107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja

a) a Kecskemét 10202/2 helyrajzi számú ingatlanon,

b) a Kisvárda 2683 helyrajzi számú ingatlanon és

c) a Szolnok 7355/4 helyrajzi számú ingatlanon

megvalósuló, atlétikai centrum kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § A Kormány koordinációs feladatokat ellátó főispánként[1]

a)[2] az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt,

b)[3] az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt,

c)[4] az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt

jelöli ki.

3. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, és

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §[5]

5. § (1)[6] Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal az Építési és Közlekedési Minisztérium.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)-d), f), j) és k) pontjában, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően - az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával - minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdésében foglalt beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

8. útügyi hatósági eljárások,

9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[7]

10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

11. hírközlési hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. erdővédelmi hatósági eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. azok az 1-18. pontban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek,

20. az 1-19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 74. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 74. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 74. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 74. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 188. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Módosította az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[7] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 99. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék