9/2014. (II. 7.) BM rendelet

egyes tűz elleni védekezésről és műszaki mentésről szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 11. pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról szóló 55/2013. (X. 2.) BM rendelet módosítása

1. § Az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról szóló 55/2013. (X. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az e rendeletben meghatározott esetekben az építményszerkezetek műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló jogszabály szerinti tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló jogszabály szerinti tűzvédelmi tervező az 1. mellékletben meghatározott tartalmú nyilatkozattal igazolhatja."

2. § Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Tűzvédelmi szakértő kizárólag a tűzvédelmi szakértői engedélyében, a tűzvédelmi tervező kizárólag a tervezői jogosultságában meghatározott szakterülettel összefüggő építményszerkezetre adhat ki nyilatkozatot."

3. § Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező csak akkor tehet nyilatkozatot az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségéről, ha

a) a hatályos műszaki előírások szerinti besorolás alapján a meglévő építmény meglévő építményszerkezetére meghatározott tűzvédelmi követelmények nem szigorodnak az átalakítás, bővítés, felújítás, helyreállítás, korszerűsítés, rendeltetésmódosítás miatt,

b) új építmény esetén az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét korábban már igazolták és az igazolt teljesítményű építményszerkezeten csak olyan mértékű beavatkozás történik, mely annak tűzvédelmi jellemzőit nem befolyásolja kedvezőtlenül.

(2) A tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező a nyilatkozatot köteles az alábbi módszerek legalább egyikén alapuló részletes műszaki indokolással ellátni:

a) számítás,

b) laboratóriumi vizsgálat, kísérlet, szakintézeti állásfoglalás,

c) számítógépes szimuláció,

d) tudományos kutatás eredménye,

e) műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi jellemző felhasználása vagy

f) az a)-e) pontokban foglaltak elemzése, értékelése."

4. § (1) Az R1. 2. § 3. pontjában, 3. § (2) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a "tűzvédelmi szakértő" szövegrész helyébe a "tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező" szöveg lép.

(2) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet módosítása

5. § A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Tűzoltásvezetői feladatokat az alábbi szolgálati beosztásban szolgálatot ellátó személyek láthatnak el:

a) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 33/E. §-a szerinti együttműködési megállapodásban meghatározott személy,

b) a létesítményi tűzoltóság

ba) rajparancsnoka,

bb) szolgálatparancsnoka,

bc) tűzoltási szakterület vezetője,

bd) parancsnok-helyettese,

be) parancsnoka,

c) az önkormányzati tűzoltóság

ca) rajparancsnoka,

cb) parancsnok-helyettese,

cc) parancsnoka,

d) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tekintetében a főigazgató által meghatározott személyek."

6. § Az R2. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tűzoltás vezetésének átadás-átvétele a következő sorrendben történik:

a) a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesülettől a vezetést átveszi az önkormányzati tűzoltóság, vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

b) a nem főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságtól a vezetést átveheti az önkormányzati tűzoltóság, az önkormányzati tűzoltóságtól a vezetést átveszi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

c) a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságtól a vezetést átveheti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

d) önkormányzati tűzoltóságtól a vezetést átveszi a hivatásos katasztrófavédelmi szerv."

7. § Az R2.

a) 13. § (2) bekezdésében az "a)-c)" szövegrész helyébe a "b)-d)",

b) 13. § (3) bekezdésében és 19. § (7) bekezdés c) pontjában az "a)-c)" szövegrész helyébe az "a)-d)",

c) 34. § b) pontjában a "KI" szövegrész helyébe a "megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban együtt: KI)",

d) 34. § d) pontjában az "az OKF" szövegrész helyébe az "a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF)",

e) 34/A. § b) pontjában a "tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény" szövegrész helyébe a "Ttv.",

f) 56. § (3) bekezdésében a "területére" szövegrész helyébe a "területén",

g) 19. § (5) bekezdésében, 49. § (3) bekezdésében és 56. § (5) bekezdésében a "tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvényben" szövegrész helyébe a "Ttv.-ben"

szöveg lép.

8. § (1) Hatályát veszti az R2. 1. §-a.

(2) Hatályát veszti az R2. 2. § (1) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 9/2014. (II. 7.) BM rendelethez

"1. melléklet az 55/2013. (X. 2.) BM rendelethez

A nyilatkozat tartalma
Nyilatkozat száma:
Nyilatkozat:
Alulírott..................tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező, igazolom, hogy a..................címen létrehozott,..................
építményszerkezet a .................. műszaki előírásban meghatározott, alább felsorolt tűzvédelmi követelményeknek
megfelel.
Tűzvédelmi szakértőre / tűzvédelmi tervezőre vonatkozó adatok:
Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező neve.
Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező címe.
Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező engedélyének száma.
Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező engedélyének érvényességi ideje.
Tűzvédelmi szakértői / tűzvédelmi tervezői szakterület.
Az építtetőre, kivitelezőre, építkezésre vonatkozó adatok:
Építtető neve.
Építtető címe.
Kivitelező neve.
Kivitelező címe.
Építési engedély száma.
Építményszerkezetre vonatkozó adatok:
Az építményszerkezet létrehozásának címe és helyrajzi száma.
Az építményszerkezet besorolása.
Az építményszerkezettel szemben tűzvédelmi követelményt megállapító műszaki előírás száma, címe.
Az építményszerkezettel szemben támasztott tűzvédelmi követelmény pontos helye és tartalma.
Az építményszerkezetet alkotó termékek, anyagok felsorolása és adatai:
- név,
- típus,
- rendeltetés,
- szállító neve,
- szállító címe,
- jellemző tulajdonságok,
- az építményszerkezetnél felhasznált arány (ha értelmezhető),
- teljesítmény igazolásának módja, száma.
Az építményszerkezet pontos leírása, rétegrendje, a termékek egybeépítésének módja.
Az építményszerkezet tűzvédelmi szakértő által meghatározott tűzvédelmi jellemzői.
A megfelelőség részletes indokolása:
Figyelembe vett iratok, számítások, vizsgálatok, körülmények, az építményszerkezettel kapcsolatos dokumentált
(publikáció, rajz, fénykép, mozgókép, szimuláció) tapasztalatok.
Nyilatkozat kiadásának adatai:
Kiadás helye.
Kiadás dátuma.
Aláírás."

"

Tartalomjegyzék