91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

az új földforgalmi szabályozással összefüggésben a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról

A Kormány

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában,

a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"c) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;"

(2) A Hr. 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"e) pályázó: a pályázati felhívás alapján ajánlatot tevő természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet;"

2. § A Hr. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közös önkormányzati hivatal esetében a pályázati felhívást az Nfatv. 26. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a közös önkormányzati hivatalnál is közzé kell tenni.

(4) A pályázati eljárás kezdő napja a pályázati felhívást tartalmazó hirdetménynek a földrészlet fekvése szerinti települési (a fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) polgármesteri hivatala, illetve a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztést követő nap."

3. § (1) A Hr. 7. § (1) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:

[A földrészlet nyilvános pályázat útján történő eladására, haszonbérbe adására irányuló pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:]

"19. az Nfatv. 19. § (4) bekezdésében meghatározottakról való figyelemfelhívást."

(2) A Hr. 7. § (2) bekezdésének 4-5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pályázati kiírás a pályázati felhívásban foglalt adatokon túl tartalmazza:]

"4. a földrészletet terhelő szolgalmi jogot és vezetékjogot;

5. az ingatlan-nyilvántartásba az állam tulajdoni illetőségére feljegyzett elidegenítési tilalmat;"

4. § A Hr. 14. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[Érvénytelen a pályázat, ha]

"j) a pályázóval szemben megállapításra kerül, hogy nyertessége esetén a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) foglalt szerzési korlátok megsértése állna fenn."

5. § A Hr. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott földrészlet haszonbérbe adására irányuló pályázati eljárásban pályázóként az a természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet vehet részt, aki a Földforgalmi tv. alapján földhasználati jogosultságot szerezhet."

6. § A Hr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) Az NFA a szerződést a Földforgalmi tv.-ben meghatározott 60 napos jogvesztő határidőn belül, az ott meghatározott érvényes elfogadó jognyilatkozatot benyújtó elővásárlásra jogosultak közül a jogszabály szerint első helyen álló jogosulttal köti meg az Nfatv. 26. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

(2) Több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult közül sorsolással kell kiválasztani a szerződő felet. A sorsolást az NFA hivatalos helyiségében, közjegyző, az NFA képviselője, és az azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosultak jelenlétében kell megtartani. A sorsolásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) Elfogadó nyilatkozat hiányában a 23. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy a szerződéskötés határidejének kezdő napja a Földforgalmi tv.-ben meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő lejártát követő nap."

7. § (1) A Hr. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az árverési hirdetményt az Nfatv. 26. § (2) bekezdésében előírt módon kell közzétenni, és az árverés helyszínén is ki kell függeszteni. A közös önkormányzati hivatal esetében az árverési hirdetményt az Nfatv. 26. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a közös önkormányzati hivatalnál is közzé kell tenni. Az árverés meghirdetésének napja az árverési hirdetménynek a földrészlet fekvése szerinti önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztést követő nap."

(2) A Hr. 31. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az NFA az árverés időpontjáról és a kikiáltási árról az árverési hirdetmény közzétételével egyidejűleg köteles értesíteni]

"c) a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót, valamint az NFA-val szerződéses jogviszonyban álló olyan földhasználót is, akinek a használata a földhasználati nyilvántartásba nem került bejegyzésre."

8. § A Hr. a következő 32/A. §-sal egészül ki:

"32/A. § Az elővásárlási jog gyakorlására, és a több, azonos ranghelyen álló elővásárlásra jogosult esetén a szerződő fél kiválasztására a 28. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók."

9. § A Hr. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az adásvételi szerződés tárgya a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) meghatározott termőföld, a szerződésben - ide nem értve az (1a) bekezdésben meghatározott esetet -rögzíteni kell a vevő azon kötelezettségét, hogy azt a Tfvt. 21. § (3) bekezdésének a)-d), f)-g) és a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak kivételével 5 évig más célra nem hasznosítja. Az adásvételi szerződésben rögzíteni kell azt is, hogy a birtokbaadás időpontja nem lehet korábbi, mint a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése."

10. § A Hr. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A rendes felmondási időt a felek a szerződésben határozzák meg, oly módon, hogy az NFA a Tfvt.-ben előírtak szerint, az ott meghatározott termőföld és a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld hasznosítási kötelezettségének teljesítéséről, illetve a művelés alól kivett területekkel összefüggő gazdálkodási feladatok ellátásáról gondoskodni tudjon."

11. § A Hr. 44. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Földet érintő csere esetében a (2) bekezdésben foglaltakon túl a csere feltétele, hogy

a) a Földforgalmi tv. 12. § (1) bekezdésben foglalt feltételek fennálljanak, és

b) az állam javára megszerzett föld aranykorona (AK) értéke - a szőlő, a gyümölcsös és az erdő művelési ágban nyilvántartott föld, valamint a (4) bekezdésben meghatározott területek kivételével - ne legyen kevesebb a föld fekvése szerinti településen fekvő, azonos művelési ágú földek átlag AK értékénél."

12. § A Hr.

a) 1. § (1) bekezdésében a "jogi személyekre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szövegrész helyébe az "és a gazdálkodó szervezetekre",

b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "20. § (4) bekezdése" helyébe a "19/A. § (3) bekezdése", a "termőföld" szövegrész helyébe a "földrészlet",

c) 7. § (2) bekezdés 2. és 6. pontjában, és a 31. § (3) bekezdés 7. pontjában az "a Magyar Állam" szövegrész helyébe az "az állam",

d) 10. § (8) bekezdésében a "Ptk. 301. § és 301/A. §-a" szövegrész helyébe "a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. §-a",

e) 11. § (1) bekezdésében a "magánszemélyeknél" szövegrész helyébe a "természetes személyeknél",

f) 24. § (1) bekezdés b) pontjában a "jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezet",

g) 24. § (1) bekezdés c) pontjában a "jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezetnek",

h) 25. §-át megelőző III. fejezet címében a "TERMŐFÖLDNEK" szövegrész helyébe a "FÖLDNEK",

i) 26. § (1) bekezdésében a "Tft. 13. §-ában" szövegrész helyébe a "Földforgalmi tv. 44. §-ában",

j) 28. § (3) bekezdésében a "15 napos" szövegrész helyébe a "60 napos",

k) 36. § (2) bekezdésében a "Tft.-ben" szövegrész helyébe a "Földforgalmi tv.-ben",

l) 43/C. § (2) bekezdésében a "43/B. § (1) bekezdésben" szövegrész helyébe a "43/B. §-ban",

m) 43/D. § (6) bekezdésében a "magánszemélyeknél" szövegrész helyébe a "természetes személyeknél",

n) 43/D. § (10) bekezdés a) pontjában a "Tft." szövegrész helyébe a "Földforgalmi tv.",

o) 44. § (5) bekezdésében a "termőföldjeinek" szövegrész helyébe a "földjeinek" szöveg, a "termőföld" szövegrészek helyébe a "föld",

p) 45. § (1) bekezdésében a "termőföld" szövegrészek helyébe a "föld", a "cserét a Tft. szerinti" szövegrész helyébe a "cserét", a "termőföldekben" szövegrész helyébe a "földekben", a "termőföldben" szövegrész helyébe a "földben",

q) 45. § (2) bekezdésében a "termőföld" szövegrész helyébe a "föld",

r) 50/A. § (3) bekezdés c) pontjában a "termőföld védelméről szóló törvény" szövegrész helyébe a "Tfvt."

szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a Hr.

a) 1. § (2) bekezdés g) pontja,

b) 4. § (2) bekezdésében az " , ellenszolgáltatás fejében történő vagyonkezelésbe adás" és az " , az ellenszolgáltatás fejében történő vagyonkezelésbe adásra" szövegrész,

c) 25. §-a,

d) 27. §-a,

e) 32. § (5) bekezdésében a "Ha nincs további ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően fel kell hívni a jelen lévő elővásárlásra jogosultakat az elfogadó jognyilatkozat megtételére." szövegrész,

f) 32. § (6)-(9) bekezdése.

2. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1. § (2d) bekezdésében meghatározott földnek minősülő földrészletek (a továbbiakban: földrészlet) adhatók szociális földprogram (a továbbiakban: program) megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe. A földrészletnek a program céljára történő vagyonkezelésbe adására vonatkozó felhívást - hirdetmény formájában - a 2. §-ban meghatározott módon közzé kell tenni. A hirdetmény közzétételéről a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) gondoskodik."

15. § Az Szr. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben az önkormányzat a program keretében az általa hasznosított földrészleteken termesztett növényeket, és az ezekből előállított termékeket önkormányzati feladat ellátásához maga használja fel, úgy a vagyonkezelésbe adás iránti kérelemnek tartalmaznia kell az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot is."

16. § Az Szr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendes felmondási időt a felek a szerződésben határozzák meg, oly módon, hogy az NFA a termőföld védelméről szóló törvényben előírtak szerint, az ott meghatározott termőföld és a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld hasznosítási kötelezettségének teljesítéséről, illetve a művelés alól kivett területekkel összefüggő gazdálkodási feladatok ellátásáról gondoskodni tudjon."

17. § Az Szr.

a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a "termőföldek, és mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek (a továbbiakban együtt: termőterület)" szövegrész helyébe a "földek"

b) 5. § a) pontjában a "termőterületet" szövegrész helyébe a "földet",

c) 5. § b) pontjában a "termőterületen" szövegrész helyébe a "földön",

d) 7. § (1) bekezdés g) pontjában a "termőterületek" szövegrész helyébe a "földek",

szöveg lép.

3. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § 2014. május 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék