző hatóság az általa bevont közútkezelő vagy más szervezet segítségével helyszíni mérés, hitelesített mérőberendezéssel végzett mérésről kiállított okmány vagy menetokmányok alapján ellenőrizheti.

(2)[9] A helyi közúton végzett ellenőrzés költségét a közútkezelőnek, a közforgalom elől el nem zárt magánúton végzett ellenőrzés költségét a tulajdonosnak kell fedezni.

(3) Az ellenőrzést végző jelzésére a jármű vezetője köteles a járművét megállítani, a jármű és a rakomány okmányait bemutatni, a járművet a helyszíni mérésnek alávetni, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos felhívást teljesíteni.

(4) Az ellenőrzés alá vont járművel az ellenőrzés helyszínét csak a mérés befejezése után, illetve a mérést végző engedélyével szabad elhagyni. Az ellenőrzés során a továbbhaladás feltételeként szabható a közútkezelői hozzájárulás pótlólagos beszerzése vagy az össztömeg-, tengelyterhelés- és mérethatár túllépésének megszüntetése a rakomány átrendezésével vagy átrakodással.

(5) Ha a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, valamint a túlméretes jármű közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően vesz részt a közlekedésben, erről az ellenőrzést végző jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet az ellenőrzést végző és a jármű vezetője írja alá.

(6) A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött jármű vezetőjének át kell adni. Ha az ellenőrzött jármű vezetője a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, a helyszínen a jegyzőkönyvbe észrevételt tehet. Erre a lehetőségre az ellenőrzést végző a jármű vezetőjét figyelmeztetni köteles. Ha a jármű vezetője a jegyzőkönyv aláírását vagy átvételét megtagadja, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

9. § (1) A közútkezelői hozzájárulással egyenértékű az a hiteles mérési bizonylat, amellyel az indulás időpontjára vonatkozóan igazolható, hogy a jármű a megengedett össztömeget és tengelyterhelést nem haladta meg. E rendelkezés nem vonatkozik a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetére.

(2) Nem minősül a megengedett értékek túllépésének az élő állatot szállító, valamint a tartálykocsiban folyékony vagy ömlesztett árut szállító jármű esetében a megengedett tengelyterhelési értékek 1 tonnával való túllépése.

(3) Az ellenőrzés helyszínén - ha a jármű vezetője a tengelytúlterhelést a rakomány átrendezésével, illetve lerakásával megszünteti - az ellenőrző hatóság, illetve a mérést végző egyéb szervezet egy alkalommal engedélyezi az újramérlegelést, amennyiben átrakodás történt. Az újramérlegelés adatai a már megtett útra vonatkozóan nem érvényesek, azoknak csak a továbbközlekedés szempontjából van jelentőségük.

10. § (1) Ez a rendelet 2010. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott közútkezelői hozzájárulások iránti kérelmek, valamint a hatálybalépését követő ellenőrzések esetén kell alkalmazni.

(2)[10]

(3) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott közútkezelői hozzájárulások érvényességét. A folyamatban lévő ügyeket a kérelem benyújtásakor, illetve az ellenőrzés időpontjában hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni.

(4) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításairól szóló - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-ei 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez

Közútkezelői hozzájárulás össztömeg-, tengelyterhelés- és mérethatárt meghaladó jármű közúti közlekedéséhez

2. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulásért fizetendő eljárási díj*

1. Az alapdíj a 3. § (7) bekezdésében meghatározott összeg
2.a) Sürgősségb) Feltételekc) szorzószám
2.1.Normál15 munkanapon belül1
2.2.Sürgős3 munkanapon belüli kiállítás2
2.3.Azonnali6 munkaórán belül3
3.Távolság
3.1.Térségen belültávolság <= 100 km1
3.2.Térségek közötttávolság > 100 km1,5
4.Bonyolultság
4.1.Egyszerűszélesség <= 3,2 m
hosszúság <= 22 m
magasság <= 4,2 m
össztömeg <= 501
egyes tengelyterhelés <= 11,51
tengelycsoport terhelés <= megengedett érték 120%1
4.2.Bonyolult3,2 m < szélesség <= 4 m
22 m < hosszúság <= 35 m
4,2 m < magasság <= 4,5 m
501 < össztömeg <= 801
11,51 < egyes tengelyterhelés <= 131
megengedett érték 120%-a < tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 135%-a2
4.3.Különösen bonyolult4 m < szélesség
35 m < hosszúság
4,5 m < magasság
801 < össztömeg
megengedett érték 135%-a < tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 150%-a3
5.Időtartam
5.1.3 hónap4
5.2.6 hónap6
5.3.12 hónap8
6.Útvonalak
6.1.Egy kijelölt útvonalraszélesség <= 3,5 m1
hosszúság <= 26 m
magasság <= 4,3 m
össztömeg
2 tengelyes jármű <= 261
3 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 361
4 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 481
5 vagy több tengelyes jármű vagy járműszerelvény <=60t
egyes tengelyterhelés <= 131
tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték
150%-a
[11]
6.2.Kiindulási cím és a tőle 30 km-en belül lévő úticélok közötti közlekedésreMezőgazdasági vontató, önjáró Vontatott Munkagép vagy Lassú jármű össztömeg <= 2810,6
6.3.Teljes úthálózatraszélesség <= 3 m2,5
érvényeshosszúság <= 22 m
magasság <= 4 m
össztömeg
2 tengelyes jármű <= 241
3 tengelyes jármű <= 281
4 tengelyes jármű <= 321
3 tengelyes járműszerelvény <= 321
4 tengelyes járműszerelvény <= 381
5 vagy több tengelyes jármű vagy járműszerelvény <=40t
egyes tengelyterhelés <= 121
tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték
135%-a
6.4.Gyorsforgalmi és főútiszélesség <= 3,5 m4
úthálózatra érvényeshosszúság <= 26 m
magasság <= 4,3 m
össztömeg
2 tengelyes jármű <= 261
3 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 361
4 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 481
5 vagy több tengelyes jármű vagy járműszerelvény
<=60t
egyes tengelyterhelés <= 131
tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték
150%-a

* A díj összegét

a) az egy alkalomra érvényes közútkezelői hozzájárulás esetén az 1., 2., 3., 4. pontban,

b) a meghatározott időtartamra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás esetén az 1., 2., 5., 6. pontban meghatározott alapdíj és szorzószámok szorzataként kell megállapítani.

** A tengelycsoporton belül egyik tengely terhelése sem haladhatja meg a 12 t értéket.

3. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez

1. A megengedett össztömeget meghaladó járművek után fizetendő díjak

a)b)
Össztömeg, tDíj [Ft/km]
1.1. 40,0-nél nagyobb 45,0-ig110
1.2. 45,0-nél nagyobb 50,0-ig130
1.3. 50,0-nél nagyobb 55,0-ig160
1.4. 55,0-nél nagyobb 60,0-ig220
1.5. 60,0-nál nagyobb 65,0-ig290
1.6. 65,0-nél nagyobb 70,0-ig350
1.7. 70,0-nél nagyobb 75,0-ig450
1.8. 75,0-nél nagyobb 80,0-ig540
1.9. 80,0-nál nagyobb 85,0-ig700
1.10. 85,0-nél nagyobb 90,0-ig860
1.11. 90,0-nél nagyobb 95,0-ig1020
1.12. 95,0-nél nagyobb 100,0-ig1220
100,0 tonna felett megkezdett 10 tonnánként további 480 Ft/km

2. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó - fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű - járművek után fizetendő díjak

2.1. Egyes tengely

a)b)
Túllépés tDíj [Ft/km]
2.1.1. 0-nál nagyobb 0,5-ig50
2.1.2. 0,5-nél nagyobb 1,0-ig80
2.1.3.1,0-nél nagyobb 1,5-ig130
2.1.4.1,5-nél nagyobb 2,0-ig240
2.1.5. 2,0-nél nagyobb 2,5-ig370
2.1.6. 2,5-nél nagyobb 3,0-ig520
2.1.7. 3,0-nál nagyobb 3,5-ig700
2.1.8. 3,5-nél nagyobb 4,0-ig900
2.1.9. 4,0-nél nagyobb 4,5-ig1100
2.1.10. 4,5-nél nagyobb 5,0-ig1400
2.1.11. 5,0-nél nagyobb 5,5-ig1700
2.1.12. 5,5-nél nagyobb 6,0-ig2000
6.0 tonna túllépés felett minden megkezdett 0,5 tonnánként további 300 Ft/km

2.2. Kettős tengelycsoport

a)b)
Túllépés, tDíj [Ft/km]
2.2.1. 0-nál nagyobb1,0-ig80
2.2.2. 1,0-nél nagyobb 2,0-ig130
2.2.3. 2,0-nél nagyobb 3,0-ig230
2.2.4. 3,0-nál nagyobb 4,0-ig350
2.2.5. 4,0-nél nagyobb 5,0-ig480
2.2.6. 5,0-nél nagyobb 6,0-ig630
2.2.7. 6,0-nál nagyobb 7,0-ig800
2.2.8. 7,0-nél nagyobb 8,0-ig990
2.2.9. 8,0-nál nagyobb 9,0-ig1240
2.2.10. 9,0-nél nagyobb 10,0-ig1540
10,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 1,0 tonnánként további 300 Ft/km

2.3. Három tengelyből álló tengelycsoport

a)
Túllépés, t
b)
Díj[Ft/km]
2.3.1. 0-nál nagyobb 1,0-ig110
2.3.2. 1,0-nél nagyobb 2,0-ig170
2.3.3. 2,0-nél nagyobb 3,0-ig260
2.3.4. 3,0-nél nagyobb 4,0-ig350
2.3.5. 4,0-nél nagyobb 5,0-ig450
2.3.6. 5,0-nél nagyobb 6,0-ig560
2.3.7. 6,0-nál nagyobb 7,0-ig680
2.3.8. 7,0-nél nagyobb 8,0-ig800
2.3.9. 8,0-nál nagyobb 9,0-ig930
2.3.10. 9,0-nél nagyobb 10,0-ig1090
2.3.11. 10,0-nél nagyobb 11,0-ig1280
2.3.12. 11,0-nél nagyobb 12,0-ig1470
2.3.13. 12,0-nél nagyobb 13,0-ig1700
13,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 1,0 tonnánként további 250 Ft/km

3. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó - fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekű - járművek után fizetendő díjak (lánctalpas járművek kivételével)

a)b)
Túllépés, tDíj [Ft/km]
3.1. 0-nál nagyobb 0,5-ig50
3.2. 0,5-nél nagyobb 1,0-ig80
3.3. 1,0-nél nagyobb 1,5-ig130
3.4. 1,5-nél nagyobb 2,0-ig190
3.5. 2,0-nél nagyobb 2,5-ig260
3.6. 2,5-nél nagyobb 3,0-ig340
3.7. 3,0-nál nagyobb 3,5-ig420
3.8. 3,5-nél nagyobb 4,0-ig510
3.9. 4,0-nél nagyobb 4,5-ig600
3.10. 4,5-nél nagyobb 5,0-ig690
3.11. 5,0-nél nagyobb 5,5-ig790
3.12. 5,5-nél nagyobb 6,0-ig900
6,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 0,5 tonnánként további 150 Ft/km

4. A jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek után fizetendő legmagasabb díjak

A jelzőtáblán meghatározott össztömeghatár feletti megkezdett tonnánként: legfeljebb 300 Ft/nap, vagy 6000 Ft/hónap, vagy 60 000 Ft/év.

4. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez

A megengedett össztömeget, tengelyterhelést és mérethatárt meghaladó járművek kíséretéhez előírt személyi és tárgyi feltételek

1. A szakkíséretre vonatkozó személyi feltételek

1.1. Szakkíséretet csak olyan személy láthat el, aki a közlekedésért felelős minisztertől szakkísérői képesítést kapott.[12]

1.2. Szakkísérői képesítést az a "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és 5 év szakmai (vezetési) gyakorlattal rendelkező személy kaphat, aki a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium vizsgabizottsága előtt az 1.3. pontban előírt témakörökből szakkísérő vizsgát tett, illetve szakirányú képesítései alapján a közlekedésért felelős miniszter a vizsga alól felmentette.[13]

1.3. A szakkísérőnek a következő témakörökből kell vizsgát tennie:

1.3.1. Közlekedésbiztonsági ismeretek (szóbeli)

1.3.2. Közúti műszaki ismeretek (szóbeli)

1.3.3. Árufuvarozási ismeretek (szóbeli)

1.3.3.1. Rakodás, rakománykezelés, rakomány elhelyezés-rögzítés

1.3.3.2. Fuvarozáshoz szükséges dokumentumok és azok használata

1.3.4. Esettanulmány (összevont járműkísérői feladat) megoldása

2. A szakkíséret ellátásához előírt tárgyi feltételek

2.1. Kísérő jármű, amely alkalmas a 2.3. pontban foglalt berendezés előírt módon történő üzemeltetésére, és amelynek szerkezeti magassága legalább 1800 mm.

2.2. 2 db jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés.

2.3. Külön jogszabályban meghatározott: "előzni tilos", és "tehergépkocsival előzni tilos" jelzőtáblák jelzését a mögöttes forgalom, valamint "egyéb veszély" jelzőtábla jelzését a szembejövő és a mögöttes forgalom számára mutató, változtatható jelzésképű, legkevesebb 1250x1050 mm méretű, piros-fehér sávozású, lehajtható kivitelű berendezés, amely a kísérő jármű tetején van elhelyezve.

2.4. A kísérő jármű hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen megjelölve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára szolgáló tájékoztatást adó jelzés rögzítésére.

2.5. "Túlméretes szállítmány" vagy "Különleges szállítmány" feliratú, kitűzhető, legkevesebb 1200x300 mm méretű tábla a kísért járműre történő elhelyezés céljából.

2.6. "Túlméretes szállítmány" vagy "Különleges szállítmány" feliratú, kitűzhető, 900x450 mm méretű tábla a kísérő járműre történő elhelyezés céljából.

2.7. Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között.

2.8. Rádiótelefon.

2.9. Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járművön kívüli munkavégzés esetén a kísérő jármű vezetőjének, illetve a szakkísérethez tartozó személynek viselnie kell.

2.10. Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa és piros fényű lámpa.

2.11. Legkevesebb 2 db, legalább 400x400 mm méretű, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.

2.12. Legalább 50 m hosszúságú mérőszalag.

2.13. A rakomány és az út feletti akadály magasságának ellenőrzésére alkalmas teleszkópos magasságmérő rúd.

2.14. Munkavégzés helyét megvilágító lámpa.

2.15. Forgalomkorlátozást biztosító eszközök:

2.15.1. terelőkúp, legkevesebb 4 db,

2.15.2. kihelyezhető, villogó, borostyánsárga fényt adó lámpa, legkevesebb 2 db,

2.15.3. jelzőszalag.

2.16. 1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tűzoltó készülék.

2.17. A hajtott kerekekre felszerelhető hólánc.

3. Az egyéb kíséretre vonatkozó személyi feltételek[14]

Egyéb kíséretet csak olyan személy láthat el, aki legalább "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és 2 év vezetési gyakorlattal rendelkezik.

4. Az egyéb kíséret ellátásához előírt tárgyi feltételek

4.1. Legalább 1 db, jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés.

4.2. A kísérő jármű hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen megjelölve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára szolgáló tájékoztatást adó jelzés rögzítésére.

4.3. "Túlméretes jármű" feliratú, kitűzhető, 600x300 mm méretű tábla a kísérő járműre történő elhelyezés céljából.

4.4. Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között.

4.5. Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járművön kívüli munkavégzés esetében a kísérő jármű személyzetének viselnie kell.

4.6. Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa (fényvisszavető fóliával vagy fénykibocsátó eszközzel ellátva).

4.7. Legkevesebb 2 db, legalább 400x400 mm méretű, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.

4.8. Legalább 50 m hosszúságú mérőszalag.

4.9. Forgalomkorlátozást biztosító eszközök:

4.9.1. terelőkúp, legkevesebb 4 db,

4.9.2. jelzőszalag.

4.10. 1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tűzoltó készülék.

4.11. A hajtott kerekekre felszerelhető hólánc.

5. E rendelet 3. § (6) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági erőgépek és vontatmányok közlekedése esetén az 5. melléklet B) pontjában előírt járműkíséret tárgyi feltételei csak a 4.1., 4.4., 4.5. és 4.6. pontokra terjed ki.[15]

5. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez[16]

A megengedett szélességi méretet meghaladó mezőgazdasági rendeltetésű erőgépek és vontatmányaik felsorolása, valamint közúti közlekedési feltételeik

A) Az útvonalengedély nélkül közlekedő mezőgazdasági rendeltetésű erőgépek és vontatmányaik felsorolása.

1 ERŐGÉPEK

11 Traktorok

111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok

112 Különleges traktorok

12 Magajáró betakarítók

121 Szántóföldi növények betakarító gépei

129 Egyéb betakarítók

19 Egyéb magajáró gépek

191 Magajáró rakodók

199 Magajáró egyéb gépek

2 ERŐGÉPEK MUNKAGÉPEI

21 Talajművelő- és földmunkagépek

211 Ekék

212 Boronák

213 Hengerek

214 Tárcsás talajművelők

215 Kultivátorok

216 Magágykészítők

217 Talajlazítók

218 Talajművelő egyéb gépek

22 Vető- és ültetőgépek

221 Vetőgépek

222 Ültetőgépek

23 Növényvédő gépek, műtrágya- és szerves trágya szórók

231 Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. gépek

232 Műtrágyaszóró gépek

234 Folyékony(híg)trágya-kijuttatók

24 Betakarítógépek, adapterek

241 Kalászosgabona-betakarító gépek, adapterek

242 Kukoricabetakarító gépek, adapterek

243 Cukorrépa-betakarító gépek

244 Burgonyabetakarító gépek

245 Szálastakarmány-betakarító gépek, adapterek

246 Szántóföldi növények egyéb betakarítógépei, adapterei

249 Egyéb betakarítógépek

25 Álló- és vegyes munkák gépei

251 Vontatott és rászerelt rakodógépek, adapterek, szállító-felépítmények

253 Gyümölcs- és szőlőápolás gépei

254 Takarmányozással, almozással összefüggő gépek

6. EGYES KIEMELT TERMELÉSI FELADATOK SPECIÁLIS GÉPEI, BERENDEZÉSEI

61 Erdőgazdálkodás speciális gépei, berendezései

612 Erőgépek erdészeti munkagépei

B) Mezőgazdasági rendeltetésű erőgépek és vontatmányaik közúti közlekedési feltételei

1. Figyelmeztető jelzést adó berendezés(ek) használata kötelező a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 50. § (1) bekezdés d) pontja szerint oly módon, hogy a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól látható legyen.

2. A járművezető köteles az úthasználat megkezdése előtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról.

3. A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie.

4. Amennyiben a jármű vezetője az út vonalvezetése (pl. beláthatatlan útszakasz, táblával jelzett veszélyes útkanyarulat), aktuális forgalomnagysága és az általa vezetett jármű sajátosságai miatti közlekedése az átlagosnál nagyobb baleseti kockázattal jár, úgy a közúton történő mozgását köteles egyéb járműkísérettel is biztosítani. Az egyéb járműkíséretet oly módon kell ellátni, hogy a beláthatatlan útszakaszon és a táblával jelzett veszélyes útkanyarulatban a kísérő jármű előfutó, egyenes úttesten követő biztosítást végezzen.

5. A járműnek, járműszerelvénynek úgy kell közlekednie, hogy legalább 3,0 m széles burkolt úttest szabadon maradjon a forgalom elhaladása érdekében. A jármű, járműszerelvény közlekedése során - igény és lehetőség szerint, illetve amennyiben a 3,0 m nem tartható be - félreállással kell biztosítani a mögöttes forgalom zavartalan továbbhaladását.

6. Kizárólag egyéb járműkísérettel lehet közlekedni a 4,5 m jármű/járműszerelvény szélességet meghaladó méret esetében, továbbá minden lakott területen kívüli emelt sebességű útszakaszon.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 71. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 60. § a) pontja. Hatályos 2017.01.03.

[3] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 60. § b) pontja. Hatályos 2017.01.03.

[4] Módosította a 76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[5] Beiktatta a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.07.22.

[6] Módosította a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 23. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[7] Megállapította az 51/2015. (IX. 18.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.09.19.

[8] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 71. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[9] Módosította a 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet 46. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.06.04.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.11.02.

[11] Módosította a 76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[12] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 60. § c) pont ca) alpontja. Hatályos 2017.01.03.

[13] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 60. § c) pont cb) alpontja. Hatályos 2017.01.03.

[14] Megállapította a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.07.22.

[15] Beiktatta a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.07.22.

[16] Beiktatta a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.07.22.

Tartalomjegyzék