Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

55/2013. (X. 2.) BM rendelet

az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és módjáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 26. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1] Az e rendeletben meghatározott esetekben az építményszerkezetek műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló jogszabály szerinti tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló jogszabály szerinti tűzvédelmi tervező az 1. mellékletben meghatározott tartalmú nyilatkozattal igazolhatja.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. tűzvédelmi jellemző: az építményszerkezet tűzzel, füsttel, robbanással vagy azok hatásaival szemben megállapított tulajdonsága, képessége,

2. tűzvédelmi követelmény: az építményszerkezet tűzzel, füsttel, robbanással vagy azok hatásaival szembeni viselkedésére vonatkozó előírás,

3.[2] nyilatkozat: a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező által az adott építményszerkezet műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét igazoló irat.

3. § (1)[3] Tűzvédelmi szakértő kizárólag a tűzvédelmi szakértői engedélyében, a tűzvédelmi tervező kizárólag a tervezői jogosultságában meghatározott szakterülettel összefüggő építményszerkezetre adhat ki nyilatkozatot.

(2)[4] A tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező a nyilatkozat kiadásához más szakértő, tervező, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését igénybe veheti. Az általuk az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségével összefüggésben kiállított iratot a nyilatkozathoz mellékelni kell.

4. §[5] (1) A tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező csak akkor tehet nyilatkozatot az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségéről, ha

a) a hatályos műszaki előírások szerinti besorolás alapján a meglévő építmény meglévő építményszerkezetére meghatározott tűzvédelmi követelmények nem szigorodnak az átalakítás, bővítés, felújítás, helyreállítás, korszerűsítés, rendeltetésmódosítás miatt,

b) új építmény esetén az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét korábban már igazolták és az igazolt teljesítményű építményszerkezeten csak olyan mértékű beavatkozás történik, mely annak tűzvédelmi jellemzőit nem befolyásolja kedvezőtlenül.

(2) A tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező a nyilatkozatot köteles az alábbi módszerek legalább egyikén alapuló részletes műszaki indokolással ellátni:

a) számítás,

b) laboratóriumi vizsgálat, kísérlet, szakintézeti állásfoglalás,

c) számítógépes szimuláció,

d) tudományos kutatás eredménye,

e) műszaki előírásban meghatározott tűzvédelmi jellemző felhasználása vagy

f) az a)-e) pontokban foglaltak elemzése, értékelése.

5. §[6] A tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező az építményszerkezet tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségéről kiadott nyilatkozatának aláírt elektronikus változatát a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79/B. §-a szerinti Integrált Hatósági Rendszer használatával küldi meg a katasztrófavédelem központi szervének.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 55/2013. (X. 2.) BM rendelethez[7]

A nyilatkozat tartalma
Nyilatkozat száma:
Nyilatkozat:
Alulírott..................tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező, igazolom, hogy a..................címen létrehozott,..................
építményszerkezet a .................. műszaki előírásban meghatározott, alább felsorolt tűzvédelmi követelményeknek
megfelel.
Tűzvédelmi szakértőre / tűzvédelmi tervezőre vonatkozó adatok:
Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező neve.
Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező címe.
Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező engedélyének száma.
Tűzvédelmi szakértő / tűzvédelmi tervező engedélyének érvényességi ideje.
Tűzvédelmi szakértői / tűzvédelmi tervezői szakterület.
Az építtetőre, kivitelezőre, építkezésre vonatkozó adatok:
Építtető neve.
Építtető címe.
Kivitelező neve.
Kivitelező címe.
Építési engedély száma.
Építményszerkezetre vonatkozó adatok:
Az építményszerkezet létrehozásának címe és helyrajzi száma.
Az építményszerkezet besorolása.
Az építményszerkezettel szemben tűzvédelmi követelményt megállapító műszaki előírás száma, címe.
Az építményszerkezettel szemben támasztott tűzvédelmi követelmény pontos helye és tartalma.
Az építményszerkezetet alkotó termékek, anyagok felsorolása és adatai:
- név,
- típus,
- rendeltetés,
- szállító neve,
- szállító címe,
- jellemző tulajdonságok,
- az építményszerkezetnél felhasznált arány (ha értelmezhető),
- teljesítmény igazolásának módja, száma.
Az építményszerkezet pontos leírása, rétegrendje, a termékek egybeépítésének módja.
Az építményszerkezet tűzvédelmi szakértő által meghatározott tűzvédelmi jellemzői.
A megfelelőség részletes indokolása:
Figyelembe vett iratok, számítások, vizsgálatok, körülmények, az építményszerkezettel kapcsolatos dokumentált
(publikáció, rajz, fénykép, mozgókép, szimuláció) tapasztalatok.
Nyilatkozat kiadásának adatai:
Kiadás helye.
Kiadás dátuma.
Aláírás."

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 9/2014. (II. 7.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.02.08.

[2] Módosította a 9/2014. (II. 7.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.02.08.

[3] Megállapította a 9/2014. (II. 7.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.02.08.

[4] Módosította a 9/2014. (II. 7.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.02.08.

[5] Megállapította a 9/2014. (II. 7.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.02.08.

[6] Megállapította a 41/2022. (XII. 9.) BM rendelet 17. §-a. Hatályos 2022.12.10.

[7] Megállapította a 9/2014. (II. 7.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.02.08.

Tartalomjegyzék