12/2015. (VII. 23.) IM rendelet

az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f) pontjában,

a 2. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában,

a 3. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § g) pontjában,

a 4. § tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kjvhr.) 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: KÜSZ) 27. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem nem minősül kezdőiratnak; azt az alapjául szolgáló hagyatéki eljárás ügyszámán kell nyilvántartani."

(2) A KÜSZ a következő 56. §-sal egészül ki:

"56. § E rendelet 27. § (2a) bekezdése az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. A Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

3. § (1) A Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet (a továbbiakban: VONYr.) 7. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be)

"b) a nála nyíltan letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat keltét, valamint a letétbe vételi jegyzőkönyv ügyszámát és keltét, vagy

c) a nála zárt iratként letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat letétbe vételi jegyzőkönyvének ügyszámát és keltét, valamint amennyiben az ismert, a magánokirat keltét."

(2) A VONYr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be a nyilvántartásban szereplő és általa kihirdetett valamennyi végintézkedés kihirdetésének időpontját és az annak alapján lefolytatott hagyatéki eljárás ügyszámát.

(2) Ha a közjegyző által meghozott teljes hatályú hagyatékátadó végzés utóörökös nevezést tartalmaz, a közjegyző az előörökös 6. § a) pontja szerinti személyes adatait, valamint a teljes hatályú hagyatékátadó végzés ügyszámát is bejegyzi a bejegyzésre irányadó eljárás szerint a nyilvántartásba."

(3) A VONYr. 11. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

ha a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlap tartalmazza)

"ab) a 6. § a) pontjában megjelölt valamennyi adatot és a 8. § (1) bekezdésében megjelölt adatokat, akkor ezen utóbbi adatokat a végintézkedésnek a nyilvántartásban már szereplő adatai mellett rögzítse,"

(4) A VONYr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A nyilvántartásba bejegyzett végintézkedést érintő új végintézkedést, illetve a nyilvántartásba bejegyzett végintézkedés felbontását a bejegyzésre irányadó eljárás szerint kell bejegyezni a nyilvántartásba.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejegyzés esetén a nyilvántartás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a korábban bejegyzett végintézkedés ügyszámát, valamint a korábban bejegyzett végintézkedés adatai mellett - az új bejegyzés alapjául szolgáló okirat ügyszámának feltüntetésével - rögzíteni kell az új végintézkedés, illetve felbontás tényét.

(3) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az új adatot a korábban bejegyzett adatok mellett automatikusan rögzítse a nyilvántartásban."

(5) A VONYr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A közjegyző

a) a 8. § (1) bekezdése szerinti kihirdetés időpontjának és a hagyatéki eljárás ügyszámának bejegyzése iránt a kihirdetéstől,

b) a 8. § (2) bekezdése szerinti adatok bejegyzése iránt a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének megállapításától

számított 72 órán belül intézkedik."

(6) A VONYr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Ha a közjegyző észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatot elírás, vagy a 6. § a) vagy b) pontjában meghatározott adatok megváltozása miatt ki kell javítani, az iránt a bejegyzésre irányadó eljárás szerint intézkedik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kijavítás iránt az országos kamara is intézkedhet.

(3) Az országos kamara a (2) bekezdésben foglaltakon túl a bejegyzésre irányadó eljárás szerint intézkedik

a) hivatalból a közjegyzőnél található bejegyzéssel érintett okirat fellelhetősége megváltozásának,

b) hivatalból vagy a közjegyző megkeresésére a nyilvántartást vezető közjegyző adataiban bekövetkezett változásnak,

c) a 21. §-ban szereplő szervek, valamint a magyar konzuli tisztviselő megkeresésére

ca) a megkereső adataiban bekövetkezett változásnak, illetve

cb) a bejegyzéssel érintett okirat fellelhetősége megváltozásának

a nyilvántartás adataiban való átvezetése iránt.

(4) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a javított adatot a korábban bejegyzett adat mellett automatikusan rögzítse a nyilvántartásban."

(7) A VONYr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § A nyilvántartásba bejegyzett adatok lekérdezésére

a) eljárása során a végintézkedést okiratba foglaló, illetve letétbe vevő vagy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző,

b) a végintézkedő kérelmére a végintézkedőre vonatkozó adatkörben bármely közjegyző, továbbá

c) külföldi bíróságtól, közjegyzőtől vagy más hatóságtól érkezett kérelem teljesítése céljából az országos kamara jogosult."

(8) Hatályát veszti a VONYr.

a) 3. § c) pontja, valamint

b) 10. §-a.

4. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

4. § (1) A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: Her.) a 4. §-t követően a következő 1/A. alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

"1/A. A joghatósággal kapcsolatos adatok beszerzése

4/A. § (1) A jegyző beszerzi az örökhagyó elhalálozása időpontjában szokásos tartózkodási helyének megállapításához szükséges adatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok lehetnek különösen

a) az örökhagyó utolsó bejelentett lakcíme, a bejelentés időpontja,

b) az örökhagyó halálát megelőző években ismert egy vagy több tartózkodási helye,

c) az örökhagyó utolsó bejelentett munkahelye vagy egyéb jövedelemszerző tevékenységének helye,

d) az örökhagyó állampolgársága,

e) az örökhagyó idegenrendészeti státusza, illetve

f) az örökhagyó tulajdonát képező jelentősebb vagyontárgyai helye.

(3) A jegyző az (1) bekezdés szerinti adatokról a hagyatéki leltár megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a közjegyzőt."

(2) A Her. Melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Her. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(4) A Her.

a) 1. alcím címében a "leltár" szövegrész helyébe a "leltár és a hagyatéki eljárási igazolás" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében az "1. melléklet" szövegrész helyébe az "1. melléklet, a hagyatéki eljárási igazolás adattartalmát a 2. melléklet" szöveg

lép.

(5) A Her. a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § E rendelet 1. §-a, 4/A. §-a, 1. mellékletének 2.2.4. pontja, valamint 2. melléklete az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2015. augusztus 17-én lép hatályba.

6. § E rendelet 2. §-a és 4. §-a az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelethez

A Kjvhr. 5. számú melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:

"5. Európai öröklési bizonyítványok

Kiállított európai öröklési bizonyítványok száma:

"

2. melléklet a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelethez

"1. melléklet a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

A hagyatéki leltár nyomtatványának adattartalma

1. A leltár-nyomtatvány fajtája:

1.1. eredeti

1.1.1. a leltár tartalma teljes

1.1.2. a leltár tartalma hiányos (megjegyzésben a kiegészítendő adat és a kiegészítés várható határideje)

1.2. kiegészítés (megjegyzésben a kiegészítés oka)

1.3. kijavítás

2. A leltárkészítés oka:

2.1. hivatalbóli eljárás

2.1.1. a hagyatékban található vagyontárgy jellege (pl. a hagyatékban ingatlan, gazdasági társasági/szövetkezeti részesedés, lajstromozott tárgy van)

2.1.2. az örökösként érdekelt személye (pl. nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel/méhmagzat/Magyar Állam stb.)

2.1.3. végintézkedéssel történt alapítványrendelés

2.2. kérelem [megjegyzésben a kérelmező neve (megnevezése)]

2.2.1. hagyatéki eljárásban érdekelt kéri

2.2.2. hagyatéki eljárásban való érintettséget megalapozó vagyontárgy leltározását kérik

2.2.3. öröklési bizonyítvány kiállítását kérik

2.2.4. hagyatéki eljárási igazolás kiállítását kérik

3. A leltár megküldésre kerül:

3.1. a közjegyzőnek (megjegyzésben az illetékességét megállapító ok)

3.2. a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: gyámhivatal) (megjegyzésben ennek oka)

4. Az örökhagyóra vonatkozó adatok:

4.1. a Törvényben felsorolt személyes adatok

4.2. a Törvényben felsorolt foglalkozás, amely esetében az örökhagyó halálával kapcsolatban értesítési kötelezettség áll fenn (megjegyzésben annak ténye, ha a szakmai kamara vagy gyámhivatal részére jegyzőkönyv került megküldésre)

4.3. végintézkedésre vonatkozó adatok [ténye, illetve bejelentés létezéséről, helyéről (őrzőjéről) vagy tanúiról stb.]

5. A hagyatékra vonatkozó adatok (vagyontárgyak megnevezése és helye; közhiteles nyilvántartásban szereplése esetén a 6.1. pontban felsoroltaktól független adatai):

5.1. ingatlan

5.1.1. tulajdonjog [az egyes ingatlanoknál résztulajdon esetén megjegyzésben: aránya és a tulajdonostárs neve (megnevezése)]

5.1.2. lakásszövetkezeti tagot megillető lakáshasználati jog

5.2. ingó dolog

5.2.1. tulajdon/egyéb jog [az egyes ingó dolgoknál résztulajdon esetén megjegyzésben: aránya és a tulajdonostárs neve (megnevezése)]

5.2.2. kötelezettség

5.3. egyéb meglévő vagyon, vagy követelés értékmegjelöléssel [pl. fizetési, nyugdíj-előtakarékossági, tartós befektetési, önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári, ügyfél vagy értékpapírszámla (a számlavezető cégneve, a számla számának, egyenlegének, névértékének és esetleges kedvezményezettjének megjelölésével), gazdasági társasági/szövetkezeti részesedés stb.]

6. Az 5.1-5.3. pontban felsoroltakra vonatkozó egyéb adatok:

6.1. a hagyatékba való tartozás nem egyértelmű

6.1.1. örökösként érdekelt vitatja (megjegyzésben: ki és milyen jogcímen vitatja)

6.1.2. házastársi/élettársi közös szerzeményi igényt jelentenek be (megjegyzésben: ki vitatja)

6.1.3. egyéb ok miatt (megjegyzésben: ki és milyen jogcímen vitatja)

6.1.4. a vagyon másik hagyatéki eljárás tárgya és még nem adták át (megjegyzésben: az abban eljáró közjegyző elérhetősége)

6.1.5. a jog vagy kötelezettség nyilvántartáson kívüli (megjegyzésben: ki a nyilvántartott)

6.2. érték

6.2.1. hivatalos (megjegyzésben: értékbizonyítvány/szakértő stb.)

6.2.2. becsléssel megállapított (megjegyzésben: nyilatkozati joggal a jogosultak éltek-e)

7. A hagyatéki terhekre vonatkozó adatok

7.1. bejelentő neve

7.2. jogosult neve és a jogosultság keletkezési ideje

7.3. érték

7.4. bizonyíték [hogyan (ki által, mivel) igazolható a fennállása]

8. A hagyatéki eljárásban érdekeltek és egyéb résztvevők adatai:

8.1. a Törvényben felsorolt személyes adatok [megjegyzésben: érdekeltséget vagy részvételt megalapozó ok (törvényes, végrendeleti örökös, gondnok, tanú, a végrendelet birtokosa vagy tudója stb.), rokonsági fok és van-e képviselője; végintézkedés esetében is feltüntetendő a leszármazó és a felmenő, aki kötelesrészre, valamint ági vagyonra jogosul lehet]

8.2. képviselőnek a Törvényben felsorolt adatai [megjegyzésben: meghatalmazással, hivatalból (törvényes/társaság) vagy kirendelés útján keletkezett és kinek a képviselője]

9. Kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó adatok:

9.1. helyszíni leltározás [megjegyzésben: oka (hivatalból/kinek a kérelmére)]

9.2. meghallgatás

9.2.1. oka (hivatalból/kinek a kérelmére)

9.2.2. meghallgatott személyek adatai

9.2.3. feltüntetésre kért nyilatkozatok

9.3. biztosítási intézkedés

9.3.1. elrendelésének oka (hivatalból/kinek a kérelmére)

9.3.2. biztosított vagyontárgy

9.3.3. célja (őrzés/értékesítés stb.)

9.3.4. foganatosítója

9.3.5. felmerült költsége

9.4. megkeresés

9.4.1. a megkeresett megnevezése és elérhetősége

9.4.2. felmerült költsége

10. A leltár készítőjének adatai:

10.1. név

10.2. beosztás

10.3. elérhetőség

10.4. aláírás helye

11. A leltár mellékleteinek felsorolása"

3. melléklet a 12/2015. (VII. 23.) IM rendelethez

"2. melléklet a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

A hagyatéki eljárási igazolás adattartalma

1. Az öröklésben érdekelt kérelmezőre vonatkozó adatok

1.1. név

1.2. cím

1.2.1. ország

1.2.2. irányítószám

1.2.3. helység

1.2.4. közterület neve, jellege

1.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

1.2.6. emelet

1.2.7. ajtószám

2. A hagyatéki eljárási igazolás kiállításának céljára vonatkozó adat

2.1. külföldi hagyatéki vagyon meglétének igazolása

2.2. igazolt külföldi hagyatéki vagyon biztosítása

3. A hagyatéki eljárással kapcsolatos adatok

3.1. az eljáró közjegyző neve, székhelye

3.2. a hagyatéki eljárás ügyszáma

3.3. az örökhagyó Törvényben felsorolt személyes adatai

3.4. az öröklésben érdekeltek neve

3.5. az öröklésben érdekeltek címe

3.5.1. ország

3.5.2. irányítószám

3.5.3. helység

3.5.4. közterület neve, jellege

3.5.5. házszám (épületszám és lépcsőház)

3.5.6. emelet

3.5.7. ajtószám

4. Tájékoztatás a hagyatéki eljárási igazolás Törvény szerinti joghatásairól"

Tartalomjegyzék