263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól

A Kormány

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott földrészletek (a továbbiakban: földrészlet) adhatók szociális földprogram (a továbbiakban: program) megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe. A földrészletnek a program céljára történő vagyonkezelésbe adására vonatkozó felhívást - hirdetmény formájában - a 2. §-ban meghatározott módon közzé kell tenni. A hirdetmény közzétételéről a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) gondoskodik.

(1a)[2] Az (1) bekezdésben meghatározott hirdetmény évente legfeljebb egyszer tehető közzé. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a Kormány által a szociális földprogram tekintetében kiemelt településsé nyilvánított település önkormányzata kéri a hirdetmény közzétételét.

(2) A program céljára olyan földrészlet hirdethető meg, amelyben az állam 1/1 tulajdoni hányaddal rendelkezik. A program céljára nem hirdethető meg:[3]

a) erdő művelési ágú földrészlet, és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület,

b) az adott településen fekvő Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek összterületének 50%-át meghaladó nagyságú terület,

c) olyan földrészlet, amelyen harmadik személynek fennálló joga vagy követelése van.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 50%-os területi határ megállapításánál az erdőt, és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet figyelmen kívül kell hagyni.

(4)[4] A hirdetmény közzétételét megelőzően a vagyonkezelésbe adásra kijelölt földrészletek forgalmi értékbecslését az NFK köteles elvégeztetni. Értékbecslést a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben meghatározott szakértő, illetve gazdálkodó szervezet végezhet.

(5)[5]

2. § (1)[6] A hirdetményt az NFK internetes honlapján, az NFK székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, valamint a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.

(2)[7] A hirdetmény közzétételének napja a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben történő megjelenésének napja.

(3) A hirdetménynek tartalmaznia kell a program céljára átadható földrészletek helyrajzi számait a települések nevének abc sorrendjében, és azok területnagyságát.

(4)[8] A hirdetményt az NFK a közzétételt követő 30 napon belül részben vagy egészben indokolás nélkül visszavonhatja. A visszavonást a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

3. § (1)[9] A települési (fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a program céljára kizárólag a saját településén fekvő földrészleteket kaphat.

(2)[10] Az önkormányzat a földrészletnek a vagyonkezelésébe adására irányuló írásbeli kérelmét az NFK-nál terjesztheti elő a hirdetmény közzétételének napjától számított 30 napon belül. A határidő elmulasztása nem érinti az önkormányzat azon jogát, hogy a később közzétett hirdetmény alapján ismételten kérelmet nyújtson be.

4. § (1)[11] A földrészlet program céljára történő vagyonkezelésbe adásának feltétele, hogy a kérelmező önkormányzat a szociális földprogram megvalósítását olyan tartalmú, a kérelem benyújtásakor hatályos, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény alapján megalkotott önkormányzati rendeletben szabályozza, amely szerint a településen legalább egy éve lakóhellyel rendelkező szociálisan hátrányos helyzetű személyek az önkormányzat részére átadott földrészlet hasznosításában, használatában kötelesek személyesen közreműködni. Az önkormányzat által támogatott, szociálisan hátrányos helyzetű személyek körébe nem tartozhat az egyéni vállalkozó, valamint gazdálkodó szervezetnek a tevékenységében személyesen közreműködő tagja.

(2)[12] A program céljára nem adható vagyonkezelésbe a 2. § szerint közzétett hirdetményben nem szereplő földrészlet.

(3)[13] A program céljára nem szerezhet vagyonkezelői jogot az az önkormányzat,

a)[14] amely a tulajdonában álló földek területnagyságának több mint 50%-át vagyonkezelésbe vagy haszonbérbe adta;

b) amellyel szemben a hirdetmény közzétételének napját megelőző két évben a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírságot szabott ki, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot hozott, vagy növényvédelmi, illetve erdőgazdálkodási bírságot szabott ki.

5. § A program céljára nem adható földrészlet vagyonkezelésbe, annak az önkormányzatnak,

a)[15] amely a földhasználati nyilvántartás szerint más személy tulajdonát képező, száz hektárt meghaladó földet használ, és a bejegyzett földhasználat határozatlan időtartamú, vagy határozott időtartamú, de a földhasználat a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján még nem járt le; vagy

b)[16] amelynek száz hektárt meghaladó földön vagyonkezelői joga áll fenn, és a vagyonkezelés határozatlan időtartamú, vagy határozott időtartamú, de a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján még nem járt le.

6. §[17]

7. § (1) A vagyonkezelésbe adás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a hirdetményben szereplő, az önkormányzat által igényelt földrészletek helyrajzi számát;

b) a 4. § (1) bekezdésében foglalt önkormányzati rendelet megjelölését;

c) a programban részt vevő személyek tervezett létszámát, azon belül a jövedelemmel rendelkező és a jövedelemmel nem rendelkező személyek létszámát;

d) a programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetését;

e) a program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatását, és az önkormányzat közreműködésének módját;

f) a programban részt vevő agrár-szaktanácsadó, mezőgazdasági szakirányú képzettséggel rendelkező személyek megjelölését, valamint a program megvalósítását biztosító tényezőket;

g)[18] a kérelem benyújtásakor az önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában álló földek használatára, hasznosítási módjára vonatkozó adatokat;

h) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket, és kockázatot ki viseli;

i) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy nem áll fenn a 4. § (3) bekezdés a) pontjában és az 5. §-ban meghatározott körülmény;

j) a földrészlet vagyonkezelésbe adásának kérelmezett időtartamát.

(1a)[19] Amennyiben az önkormányzat a program keretében az általa hasznosított földrészleteken termesztett növényeket, és az ezekből előállított termékeket önkormányzati feladat ellátásához maga használja fel, úgy a vagyonkezelésbe adás iránti kérelemnek tartalmaznia kell az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot is.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt jövedelem megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jövedelemszámítást kell alkalmazni.

(3)[20]

(4)[21] A vagyonkezelésbe adás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a 4. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletet;

b) a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság, és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a kérelmezett földrészleteket érintően nem került sor a 4. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt intézkedésre;

c)[22] a hatályos helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, amely szerint az önkormányzat által igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület.

d)[23] a kérelmező önkormányzat képviselő-testületének a program céljára vonatkozó, jóváhagyó döntésének kivonatát.

(5) Vagyonkezelésbe adás iránti kérelem esetén kötelezettséget vállaló nyilatkozatot kell csatolni a kérelemhez arról, hogy a földrészletet a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt az önkormányzat:

a) a termőföld védelméről szóló törvény szerinti más célra nem hasznosítja, és

b)[24] a (4) bekezdés c) pont szerinti építési övezetet, övezetet nem módosítja;

(6)[25]

8. § (1) A program céljára olyan területnagyságú földrészlet adható, hogy 1 fő részére legfeljebb 1 hektár területnagyságú földrészlet jusson (a továbbiakban: területi korlát).

(2) A program céljára földrészletet legalább két évre, legfeljebb tizenöt évre lehet vagyonkezelésbe adni.

(3)[26] A programnak a már vagyonkezelésbe átadott földrészleteken túl további földrészletekre történő kiterjesztése új kérelemnek minősül.

9. § (1)[27] Az NFK a határidőben beérkezett önkormányzati kérelmet - a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül - megvizsgálja és az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően benyújtott, az általa támogatott kérelmekről szakmai javaslatot (a továbbiakban: javaslat) készít a Kormány részére a vagyonkezelésbe adásról.

(2)[28] Ha kérelem nem felel meg a 7. §-ban meghatározott követelményeknek, az NFK - határidő megjelölése mellett - hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Az (1) bekezdésben meghatározott határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívás közlésétől a teljesítésig terjedő idő.

(3)[29] Ha az önkormányzat a kérelmét a 3. § (2) bekezdésben meghatározott határidőn túl nyújtja be, az NFK a kérelmet érdemben nem vizsgálja.

(4) Az NFK nem készít javaslatot, ha[30]

a) az önkormányzat a hirdetményben nem szereplő vagy nem a saját településén fekvő földrészletre nyújtott be kérelmet,

b) az önkormányzat a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte,

c)[31] ellenőrzés alapján megállapításra kerül, hogy az önkormányzat kérelme nem felel meg a 4. § (1) bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében, az 5. §-ban foglaltaknak.

(5)[32] A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelem elutasításáról az NFK értesíti az önkormányzatot.

(6)[33] Az NFK javaslatának - indokolással ellátva - tartalmaznia kell azoknak a földrészleteknek a megjelölését, melyeknek a vagyonkezelésbe adását javasolja, továbbá a szerződés időtartamára vonatkozó javaslatot is.

(7)[34] Az NFK javaslata alapján az agrárpolitikáért felelős miniszter a döntési javaslatot is tartalmazó előterjesztést benyújtja a Kormány részére.

10. § (1)[35] A Kormánynak a vagyonkezelésbe adásról szóló döntésének a Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított 15 napon belül az NFK és a jogosult önkormányzat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas vagyonkezelési szerződést köt. A szerződés alapján az önkormányzat köteles gondoskodni a vagyonkezelői jogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

(2)[36]

(3)[37] A vagyonkezelői jogviszony fennállása alatt a vagyonkezelő önkormányzat évente január 31-ig a szerződésben foglaltak betartásáról, a program megvalósulásáról, valamint a vagyonkezelésbe vett földrészletek hasznosításáról beszámol az NFK-nak.

(4)[38] A (3) bekezdésben foglaltakon túl a vagyonkezelő önkormányzat köteles az NFK-t tájékoztatni a jogviszony körülményeinek minden olyan lényeges változásáról, mely a vagyonkezelési szerződés módosítását teszi indokolttá.

(5) A vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell, hogy a vagyonkezelő önkormányzat a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, valamint közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

11. § (1)[39] A vagyonkezelési szerződésben foglaltak betartását az NFK ellenőrzi (tulajdonosi ellenőrzés). Ennek érdekében a vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell, hogy a tulajdonosi ellenőrzés e rendelet szerinti eljárásrendjét, a felek jogait, kötelezettségeit a felek a szerződés részének tekintik.

(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja a földrészlettel való gazdálkodás és a program működtetésének vizsgálata, ennek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása.

(3)[40] Az NFK éves ellenőrzési tervet készít. Az éves ellenőrzési tapasztalatokról, az azok nyomán tett intézkedésekről az NFK elnöke a tárgyévet követő év május 31-ig jelentést készít az agrárpolitikáért felelős miniszter részére. A jelentést az NFK a honlapján közzéteszi.

12. § (1) Az NFK megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy jogosult:[41]

a) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,

b) az önkormányzattól írásban vagy szóban felvilágosítást, tájékoztatást, információt, nyilatkozatot kérni.

(2) Az NFK megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy köteles:[42]

a) tevékenységének megkezdéséről az önkormányzatot az ellenőrzés megkezdése előtt legalább nyolc nappal tájékoztatni, és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni,

b) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges - az el nem fogadott észrevételek indokait is tartalmazó - jelentést a használónak megküldeni.

(3) Az önkormányzat jogosult:

a) az ellenőrzést végző személytől személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,

b) a helyszíni ellenőrzésnél jelen lenni,

c) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre - a megküldéstől számított tizenöt napon belül - észrevételt tenni.

(4) Az önkormányzat köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy - az ellenőrzést végző kérésére - írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,

e)[43] az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az NFK-t tájékoztatni.

(5)[44] A (4) bekezdés e) pontjában említett intézkedések végrehajtását, az ellenőrzés során tett megállapítások, javaslatok hasznosulását az NFK szükség esetén utóellenőrzés keretében megvizsgálja.

(6)[45] Ha a tulajdonosi ellenőrzés eredményeként az NFK megállapítja a földrészlet adatainak változását, a hatósági nyilvántartásokkal összefüggő eljárást kezdeményez, illetve a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásában a változás átvezetéséről intézkedik.

13. § (1) Az NFK a vagyonkezelési szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha[46]

a) az önkormányzat a vagyonkezelői jogot továbbadta;

b) az önkormányzat a földrészletben kárt okozott, vagy magatartása közvetlenül károkozással fenyeget;

c) az önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségének - figyelmeztetés ellenére - felróható módon nem tesz eleget;

d) az önkormányzat a kérelmében vállalt, a programmal kapcsolatos feladatait - figyelmeztetés ellenére - nem látja el;

e) az önkormányzat a földrészlet használatát, hasznosítását a programban részt nem vevő személynek átengedte;

f) az önkormányzat a 7. § (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalását nem teljesíti;

g) az önkormányzat a Nfatv. 23. § (1) bekezdésében foglalt előírást megsértve változtatja meg a földrészlet művelési ágát, vagy hajt végre rendes gazdálkodás körét meghaladó beruházást;

h) az önkormányzat a beszámolási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget;

i) két egymást követő évben az 1 főre eső átlagos területnagyság meghaladja a területi korlát kétszeresét;

j) az önkormányzat jogszabályból vagy a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróható módon megszegte.

(2)[47] Ha az azonnali hatályú felmondást az önkormányzat 15 napon belül nem veszi tudomásul, az NFK további 15 napon belül a bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti.

(3)[48] A rendes felmondási időt a felek a szerződésben határozzák meg, oly módon, hogy az NFK a termőföld védelméről szóló törvényben előírtak szerint, az ott meghatározott termőföld és a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld hasznosítási kötelezettségének teljesítéséről, illetve a művelés alól kivett területekkel összefüggő gazdálkodási feladatok ellátásáról gondoskodni tudjon.

(4) A vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel a gazdasági év végével szüntethető meg.

(5)[49] A vagyonkezelési szerződés módosítására irányuló kérelemnek minősül, ha az önkormányzat a vagyonkezelésébe került földrészletek egy részére a vagyonkezelési szerződés megszüntetését kezdeményezi. Ilyen kérelmet kizárólag önálló helyrajzi számú földrészletekre lehet előterjeszteni, mely kérelem elbírálásáról az NFK dönt. Egyéb esetekben a vagyonkezelési szerződés módosítására a vagyonkezelési szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(6)[50] Ha a vagyonkezelési szerződés az NFK felmondása következtében szűnt meg, az önkormányzat vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartásból történő törlését követő öt éven belül az önkormányzat részére a program céljára nem adható földrészletet.

13/A. §[51] A vagyonkezelési szerződésben foglaltak betartását az NFK minden évben helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi (tulajdonosi ellenőrzés). A tulajdonosi ellenőrzés módjáról, ezzel összefüggésben a feleket megillető jogokról, és terhelő kötelezettségekről a vagyonkezelési szerződésben rendelkezni kell.

13/B. §[52] (1) A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából az önkormányzatok részére történő vagyonkezelésbe adással összefüggő eljárásra e rendelet rendelkezéseit - ide nem értve a 3. § (1) bekezdését, a 4. § (1) és (3) bekezdését, az 5. §-t, a 7. § (1) bekezdés b), g) és i) pontját, a 7. § (2) bekezdését, és a (4) bekezdés a) és b) pontját, a 8. § (1) bekezdését, a 9. § (4) bekezdés a) és c) pontját, valamint a 13. § (1) bekezdés i) pontját - megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a vagyonkezelésbe adásra vonatkozó felhívás évente többször is közzétehető, valamint a 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak az illetékes állami foglalkoztatási szervvel szemben is gyakorolhatóak.

(2) A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából az önkormányzat más településen fekvő földrészlet vagyonkezelésbe adása iránt is benyújthat kérelmet, feltéve hogy az érintett földrészlet olyan településen fekszik, melynek közigazgatási határa a kérelmet előterjesztő önkormányzat településének közigazgatási határától közúton vagy közforgalomtól el nem zárt magánúton legfeljebb 30 km távolságra van.

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, azzal, hogy a már folyamatban lévő eljárásokat azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

(2) E rendeletet alkalmazni kell a hatálybalépése előtt - a program céljából - megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására és megszüntetésére.

14/A. §[53]

15. § Hatályát veszti a termőföldnek és erdőnek a szociális földprogram folytatása céljából ingyenesen történő önkormányzati tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 19/2006. (III. 14.) FVM rendelet.

Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[2] Beiktatta a 101/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.07.02.

[3] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 481. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[4] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2011.03.09.

[6] Megállapította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.07.01.

[7] Megállapította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.07.01.

[8] Beiktatta a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.07.01.

[9] Módosította a 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 32. § - a. Hatályos 2013.07.20.

[10] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § b) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[11] Módosította a 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 23. § a) pontja. Hatályos 2011.09.01.

[12] Módosította a 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 23. § a) pontja. Hatályos 2011.09.01.

[13] Módosította a 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 23. § b) pontja. Hatályos 2011.09.01.

[14] Módosította a 91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 17. § a) pontja. Hatályos 2014.03.21.

[15] Módosította a 91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 17. § b) pontja. Hatályos 2014.03.21.

[16] Módosította a 91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 17. § c) pontja. Hatályos 2014.03.21.

[17] Hatályon kívül helyezte a 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 23. § c) pontja. Hatálytalan 2011.09.01.

[18] Módosította a 91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 17. § d) pontja. Hatályos 2014.03.21.

[19] Beiktatta a 91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2014.03.21.

[20] Hatályon kívül helyezte a 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 23. § d) pontja. Hatálytalan 2011.09.01.

[21] Módosította a 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 23. § e) pontja. Hatályos 2011.09.01.

[22] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 55. § a) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[23] Beiktatta a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 41. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[24] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 55. § b) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 23. § f) pontja. Hatálytalan 2011.09.01.

[26] Módosította a 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 23. § g) pontja. Hatályos 2011.09.01.

[27] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § c) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[28] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[29] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[30] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § c) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[31] Módosította a 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 23. § i) pontja. Hatályos 2011.09.01.

[32] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[33] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § c) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[34] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § c) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[35] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 23. § j) pontja. Hatálytalan 2011.09.01.

[37] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § d) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[38] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[39] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[40] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a)b) pontja (az a) és b) pont egymással megegyező tartalommal). Hatályos 2019.07.01.

[41] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § c) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[42] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § c) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[43] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § e) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[44] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[45] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[46] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § c) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[47] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[48] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[49] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[50] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[51] Módosította a 159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[52] Beiktatta a 279/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.12.21.

[53] Hatályon kívül helyezte a 341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2016.12.02.