Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

2014. évi XCVII. törvény

a honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 44/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Mt. 53. § (2) bekezdésétől a Magyar Honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a felek írásbeli megállapodás alapján eltérhetnek."

2. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

2. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 13. § (1) bekezdésében a "75%-a" szövegrész helyébe a "112,5%-a" szöveg, 25. § (3) bekezdés második mondatában a "hadigondozás finanszírozására" szövegrész helyébe a "közalapítvány céljainak finanszírozására" szöveg lép.

3. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

3. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 68. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A helyettes államtitkár titkárságát - ha törvény eltérően nem rendelkezik - főosztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja. A 65. § (2) bekezdése szerinti helyettes államtitkár titkárságát osztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja."

4. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

4. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Május 21-e a Magyar Honvédelem Napja, a Honvédség személyi állományára kiterjedően munkaszüneti nap."

5. § A Hvt. 29. alcíme a következő 46/A. §-sal egészül ki:

"46/A. § A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő helyettes államtitkár titkárságát osztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja."

6. § (1) A Hvt. 63. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A tényleges állomány tagjai szolgálati beosztásukhoz és feladataik végrehajtásához egyenruhát viselnek, a nyugállományúak a honvédelem érdekében végzett tevékenységük során egyenruhát viselhetnek. Egyenruha viselése miniszteri rendeletben meghatározottak szerint engedélyezhető a szolgálaton kívüli állománynak, továbbá a rendelkezésre állása időszakában az önkéntes tartalékosnak és műveleti területen a rendvédelmi szerv tagjának, ha a Honvédség érdekében végeznek tevékenységet. Az önkéntes tartalékos a rendelkezésre állása időszakában a szerződésében meghatározott esetben is viselhet egyenruhát. Állami vezető műveleti területen egyenruhát viselhet. Más személyek részére a Honvédségnél rendszeresített egyenruha, vagy azzal összetéveszthető ruházat viselete tilos."

(2) A Hvt. 63. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Honvédség tényleges állományú tagjának rendfokozatát az egyenruhán elhelyezett rendfokozati jelzések fejezik ki. A honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek egyenruhájukon rendfokozat helyett évfolyamjelzést viselnek. Az önkéntes tartalékos a szerződésben meghatározottak szerint rendfokozatot visel. Rendszeresített rendfokozat viselésére kizárólag a tényleges állomány tagja, a rendvédelmi szervek állománya, valamint - a rá vonatkozó korlátozásokkal - e szervezetek nyugállományú tagja és az önkéntes tartalékos jogosult. Amennyiben a szolgálaton kívüli állomány tagjának egyenruha viselete engedélyezett, legutolsó rendfokozatát az egyenruhán elhelyezett rendfokozati jelzések fejezik ki. Az arra jogosult a rendfokozatát vagy az évfolyamjelzését neve feltüntetése után használja. A rendfokozatát az önkéntes tartalékos az önkéntes tartalékos állományra, a nyugállomány tagja a nyugállományra, a szolgálaton kívüli állomány tagja a szolgálaton kívüli állományra utaló megjelöléssel használhatja. A név és a rendfokozat között a képzettségére utaló jelző nem használható."

7. § A Hvt. 81. § (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

"r) az egyenruha, a katonai rendfokozati és a fegyvernemi jelzés, az évfolyamjelzés, a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módját, továbbá az egyenruha és a rendfokozat viselésének korlátozását, előzetes engedélyhez kötését, tilalmát, az egyenruha-viseléssel és annak megvonásával kapcsolatos jogkört gyakorló szervezetet, az egyenruha viselésének megvonására vonatkozó eljárás rendjét."

8. § (1) A Hvt. 40. § (4) bekezdésében a "Honvédség hadrendje szerinti szervezeteknél" szövegrész helyébe a "Honvédségnél" szöveg lép.

(2) A Hvt. 83. § a) pontjában a "VII-IX. Fejezete" szövegrész helyébe a "VII-IX. Fejezete a 46/A. § kivételével" szöveg lép.

5. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

9. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKEtv.) V. Fejezete a következő 33/A. §-sal egészül ki:

"33/A. § (1) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben a honvédelemért felelős miniszter és az érintett ország védelmi minisztere által kötött képzési együttműködési megállapodás alapján külföldi hallgató is részt vehet. A külföldi hallgató nem áll honvéd tisztjelölti jogviszonyban, rá a 21/A-25. §-t, a 30-32. §-t nem kell alkalmazni.

(2) A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő külföldi hallgató hallgatói jogviszonya a beiratkozás napjával kezdődik és az oklevél, illetve bizonyítvány átadásának vagy a tanulmányai végleges megszakításának napjával szűnik meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban meg kell határozni a külföldi hallgató képzésben való részvételének feltételeit, valamint a külföldi hallgató jogait és kötelezettségeit, így különösen

a) a szállás, étkezés, egészségügyi ellátás rendjét, valamint egyéb, a külföldi hallgató részére nyújtandó járandóságokat,

b) a felek kártérítési kötelezettségét,

c) a fegyelmi eljárásnál követendő szabályokat,

d) a képzési költségeket, a fizetendő tandíjat,

e) a minősített adat védelmét,

f) a tanulmányok megszakításával, a tanulmányi időszak (szemeszter) megismétlésével kapcsolatos kérdéseket, és

g) a megszerzett oklevél elismerésének, illetve honosításának módját, figyelembe véve az érvényes két- és többoldalú megállapodásokat.

(4) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium tájékoztatja a küldő védelmi minisztériumot arról, hogy a Magyarországon honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevő külföldi állampolgárok a magyar joghatóság alá tartoznak, valamint ismertetést nyújt a vonatkozó jogszabályokról és idegenrendészeti előírásokról."

10. § Az NKEtv. 44. § (2) bekezdés c) pontjában a "külföldi hallgatók" szövegrész helyébe a "33/A. § hatálya alá nem tartozó külföldi hallgatók" szöveg lép.

6. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

11. § A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenytv.) 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (3) bekezdés c) pontja szerinti szerződés megkötéséről, megszűnéséről a szolgálati járandóság összegének pontos meghatározása érdekében a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve minden hónap 20. napjáig értesíti a nyugdíjfolyósító szervet. A szerződés megkötéséről szóló értesítés alapján a nyugdíjfolyósító szerv az önkéntes tartalékos katona részére megállapított és folyósított szolgálati járandóság összegét, és annak változását a szolgálati járandóság összegének pontos meghatározása érdekében közli a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervével."

12. § A Kenytv. 10. § (3) bekezdésében a "(4) és (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "(3) bekezdés c) pontjában, (4), (5) és (7) bekezdésében" szöveg lép.

7. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

13. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) I. Fejezete a következő 3a. alcímmel egészül ki:

"3a. A köztársasági elnök jogkörei

4/A. § A köztársasági elnök a miniszter előterjesztésére az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében dönt

a) az első tábornoki rendfokozatba történő kinevezésről, ideértve a határozott időre szóló és a kötelező várakozási idő letelte előtti kinevezést is,

b) tábornok magasabb tábornoki rendfokozatba történő előléptetéséről, ideértve a határozott időre szóló előléptetést is,

c) tábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről,

d) tábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról,

e) tábornokkal szemben a 147. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja szerinti fenyítés kiszabásáról,

f) tábornokkal szemben méltatlanság megállapításáról,

g) tábornok szolgálaton kívüli állományba vételéről és annak megszüntetéséről,

h) tábornok hivatásos állományba visszavételéről,

i) a nyugállományú tábornok egyenruha viselésének, illetve rendfokozat használatának megvonásáról."

14. § A Hjt. 32. § (1) bekezdése következő e) ponttal egészül ki:

(Hivatásos szolgálati viszony létesíthető)

"e) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alatt álló fegyveres szervtől áthelyezésre kerülő személlyel."

15. § A Hjt. 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az állomány tagja miniszteri rendeletben meghatározottak szerint alapkiképzésben, valamint a Honvédség és a szolgálati beosztása sajátosságainak megfelelő tanfolyami képzésben köteles részt venni. Ha a szerződéses pályakezdő esetén a (4) bekezdés alkalmazására az alapkiképzés befejezése előtt kerül sor, későbbi állományba vétel esetén az érintett e törvény alkalmazásában ismételten szerződéses pályakezdőnek minősül."

16. § (1) A Hjt. 46. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)

"s) a hivatásos állomány legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkező tagja, aki egészségi, vagy pszichikai okból katonai szolgálatra alkalmatlan, a kormányzati szolgálati, a közszolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezéséig, de legfeljebb a 47. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamra,"

(2) A Hjt. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti beosztásba helyezés során a kinevezés vagy az áthelyezés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a beosztás szintjének meghatározása során szolgálati beosztás hiányában az utolsó betöltött beosztást kell figyelembe venni, ha pedig ilyen nem volt, akkor a viselt rendfokozatot."

17. § A Hjt. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az (1) bekezdés szerinti megállapodás vagy törvény eltérően nem rendelkezik, a vezénylés legfeljebb 5 évre szól, és egy alkalommal, legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható."

18. § (1) A Hjt. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az állomány más szervhez vezényelt tagjának a más szerv a 119-120. § szerinti egészségügyi szabadsága idejére e törvény szerint megállapított mértékű távolléti díjat és az e törvény szerint megállapított jubileumi jutalmat, valamint a 140/A. § szerinti kiegészítő juttatásnak megfelelő juttatást fizet. Az állomány tagjának a más szervnél megállapított illetménye vagy havi bére nem lehet kevesebb, mint a vezénylését megelőző egész hónapra járó, távolléti díjba tartozó illetményelemeinek összege."

(2) A Hjt. 52. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az állomány bírósági szervezethez, a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezetéhez, vagy az ügyészi szervezethez vezényelt tagjának rendfokozati előmenetelére - az általa betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozat eléréséig - a speciális beosztást betöltőkre vonatkozó rendfokozati várakozási időket kell alkalmazni."

(3) A Hjt. 52. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (5) bekezdéstől eltérő esetekben az állomány más szervhez vezényelt tagjának rendfokozati előmenetelére a vezénylés időtartama alatt egyszer, kormányrendeletben meghatározott feltételek megvalósulása esetén, a más szerv vezetőjének kezdeményezésére a miniszter döntése alapján kerülhet sor."

19. § A Hjt. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az állomány 42. § (2) bekezdés b)-f) pontja alapján vezényelt tagjának viselt rendfokozata egy rendfokozati szinttel eltér a vezénylés idejére tervezett általános előmeneteli rendű beosztáshoz rendszeresített, illetve alacsonyabb a vezénylés idejére tervezett speciális előmeneteli rendű beosztásban elérhető, jogszabályban meghatározott rendfokozattól, az állomány tagja a vezénylés időtartamára egy rendfokozattal magasabb rendfokozatba előléptethető, kinevezhető vagy részére eggyel alacsonyabb rendfokozat állapítható meg."

20. § A Hjt. 66. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A mentesítés ideje alatt az állomány tagja távolléti díjra jogosult, amelyet havonta arányos részletekben kell folyósítani."

21. § A Hjt. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szerződéses állomány tagja leszerelési segélyre jogosult, ha szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés d) pontja, a 62. § (1) bekezdés a), b), d) pontja, valamint a 62. § (2) bekezdés b) vagy f) pontja szerint szűnik meg, kivéve ha megszakítás nélkül hivatásos állományba veszik. Felmentés esetén a leszerelési segélyt a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni."

22. § (1) A Hjt. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az előmenetel általános feltétele

a) a megfelelő betölthető magasabb beosztás,

b) a viselt rendfokozathoz előírt kötelező várakozási idő letöltése,

c) a magasabb beosztáshoz, valamint az ehhez kapcsolódó rendfokozathoz meghatározott iskolai végzettségi, szakképzettségi, szakképesítési és egyéb munkaköri követelménynek való megfelelés, az egészségi, a pszichikai és a fizikai, valamint a nemzetbiztonsági alkalmasság,

d) az elméleti és a gyakorlati teljesítmények alapján magasabb beosztás betöltésére való alkalmasság, valamint a miniszteri rendeletben meghatározott esetekben vezetői gyakorlati tapasztalat,

e) az állomány tagjának előmeneteli rangsorolása és

f) miniszteri rendeletben meghatározott szintű teljesítményértékelés."

(2) A Hjt. 83. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az állomány miniszteri rendeletben meghatározott rendfokozatú tagja előmenetele érdekében minősítő vizsgát tehet."

(3) A Hjt. 83. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az állomány kettős rendfokozattal rendszeresített beosztást betöltő tagjának a viselt rendfokozata eltér a beosztáshoz rendszeresített rendfokozattól, a viselt rendfokozatához előírt kötelező várakozási idő leteltét követően léptethető elő, ha rendelkezik a (2) bekezdés c), d) és f) pontja szerinti feltételekkel."

(4) A Hjt. 83. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Kötelező várakozási idő letelte előtt az állomány tagja kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásba akkor nevezhető ki, ha rendelkezik a (2) bekezdés a), c), d) és f) pontja szerinti feltétellel.

(6) Az 57. § (1) bekezdése esetén az előléptetéskor és kinevezéskor a (2) bekezdés szerinti előmeneteli feltételeknek való megfelelést nem kell vizsgálni."

23. § A Hjt. 84. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az állomány speciális beosztást betöltő tagja - az általa betöltött beosztásban elérhető legmagasabb rendfokozat eléréséig - a meghatározott várakozási idő leteltekor, vagy azt követően akkor léptethető elő a következő rendfokozatba, ha rendelkezik a 83. § (2) bekezdés c), d) és f) pontja szerinti feltételekkel."

24. § A Hjt. 87. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tiszti és az altiszti állomány tagjáról jogszabályban meghatározott esetekben, de legalább évente egyszer teljesítményértékelést kell készíteni. Az állomány tisztesi rendfokozattal rendelkező tagját csak a várakozási idő leteltekor, vagy az altiszti beosztásba történő felkészítése előtt, vagy szolgálati beosztás ellátására való alkalmatlanság felmerülésekor kell értékelni. A Tábori Lelkészi Szolgálat tagját nem kell értékelni."

25. § A Hjt. 113. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a szolgálati viszony megszűnésekor, megszüntetésekor - ide nem értve az 59. § (1) bekezdés e) pontját - meg kell váltani a szabadságot, ha a Honvédség a szabadság arányos részét nem adta ki."

26. § A Hjt. 121. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A távolléti díj)

"h) a 131. § alkalmazásával az egészségügyi szabadság alatt is visszatartható,"

27. § A Hjt. 122. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Rész-szolgálatteljesítés engedélyezése esetén a 99. § (4) bekezdése szerinti időponttól az állomány tagja a rész-szolgálatteljesítési idő alapján arányosított illetményre jogosult azzal, hogy az (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti illetményelemek együttes összege nem lehet kevesebb a jogszabályban meghatározott, a betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum rész-szolgálatteljesítési idő alapján arányosított részénél."

28. § A Hjt. 124. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 46. § (1) bekezdés f) pontja szerinti rendelkezési állomány tagjának illetménykiegészítését

a) az e jogcím szerinti rendelkezési állományba áthelyezését megelőző mérték szerint kell megállapítani, ha a 46. § (1) bekezdés a), c) vagy d) pontja szerinti rendelkezési állományból

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti vezetési szintnek megfelelően kell megállapítani, ha a 46. § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezési állományból

c) a külföldi szolgálat megkezdését közvetlenül megelőző mérték szerint kell megállapítani, ha a 46. § (1) bekezdés e) pontja szerinti rendelkezési állományból

került áthelyezésre.

(7) A rendelkezési állomány 46. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állományból más rendelkezési állományba áthelyezett tagjának illetménykiegészítését az (1) bekezdés c) pontja szerinti vezetési szintnek megfelelően kell megállapítani, feltéve, hogy illetményre jogosult, és az illetménykiegészítésének mértéke az (1) bekezdés a) vagy b) pontja vagy a 199. § (2) bekezdés alapján nem állapítható meg."

29. § (1) A Hjt. 132. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jubileumi jutalom az arra jogosító szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napján érvényes havi távolléti díj alapján utólag, a következő havi illetménnyel vagy távolléti díjjal együtt esedékes."

(2) A Hjt. 132. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: "(3) A hivatásos állomány tagjának ki kell fizetni

a) a szolgálati viszony megszűnése évében esedékessé váló jubileumi jutalmat,

b) a 30 év szolgálati viszonyban töltött idő után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 1 év vagy ennél kevesebb idő van hátra,

c) a 35 év szolgálati viszonyban töltött idő után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 2 év vagy ennél kevesebb idő van hátra,

d) a 40 év és az azt követő minden 5 év szolgálati viszonyban töltött idő után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 3 év vagy ennél kevesebb idő van hátra,

feltéve, hogy a hivatásos katona szolgálati viszonya a 62. § (2) bekezdés g) pontja, a 68. § (1) bekezdés a) pontja alapján, vagy a 60. § szerint azért szűnik meg, mert a hivatásos állomány tagja a Kenytv. 7. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése szerint korkedvezményt érvényesít."

(3) A Hjt. 132. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat a hivatásos állomány 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba tartozó tagja esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jubileumi jutalom összegének kiszámítása során távolléti díjként

a) a szolgálatba hívást követő tényleges szolgálatteljesítés időtartama alatt a 48. § (1) bekezdés c) pontja szerint számított távolléti díjat,

b) az a) ponttól eltérő esetben a 48. § (1) bekezdés b) pontja szerint számított és a személyi jövedelemadóval és járulékokkal megnövelt összeget

kell figyelembe venni.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a távolléti díjként figyelembe veendő összeg nem lehet kevesebb a 46. § (1) bekezdése t) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezést megelőző utolsó havi illetmény alapján számított távolléti díj összegénél."

30. § A Hjt. 140/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"140/A. § Az altiszti, a legénységi állomány tagja, valamint az altiszti állományba tervezett szerződéses pályakezdő havonta tízezer forint kiegészítő juttatásra jogosult, melyet az illetménnyel együtt kell folyósítani."

31. § A Hjt. 82. alcíme a következő 140/B. és 140/C. §-sal egészül ki:

"140/B. § (1) Nem jogosult kiegészítő juttatásra az altiszti és a legénységi állomány azon tagja, illetve az az altiszti állományba tervezett szerződéses pályakezdő,

a) aki illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult,

b) akinek illetménye vagy távolléti díja visszatartásáról a munkáltatói jogkört gyakorló döntött,

c) aki a 121. § (1) bekezdés e)-j) pont hatálya alá tartozik,

d) aki a 156. § (1) bekezdése szerint a fenyítés hatálya alatt áll, és

e) aki a szolgálatteljesítési kötelezettségek alól a 66. § szerint mentesítésre került.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a jogosultság a kizáró ok bekövetkezését követő hónap első napjától szűnik meg.

(3) A kiegészítő juttatás összegét nem befolyásolja, ha a szolgálati viszony hónap közben keletkezett vagy szűnt meg.

140/C. § Ha belföldi kiküldetés esetén az utazással töltött idő, vagy annak egy része a szolgálatteljesítési idő szolgálati rend szerinti beosztásán kívülre esik, az utazási idő ezen hányadára az állomány tagja részére miniszteri rendeletben díjazás állapítható meg."

32. § A Hjt. 154. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A fenyítés kiszabásáról szóló jogerős határozatnak a fenyített nevét és rendfokozatát, a fenyítés mértékét, valamint a tényállást tartalmazó, vizsgáló által összeállított kivonatát - a további fegyelemsértések megelőzése, elkerülése céljából - a fenyítettel legalább azonos szolgálati beosztásúak és legalább azonos rendfokozatúak előtt, a jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül ki kell hirdetni."

33. § A Hjt. 182. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosultnak címezve az első fokú határozatot hozóhoz kell benyújtani. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidőt megtartottnak kell tekinteni akkor is, ha a fellebbezést határidőn belül nem a határozatot hozóhoz nyújtják be, azzal, hogy a fellebbezést haladéktalanul át kell tenni a határozatot hozóhoz."

34. § A Hjt. 185. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 182. § (1) bekezdése szerinti esetben a fellebbezés elbírálására jogosult a másodfokú határozatok példányait az elsőfokú szervnek küldi meg, amely intézkedik a döntés kézbesítése iránt."

35. § A Hjt. 110. alcíme a következő 197/A. §-sal egészül ki:

"197/A. § A főigazgató a 87. § (5) bekezdésében foglaltakon túl a teljesítményértékelés további tartalmi elemeit és szempontjait is meghatározhatja."

36. § A Hjt. 219. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a szolgálati járandóságban részesülő önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálatteljesítése évente)

"b) a 60 napot meghaladja, akkor a 60 napot meghaladó időtartamra az önkéntes tartalékos katonát a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított illetményként az irányadó időszakra vonatkozó, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított, (1) bekezdés szerinti illetményének és szolgálati járandóságának különbözete illeti meg."

37. § (1) A Hjt. 238. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"b) a más szervhez történő vezénylésre vonatkozó megállapodás megkötésének kezdeményezésére, a vezénylésre kerülők kiválasztására, a vezénylésre vonatkozó megállapodás kötelező tartalmi elemeire, a más szervhez történő vezénylés időtartama alatt a más kereső tevékenység folytatásához kapcsolódó bejelentés és engedélyezés rendjére, a rendfokozati előmenetel feltételeire, a Honvédség és a más szerv közötti együttműködés feladataira, a költségek viselésére vonatkozó szabályokat,"

(2) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"14. a speciális, a fokozott igénybevétellel és veszéllyel járó, valamint az egészségkárosítás veszélyének kitett beosztások körét, az azokhoz kapcsolódó részletes szabályokat, a 109. § (4) bekezdése szerinti beosztásokban pótszabadságra jogosultak körét, a pótszabadság kiadásának módját, valamint a kondicionáló-kiképzésen való részvétel esetén a pótszabadság napjainak beszámítására vonatkozó szabályokat,"

(3) A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 33. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"33. azokat a munkakörcsaládokhoz tartozó beosztásokat, amelyekben - a honvéd tisztjelöltek első beosztásba helyezése érdekében - a szolgálatot teljesítő főhadnagyok a kötelező várakozási idő letelte előtt két évvel magasabb beosztásba kinevezhetővé válnak,"

38. § A Hjt. a következő 247/B. §-sal egészül ki:

"247/B. § A 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban a honvéd tisztjelöltek első beosztásba helyezése érdekében miniszteri rendeletben meghatározott munkakörcsaládokba tartozó beosztásokban szolgálatot teljesítő főhadnagyok a kötelező várakozási idő letelte előtt két évvel magasabb beosztásba kinevezhetők."

39. § A Hjt. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

40. § A Hjt.

a) 2. § 26. pontjában az "önálló szabályozó szervek," szövegrész helyébe az "önálló szabályozó szervek, rendvédelmi szervek,",

b) 33. § (5) bekezdésében az "egy alkalommal, határozott időre" szövegrész helyébe a "miniszteri rendeletben meghatározottak szerint",

c) 40. § (2) bekezdésében a "vétel során" szövegrész helyébe a "vétel, valamint a 32. § (1) bekezdés e) pontja és a (2) bekezdés szerinti hivatásos állományba vétel során",

d) 44. § (2) bekezdésében a "során is alkalmazni" szövegrész helyébe a "során, a kinevezésre és az áthelyezésre is alkalmazni",

e) 49. § (2) bekezdésében a "p)-s)" szövegrész helyébe "p)-r)",

f) 84. § (3) bekezdés a) pontjában az "időtartama" szövegrész helyébe az "időtartama a kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásba kinevezett állomány kivételével",

g) 83. § (4) bekezdésében az "előléptetheti, vagy kinevezheti," szövegrész helyébe az "előléptetheti, vagy a 4/A. § szerint előterjesztést tehet a kinevezésére,",

h) 83. § (4) bekezdés a) pontjában a "d) pontja" szövegrész helyébe a "d) és f) pontja",

i) 108. § (1) bekezdés b) pontjában a "felhívására" szövegrész helyébe az "idézésére, értesítésére",

j) 109. § (4) bekezdésében a "céljából külön" szövegrész helyébe a "céljából miniszteri rendeletben meghatározottak szerint külön",

k) 124. § (3) bekezdésében az "f)-i)," szövegrész helyébe a "g)-i),",

l) 143. § (1) bekezdés a) pontjában az "a hivatásos állomány" szövegrész helyébe az "az állomány",

m) 182. § (1) bekezdésében az "a munkáltatói jogkört gyakorló határozatát" szövegrész helyébe az "a munkáltatói jogkört gyakorló vagy a miniszter által kijelölt honvédségi szervezet által hozott határozatot",

n) 185. § (4) bekezdésében a "hozó munkáltatói jogkört gyakorlónak" szövegrész helyébe a "hozónak" ,

o) 191. § (2) bekezdésében "a 28. § (7) bekezdése," szövegrész helyébe "a 28. § (7) bekezdése, a 49. § (3) bekezdése,",

p) 196. § (2) bekezdésében a "46. § (1) bekezdés f) pontja szerint" szövegrész helyébe a "46. § (1) bekezdés f) és j) pontja szerint",

q) 197. § (2) bekezdésében a "nemzetbiztonsági ellenőrzés" szövegrész helyébe a "nemzetbiztonsági ellenőrzésnek,",

r) 212. § (2) bekezdésében a "továbbá a 140. § (2) bekezdés a)-e) és g)-i) pontja" szövegrész helyébe az " , a 140. § (2) bekezdés a)-e) és g)-i) pontja, továbbá a 140/A-140/B. §",

s) 219. § (1) bekezdés c) pontjában az "illetménykiegészítésre," szövegrész helyébe az "illetménykiegészítésre, valamint a szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes tartalékos katona a 122. § (5) bekezdése szerinti összegű illetmény biztosításához szükséges kiegészítő illetményre,",

t) 238. § (2) bekezdés 15. pontjában az "egyéb követelményeket," szövegrész helyébe az "egyéb követelményeket, valamint az ezek alóli mentesítés szabályait,"

szöveg lép.

41. § Hatályát veszti a Hjt.

a) 60. § (3) bekezdésében a "különösen" szövegrész,

b) 67. § (2) bekezdésében az "a felmentés közlését megelőzően" szövegrész,

c) 76. § (3) bekezdés b) pontja,

d) 102. § (2) bekezdése,

e) 161. § (2) bekezdésében a "bírósági" szövegrész,

f) 183. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 184. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "munkáltatói jogkört gyakorló" szövegrész,

g) 219. § (5) bekezdésében a "mindenkori" szövegrész,

h) 238. § (2) bekezdés 37. pontja.

42. § Ez a törvény 2015. január 1-jén lép hatályba.

43. § E törvény 6. §-a és 7. §-a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi XCVII. törvényhez

A Hjt. 2. melléklet 1. és 2. sora a következők szerint módosul:

(A. A hatáskör területe)(B. A munkáltatói jogkör megnevezése)
"1. Szolgálati viszony megszüntetése,
visszavétel
1.1. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálati viszonya
megszüntetésére
1.2. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálati viszonya
megszűnésének megállapítására
1.3. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok szolgálaton kívüli
állományba vételére és annak megszüntetésére
1.4. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok hivatásos
állományba visszavételére
2. Rendfokozatra vonatkozó döntések2.1. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz első tábornoki rendfokozatba
történő kinevezésre, ideértve a határozott időre szóló és a kötelező
várakozási idő letelte előtti kinevezést is
2.2. Előterjesztés a köztársasági elnökhöz tábornok magasabb tábornoki
rendfokozatba történő előléptetésére, ideértve a határozott időre szóló
előléptetést is
2.3. Tábornok esetén határozott időre eggyel alacsonyabb rendfokozat
megállapítása
2.4. Előléptetés ezredesi rendfokozatba, ideértve a határozott időre
szóló előléptetést is"

Tartalomjegyzék